Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Obecne łańcuchy dostaw, a właściwie możemy mówić o pełnych ekosystemach obrotu produktami rolno-spożywczymi, zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny, wymagający stałego nadzoru i kontroli przepływających w nich towarów. Jest to niezmiernie ważki problem ze względu na ochronę zdrowia i życia konsumentów, które w aspekcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu stawiają człowieka w centrum uwagi i wszelkie działania przedsiębiorstw muszą być nastawione na jego potrzeby. Z tego też względu bardzo ważna jest szczegółowa kontrola jakości i autentyczności pochodzenia produktu, na każdym etapie jego drogi, służąca do możliwie jak najszybszej reakcji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia konsumentów. Maksymalnie krótki czas reakcji, jak również bezpieczeństwo mogą zostać zapewnione dzięki użyciu technologii Blockchain w aspekcie wyżej opisanych wymogów. W artykule autorzy skupili uwagę na zastosowaniu technologii Blockchain w realizacji procesów logistycznych.
EN
Current supply chains, in fact we can speak of full ecosystems, the trade in agri-food products is changing in an extremely dynamic way, requiring constant supervision and control of the goods flowing through them. This is an extremely important issue in terms of protecting the health and life of consumers, which, in terms of the concept of corporate social responsibility, puts people at the centre of attention and all activities of enterprises must be geared to their needs. It is therefore very important to check the quality and authenticity of the product’s origin in detail, at every stage of its development, so that it can be reacted to as quickly as possible in the event of a risk to consumers’ health or life. Maximally short response times as well as safety can be ensured by using Blockchain technology to meet the above requirements. In this article, the authors focused on the use of Blockchain technology in the implementation of logistics processes.
PL
W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku i potrzeb klienta, przedsiębiorstwa poszukują nowych sposób sposób poprawy efektywności. Jednym z powszechnie stosowanych metod oszczędności jest stosowanie usług outsourcingowych. Outsourcing umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko oszczędność kosztów, ale również poprawę realizacji procesów logistycznych i wzrost poziomu obsługi klienta. Celem artykułu jest analiza tendencji zastosowania outsourcingu w praktyce oraz wpływu zastosowania outsourcingu na efektywność przedsiębiorstwa, dokonana na praktycznym przykładzie.
EN
In the era of dynamically changing market and customer needs, companies are looking for new ways to improve efficiency. One of the common cost-saving methods is to use outsourcing services. Outsourcing enables companies not only to save costs, but also to improve the realization of logistics processes and increase the customer service level. The aim of this article is to analyse the trend of outsourcing in business practice and the impact of outsourcing on the company's efficiency in a practical example.
EN
Background: Efficient management of dispersed and varied structure of supply chains is a complicated process both in terms of organisation and decision making. Merged companies forming groups with integrated capital consolidate to achieve internal coherence, also in the area of logistics. Overcoming differences resulting related to the fact that individual entities employ different rules of operation in carrying out logistic processes and their integration into one efficient system are the most challenging tasks the companies have to face. The purpose of the article is to present a concept of analysis of logistic actions efficiency in complex supply chains. Material and methods: The results of studies of economic practice in 2016-2017 and literature studies carried out as part of research and optimisation projects prove the insufficient degree of employing the analysis of efficiency of logistic actions in complex supply chains. On the basis of explorations performed, the methodology of studies focused on the analysis of logistic actions' efficiency was developed. The methodology is now the conceptual basis for analyzing efficiency in enterprises. Results: The study resulted in the development of the concept concerning the performance of efficiency analyses focused on logistic actions, the particular elements of which have been verified in terms of their usefulness in economic practice. Conclusions: Despite numerous references in literature, analysis of logistic actions' efficiency remains insufficiently defined. It makes it difficult to apply it in the economic practice of companies. The present article focuses on describing the concept of applying analysis of efficiency of logistic actions providing for the specific nature of dispersed supply chains.
PL
Wstęp: Zarządzanie rozproszoną i zróżnicowaną strukturą łańcuchów dostaw w sposób efektywny jest procesem skomplikowanym zarówno organizacyjnie, jak również w ujęciu podejmowania decyzji. Połączone firmy, współtworzące zintegrowane kapitałowo grupy, podejmują działania konsolidacyjne w celu uzyskania wewnętrznej spójności między innymi w obszarze logistyki. Pokonanie różnic związanych ze stosowaniem przez poszczególne podmioty różnych zasad działania w realizacji procesów logistycznych oraz ich integracja w jeden wydajny system stanowi wyzwanie dla firm. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Metody: Wyniki badań praktyki gospodarczej w latach 2016-2017 oraz badań literaturowych realizowanych w ramach projektów badawczych i optymalizacyjnych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Na podstawie prowadzonych eksploracji dokonano opracowania metodyki badań nad analizą efektywności działań logistycznych z uwzględnieniem specyfiki rozbudowanych łańcuchów dostaw, która stanowi podstawę koncepcyjną do prowadzenia analiz efektywności w przedsiębiorstwach. Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań jest koncepcja prowadzenia analiz efektywności działań logistycznych, której poszczególne elementy zostały zweryfikowane pod kątem przydatności w praktyce gospodarczej. Wnioski: Analiza efektywności działań logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji zastosowania analizy efektywności działań logistycznych uwzględniających specyfikę rozproszonych łańcuchów dostaw.
PL
Efektywność procesów logistycznych wymaga ustawicznego monitorowania metod i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym. W przypadku każdej z faz przepływu materiałowego niezbędne jest określenie efektywnego sposobu realizacji działań. Problematyka dostaw w łańcuchu logistycznym dotyczy zarówno aspektów zaopatrzenia, jak i dystrybucji, co zwiększa zakres analityczny prowadzonych badań. W niniejszym artykule przedstawiono badania realizowane w ramach projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania w zakresie identyfikacji metod i narzędzi harmonogramowania dostaw. Zrealizowane badania dotyczyły zarówno określenia zakresu teoretycznego prowadzonych analiz, jak również przeprowadzenia badań dotyczących zastosowanych narzędzi w praktyce gospodarczej.
EN
The logistics processes efficiency requires continuous monitoring of methods and tools supporting decision-making at the operational level. For each phase of material flow, it is necessary to determine the effective way of implementing the activities. Supply chain logistics is concerned with supply and distribution aspects, which increases the analytical scope of the research. This paper presents the research carried out within the research project of the Institute of Logistics and Warehousing for the identification of methods and tools for scheduling supplies. The research concerned both the definition of the theoretical scope of the analyzes carried out as well as the study of applied tools in business practice.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesów magazynowania z wykorzystaniem notacji BPMN w środowisku informatycznym iGrafx. Autorzy w artykule przedstawili opracowany model procesu magazynowania w magazynie dystrybucyjnym. Model jest wynikiem prac optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, realizowanych w ramach działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz prac badawczych w Wyższej Szkole Logistyki. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych dla następujących zmiennych: wariantowości w zmianowości pracy, rozdziału godzin pracy w zakresie obsługi dostaw i wydań oraz odpowiedniego przydziału niezbędnych zasobów do realizacji procesów. Weryfikacja symulacyjna tych wariantów pozwala stwierdzić, że opracowany model procesu magazynowania jest uniwersalny i możliwy do implementacji w praktyce biznesowej do przeprowadzenia analiz efektywności procesów magazynowych.
EN
The paper presents an analysis of warehouse processes using BPMN notations in the iGrafx IT environment. The authors of the article presented the developed model of the warehousing process in the distribution warehouse. The model is the result of optimisation works for enterprises carried out within the framework of the activities of the Institute of Logistics and Warehousing and research works at the Poznan School of Logistics. The results of the simulation studies were also presented for the following variables: variance in work shifts, division of working hours in the scope of delivery and issue service and appropriate allocation of necessary resources to implement the processes. Simulation verification of these variants allows to state that the developed model of the warehouse process is universal and can be implemented in business practice for the purpose of conducting analyses of the warehouse process efficiency.
EN
Background: The efficiency of logistics processes is a very important decision-making aspect, both from financial point of view as well as in terms of processes at the operational level. Taking into account both the specific features of a cold supply chain as well as conditions of the comprehensive analysis of the efficiency of logistics processes, the significant aspect is the elaboration of the concept, which will allow to monitor and estimate realized processes with the possibility to obtain date in real time. The aim of this paper is to present the concept of monitoring of processes performed in a cold supply chain. Methods: The results of researches conducted in Polish companies in the first half of 2016 year as well as the literature review show the unsatisfied level of the use of the analysis of efficiency of logistics processes. These results were used to select conditions influencing the complexity of the analysis of efficiency of logistics processes. The researches were conducted in 152 logistics companies located in Wielkopolska voivodship. Results: The business product BluTrack of the Blulog company is the result of the elaborated concept. Various variants of the implementation of this tool in practice served as the methodology of the verification of the complexity of the implementation of this concept in monitoring and management of the cold supply chain. Conclusions: The analysis of efficiency of logistics processes is still not unambiguously defined despite many scientific studies. It causes problems in the business practice. The uniqueness of the cold supply chain introduces additional variables and criteria of estimation of efficiency of logistics processes. The presented study put the main focus on the use of mobile technologies for efficient monitoring and evaluation of efficiency of logistics processes in the cold supply chain. The result of the verification of the presented concept was the preparation of the tool, having the desired functionalities for the business practice.
PL
Wstęp: Efektywność procesów logistycznych jest bardzo ważnym aspektem decyzyjnym nie tylko w ujęciu finansowym, ale również w ujęciu procesowym na poziomie operacyjnym. Uwzględniając zarówno specyfikę cold supply chain, jak również uwarunkowania kompleksowej analizy efektywności procesów logistycznych, niezmiernie istotnym aspektem jest opracowanie koncepcji umożliwiającej monitorowanie i ocenę realizowanych procesów z możliwością pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji monitorowania procesów realizowanych w cold supply chain. Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w I półroczu 2016 roku oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności procesów logistycznych. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia czynników wpływających na kompleksowość analizy efektywności procesów logistycznych. Badania w 152 przedsiębiorstwach logistycznych z województwa wielkopolskiego. Wyniki: Wynikiem opracowanej koncepcji jest produkt biznesowy BluTrack firmy Blulog. Poszczególne warianty zastosowania tego narzędzia w praktyce gospodarczej posłużyło jako metodologia weryfikacji kompleksowości zastosowania niniejszej koncepcji w monitorowaniu i zarządzaniu łańcuchem zimna. Wnioski: Analiza efektywności procesów logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. Specyfika łańcucha zimna wprowadza dodatkowe zmienne i kryteria oceny efektywności procesów logistycznych. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji wykorzystania technologii mobilnych w celu skutecznego monitorowania i oceny efektywności procesów logistycznych w łańcuchu zimna. Weryfikacja przedstawionej koncepcji skutkowała opracowaniem narzędzia, realizującego założone funkcjonalności w praktyce biznesowe
EN
Background: Distribution, from the business point of view, is a set of decisions and actions that will provide the right products at the right time and place, in line with customer expectations. It is a process that generates significant cost, but also effectively implemented, significantly affects the positive perception of the company. Institute of Logistics and Warehousing (IliM), based on the research results related to the optimization of the distribution network and consulting projects for companies, indicates the high importance of the correct description of the physical location within the supply chains in order to make transport processes more effective. Individual companies work on their own geocoding of warehouse locations and location of their business partners (suppliers, customers), but the lack of standardization in this area causes delays related to delivery problems with reaching the right destination. Furthermore, the cooperating companies do not have a precise indication of the operating conditions of each location, e.g. Time windows of the plant, logistic units accepted at parties, supported transport etc. Lack of this information generates additional costs associated with re-operation and the costs of lost benefits for the lack of goods on time. The solution to this problem seems to be a wide-scale implementation of GS1 standard which is the Global Location Number (GLN), that, thanks to a broad base of information will assist the distribution processes. Material and methods: The results of survey conducted among Polish companies in the second half of 2016 indicate an unsatisfactory degree of implementation of the transport processes, resulting from incorrect or inaccurate description of the location, and thus, a significant number of errors in deliveries. Accordingly, authors studied literature and examined case studies indicating the possibility of using GLN standard to identify the physical location and to show the perspective of its implementation in the TSL industry. Results: Result of the work is an analysis of the current situation and problems associated with an identification of physical locations in the distribution process and the description of the information needs of the TSL industry. Shows strengths and weaknesses of the GLN standard and opportunities and threats arising from its implementation in logistics. In addition, authors developed a business model that main aspect is the value proposition and benefits for stakeholders in the processes of distribution. Conclusions: The ability to implement GS1 standards in logistics, despite numerous references to literature and the real needs of business, it is still ambiguously defined. Therefore, in this article authors focus on the concept of using GLN standard to improve an identification and unification of description of physical location. This study resulted in the development of tool implementing founded functionality (in the context of providing information about the physical location) in business practice.
PL
Wstęp: Dystrybucja z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to taki zespół decyzji i czynności, który pozwoli na dostarczenie właściwych produktów, w odpowiednim miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Jest to proces, który generuje znaczne koszty, ale równocześnie sprawnie realizowany w dużej mierze wpływa na pozytywne postrzeganie firmy. W trakcie realizacji przez IL i M, prac badawczych związanych z optymalizacją sieci dystrybucji oraz projektów doradczych dla przedsiębiorstw w tym zakresie, zdiagnozowano wysokie znaczenie prawidłowego znakowania fizycznych lokalizacji, stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw dla optymalizacji procesów transportowych. Poszczególne przedsiębiorstwa we własnym zakresie dokonują geokodowania lokalizacji magazynów własnych oraz lokalizacji swoich kontrahentów (dostawców, klientów), jednakże brak standaryzacji w tym zakresie powoduje opóźnienia w realizacji dostaw związane z problemami dotarcia do właściwych destynacji. Co więcej, współpracujące przedsiębiorstwa nie mają precyzyjnej wskazówki o warunkach funkcjonowania poszczególnych lokalizacji np. okna czasowe działania obiektu, akceptowane jednostki logistyczne w przyjęciach, obsługiwane środki transportu etc. Brak tych informacji generuje dodatkowe koszty związane z ponowną obsługą danego punktu, jak również koszty utraconej korzyści za brak towaru na czas. Rozwiązaniem tego problemu zdaje się być wdrożenie na szeroką skalę standardu GS1 jakim jest Globalny Numer Lokalizacji (GLN), który dzięki szerokiej bazie informacji będzie wspomagać procesy dystrybucyjne. Metody: Wyniki ankiet wśród polskich przedsiębiorstw przeprowadzonych w II półroczu 2016 roku, świadczą o niezadowalającym stopniu realizacji procesów transportowych, wynikających z nieprawidłowego lub nieścisłego opisu lokalizacji, a co za tym idzie, znacznej ilości błędów w dostawach. W związku z tym przeprowadzono badania literaturowe oraz przeanalizowano studia przypadków wskazujące na możliwość wykorzystania standardu GLN w celu identyfikowania fizycznej lokalizacji i wykazania perspektywy wdrożenia go w branży TSL. Wyniki: Wynikiem prac jest analiza obecnej sytuacji i problemów związanych z identyfikacją fizycznych lokalizacji w procesie dystrybucji oraz opis potrzeb informacyjnych dla branży TSL. Przedstawiono silne i słabe strony standardu GLN oraz możliwości i zagrożenia wynikające z jego wdrożenia w logistyce. Dodatkowo opracowano model biznesowy, którego głównym aspektem jest propozycja wartości i korzyści płynących dla interesariuszy w procesach dystrybucyjnych. Wnioski: Możliwość wdrożenia standardu GS1 w logistyce, pomimo licznych odniesień literaturowych i realnych potrzeb biznesu, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. W związku z tym w niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji wykorzystania standardu GLN w celu poprawy identyfikacji fizycznej oraz unifikacji opisów lokalizacji. Poniższe opracowanie skutkowało stworzeniem narzędzia, realizującego założone funkcjonalności (w kontekście dostarczania informacji o fizycznej lokalizacji) w praktyce biznesowej.
PL
O efektywności procesów dystrybucji decydują m.in. terminowość, szybkość i bezbłędność. W niniejszym artykule Autorzy opisują wyniki badań prowadzonych w oparciu o technikę wywiadu oraz analizę przypadków biznesowych, których celem było zidentyfikowanie problemów firm (i ich przyczyn) uniemożliwiających efektywną realizację procesów dystrybucji. Jedną z głównych przyczyn problemów zdiagnozowanych w badaniach okazał się brak dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji, opisujących daną lokalizację (lub obiekt), do której realizowana będzie dostawa. Zidentyfikowany brak informacji dotyczył w głównej mierze danych adresowych oraz warunków funkcjonowania lokalizacji. W związku z tym Autorzy w dalszej części artykułu wskazują na możliwości wykorzystania standardu GLN (ang. Global Location Number) dla identyfikacji fizycznych parametrów lokalizacji. Opisany został prototyp rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN stanowiący wynik prac badawczych. Głównym celem badań opisanych w niniejszym artykule jest zidentyfikowanie możliwości podniesienia efektywności procesów dystrybucji poprzez zastosowanie w praktyce biznesowej prototypu rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN.
EN
The efficiency of distribution processes is determined by timeliness and accuracy. In this article, authors described the results of conducted research based on interview techniques and business case analysis, which aimed to identify the problems of companies (and their causes), preventing the effective realization of distribution processes. One of the main reasons for the problems diagnosed in the research was the lack of credible and up-to-date information describing the location (or object) to which the delivery will be realized. Identified the lack of information mainly concerned address data and conditions for the operation location. Therefore, authors in this article indicate the possibility of using the GLN (Global Location Number) standard for identifying physical location parameters. The prototype of the location register based on the GLN identifiers has been described as the result of the research work. The main purpose of the described research in this article is to identify opportunities to improve the efficiency of distribution processes by applying in business practice the location register based on GLN identifiers.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych. Wyniki prac badawczych, które zostały zaprezentowane w artykule, świadczą o konieczności identyfikacji stopnia ważności poszczególnych procesów transportowych na efektywność łańcucha dostaw. Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy zmodelowali i opracowali algorytmy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency. The results of the research work presented in this paper demonstrate the necessity to identify the importance of individual transport processes on supply chain efficiency. Based on these research results and observations, authors have modeled and developed transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research.
EN
Analysis of production process efficiency is an essential analytical tool of each enterprise. Focusing on market competitiveness, managers are forced to use increasingly detailed analysis of processes occurring in enterprise. Analysis of production process efficiency is not clearly defined in the scientific literature, making it difficult to correct use in business practice. In this article the authors present problems of properly define the production efficiency in the scientific literature and analyze problems of utilization of these methods in the research of economic practice.
EN
Background: During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency. Methods: The research carried out in the second half of 2014 year, in 210 enterprises of the Wielkopolska Region. Observations and business practice studies conducted by the authors, demonstrate a significant impact of standardization processes on supply chain efficiency. Based on the research results, have been developed standard processes that have been assessed as being necessary to standardize in business practice. Results: Based on these research results and observations, authors have developed standards for transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research. Conclusions: Developed standards are the initial stage of research conducted by Authors in the assessment of transport processes efficiency. Further research direction is to analyze the use efficiency of transport processes standards in business practice and their impact on the effectiveness of the entire supply chain.
PL
Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych. Metody: Prace badawcze prowadzono w drugim półroczu 2014 roku w 210 przedsiębiorstwach z terenów województwa wielkopolskiego. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. Opierając się na wynikach badań zostały opracowane standardy tych procesów, które zostały ocenione jako konieczne do ustandaryzowania w praktyce gospodarczej. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali standardy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Opracowane standardy stanowią wstępny etap badań naukowych realizowanych przez Autorów w ramach oceny efektywności procesów transportowych. Kierunkiem dalszych badań jest analiza efektywności zastosowania standardów procesów transportowych w praktyce gospodarczej oraz ich wpływ na skuteczność całego łańcucha dostaw.
EN
Background: Economic activity focused on manufacturing and supplying products for sale is one of the basic processes in the logistics supply chain. The specificity of production processes requires concentration on the factors, which are crucial for the continuity of the material flowin terms of both business practice and in relation to the relevant literature. The significant impact of production processes on the financial result of the company affects the costs, revenues, turnover of assets and working capital cycle, so this is the main reason to focus production management on ways to improve process efficiency for both internal and external supply chain, and also on the continuous supervision and evaluation of the results obtained. This article presents an original model for the analysis and evaluation of production process efficiency in economic terms. Material and methods: The results of research carried out in Polish companies in 2011-2013 and the results of a literature review indicate the unsatisfactory use of efficiency analyses in managing production processes, related supply chains and the production environment. These formed the basis for the selection and compilation of factors to evaluate the production process' economic efficiency. Complementary research concerning the importance of each factor in business practice was carried out in the first half of 2015 in 138 manufacturing companies in Wielkopolska Voivodship. Results: Based on the results and observations, the authors developed a model for evaluating the economic efficiency of the production process, which will make it possible to conduct multivariate simulations using parametric models of production processes and the environment at later stages of their research. Conclusions: Despite numerous considerations in the literature, the issue of production process efficiency has not yet been comprehensively presented nor developed. The concept for evaluation of production process efficiency presented here applies to its economic aspects. The authors are aware of the need to combine the analytical scope with analysis and evaluation of operational efficiency, thus further research will aim to provide a comprehensive analysis and evaluation of production process efficiency and value engineering in its operational development.
PL
Wstęp: Działalność gospodarcza skoncentrowana na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na sprzedaż, jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw. Specyfika procesów produkcji powoduje konieczność koncentracji na czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałowego, zarówno w odniesieniu do praktyki gospodarczej, jak również w odniesieniu do literatury przedmiotu. Znaczący wpływ procesów produkcji na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oddziałując na koszty, przychody, rotację aktywów oraz cykl kapitału obrotowego, jest główną przesłanką ukierunkowania zarządzania produkcją na sposoby poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu analizy i oceny efektywności procesu produkcji w aspekcie ekonomicznym. Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w latach 2011-2013 oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności w zarządzaniu procesami produkcji, powiązanymi łańcuchami dostaw oraz środowiskiem produkcyjnym. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia wskaźników oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania uzupełniające dotyczące stopnia ważności poszczególnych wskaźników w praktyce gospodarczej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku w 138 przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa wielkopolskiego. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji, który umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji parametrycznych modeli procesów i środowiska produkcji w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Problematyka efektywności procesu produkcji, pomimo wielokrotnego podejmowania rozważań literaturowych, nie została do tej pory kompleksowo przedstawiona i opracowana. Zaprezentowana koncepcja oceny efektywności procesu produkcji dotyczy aspektu ekonomicznego. Autorzy mają świadomość konieczności sprzężenia tego zakresu analitycznego z analizą i oceną efektywności operacyjnej, kierunkując dalsze badania na kompleksową analizę i ocenę efektywności procesu produkcji oraz inżynierię wartości w jego operacyjnym kształtowaniu.
13
EN
This paper discusses key issues concerning the dynamics of container transport development with the use of intermodal solutions against phenomena taking place in transportation systems. It also shows limitations and typical situations which determine the procedure of transport subjects within the confines of realized container transport in logistic supply chains service.
PL
Działalność produkcyjna przedsiębiorstw jest uzależniona zarówno od wewnętrznych, jak i od zewnętrznych warunków ich funkcjonowania. Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach stosowania różnych metod i narzędzi zarządzania, w celu poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku. Obecnie kadry kierownicze przedsiębiorstw bardzo często decydują się na stosowanie narzędzi teorii ograniczeń. W artykule Autorzy przedstawiają problematykę teorii ograniczeń, dokonując analizy wpływu zastosowania TOC na wybrane wskaźniki efektywności procesu produkcji.
EN
Production activities of enterprises is dependent on both the internal and the external conditions of operation. Dynamically changing needs of the market forcing companies to use different management methods and tools in order to improve the competitive position in the market. In this article, the authors present the problems of Theory of Constraints, analyzing the impact of the application of TOC on selected i ndicators of production process efficiency.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Niemniej jednak bardzo ważnym aspektem analizy jest ocena wykorzystania zasobów transportowych w ujęciu łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności wykorzystania zasobów transportowych.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. However, a very important aspect of this analysis is evaluation of transport resources using in the supply chain aspects. The article presents the problem of analysis and evaluation of transport resources efficiency.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy zaopatrzenia są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów zaopatrzenia. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają badania dotyczące zastosowania standardów procesu zaopatrzenia i ich wpływ na efektywność łańcuchów dostaw oraz propozycje standaryzacji wybranych procesów zaopatrzenia.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Procurement processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. The article presents the problem of analysis and evaluation of the procurement processes efficiency. Observations and business practice research, conducted by the authors, demonstrate a significant impact of the standardization process of supply chain efficiency. In this article, the authors present research on the application of procurement process standards and their impact of supply chain efficiency and present proposals of selected procurement processes standardization.
PL
W ramach artykułu przedstawiono znaczenie ryzyka operacyjnego związanego z efektywną realizacją procesu produkcji. Z punktu widzenia klienta stanowi ona wartość rynkową przejawiającą się procesem zakupu bądź jego brakiem. Zauważonymi problemami są przede wszystkim luki wiedzy w zakresie pomiarów efektywności procesu produkcji oraz świadomego zarządzania ryzykiem w nim. W efekcie autorzy poczynili próbę identyfikacji czynników wpływających na efektywność, jak i na ryzyko wystąpienia zakłóceń w procesie produkcyjnym.
EN
The article presents the importance of operational risk associated effectively from of the production process. The client evaluates the market value of the purchase process, or lack thereof. Noticed the problem is primarily a gap of knowledge in the field of measuring the production process efficiency and conscious risk management. As a result, the authors have made an attempt to identify the influence of the factors affecting the efficiency and the risk of disturbances in the production process.
EN
Mechanical unfolding of the fourth domain of Distyostelium discoideum fi lamin ( DDFLN 4) was studied using a CABS – coarse-grained knowledge-based protein model. Our study demonstrates that CABS is capable of reproducing the unfolding free energy landscape of protein unfolding and highlights an important role of non-native interacti ons in the protein unfolding process. The obtained three peaks in the force-extension profile suggest a four-state picture of DDFLN 4 protein unfolding and correspond reasonably to the results of the all-at om simulation in explicit solvent.
EN
Theoretical prediction of protein structures and dynamics is essent ial for understanding the molecular basis of drug action, metabolic and signaling pathway s in living cells, designing new technologies in the life science and material sciences . We developed and validated a novel multiscale methodology for the study of protein folding proces ses including flexible docking of proteins and peptides. The new modeling technique starts fr om coarse-grained large-scale simulations, followed by selection of the most plausible final structu res and intermediates and, finally, by an all-atom rectification of the obtained structures. Except f or the most basic bioinformatics tools, the entire computational methodology is based on the models an d algorithms developed in our lab. The coarse-grained simulations are based on a high-resol ution lattice representation of protein structures, a knowledge based statistical for ce field and efficient Monte Carlo dynamics schemes, including Replica Exchange algorithms. This p aper focuses on the description of the coarse-grained CABS model and its selected applications.
PL
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów transportowych.
EN
During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. The article presents the problem of analysis and evaluation of the transport processes efficiency.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.