Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 334

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawierzchnia drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W artykule skoncentrowano się na wpływie nadmiernego zawilgocenia dolnych warstw wybranych konstrukcji nawierzchni na występowanie znacznych uszkodzeń i przyspieszonego niszczenia całej konstrukcji nawierzchni na podstawie wybranego przypadku terenowego. Jak pokazuje przedstawiony przypadek, kwestia wadliwego systemu odwadniającego to temat aktualny dla krajów rozwijających się, w których właściwe utrzymanie infrastruktury drogowej jest kolejnym krokiem po zakończeniu procesu rozwoju infrastruktury.
EN
The article focuses on the effect of excessive moisture in the lower layers of selected pavement structures on the occurrence of significant damage and accelerated destruction of the entire pavement structure on the basis of a selected field case. As the presented case shows, the issue of a faulty drainage system is a topical issue for developing countries, where the proper maintenance of road infrastructure is the next step after completing the infrastructure development process.
PL
Niniejsza praca obejmuje analizy wpływu lokalizacji geosyntetyku na skuteczność wzmocnienia konstrukcji nawierzchni zlokalizowanej na obszarze występowania oddziaływań górniczych. Badania laboratoryjne przeprowadzono w aparacie wielkowymiarowym Rosikonia, umożliwiającym symulację odkształceń ɛr. Zakres badań obejmował lokalną rejestrację naprężeń pionowych i poziomych oraz określenie na ich podstawie wartości współczynnika rozporu bocznego Kɛ. Badania przeprowadzono dla przypadku podłoża bez wzmocnienia oraz wzmocnionego porównawczo. Przekroczenie stanu równowagi granicznej w przypadku braku wzmocnienia geosyntetycznego warstw niezwiązanych modelowanej nawierzchni następuje już dla wartości poziomych odkształceń rozluźniających ɛr = 2,0-3,0 mm/m. Zastosowanie wzmocnienia w postaci geosiatki spowodowało przesunięcie krytycznej wartości poziomych odkształceń rozluźniających do wartości ɛr ≥ 5,0 mm/m.
EN
The impact of geosynthetic localisation in subbase was examined considering its effectiveness and mining infl uences. A large-scale apparatus was used to simulate horizontal unloosing strains ɛr. The coefficient of lateral earth pressure Kɛ determined based on horizontal and vertical stresses was used to compare the effectiveness of the geosynthetic at different heights of the subbase. The results for unreinforced and reinforced subbase were compared. The implementation of geosynthetic reinforcement allowed to withstand higher values of horizontal unloosing strains ɛr.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem geotekstyliów jako warstwy odcinającej w budowie nawierzchni drogowych. Podano wymagania ogólne, jakie stawia się geotekstyliom w omawianym zastosowaniu. Przedstawiono klasyfikacje wykorzystywane w wybranych krajach oraz wymagania stosowane w Polsce. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na prawidłowy wybór właściwości geotekstyliów do wykonania warstwy odcinającej.
EN
The article presents issues regarding the application of geotextiles as separation layers in road pavement construction. General requirements for geotextiles used as separators are given. Classifications used in selected countries are presented as well as requirements used in Poland. The conditions which influence the proper selection of geotextiles for the separation layer are pointed out.
PL
W artykule w sposób ogólny scharakteryzowano trzy przypadki odcinków dróg o nawierzchni dodatkowo wzmocnionej geosyntetykami, a które zostały poddane wpływom nieciągłych deformacji górniczych. Opisane wyniki obserwacji oraz pomiaru ugięć nawierzchni ugięciomierzem FWD pozwoliły na przedstawienie zakresu charakterystycznych uszkodzeń nawierzchni i wstępną odpowiedź na pytanie o ocenę skuteczności geomateracy w obszarze deformacji nieciągłych.
EN
The article characterises three cases of road sections additionally reinforced with geosynthetics, which were subjected to the influence of discontinuous mining deformations. The described results of the observation and measurement of pavement deflection using the FWD defl ectometer have enabled the presentation of the range of characteristic pavement damage and a preliminary answer to the question about the effectiveness assessment of geomaterials in an area of discontinuous deformations.
PL
Przedstawiono algorytm oznaczania grubości warstw nawierzchni drogowych metodą georadarową, zapewniający uzyskanie możliwie największej dokładności przy minimalizacji liczby odwiertów koniecznych do wykonania. Zastosowanie algorytmu umożliwia zredukowanie błędów oznaczeń grubości bez wykonywania odwiertów z ±30 do ±10% rzeczywistej grubości, tj. do mieszczących się w zakresie tolerancji pomiarowej metody georadarowej.
EN
The article presents an algorithm for determining the thickness of road pavement layers using GPR method which allows to obtain the highest possible accuracy while minimizing the number of drillings required. Presented algorithm allows to reduce errors in road pavement layers thickness determination using the GPR method without drilling from ± 30% to ± 10% of the actual thickness, i.e. to the GPR method tolerance range.
PL
W artykule przedstawiono utrudnienia i niedogodności występujące na sieci dróg dla rowerów na terenie powiatu gliwickiego. Problemy napotykane przez użytkowników jednośladów zostały przedstawione w formie opisowej oraz zostały poparte w sposób obrazowy dzięki zgromadzonej dokumentacji fotograficznej wykonanej na terenie powiatu gliwickiego.
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki pozimowych remontów i naprawy nawierzchni asfaltowych. Prawidłowe zaprojektowanie remontów i przebudów dróg jest równie dużym wyzwaniem co zaprojektowanie całkowicie nowych konstrukcji nawierzchni. Oprócz wiedzy na temat projektowania konstrukcji nawierzchni konieczne jest dobranie odpowiedniej technologii adekwatnej do występujących zniszczeń.
PL
W artykule przedstawiono kilka najważniejszych maszyn drogowych wykorzystywanych w pozimowych naprawach nawierzchni drogowych.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania oraz badania właściwości innowacyjnych mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową (MCE+) przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogowych. Głównymi korzyściami stosowania prezentowanej technologii są przeciwdziałanie powstawaniu spękań odbitych w nawierzchni drogowej lub znaczne ich ograniczenie poprzez zmniejszenie zawartości spoiwa hydraulicznego w składzie mieszanki oraz zwiększenie podatności materiału w porównaniu z tradycyjnymi mieszankami mineralno-cementowo-emulsyjnymi wykonywanymi w technologii recyklingu na zimno.
EN
Nowadays, as a strong emphasis is put on the maintaining and reconstruction of the existing road network, the use of mineral-cement-emulsion (MCE) mixtures is generating considerable interest in terms of sustainable rehabilitation of pavements. It positively affects the carbon footprint of the road industry as well as reduces the use of raw materials. In order to prospectively eliminate reflective cracking in pavements that is caused by the rigidity of the MCE mixtures, the current trend in the design of cold recycling mixtures is towards obtaining the desired durability by the improved flexibility of the material. This goal can be achieved by utilising innovative bituminous emulsion stabilised mixtures (MCE+) with a reduced amount of cement (up to 1% of the mixture mass). The article presents the basic assumptions and properties of the innovative MCE+ mixtures technology as well as the mixture design procedure which can be conducted in a simple way by using laboratory equipment widely available in Poland.
PL
W artykule omówiono analizę wyników badań dotyczących wpływu mat wibroizolacyjnych na pracę nawierzchni składającej się z prefabrykowanych płyt, przy ich punktowym obciążeniu, typowym dla ruchu pojazdów ciężkich.
PL
W dzisiejszych czasach od dróg wymaga się znacznie więcej niż trwałości i bezpieczeństwa. Teraz równie ważne są m.in. dodatkowe funkcje czy estetyka nawierzchni. Autor podaje kilka przykładów spośród wielu innowacyjnych technologii mających wprowadzić budownictwo drogowe w kolejny rozdział.
15
Content available remote Materiałowe aspekty równości nawierzchni betonowej
PL
Zgodnie z definicją podaną w MEPDG 2020, równość nawierzchni odzwierciedla profil nawierzchni w śladach kół. W artykule przestawiono przegląd materiałowych i technologicznych czynników wpływających na równość nawierzchni drogowej z betonu cementowego, dyblowanej i kotwionej, przeznaczonej do kategorii ruchu KR5-KR7. Omówiono specyfikę metody ślizgowej, która jest procesem ekstruzji betonu, pozwalającym na monolityczne ułożenie warstwy przy jednym przejeździe układarki. Omówiono właściwości reologiczne mieszanki betonowej oraz jej praktyczne cechy techniczne, mające decydujące znaczenie przy formowaniu powierzchni jezdni. Utrzymanie stałego profilu nawierzchni w projektowanym 30-letnim okresie eksploatacji jest możliwe dzięki wysokiej odporności betonu na silne oddziaływania mechaniczne, termiczne i agresję środowiska.
EN
According to the definition given in MEPDG 2020, the evenness of pavement reflects the surface profile in the wheel tracks. A review of material and technological factors influencing the evenness of the road pavement made of cement concrete, doweled and anchored, designed for traffic category KR5-KR7 is presented. The specificity of the slip-formmethod, which is a process of concrete extrusion, allowing for monolithic paving at one pass of the paver is discussed. Rheological properties of the concrete mixture and its practical technical features, which are decisive for the formation of roadway surface, are discussed. Maintaining a constant surface profile over the designed 30-year service life is possible due to the high resistance of concrete to strong mechanical, thermal and environmental influences.
PL
Przedstawiono wyniki zmian właściwości asfaltów niemodyfikowanych i modyfikowanych kopolimerem styren-butadien-styren (SBS), następujących pod wpływem ich wygrzewania w wysokich temperaturach. Badane asfalty poddano starzeniu laboratoryjnemu metodą RTFOT, w warunkach normowych (160°C, 75 min) oraz w temp. 170°C i 180°C przez 75, 150 i 225 min. Efekty starzenia oceniono na podstawie zmian temperatury mięknienia, temperatury łamliwości, penetracji i lepkości dynamicznej. Dokonano również analizy jakościowej i ilościowej widm FTIR. Wykazano, że proces starzenia metodą RTFOT znacząco wpłynął na właściwości asfaltów niemodyfikowanych (bazowych), a w przypadku asfaltów wysokomodyfikowanych zmiany były nieznaczne. We wszystkich badanych asfaltach proces starzenia spowodował wzrost zawartości grup karbonylowych i sulfotlenkowych, przy czym zmiany te w większym stopniu dotyczyły asfaltów niemodyfikowanych. Proces starzenia praktycznie nie wpłynął na wartości indeksów grup polibutadienowych i polistyrenowych w asfaltach wysokomodyfikowanych.
EN
Two bitumens (BA-1 and BA-2) and their mixts. with a styrene- butadiene-styrene copolymer (HiMA-1 and HiMA-2) were subjected to the aging by the rolling thin film oven test under std. conditions (160°C, 75 min) and at 170 and 180°C for 75, 150 and 225 min. The aging effect were evaluated on the basis of changes in softening point, breaking point, penetration and dynamic viscosity. FTIR anal. was also performed. The aging significantly affected the properties of the BA-1 and BA-2 bitumens but insignificantly of HiMA-1 and HiMA-2 mixts. The increase in the content of carbonyl and sulfoxide groups for unmodified bitumens were obsd. The indices of polybutadiene and polystyrene groups in HiMA-1 and HiMA-2 were not changed during the aging.
PL
Każda konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewniała trwałość przez cały zamierzony okres użytkowania. Wymóg uznaje się za spełniony, jeśli konstrukcja przez zamierzony okres użytkowania spełnia swoje role w zakresie nośności, użytkowalności i stabilności bez znacznego zmniejszenia swojej roli i bez nadmiernych, nieoczekiwanych kosztów. Wiąże się to z koniecznością przewidywania odpowiedzi obiektu budowlanego w danych warunkach obciążenia w całym okresie jej użytkowania, co jest także zgodne z planowanym podejściem BIM. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się analizy numeryczne przy użyciu metod elementów skończonych MES. Jednak numeryczny model obliczeniowy MES może być zbudowany w różny sposób. W pracy przedstawiono wpływ geometrii modelu, doboru wielkości siatki dyskretyzującej oraz doboru odpowiedniego modelu (3D) lub (2D) na odpowiedź modelu obliczeniowego układu nawierzchnia-podłoże gruntowe. Przez pojęcie modelowania przestrzennego (3D) rozumie się modelowanie rzeczywistych zagadnień inżynierskich w pełnej przestrzeni (3D) oraz jako modelowanie uproszczone z wykorzystaniem osiowej symetrii (OS).
EN
Each structure should in turn be designed and built to show sufficient durability for the intended period of use. This requirement is met if, throughout its intended lifetime, the structure fulfils its roles regarding load-bearing capacity, serviceability limits and stability without a significant decrease in its role and without excessive, unexpected costs. This is associated with the need to predict the response of an engineering structure to given loads throughout its life. This is consistent with the approach BIM. Thus it becomes increasingly common to employ numerical analyses using the finite elements method (FEM). However, a numerical calculation model FEM may be constructed in different ways. This paper presents the impact of the model’s geometry, the choice of a discretization mesh and the choice of 3D or 2D model on the response of a road pavement-subsoil system calculation model. 3-dimensional modelling was carried out in this paper as full modelling of actual engineering problems in 3-dimensional space, and in the form of simplified modelling using axial symmetry.
18
Content available remote Wykorzystanie energii odnawialnej w drogownictwie
PL
W artykule opisano założenia innowacyjnej technologii nawierzchni drogowej wykorzystującej energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (geotermalną i słoneczną). Przy wspomaganiu pomp ciepła uzyskana energia jest wykorzystywana nie tylko w obrębie nawierzchni, ale również w obiektach zlokalizowanych w jej otoczeniu. W Polsce technologia może znaleźć zastosowanie także w obszarach miejskich wysp ciepła.
EN
The article presents the assumptions of an innovative pavement technology which uses energy from renewable energy sources (geothermal and solar). With the support of heat pumps, obtained energy is used not only in the range of pavement, but also in facilities located in its close proximity. The technology can also be applied in Poland, especially in the urban areas of heat islands.
PL
W artykule opisano przypadek nawierzchni jednej z ulic dojazdowych, do budowy której wykorzystano kruszywo z żużli stalowniczych oraz przepalonego łupka przywęglowego pozyskanych ze zlokalizowanych na terenie Śląska składowisk tych odpadów. Stan techniczny nawierzchni uległ pogorszeniu już w pierwszych dwóch latach jej użytkowania. Na skutek powstałych wypiętrzeń użytkowanie nawierzchni charakteryzuje się dużą uciążliwością.
EN
The article describes the case of the surface of one of access roads for whose construction aggregate from steelmaking slags and burnt coalwood shale were used, both obtained from landfill sites located in Silesia. The technical condition of the surface deteriorated already in the first two years of its use. As a result of the emergence of upheavals, the use of the surface is characterized by large nuisance.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.