Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo społeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Health security of Poles
EN
In recent years, the sense of security of Poles in various areas of life has increased, but this does not apply to health security. The aim of the article is to answer the question: How has the sense of health security of Poles changed in the last decade? The subject of the analysis are the results of the research conducted by the Centre for Social Opinion Research and data from the Central Statistical Office, relating to social security and health security, in the perspective of the last dozen or so years.
PL
W ostatnich latach wzrosło poczucie bezpieczeństwa Polaków w różnych obszarach życia, nie dotyczy to jednak bezpieczeństwa zdrowotnego. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: W jaki sposób zmieniło się poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków w ostatniej dekadzie? Przedmiotem analizy są wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego, odnoszące się do bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa zdrowotnego, w perspektywie kilkunastu ostatnich lat.
EN
As Poland is becoming a more attractive destination for immigrants, Polish schools need to develop relevant solutions that can assist the integration of immigrant students into Polish society. The objective of this study is threefold. Firstly, the paper aims to discuss the role of schools in counteracting threats to societal security resulting from increased migration. Secondly, the study investigates immigration policy and educational solutions in Poland. Finally, we evaluate educational solutions implemented in schools to facilitate the integration of immigrant children, their safety, as well as discuss the difficulties and advantages resulting from the presence of foreign students in Polish schools. The study shows that schools play a special role in educating young people about societal values, personal safety and societal security. Educational solutions aiming at immigrant integration need to be investigated in the context of multidimensional legislation on immigration. The findings of the quantitative analysis relate to the solutions adopted by Polish schools that assist the integration of foreign students. They also shed light on the problems and benefits of having heterogeneous classes. Most schools in Poland offer foreign students a number of educational opportunities related to Polish language acquisition, academic performance (e.g. remedial lessons) and social integration. Inability to speak Polish is the greatest problem at schools, which is the root cause of other complex problems, such as foreign students’ falling behind with schoolwork, slower pace of the lesson, and discipline problems.
PL
Współcześnie dostrzec można duże zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu życia społecznego obywateli - zwłaszcza tych, którzy wymagają pomocy. Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji non-profit w województwie łódzkim jako elementu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Autorzy tekstu podjęli się tego tematu, gdyż leży on w kręgu ich zainteresowań. Analizie poddano województwo łódzkie oraz wybrane organizacje non-profit, funkcjonujące na terenie wyżej wymienionej jednostki administracyjnej. Poszczególne rozdziały artykułu zostały oparte o analizę dostępnej literatury, dotyczącej organizacji non-profit w Polsce. Do opisu rozmiarów sektora trzeciego wykorzystano raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. Do opisu rozdziałów zawartych w artykule zastosowano metody jakościowe. Głównie wykorzystano analizę treści ogólnodostępnych publikacji naukowych, dotyczących tematu. Czwarty rozdział oparty jest o zastosowanie metody studium przypadku wybranych organizacji non-profit w województwie łódzkim. W konkluzji rozważań zawarto najistotniejsze wnioski oraz subiektywne przemyślenia i przewidywania na temat przyszłości trzeciego sektora w Polsce.
EN
Nowadays, there is a great demand for the provision of services in the field of social life of citizens - especially those who require assistance. The aim of the article is to present the activities of non-profit organizations in the lodzkie voivodeship as an element of social security of the inhabitants. The authors of the text took up this topic because it is of interest to them. The analysis covered the lodzkie voivodeship and selected non-profit organizations operating in the above-mentioned administrative unit The individual chapters of the article were based on an analysis of the available literature on non-profit organizations in Poland, To describe the size of the third sector, reports of the Central Statistical Office and information contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland of 2019 were used. Qualitative methods were used to describe the chapters contained in the article. The analysis of the content of publicly available scientific publications on the subject was mainly used. The fourth chapter is based on the application of the case study method of selected non-profit organizations in the lodzkie voivodeship. The conclusion of the considerations includes the most important conclusions as well as subjective thoughts and predictions about the future of the third sector in Poland.
EN
Purpose: The purpose of this article is to explain the process of military personnel reconversion, as well as to assess its impact on the improvement of the social security of soldiers discharged from professional military service as a result of the restructuring of the armed forces. Method: The scientific methods used in the paper include: analysis and criticism of the literature on the subject, as well as logical analysis and construction. The research was carried out on the basis of data on the Polish Armed Forces. Results: Analysis of the available sources allows for a thesis that reconversion of military personnel may have a significant impact on the improvement of the social security of military professionals and the condition of the armed forces, provided that the organizational and legal conditions are fully adapted to its needs. Conclusions: Currently, reconversion of military personnel is carried out under optimal conditions and has the appropriate organizational potential and legal basis to secure the restructuring process of the Polish Armed Forces.
PL
Podstawą istnienia i rozwoju każdego państwa jest społeczeństwo. Aby mogło się rozwijać, państwo powinno stworzyć odpowiednie warunki ku temu – niezbędne minimum poziomu życia obywateli, uwzględniając podstawowe jego wyznaczniki, m.in. ochronę zdrowia, dostęp do edukacji czy wypoczynku itd. Państwo jest gwarantem bezpieczeństwa jednostki i grup społecznych. Dlatego też relacja państwo − obywatel powinna opierać się na współpracy i dialogu, które możliwe są dzięki aktywizacji życia społeczności lokalnych. Jest to ogromne wyzwanie współczesności – rozwijanie umiejętności identyfikacji potrzeb społecznych oraz umiejętności artykułowania ich przez jednostki, przy jednoczesnym aktywnym udziale i odpowiedzialności władz publicznych, zwłaszcza lokalnych. Uwzględniając powyższe, celem artykułu uczyniono wyjaśnienie zjawiska szerzącej się przemocy w rodzinie wraz z identyfikacją źródeł jej powstawania oraz konsekwencji w aspekcie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Podjęto również próbę określenia zależności między zjawiskiem przemocy w rodzinie a rolą autorytetu władz lokalnych w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zawarte w artykule treści są rezultatem przemyśleń, obserwacji, krytycznej analizy literatury oraz przeprowadzonych badań własnych.
EN
The basis for the existence and development of each state is the society. However, for the society to develop, the state should create appropriate conditions for this – an indispensable minimum standard of living for citizens, taking into account the basic determinants, including health protection, access to education or recreation e.t.c. The state guarantees the safety of the individual and social groups. Therefore, the state-citizen relationship should be based on cooperation and dialogue, which are possible thanks to the activation of the life of local communities. It is a huge challenge for the present – developing the ability to identify the social needs and the skills of articulating them by individuals, while actively participating and the responsibility of public authorities, especially local . Taking into account the above, the purpose of the article is to explain the phenomenon of the spreading of domestic violence along with the identification of its origins and consequences in terms of the safety of local communities. An attempt was made to determine the relationship between the phenomenon of domestic violence and the authority of local authorities in the process of shaping the safety culture of local communities. The content included in the article is the result of reflection, observation, critical analysis of literature and own research.
EN
First of all, the article indicates how Russian government forms social security of indigenous people in remote areas, such as Siberia and Arctic. Secondly, pointes out the role of extractive companies in enhancing social security. Moreover, the article unveil the contribute of social reforms to national security of Russia, which recently has been largely developed thanks to cooperation with China.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie profilaktyki społecznej Policji wobec młodzieży i jej związek z bezpieczeństwem społecznym. Bezpieczeństwo społeczne jest elementem bezpieczeństwa narodowego. Istnieje wiele zagrożeń bezpieczeństwa społecznego, takich jak: bezdomność, alkoholizm, narkomania, prostytucja czy przestępczość, które można określić ogólnie jako patologie społeczne. Na wszystkie z nich narażona jest młodzież. Policja jako służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo obywateli prowadzi działania w ramach profilaktyki społecznej mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, m.in. poprzez prowadzone programy czy naukę młodzieży w klasach policyjnych.
EN
The purpose of the article is to present the social prevention policy of the police towards young people and its impact on social security. Social security is a key factor of national security. Young people are exposed to many social security threats, such as homelessness, alcoholism, drug addiction, prostitution or crime, which in general can be referred to as social pathologies. Being responsible for order and safety, police carry out activities which are a component of social prevention policy, aimed at counteracting threats, for example through programs or education of young people in police classes.
PL
Tworzenie warunków do stałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa społecznego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb, ochronę zdrowia, czy zapewnienie warunków do pracy i realizacji celów życiowych, nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Dysproporcje ekonomiczne, postępująca przestępczość, liczne patologie i zagrożenia życia społecznego, a w szczególności degradacja tradycyjnych wartości cywilizacji zachodu to tylko niektóre z przejawów głębokiego moralnego kryzysu dzisiejszych czasów. Na ich tle, rodzina wyrasta do roli gwaranta społecznego uporządkowania i bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie środowiska rodzinnego jako kluczowego elementu kształtowania postaw wobec współczesnych zagrożeń społecznych oraz próba wskazania sposobów na podniesienie stanu świadomości istniejących zagrożeń w jej obrębie. Złożoność transformacji rodziny w cywilizacji zachodniej, powoduje refleksje nad środowiskiem rodzinnym jako miejscem tworzenia wzorców zachowań determinujących postawy wobec współczesnych zagrożeń społecznych.
EN
Creating conditions for the constant growth of the societies’ safety level that answer individual needs, provide healthcare or create favorable working conditions, as well as help to approach life targets, gain significant meaning in the modern world. Economic disproportion, rising crime, numerous social pathology cases, endangered social life, and deprivation of traditional principles among the Western civilization countries, those are just the most vivid examples of a deep moral crisis in current realm. In such background it is the family which arises to the role of the social safety and order supporter. The aim of the article is both, to present a family environment as a key element that shapes attitudes when confronting modern social threats, and it is also an attempt to indicate ways to increase the awareness level on existing dangers in its matter. After introducing families complexity within the western civilization an attempt will be taken to analyze a family as the basic environment of constructing behavioristic patterns determining attitudes towards current social threats.
9
Content available Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego
PL
Człowiek jest istotą społeczną, dlatego do prawdziwego człowieczeństwa potrzebuje drugiego człowieka, zachowania spokoju i bezpieczeństwa. W bezpieczeństwie społecznym ważne są przede wszystkim wartości, one bowiem tworząc hierarchię prowadzą do samorealizacji. Najważniejszymi, według mnie wartościami w tej hierarchii są wolność, równość i godność. To właśnie te aspekty są omówione w artykule.
EN
A human is a social being, therefore, the true humanity needs others, maintain peace and security. In social security are important values, because they create a hierarchy, leading to self-realization. The most important values for me in this hierarchy are freedom, equality and dignity. It is these aspects I discuss in this article.
10
Content available remote Migracja a bezpieczeństwo społeczne w Polsce
PL
Celem artykułu jest przestawienie problematyki związanej ze zjawiskiem migracji poprzez zdefiniowanie, wskazanie przyczyn, oddziaływań i skutków migracji na płaszczyźnie bezpieczeństwa społecznego. Jest to podejście naukowe związane z badaniem wpływu migracji na bezpieczeństwo społeczne podjęte przez uczestnika studiów doktoranckich. Migracja stała się wytyczną ukierunkowaną na rozwój współczesnego świata. Gospodarki światowe stoją obecnie przed dwoma wyzwaniami: zasobów ludzkich i ich mobilności, które wymagają prawidłowego podejścia od strony dobrego zarzadzania, harmonii, odpowiedzialności etyczno-moralnej, a także unormowań z zakresu prawa.
EN
The aim of the article is to present the problems of the phenomenon of migration by defining it and pointing to the causes, interactions and the effects of migration on the social security ground. It is a scientific approach in which a PhD student analyzes the influence of migration on social security. Migration has become a guideline oriented on the development of a contemporary world. The world economies are currently facing two kinds of challenges: human resources and their mobility and they require a suitable approach with regard to their management, harmony, moral and ethical responsibility as well as legal regulations.
PL
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2016 r. poza granicami swoich krajów mieszkało w ponad 250 mln osób. Jeszcze nigdy nie było na świecie tak wielu imigrantów. Większość z nich – 74 proc. stanowili ludzie w wieku 20-64 lat, osiedlający się na stałe w bogatszych krajach z różnych powodów, głównie troski o bezpieczeństwo dalszej egzystencji. Nieznana dotąd w najnowszej historii ludzkości fala uchodźców i migrantów zaskakuje swoimi rozmiarami i skutkami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, bezpośrednio wpływając na poziom bezpieczeństwa państw przyjmujących i regionów gdzie ta fala przebiega. W rezultacie ma miejsce zróżnicowany strach przed „obcym/nieznanym”, w reakcji prowadzący do działań ochronnych, m.in.: okresowego zamykania granic, budowania murów na granicach, zaostrzania polityk migracyjnych, jak również zgłaszania gotowości przekazywania środków finansowych i rzeczowych na potrzeby organizowania i utrzymywania obozów dla uchodźców i migrantów w regionach blisko położonych ich zamieszkiwania. Gotowość partycypacyjna rządów wielu państw do ponoszenia kosztów lokalizacji i utrzymywania takich obozów, spotkała się z odzewem wielu światowych firm żywnościowych, logistycznych, komunalnych, finansowych, farmakologicznych, komunikacyjnych i teleinformacyjnych, proponujących szeroki katalog świadczeń/usług. Można przyjąć, że w latach 2014-2016 ukształtował się nowy typ biznesu usługowego dla uchodźców i migrantów, mający związek z zapewnieniem kontroli tego zjawiska (ewidencja tożsamości, mapowanie elektroniczne lokalizacji), a także co ważne dla społeczeństw europejskich - obniżenia obaw/strachu przed napływami nowych, masowych fal uchodźców. Przy obecnych trendach demograficznych przekonanie, że Europa może się zamknąć we własnych społecznościach, jest iluzją. Wspólnota stoi przed koniecznością pilnego inwestowania w politykę integracyjną, która odrzuca szkodliwe mity i przesądy, w zamian opiera się na wartościach europejskich zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie i religię. Rolą Europy staje się inwestowanie w politykę zagraniczną uwzględniającą rozwiązywanie problemów w swoim sąsiedztwie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i Afryce (według Institute for New Economic Thinking, populacja tego kontynentu w połowie XXI w. zwiększy się do ponad 4 mld ludzi). Wymagać to będzie od Europy wsparcia w regionach kryzysowych, respektowania praw i wolności kobiet, edukacji a przede wszystkim stabilizacji politycznej. Otwarte pozostają kwestie walki z głodem, suszą i biedą oraz funkcjonowanie sprawnych korytarzy humanitarnych. Od powodzenia lub porażki działań Europy w tych sprawach zależy, ilu ludzi i w jakim czasie będzie chciało uciekać na Stary Kontynent.
EN
According to the United Nations (UN) in 2016. There were over 250 million people living outside of their own countries. There have never been so many immigrants in the world. Most of them − 70%, persons aged 20-64 y. o. settled permanently in richer countries for various reasons. The main concern is of course the security of further existence. The wave of refugees and migrants, unknown in the recent history of mankind, is surprising in its political, social and economic dimensions and its effects - directly affecting the level of security of host countries. As a result, there is a variety of “alien / unknown” fear in response to protective actions, including the periodic closure of borders, building the walls at the borders, tightening of migration policies, and reporting of the willingness to provide financial and factual funds for the organization and maintenance of refugee camps and migrants in the regimes close to their residence. The willingness of the governments of many countries to bear the cost of l cating and maintaining such camps has met with many world food, logistical, communal, financial, pharmacological, communication and teleinformation companies offering a wide range of services. It can be assumed that in the 2014-2016 period a new type of service business for refugees and migrants has emerged, linked to ensuring control of this phenomenon (identity registration, territorial localization) and also important for European societies - reducing fear / fear of new arrivals, the mass waves of refugees. With current demographic trends, the belief that Europe can be shut down in its own societies is an illusion. The Community is faced with the urgent need to invest in a migration policy that rejects harmful myths and superstitions, and instead is based on European values that prohibit discrimination on grounds of origin and religion. The role of Europe is becoming an investment in foreign policy that addresses problem solving in its neighborhood, especially in the Middle East and Africa. The population of this quota in the mid-21st century will increase by more than 4 billion people, according to the Institute for Economic Development Thinking. This will require European support in destabilized regimes, respect for women’s rights and freedoms, education and above all political stabilization. Open questions remain about the fight against hunger, drought, poverty and the functioning of humanitarian corridors. The success or failure of Europe’s actions in these matters will depend on how many people and at what times will want to flee to the Old Continent.
PL
Artykuł podejmuje problem bezpieczeństwa społecznego w ujęciu socjologicznym. Nawiązuje do piramidy Maslowa, która sytuuje bezpieczeństwo wysoko w hierarchii wartości. Tekst analizuje subiektywny i obiektywny wymiar bezpieczeństwa. Podkreśla rolę kultury jako fundamentu bezpieczeństwa; kwestię tę omawia w nawiązaniu do teorii Juliusza Piwowarskiego i Görana Therborna. Wskazuje na „filary” kultury bezpieczeństwa oraz na nierówności społeczne jako czynniki zagrażające bezpieczeństwu.
EN
The article includes issue of society safety in the context of sociology. The text refers to the Maslow’s pyramid, which situates safety heavily. The subjective and objective dimensions of safety understanding are included. The role of culture as a basis of safety was emphasized by the theory of Juliusz Piwowarski and Göran Therborn. “Pillars” of culture of safety are pointed out and the essence of social inequalities as well.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy wpływu ubóstwa energetycznego w aspekcie energii cieplnej na poziom bezpieczeństwa społecznego (polskich gospodarstw domowych), będącego sprawdzianem i miernikiem poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Zagadnienie to przedstawione jest w trzech aspektach: – próba wyjaśnienia pojęcia ubóstwa energetycznego; – czynniki wpływające na poziom ubóstwa energetycznego w wymiarze energii cieplnej; – konsekwencje ubóstwa energetycznego na poziom bezpieczeństwa gospodarstw domowych. W celu głębszego ukazania problemu, posłużono się badawczą metodą ankietową oraz analityczno-syntetyczną.
EN
This paper attempts to analyze the impact of energy poverty in terms of heat energy on the level of social security of Polish households being a sample and an indicator of the level of energy security. The issue is presented in three aspects: – Attempt to explain the concept of energy poverty; – Factors affecting the level of energy poverty in terms of heat energy; – How consequences of energy poverty influence the level of social security. To deepen the problem, the research was carried out using survey and analytical-synthetic methods.
PL
Celem artykułu jest próba ukazania istoty destabilizacji bezpieczeństwa społecznego oraz jej bezpośredniego wpływu na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. W przygotowaniu opracowania wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej i analizę dostępnych materiałów naukowych.
EN
The purpose of this article is the attempt to show a crux of a social security destabilization and its direct influence on the state of internal security. In this study has been used a method of participating observation and analysis of available scientific materials.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie i przybliżenie nowych działań Policji związanych z ochroną bezpieczeństwa społecznego. Bezpieczeństwo jest czynnikiem, który sprawia, że społeczeństwo sprawnie działa i funkcjonuje według przyjętych norm. Policja jako główny organ paramilitarnej grupy dyspozycyjnej ma za zadanie przeciwdziałać działaniom o charakterze zagrażającym normom społecznym. Dzięki konsultacjom z lokalnymi społecznościami w całej Polsce, policjanci mogą zdiagnozować i poznać zagrożenia występujące w danych obszarach kraju. Dzięki takim działaniom powstają mapy zagrożeń z informacją o skali, promieniu i liczebności zagrożeń. Mapy mają przede wszystkim odzwierciedlać rzeczywisty obraz, który cały czas będzie aktualizowany. Pomimo pewnych trudności pojawiających się przy tworzeniu projektu, takich jak subiektywność zgłaszanych zagrożeń czy zbytnia ruchliwość w przestrzeni społecznej zagrożeń, mapy będą tworzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi.
EN
The article aims at presenting and introducing the new actions of Police connected with the protection of social security. Security is a factor assuring efficient functioning of a society according to the accepted norms. Police, as a main body of a paramilitary detached unit, have a task of counteracting threats to social norms. Thanks to the consultations with local communities all over Poland, police officers are able to diagnose and get to know the threats occurring within particular areas of the country. This, in turn, results in mapping the threats together with providing information on the scale, radius and number of threats. First of all, maps task is to show a real picture which will be updated regularly. Despite certain difficulties appearing during the creation of the project, such as subjectivity of reported threats or excessive threats mobility within the social space, the maps will be created in order to provide people with security.
EN
The authors’ approach towards the main topic of this article is retrospective, in a sense of overviewing a politological account of changes occurred during transformation, based on Poland’s contemporary history and in face of its political significance. It presents the position of the left-wing political parties on the issue of rebuilding the country’s economic system in the initial period of transformation. The analysis refers specifically to the issues of social and economic security of Poland, at a given timeline with narrow political spectrum of the political parties. The problems discussed are characterized by the fact that the source database is deliberately limited to the documents and publications that are contemporary to the political events of those times. Indeed, some of the sources base is a chronicle like account of concepts’ evolution in manner corresponding to description relating to times and values of interest. In the opinion of the authors, this allows for methodical individual evaluation of described processes, in reference to the facts analyzed and final synthesis manifestation, within the given processes and their outcome. Moreover, such approach is putting the security questions on proper fundaments of one of the original determinants.
PL
Artykuł ma charakter retrospektywny. Autorzy ukazuje stanowiska lewicowych partii politycznych w kwestii przebudowy systemu ekonomicznego Polski w początkowym okresie transformacji. Analizuje pomysły tych ugrupowań dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego oraz społecznego Polski. Artykuł charakteryzuje się tym, że baza źródłowa jest świadomie ograniczona do dokumentów i publikacji będących jak najbardziej zbliżonych czasowo do opisywanych wydarzeń, a niektóre z źródeł stanowią wręcz kronikarski zapis ówczesnych koncepcji. Pozwala to na indywidualną ocenę tych procesów, unikając zarazem licznych dzisiejszych ocen i analiz dotyczących opisywanego okresu. W rzeczy samej, niektóre źródłowo podjęte tematy są chronologiczne w stosunku do rozwijających się treści i zainteresowań. W opinii autorów, takie podejście umożliwia metodyczną ewaluację opisywanych procesów na bazie opisywanych faktów, ukazanych całościowo i syntetycznie. Umożliwia to równocześnie obserwację procesów i skutków przemian. W tym sensie właśnie problematyka bezpieczeństwa narodowego ukazana jest przez determinanty, które bazują na odpowiednim fundamencie, w tym wypadku społeczno-politycznym.
PL
Artykuł dotyczy psychologiczno-kulturowych wyznaczników poczucia bezpieczeństwa społecznego jako składowej bezpieczeństwa narodowego. Jest próbą ukazania niektórych mechanizmów kognitywno-emotywnych implikujących określone nastroje obywateli na tle poczucia zagrożeń ich normalnego funkcjonowania, trwania i rozwoju.
EN
Article is about the psychological and cultural determinants of social security as a component of national security. It is attempt to show some of the mechanisms of cognitive-emotive implying certain moods of citizens against threats to their sense of normal functioning, duration and development.
19
Content available Bezpieczeństwo społeczne w procesie globalizacji
PL
W artykule podjęto próbę analizy stanu bezpieczeństwa przez pryzmat procesów globalizacyjnych. Zdefiniowano zjawisko globalizacji i określono jego konsekwencje, z podkreśleniem skutków o charakterze społeczno-ekonomicznym. Opisano społeczną funkcję państwa oraz omówiono modele polityki społecznej, ze wskazaniem na model społecznej gospodarki rynkowej – właściwy dla większości państw członkowskich. Określono prawne i instytucjonalne podstawy polityki społecznej w UE. Dokonano charakterystyki zagrożeń dla bezpieczeństwa społecznego, będących wynikiem zmian geopolitycznych, ekonomicznych, kulturowych, etc., wynikających z globalizacji.
EN
The article attempts to analyze the state of security in the context of globalization processes. The phenomenon of globalization has been defined and its consequences with emphasis on social and economic effects have been described. The social function of the state and models of social policy have been discussed with reference to the model of the social market economy, which is appropriate for most member states. The legal and institutional basis of the social pol-icy in the EU has been defined. The authors present a description of threats to social security as an outcome of changes in geopolitics, economy, culture and other areas resulting from globalization.
PL
Artykuł ma charakter retrospektywny. Ukazuje stanowiska partii politycznych o orientacji liberalnej i konserwatywnej w kwestii przebudowy systemu ekonomicznego Polski w początkowym okresie transformacji. Analizuje pomysły tych ugrupowań dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego oraz społecznego RP. Artykuł charakteryzuje się tym, że baza źródłowa jest świadomie ograniczona do dokumentów i publikacji jak najbardziej zbliżonych czasowo do opisywanych wydarzeń, a niektóre ze źródeł stanowią wręcz kronikarski zapis ówczesnych koncepcji. Pozwala to na indywidualną ocenę tych procesów i uniknięcie zarazem licznych dzisiejszych ocen i analiz dotyczących opisywanego okresu.
EN
By method of retrospection the author of an article is overviewing political agendas of the major liberal and conservative parties of Poland, in its first stage of transformation process, in respect to the rebuilding of its economic system. The focus is made upon the analisys of their stands toward the socio-economical security of Poland. The range of bibliographical spectrum has been consciously narrowed to the documents and publications in close time range to the actual discussion taking place at that time. Some of the sources can be treated as the chronicles of the events and conceptions being considered. This allows for the individual appraisal of those process taking place, putting aside aboundance of opinionated descriptions and analisys written currently.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.