Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rudy cynkowo-ołowiowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of plasma vitrification of solid remnants from thermal waste treatment with and without the addition of a carbonate fraction obtained from lead-zinc ore flotation. The substrates used in the research were slags and ashes from medical waste treatment, incineration of municipal waste, sewage sludge as well as hazardous and industrial wastes. The plasma treatment resulted in acquiring products of different quality depending on the processed substrate. Most of the obtained products were of vitreous and homogenic build. Treatment of remnants from incineration of hazardous and industrial wastes resulted in obtaining heterogeneous and rough surfaced products. A 20% share of the carbonate fraction enabled the obtaining of a vitrified product with a glassy surface and fracture. Hardness of the obtained products was rated in Mohs scale and ranged from 6 to 6,5. Leaching tests showed a decrease in heavy metal concentration in the leachates from vitrificates with the addition of carbonate fraction compared to the ones with it.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących plazmowej witryfi kacji stałych pozostałości po termicznej utylizacji odpadów, którą realizowano bez i z dodatkiem odpadowej frakcji węglanowej wytworzonej podczas fl otacji rud cynkowo-ołowiowych. Substratami wykorzystanymi do badań były żużle i popioły pochodzące z unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze spalania odpadów komunalnych, osadów ściekowych, odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. W efekcie plazmowego przekształcania uzyskano produkty o różnej jakości w zależności od rodzaju przekształcanego substratu. W większości otrzymano produkty zeszkliwione o jednolitej budowie. W wyniku zeszkliwiania pozostałości po spalaniu odpadów przemysłowych i niebezpiecznych uzyskano produkty o niejednolitej, chropowatej powierzchni. Dopiero 20% dodatek frakcji węglanowej pozwolił na uzyskanie produktu zwitryfi kowanego, charakteryzującego się szklistą powierzchnią oraz przełamem. Twardość uzyskanych produktów oznaczona w skali Mohsa była w zakresie 6-6,5. Analiza wymywalności metali z witryfi katów wykazała mniejsze stężenia metali ciężkich w wyciągach wodnych sporządzonych z witryfi katów z dodatkiem frakcji węglanowej w porównaniu do stężeń metali w wyciągach wodnych z witryfi katów uzyskanych z materiałów wyjściowych.
EN
Economic transformations in Poland to market conditions caused changes in mining activity and mode of evaluation of accessible resources. It resulted in changes of the amount of resources presented in the inventory, especially drastic in the case of black (bituminous) coal resources and reserves, not related to the exploitation. The main reasons for the changes are: limitation of black coal resources evaluation to a depth of 1000 m, changes of resources categorization due to mine closure, and reevaluation of part of resources as prospective resources. The main factors that restrain mining and force to leave some part of resources as not mineable are: a) land utilization (residential and industrial building) that preclude mining activity, b) economic conditions of mining and financial policy of mines, c) in the case of black coal long-wall mining which is aerially limited by tectonic features of coal-bearing series. There is lack of sufficient legal regulations for the protection of mineral deposits, implemented through the protection of the area of deposit occurrence against such land utilization, which may preclude future mining.
PL
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. są Spółką Akcyjną Skarbu Państwa, której przedmiotem działania jest wydobywanie rud cynkowo-ołowiowych, ich przerób na koncentraty oraz produkcja cynku elektrolitycznego. Ponieważ udział kosztów ponoszonych na energię elektryczną w kosztach ogólnozakładowych, znacznie przekracza 20%, ograniczenie zarówno jej zużycia, jak i kosztów zakupu stało się w ZGH Bolesław S.A. celem priorytetowym. Realizując założony cel podjęto szereg działań o charakterze technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Działania techniczne polegały na zabudowie maszyn i urządzeń o zwiększonej w stosunku do stosowanych wcześniej sprawności i wydajności takich jak pompy głównego odwodnienia i sprężarki, oraz modernizacji ciągów technologicznych które miały bezpośredni wpływ na zużycie energii elektrycznej. W ramach działań ekonomicznych odstąpiono od zakupów energii na zasadach taryfowych, i wykorzystując posiadane uprawnienia do sieci przesyłowej zastąpiono dotychczasową Umowę sprzedaży energii elektrycznej, Umową przesyłową w wersji dla odbiorców uprawnionych. Uzyskano w ten sposób możliwość zakupu energii elektrycznej w oparciu o kontrakty rynkowe zawierane z oferującymi najlepsze warunki partnerami handlowymi. Niezależnie od powyższych działań, w zakresie organizacyjnym powołano samodzielne stanowisko Pełnomocnika Zarządcy ds. Zarządzania Energią Elektryczną nadając mu rangę Kierownika Działu. Utworzono również, podległy Pełnomocnikowi zespół pracowników realizujący wspólnie z nim zadania wynikające z uczestnictwa w rynku energii elektrycznej. Przeprowadzone przez kilka ostatnich lat przedsięwzięcia dały wymierne efekty w postaci rocznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o około 100 000 MWźh oraz ograniczenia kosztów jej zakupu, odniesionych do cen taryfowych, o 4 mln zł w 2003 r. i 7 mln zł w 2004 r. W wyniku ich realizacji oraz wielomilionowych inwestycji, Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. stały się przedsiębiorstwem dorównującym poziomem techniczno-technologicznym i organizacyjnym europejskim standardom, w pełni przygotowanym do konkurowania na światowym rynku metali nieżelaznych.
EN
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. is a State Treasury company mining zinc and lead ores, processing them into concentrates and producing electrolytic zinc. Since energy costs exceed 20% of overhead costs, the limitation of energy consumption and its purchase costs became a priority objective for ZGH Bolesław S.A. A number of activities in technical, economical, and organizational fields have been undertaken in order to perform this objective. Technical activities have consisted of installation of machines and equipment of higher (in relation to older ones) efficiency and capacity; like, for instance, the replacement of main dewatering pumps, air compressors, the modernization of technological lines directly interfered in energy consumption. In the range of economical activities, purchase of energy on tariff payments was abandoned, and Purchase Contract for Electric Energy was changed into the Energy Transfer Contract in accordance with received permissions. Thus, a possibility of electric energy purchase was created on the basis of market contracts, signed with partners submitting the best offers. Independently from teh activities mentioned above, in the organizational field, an independent position of Board Proxy for Electric Energy Managing was created, holding the rank of Department Manager. Personnel responsible for carrying out tasks connected with participation in electric energy market was created and has acted under his leadership. The activities performed during last several years has resulted in the decrease of energy consumption by about 100 000 MWźh annually and the reduction of energy costs, in relation to tariff energy costs, by 4 million in 2003 and 7 million in 2004. As an outcome of these activities, and due to projects estimated at millions zlotys, Zakłady Górniczo - Hutnicze Bolesław S.A. has become an enterprise meeting technical, technological and organizational European standards, capable of competition in world's non-ferrous metal market.
EN
The article describes the vegetation growing on settlings and washing tanks situated in the "Żabie Doły" area (Bytom). There were recognised 2 plant associations and 6 plant communities which belong to Artemisietea, Molinio-Arrhenatheretea, Calluno-Ulicetea classes. Among them dominate communities from Dauco-Melilotenion suballiance which are confined to dry, permeable soils with the initial soil-forming process (Meliloletum albo-officinalis, Dauco-Picridetum hieracioidis, Calamagrostis epigejos community, Solidago canadensis community). There were recorded also swards (Fesluca ovina community) and meadows (Deschampsia caespitosa community, Agrostis capillaris community).
PL
Badania prowadzono na obszarze "Żabich Dołów" (Bytom) na powierzchni osadników flotacyjnych i popłuczkowych powstałych w wyniku eksploatacji i przerobu rud cynku i ołowiu. Analiza zebranego materiału pozwoliła na wyodrębnienie 8 syntaksonów, w tym 2 zespołów i 6 zbiorowisk roślinnych z klas Artemisietea, Calłuno-Ulicetea, Molinio-Arrhenatheretea. Wśród wyróżnionych syntaksonów dominują zbiorowiska roślinne należące do podzwiązku Dauco-Melilotenion, rozwijające się w miejscach przesuszonych, na podłożu piaszczystym, przepuszczalnym, często o słabo zaznaczonym procesie glebotwórczym (Melilotetum albo-officinalis, Dauco-Picridetum hieracioidis, zbiorowisko z Calamagrostis epigejos (L.) Roth; zbiorowisko z Solidago canadensis L.). Na badanych obiektach odnotowano również fitocenozy murawowe (zbiorowisko Z Festuca ovina L s. str.) i łąkowe (zbiorowisko z Deschampsia caespilosa (L.) P. Beauv., zbiorowisko z Agroslis capillaris L.).
PL
W artykule omówiono ważniejsze prace z zakresu wzbogacania rud Zn-Pb oraz Cu wykonane w ZPKOŚiUO. Szczególną uwagę zwrócono na flotację mieszanych i nisko procentowych rud Zn-Pb, z których można uzyskać koncentraty nadające się do przeróbki metalurgicznej. Podano także rezultaty wzbogacania odpadów poflotacyjnych Zn-Pb z produkcji bieżącej i ze zwałów. Odpady końcowe mogą być zastosowane w różnych działach gospodarki, np. jako wypełniacze w produkcji farb i lakierów, gumy itp. Zamieszczono także wyniki badań flotacyjnego usuwania ołowiu z koncentratów miedziowych.
EN
In the paper these are discussed important works on Zn-Pb and Cu metals enrichment that were done in Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilisation. We have paid special attention to the flotation of mixed and low- percent Zn-Pb ores from which can be received concentrates that can be used to metallurgical working. There are also showed the results of enriching of flotation tailings wastes Zn-Pb from production and from dumps. The final wastes can be applied in different parts of management for e.g. as filling material in production of paint and lacquer or rubber. There have been also presented results of flotation researches of reducing lead from copper concentrates.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.