Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  law regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Omówiono zagadnienia zawodowego narażenia na substancje chemiczne powodujące powstanie chorób skóry kwalifikowanych jako choroby zawodowe. Przedstawiono stan prawny związany z ochroną zdrowia osób pracujących w związku z narażeniem stosowania w procesie pracy substancji chemicznych.
EN
A review, with 55 refs., of negative effects of chem. compds. on the occupational skin diseases. The legal aspects of the health protection of employees exposed to the chem. substances in the work stands was presented.
2
Content available remote Bezpieczeństwo środowiskowe a uregulowania prawne w gospodarce odpadami
PL
Opisano i zweryfikowano hipotezy badawcze dotyczące wpływu zmian w prawodawstwie polskim z uwzględnieniem prawa międzynarodowego na efektywność gospodarki odpadami w Polsce. Dokonano przeglądu instrumentów prawnych na tle uwarunkowań ekonomicznych oraz określono ich wpływ na efektywność gospodarki odpadami w Polsce w okresie poprzedzającym uchwalenie pierwszej ustawy o odpadach z 1997 r. oraz tych uchwalanych w latach 1997–2019. Uwzględniono dostępne dane statystyczne w zakresie gospodarki odpadami w Polsce w latach 1997–2000 (I ustawa o odpadach), w latach 2001–2012 (II ustawa o odpadach, okres przejściowy po wejściu Polski do UE i wdrażaniu przepisów dyrektywy odpadowej z 2008 r.), w latach 2013–2017 (III ustawa o odpadach) oraz w latach 2018–2019 (IV ustawa o odpadach – obowiązujący stan prawny). Efektywność gospodarki odpadami określano na podstawie wyników analizy ilości odpadów poddawanych procesowi odzysku w stosunku do tych poddawanych unieszkodliwianiu. Uwzględniono również dane dotyczące składowania odpadów w poszczególnych okresach oraz sposobów postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (opakowania po materiałach niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości po pojazdach wycofanych z eksploatacji). Wykorzystanie tych instrumentów, orzecznictwa oraz danych statystycznych umożliwiło sformułowanie postulatów w zakresie udoskonalenia gospodarki odpadami w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego.
EN
A review, with 31 refs., of amendments to the regulations on maintaining cleanliness and order in community of Poland. The effectiveness of waste management was evaluated on the basis of waste amts. subjected to the recovery process in relation to the waste which was disposed.
3
Content available Kolejne zmiany w przepisach ustawy o odpadach
PL
20 lipca ub. r. uchwalono ustawę nowelizującą akty dotyczące postępowania z odpadami, w szczególności ustawę o odpadach. Po niespełna roku czasu jej stosowania, prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579), wprowadzającą m.in. kolejną nowelizację przepisów o odpadach. Nowelizacja wprowadza nowe zasady, ale i nieco łagodzi dotychczasowe uregulowania.
PL
W dniu 16 kwietnia 2003 roku w Atenach Prezydent Aleksander Kwaśniewski złożył podpis pod dokumentem zwanym Traktatem Akcesyjnym. Tym samym Polska zobowiązała się do wypełnienia wymagań określonych w poszczególnych dyrektywach - unijnych źródłach prawa - w szczególności dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czyli tzw. dyrektywy ściekowej. Jej pełne wdrożenie na mocy Załącznika XII do Traktatu Akcesyjnego winno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 r.
PL
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej staje się więc bardzo ważnym elementem składowym szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Od roku 1960 do chwili obecnej w naszym kraju wielokrotnie miały miejsce zmiany uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, wynikające zarówno z konieczności dostosowania wymagań do aktualnego stanu wiedzy technicznej, jak i europejskich oraz międzynarodowych standardów.
PL
Artykuł omawia przepisy prawne oraz wybór klas oświetlenia drogowego.
EN
The article discusses the requirements of regulations for road lighting and selection of lighting classes.
PL
Systemy gospodarowania wodą deszczową są zależne przede wszystkim od warunków geologicznych, kształtu zlewni i regulacji prawnych. Podstawowym dokumentem koniecznym do uzyskania jest zgoda wodno prawna, które można porównać do budowlanego pozwolenia na eksploatację obiektu. Zakres obowiązków i kompetencji wynikających z tego dokumentu jest bardzo duży. W Ustawie Prawo wodne, podstawowym dokumentem jest zgoda wodno prawna. Jedynie odprowadzanie wód opadowych do zbiorników szczelnych odparowujących nie wymaga postępowania administracyjnego. To znaczy, że rozwiązania polegające na wykorzystaniu wolnych terenów zielonych do retencjonowania wody powinny być poprzedzone uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych. Niebezpieczeństwo polega na tym, że nie zawsze takie sprawy są pozytywnie rozpatrywane.
EN
Rainwater management systems are mainly dependant on geological conditions, shape of the catchment and the legal regulations. Basic document at necessary to get before start of construction is water law agreement (aquatic consent). It can be compared to building permit for the operation of the building. The scope of duties and competences resulting from this document is very extensive. In the Water Law Act the basic document is water law agreement (aquatic consent). The only exception is drainage of rainwater in the tight evaporation water tank, which does not require administrative proceedings. It should be proceeded by obtaining the appropriate administrative decisions. The problem is that such cases are not always examined positively.
PL
Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca. Jej zużycie per capita wynosi zaledwie ok. 3 900 kWh, podczas gdy na przykład w Niemczech i Holandii sięga odpowiednio ok. 7 000 i 6 800 kWh. Statystycznie jeden Norweg, Fin i Szwed, którzy są pod tym względem europejskimi rekordzistami zużywają odpowiednio ponad 23, 15 i 14 tysięcy kWh. Zużycie zatem w Polsce energii elektrycznej na jednego mieszkańca jest ponad dwu-, a nawet trzykrotnie mniejsze.
EN
The aim of this article is to analyse the present and potential applications of civilian unmanned aerial vehicles (UAV) in military logistics. The research problem is: What are the possibilities of using the civilian unmanned aerial vehicles in the military logistics? The present and proposed applications of civilian unmanned aerial vehicles in military logistics have been defined in order to evaluate the possibility of UAV use. It was also underlined that at the current technological development level, civilian UAVs are remotely controlled by operators. The adequately trained personnel is required for the installation, maintenance and service of a flying platform and their systems. The civilian unmanned aerial vehicles are use according to the Polish national law regulations regarding UAVs. Then the potential advantages and risks of using such systems have been analysed by SWOT method. The obtained SWOT analysis result promotes the use of unmanned aerial vehicles in both civilian and military sector. Finally some recommendations regarding present and proposed future civilian UAVs applications have been expressed to be included in the military logistics development.
PL
Celem artykułu jest analiza obecnych i potencjalnych zastosowań cywilnych bezzałogowych statków powietrznych (UAV – unmanned aerial vehicles) w logistyce wojskowej. Problemem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie są możliwości wykorzystania cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w logistyce wojskowej? W celu oceny zastosowania cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w logistyce wojskowej, zdefiniowano ich obecne i proponowane zastosowanie w logistyce cywilnej. Podkreślono również, że na obecnym poziomie rozwoju technologicznego cywilne UAV są zdalnie sterowane przez operatorów. Dlatego, niezbędny jest odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do instalacji, konserwacji i serwisowania latającej platformy i jej systemów. Cywilne bezzałogowe statki powietrzne są użytkowane zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi. Uzasadniając zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w sektorze cywilnym, przeanalizowane zostały potencjalne zalety i ryzyko stosowania tych systemów, wykorzystując analizę SWOT. Uzyskane wyniki z analizy SWOT wskazują na możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. W podsumowaniu przedstawione zostały zalecenia dotyczące obecnych i proponowanych przyszłych zastosowań cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w logistyce wojskowej.
PL
Stoimy u progu rewolucji w zakresie systemu ochrony danych osobowych. Zmiana otoczenia prawnego wpłynie również na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. I chociaż branża w pełni zaangażowana jest obecnie w problematykę nowych taryf wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ukończenie pierwszych postępowań o zatwierdzenie taryfy przed regulatorem, to już należy myśleć o kolejnych poważnych zmianach. Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w wyjątkowo obszerną tematykę ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych po zmianach wynikających z wejścia w życie przepisów RODO.
PL
W ostatnich miesiącach nie brakuje tematów prawnych, które budzą duże emocje w branży wod-kan. W tym miejscu wymienić na leży przede wszystkim nowe prawo wodne oraz nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i związane z nią postępowania taryfowe, a także obowiązek przygotowania nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Problematyką bezpośrednio dotykającą działalności branży są także zmiany w obszarze ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W prezentowanym artykule chcielibyśmy skupić się właśnie na zmianach związanych z tym ostatnim obszarem, a konkretnie na problematyce zmian dotyczących monitoringu wizyjnego, które wbrew pozorom niosą istotne konsekwencje dla szerokiej grupy przedsiębiorstw.
PL
Firmy transportowe mają nie lada kłopot. Zmiana przepisów przeciwpożarowych spowodowała, że zbiorniki o dużej pojemności, w których magazynuje się np. olej napędowy, przestały być legalne. Inwestycje na setki tysiecy złotych mogą okazać się pieniędzmi wyrzuconymi w błoto.
PL
W artykule omówiono aspekty związane z rozwiązaniami prawnymi w Unii Europejskiej, które mają bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji toksycznych składników spalin z silników spalinowych oraz są wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych. Przedstawione zostały problemy związane z rozwiązaniami technicznymi, które ograniczają negatywne oddziaływanie skutków eksploatowanych samochodów na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Opisano rozwój i wpływ systemu diagnostycznego OBD oraz wpływ urządzeń pozasilnikowch na ograniczenie emisji. Przeprowadzone badania wybranej grupy samochodów osobowych podczas obowiązkowych badań kontrolnych wyodrębniły grupę pojazdów, która nie spełniła wymagań ustawodawcy w zakresie dopuszczalnych wartości toksycznych składników spalin.
EN
The article discusses aspects related to legal solutions in the European Union, which have a direct impact on reducing the emission of toxic exhaust components from internal combustion engines, which are used to drive motor vehicles. Problems related to technical solutions that limit the negative impact of exploited cars on pollution of the natural environment have been presented. The development and impact of the OBD diagnostic system and the influence of non-engine equipment on emission reduction have been described. Carried out tests of a selected group of passenger cars during the obligatory check tests identified a group of vehicles that did not meet the legislator's requirements regarding the permissible values of toxic exhaust components.
PL
Budowa amortyzatorów z biegiem lat bardzo się zmieniała. Wraz z rozwojem technologicznym samochodów pojawiały się coraz nowsze ich modele. Technologie stosowane w amortyzatorach były ulepszane wraz z ich rozwojem, aby sprostać wymogom producentów samochodów. Głównym celem stosowania amortyzatorów w samochodzie jest zapewnienie utrzymania ciągłego kontaktu kół z nawierzchnią drogi poprzez przechwycenie i rozproszenie nadmiaru energii w układzie mechanicznym. W dzisiejszych czasach używanych jest wiele różnych rodzajów amortyzatorów, do których możemy zaliczyć m.in. amortyzatory mechaniczne, hydrauliczne, hydrauliczno-pneumatyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, cierne, powietrzne, elastomerowe, sprężynowe oraz gumowe, których przeznaczenie oraz budowa pozwala na pracę w różnych warunkach atmosferycznych na całym świecie. W pracy dokonano na stacji kontroli pojazdów, badania stanu technicznego amortyzatorów w 30 samochodach poruszających się po polskich drogach. Następnie sprawdzono te wyniki z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce i na Słowacji.
EN
The construction of shock absorbers has changed over the years. With the technological development of cars, newer and newer models appeared. The technologies used in shock absorbers have been improved along with their development to meet the requirements of car manufacturers. The main purpose of using shock absorbers in the car is to ensure continuous contact of the wheels with the road surface and the comfort of driving by appropriate damping of vibrations captured from the body. Nowadays, many different types of shock absorbers are used, i.e. mechanical, hydraulic and hydraulic-pneumatic and many others which purpose and construction allows them to work in various atmospheric conditions all over the world. For this reason the shock absorbers of 30 cars traveling on Polish roads were examined at the vehicle inspection station. After the trails these results were contrasted with the legal provisions in force in Poland and Slovakia.
PL
W dniu 22 czerwca 2017 r. rozstrzygnięta została jedna z ważniejszych kwestii dotyczących rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. kwestia długości przyłączy, a co za tym idzie kosztów ich budowy i utrzymania. Wprawdzie nie jest jeszcze dostępne pisemne uzasadnienie Uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, ale wiemy, że została podjęta jednogłośnie. Znane jest też ustne jej uzasadnienie.
16
Content available remote Ocena hałasu na stanowisku motorniczego wybranych typów tramwajów
PL
W artykule zaprezentowane zostaną wybrane wyniki pomiarów hałasu na stanowisku pracy motorniczego w dwóch typach niskopodłogowych tramwajów. Uzyskane podczas pomiarów wyniki badań porównano z poziomami dopuszczalnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. Ponadto w artykule dokonano także przeglądu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony pracownika przed hałasem na stanowisku pracy. W analizach uwzględniono również przepisy związane z oceną hałasu na stanowisku operatora szynowych (kolejowych) środków transportu.
EN
This article presents selected results of noise measurements at the working site of a tram driver of two types of low-floor trams. Measurement results were compared with acceptable levels defined in Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014. Furthermore, this article presents an overview of law regulations related to assessment of noise at the working site of operator of rail means of transport.
PL
Nowe Prawo wodne, przyjęte przez Sejm 20 lipca 2017 r. i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 23 sierpnia 2017 r. pod poz. 1566, wprowadza do „obrotu prawnego” wiele nowych rozwiązań i postanowień. Jakkolwiek, zgodnie z art. 8 tej ustawy: przepisów ustawy nie stosuje się do usług wodnych w zakresie magazynowania, uzdatniania lub dystrybucji wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz odbioru ścieków, objętych przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to w rzeczywistości działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest porusza na w nowej ustawie nader często.
PL
24 sierpnia 2017 r., w życie weszła część przepisów szeroko dyskutowanej od miesięcy w środowisku wodociągowo-kanalizacyjnym Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, dalej także: „nPW"). Jedną z najważniejszych konsekwencji już obowiązujących przepisów jest zmiana definicji ścieków w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 328, dalej także: „UZZW”)
PL
30 września 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została pierwsza wersja projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego [ Kodeks]. Zaproponowane w jego treści przepisy niosą za sobą wiele wręcz rewolucyjnych zmian, zarówno w procesie planowania przestrzennego, jak i w przebiegu procesu inwestycyjnego. Zmiany te będą miały niewątpliwie wpływ także na przedsiębiorców działających w branży wod-kan.
PL
Potrzeby inwestycyjne w sektorze wodno-ściekowym na najbliższe lata liczone są w miliardach złotych. W obliczu niewystarczającej puli środków finansowych pozostających w dyspozycji podmiotów publicznych, szansą na realizację części zamierzeń inwestycyjnych może stać się szersze wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.