Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości dynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono właściwości nowego aktywatora działającego jak ciecz jonowa, opartego na technologii ACTIV8, opracowanej przez firmę Rubber Nano Products (Pty) Ltd, jako zamiennika przyspieszacza – 1,3‑difenyloguanidyny (DPG) i jako dodatku sieciującego. Nowatorski aktywator charakteryzuje się dobrym czasem sieciowania, a jednocześnie wykazuje bezpieczeństwo podwulkanizacji oraz powiększoną wydajność przyspieszacza oraz stwarza możliwość zmniejszenia zawartości tlenku cynku. W niniejszym artykule skupiono się na zamienniku DPG dla branży oponiarskiej oraz taśm przenośnikowych w przemyśle gumowym. Badania te są prowadzone na dwóch mieszankach gumowych zawierających kauczuk naturalny (NR) napełniony sadzą oraz kauczuk butadienowo‑styrenowy (SBR) o wysokiej zawartości silanizowanej krzemionki. Oceniono wpływ zmiennej zawartości tlenku cynku, dodatku krzemionki, usuwania DPG, dodawania PREMIX ACTI8 (zamiennik DPG) na parametry sieciowania i właściwości mechaniczne materiałów. Dodatek PREMIX ACTI8 wpływa na zachowanie lub nawet poprawę właściwości dynamicznych wulkanizatów.
EN
This paper demonstrates the properties of a novel ionic liquid activator [based on ACTIV8 technology developed by Rubber Nano Products (Pty) Ltd] as a DPG (1,3-diphenylguanidine) replacement and curing additive. The novel activator shows good cure time yet demonstrates scorch safety and higher accelerator efficiency and possibility to reduce the content of zinc oxide. This paper will focus on the DPG replacement for tyre and conveyor belt segments in rubber manufacturing. This study is conducted on two main rubber compounds, a carbon black filled NR and a highly silica filled SBR which has been silanized. The different effects of varying zinc oxide content, addition of extra silica, removal of DPG content, addition of the DPG replacements PREMIX ACTI8 on cure characteristics and mechanical properties of the materials have been evaluated. The most relevant aspect of DPG replacement is that the dynamic properties are retained or even improved.
PL
Przedstawiono wyniki własnych badań właściwości statycznych i dynamicznych podstawowych modułów tensegrity, które mogą być wykorzystane w konstrukcji wież stalowych. Złożoność odpowiedzi na obciążenie statyczne zilustrowano za pomocą nieliniowego modelu modułu o trzech niewiadomych, obciążonego pionowo, z uwzględnieniem dużych przemieszczeń. Na podstawie eksperymentalnej analizy modalnej zbadano zależność podstawowej częstotliwości drgań własnych od stopnia sprężenia modułu.
EN
Results of research on static and dynamic tests carried out on tensegrity modules, which can be utilized in steel tower construction, were presented. Complexity of static response was illustrated by a nonlinear model of an axially loaded module, taking into account large displacements. Based on the experimental modal analysis tests, the dependence of the first eigenfrequency in relation of self-stress magnitude was found.
EN
The supplemental energy dissipation system is a practical approach to attenuate the structural response under extreme loading. Viscoelastic damping used to reinforce the structure against the seismic vibration, Viscoelastic material (VEM) most commonly used in viscoelastic dampers (VEDs). In this paper, dynamic mechanical analysis (DMA) approach is used to investigate the performance index of VEM. It is demonstrated that the performance index, such as storage modulus, loss modulus, and loss factor decrease noticeably as the temperature increases, which reflects the low stiffness at high temperature. Excitation frequency also influenced the performance index, and the reaction has correspondence to temperature. As the temperature increases, the VEM dynamic properties decreases, which represents the rubbery region, and it is found that higher to low-temperature dynamic properties increases, which the glassy region is. DMA is a particularly flexible approach, and it characterizes the properties of VEM simultaneously at various conditions.
EN
Pre-structuring of magnetic particles during fabrication of magnetorheological elastomer (MRE) is a crucial step, which results in the formation of chain-like columnar structures in the rubber matrix. In this study, MRE based on natural rubber and carbonyl iron particles were prepared. The Taguchi method was utilized to study the effect of several dominating factors during the fabrication process such as pre-curing time, pre-curing temperature and applied magnetic field during curing on the loss tangent (tan δ) and tensile properties. Tan δ was measured through parallel-plate rheometer over a frequency range of 1–100 Hz and a strain amplitude range of 0.1–6%. Tensile properties were measured with a universal tensile testing machine. The obtained data were statistically analyzed using S/N ratios and ANOVA in order to predict the optimal combination of factors, and then further experiments were conducted for verification purpose. Results indicated that the magnetic field had the greatest influence on tan δ when measured over a range of frequency and elongation at break. Furthermore, pre-curing time and magnetic field were found to influence tan δ when measured over a range of strain amplitude. However, none of the factors exhibited significant influence on tensile strength. In addition, the morphology of MRE was examined using scanning electron microscopy (SEM).
EN
Bi-rotary milling head is the primary component of multiple-axis machine tool toward the multiply machining operation. The machining performance is greatly related to the structure characteristics and positioning precisions of the swivel head. This study was aimed at developing a bi-rotary milling head module, which is composed of a direct drive motor, cross roller bearings and motorized spindle unit. In order to evaluate the machining stability at the design phase, the dynamic characteristics of the rotary milling were first analyzed with finite element method. Especially, the variations of the dynamic characteristics of the spindle tool with the changing of the titling configuration of swivel axis were examined. In order to consider the accurate presentation of a spindle tool system and swivel mechanism, the bearings in the rolling components were also included in the finite element model and simulated with surface contact elements with adequate contact stiffness. The dynamic frequency response function of the spindle tool at different swinging positions were predicted for comparisons, which were further used to calculate the machining stability based on the machining mechanics. The current results show that the feeding direction and swinging positions of rotary milling head have a significant influence on the dynamic characteristics and machining ability of the spindle tool. The variations of the cutting depth with the swinging of A axis fall in the range of 11% to 40%, depending on the feeding direction and swinging angle. The analysis results are expected to clearly demonstrate the variation of the machining performance of the spindle tool under different milling configurations. The devised model and modeling approach can be applied to develop a five axis milling machine with desired dynamic and machining performance.
PL
Przedstawiono wpływ wybranych czynników fizykochemicznych, występujących w kotłach stalowniczych pieców łukowych, na charakterystyki wyładowań elektrycznych. Opisano statyczne i dynamiczne właściwości łuków sitnoprqdowych. Oceniono użyteczność wybranych modeli matematycznych łuków, które są wykorzystywane do symulacji procesów w układach zasilania pieców łukowych. Rozpatrzono zagadnienia wyznaczania charakterystyk łuku elektrycznego w warunkach eksploatacji przemysłowej pieców łukowych.
EN
The influence of selected physicochemicai factors occurring in steel arc furnaces on the characteristics of electric discharges has been presented. Static and dynamic properties of high current arcs have been described. The usefulness of selected mathematical arcs models, which are used to simulate processes in arc furnace power systems, has been evaluated. The issues of determining the characteristics of electric arc in the conditions of industrial operation of arc furnaces nave been considered.
PL
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych korpusu belki suportowej niewypełnionej i wypełnionej polimerobetonem w postaci odpowiedzi impulsowej i charakterystyk widmowych. Celem tych badań była ocena poprawy niektórych właściwości dynamicznych korpusów obrabiarek, poprzez wypełnienie ich polimerobetonem.
EN
The paper presents preliminary experimental results of a machine tool beam filled up and not filled up with Polymer Concrete (PC) as a transient response and amplitude spectrum. The main goal of the experiments was evaluation of improving selected dynamic properties of machine tool frames through filled them Polymer Concrete.
8
Content available remote Analysis and simulation of dynamic properties for the DFB laser
EN
The numerical analysis of dynamic properties of the distributed feedback laser (DFB) is presented. The model is based on coupled rate equations, which can describe mutual relations between a photon number, an electron number and an optical phase in the active region of the DFB laser. The presented numerical approach includes intrinsic fluctuations of laser parameters and laser noises caused by these fluctuations to the model using the fourth order Runge-Kutta method. The DFB model can be consequently applied for a purpose of advanced simulations performed in the complete optical transmission model.
PL
.Zaprezentowano analizę numeryczną w łaściwości dynamicznych lasera typu DFB. Model bazuje na sprzężonych równaniach opisującychwzaje,mne relacje miedzy liczbą fotonów, liczbą elektronmów I fazą optyczną cześci aktywnej lasera. W modelowaniiu wykorzystano metodę Runge-Kutta czwartego rzędu. W opracowanym modelu uwzględnmiono możliwość fluktuacji parametrów lasera i wynikające stąd szumy.
PL
W pracy przedstawiono opracowane i wykonane przez autorów artykułu stanowisko do badania właściwości dynamicznych czujników i przetworników ciśnienia o zakresie pomiarowym ± 10 kPa. Na stanowisku tym przeprowadzono pomiary sygnału wyjściowego jako odpowiedzi na ciśnieniowe wymuszenie sinusoidalne. Pomiary te przeprowadzono dla trzech piezorezystancyjnych czujników ciśnienia. Podłączono je do elektronicznego układu przetwarzającego sygnał pomiarowy na standardowy sygnał prądowy o zakresie 4...20 mA. Przedstawiono weryfikację wykonanego stanowiska dla zmiennej częstotliwości wejściowego, pneumatycznego sygnału sinusoidalnego o częstotliwości w zakresie 3,5-100 Hz. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów charakterystyk wyjściowych p/pma x= f(f).
EN
Many engineering fields employ dynamic pressure measurement. We need measurement equipment suited for dynamic measurements. The article presents an original realization of a laboratory stand for studying the dynamic properties of pressure sensors and gauges with the measuring range of ± 10 kPa. Using this laboratory stand measurements of the output signal in response to a sinusoidal input were conducted for three piezoresistive pressure sensors (connected to an original output system of a gauge with a standard electrical signal of 4...20 mA). Presented is a verification of the realized laboratory stand for a 3.5-100 Hz variation of the sinusoidal input signal frequency. The studied pressure sensors also produced output signals in the form of sinusoidal functions with varying amplitudes, which allows them to be presented as graphs of output characteristics p/pmax= f(f). The reflections presented in the article may only be considered as initial test. The results will serve as a basis for conclusions regarding the correctness of the conducted tests and planning further studies (for example, for sensors without a seperating diaphragm).
EN
The paper presents modelling process and results of the bench tests of the C0-45, which is a turbocharger for heavy-duty diesel engines. For turbochargers like this, it is necessary to measure the level of vibration. This paper presents the test results for 115 turbochargers. Rotor speed during the tests varied between 25,000 and 42,000 rpm. Rotor speed during the tests on a C0-45 turbocharger varied within three ranges, i.e., Range I: n=25,000÷32,000 rpm and a=0.5g; Range II: n=33,000÷38,000 rpm and a=1.0g; Range III: n=39,000÷42,000 rpm and a=1.5g; (g=9.81m/s2). Measurement of vibrations was realized by a sensor located on the body of the turbocharger. Bench tests also included measurement of key charge parameters such as the amount of mass trapped, mean flow velocities, turbulence level, gas pressure, temperature and oil flow. The results are presented in the form of diagrams showing the amplitude of the acceleration function with regard to the rotor’s RPM. Research shows that using the correct parameters in construction and technological processes of assembly are very important for the effective functioning turbochargers.
11
Content available Monitorowanie uszkodzeń w ramie żelbetowej
PL
W artykule przestawiono próbę wytypowania współczynników, które dodatkowo poza obrazem współczynników falkowych pozwalałyby stwierdzić, czy w konstrukcji doszło do postępującego uszkodzenia względem znanego stanu oraz wpływu uszkodzenia na konstrukcję (spadku właściwości dynamicznych). W celu określenia wpływu uszkodzenia na odpowiedź konstrukcji posłużono się numerycznym modelem żelbetowej ramy portalowej poddanej testom o wzrastającej sile wymuszenia sejsmicznego podłoża. Wykorzystano w modelu nieliniowość konstrukcji w formie nieliniowości materiałowej (nieliniowe związki konstytutywne) jak i geometrycznej. Odpowiedź przyśpieszeniową konstrukcji przetworzono za pomocą ciągłej transformaty falkowej (z wykorzystaniem falki-matki Morlet) reprezentującej analizowany sygnał w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej. Określone współczynniki (pikowy, asymetrii oraz rozproszenia) wytypowane na podstawie zapisu odpowiedzi z użyciem transformaty falkowej pomogły określić chwilę czasową wystąpienia uszkodzenia i spadek sztywności uszkodzonej konstrukcji odzwierciedlony w spadku jej częstotliwości drgań własnych. Następnie za pomocą wytypowanych współczynników przeanalizowano zapis odpowiedzi ramy żelbetowej badanej doświadczalnie, która poddana została testom na stole wstrząsowym w ISMES, które miały na celu określenie wpływu uszkodzenia na właściwości dynamiczne konstrukcji żelbetowych. Zaproponowane współczynniki pozwoliły na powiązanie zmiany ich wartości z powstałym uszkodzeniem poprzez porównanie zmiany właściwości dynamicznych ze zmianą wytypowanych współczynników wrażliwych na uszkodzenie. Współczynnik pikowy bezpośrednio powiązany z częstotliwością drgań własnych wskazywał chwilę czasowa wystąpienia uszkodzenia, zmienne wartości współczynnika asymetrii i rozproszenia wskazały trend zmian wraz z rozwojem tego uszkodzenia.
EN
This papier introduces wavelet based damage-sensitive coefficient extracted from structural response and used to correlate the damage propagation with changes in scalogram of a wavelet coefficient. In order to determine the effect of damage on the structural response, an inelastic numerical model of a reinforced concrete portal frame subjected with increasing seismic excitation has been used. The response of the structure has been processed by Continuous Waveform Transform (using Morlet wavelet as a mother wavelet) representing the analyzed signal in the time-frequency domain. Specific wavelet-based factors (Peak , Dispersion, and Asymmetry Coefficient) helped to determine the moment when the damage occurred in structure (a reduce in stiffness of the structure reflected in the fall of its natural frequency), to confirm the relation between the value of the coefficient and the damage state the response of the experimental reinforced concrete test frame was analyzed. Wavelet analyses of the response records of the r/c analyzed frame reveal clear, characteristic changes in the development of the wavelet ridges and peak patterns from the moment the structure starts to accumulate damage. The Peak coefficient directly “follows” the damage by observing the trace of peaks which correspond to natural frequency, it shows a changes in structural stiffness. The Dispersion and Asymmetry Coefficient has clearly shown that with the spread of frequency content the value of coefficient changes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu wtryskowego, silnika spalinowego, pod kątem weryfikacji badań symulacyjnych wybranych układów pneumatycznych opisanych rachunkiem różniczkowo-całkowym niecałkowitych rzędów (ang. fractional calculus), przeprowadzonych w Części 1 artykułów. Badania wykonano Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
EN
The Part 2 of these papers, deals with laboratory tests of a pneumatic transducer. Measurements have been taken and a real pneumatic system is analyzed and compared with a mathematical model. The analysis uses fractional calculus and is carried out with respect to time and frequency.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów (ang. fractional calculus) do opisu dynamiki zjawisk układów pneumatycznych. W budowie modeli matematycznych, analizowanych układów dynamicznych, wykorzystano definicję Riemanna-Liouville’a pochodno-całki niecałkowitego rzędu. Dla analizowanego modelu, wyznaczono transmitancję operatorową całkowitego i niecałkowitego rzędu. Wyznaczono zależności opisujące charakterystyki czasowe i częstotliwościowe, na drodze symulacji komputerowej uzyskano charakterystyki analizowanych układów. Do badań symulacyjnych wykorzystano oprogramowanie Microsoft Office Excel oraz MATLAB.
EN
Rapid development of technology which occurred at the turn of the 19th and 20th century has enforced development of new models describing reality, especially the technical objects working in extreme conditions or characterized by extreme parameters (a super-capacitor, a transmission line of infinite length, etc.). To describe such objects the classical calculus is insufficient. To make mathematical models which describe dynamics of the phenomena occurring in objects of extreme parameters, it is indispensable to use the differential and integral calculus of non-integer order (fractional calculus). This statement was an inspiration for carrying out research into the use of fractional calculus for describing technical objects working in extreme conditions or characterized by extreme parameters. This paper presents a method of describing a pneumatic system working in extreme conditions by means of fractional calculus and with the use of the Reimann-Liouville definition of non-integer ordered derivatives. This research leads to putting forward the following research hypothesis: The fractional calculus-based method of describing dynamic properties of pneumatic systems enables analysis of properties of a wide spectrum of pneumatic systems of integer and non-integer order. The paper (Part 1) describes fractional calculus. The Riemann–Liouville fractional derivatives is defined. A transfer function and spectral transmittance of non-integer order are described. The Part 2 of these papers, deals with laboratory tests of a pneumatic transducer. Measurements have been taken and a real pneumatic system is analyzed and compared with a mathematical model. The analysis uses fractional calculus and is carried out with respect to time and frequency.
14
Content available remote Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna hybrydowego łoża obrabiarki
PL
Artykuł przedstawia teoretyczną i eksperymentalną analizę modalną hybrydowego łoża obrabiarki. Konstrukcję hybrydową uzyskano przez połączenie żeliwnego korpusu łoża z odlewem mineralnym. Analizę przeprowadzono w celu porównania wyników otrzymanych na drodze symulacji z wynikami uzyskanymi podczas modalnego eksperymentu identyfikacyjnego.
EN
The paper presents theoretical and experimental modal analysis of hybrid machine’s tool bed. Hybrid construction was created by connecting of iron cast machine tool bed with mineral cast. The analysis was conducted to compare results from simulation with experimental data.
EN
In the paper the dynamic properties of the cylinder unit as a part of the theatre scenography lifting mechanism have been investigated. The noise and vibration problem of the cylinder unit when lifting loads turned out to be the crucial limit in application of the whole mechanism for lifting scenography elements on a theatre stage. The construction of the mechanism was examined and the main source of noise was identified as the cylinder unit. Theoretical modal analysis confirmed that thesis. Experimental modal analyses of the hollow cylinder unit as well as the cylinder with the PUR foam filling were performed. The results showed significant improvement of the dynamic properties due to the vibration amplitude decrease for the first three vibration modes of the filled cylinder. The research method of modal analysis turned out to be highly efficient in dynamic properties determination in the industrial practice. The method of improving the dynamic properties of the mechanical construction by filling closed regions with PUR foam is of a great importance for industrial application and seems to be economically effective.
PL
W artykule przedstawiono badania dynamicznych właściwości zespołu bębna wciągarki służącej do podnoszenia scenografii teatralnej. Problem nadmiernego hałasu i drgań wciągarki podczas podnoszenia elementów scenografii okazał się istotnym problem użytkowym ograniczającym możliwości zastosowania urządzenia w teatrze. Przeprowadzono analizę konstrukcji mechanizmu wciągarki i wskazano zespół bębna jako źródło nadmiernego hałasu. Tę tezę potwierdzono przeprowadzając teoretyczną analizę modalną zespołu bębna. W części doświadczalnej badań przeprowadzono analizę modalną oryginalnego, pustego zespołu bębna a następnie zespołu wypełnionego pianka poliuretanową. Otrzymano wyniki badań doświadczalnych, na podstawie których dokonano obserwacji, że amplituda pierwszych trzech postaci drgań swobodnych analizowanego zespołu została znacznie obniżona, co skutkuje znaczną redukcją hałasu generowanego przez bęben wypełniony pianką poliuretanową. Analiza modalna okazała się wysoce przydatna w praktyce przemysłowej w celu określania dynamicznych właściwości urządzenia mechanicznego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań modalnych sformułowano wniosek, że metoda wypełniania zamkniętych obszarów konstrukcji mechanicznych pianką poliuretanową w celu poprawienia właściwości dynamicznych urządzenia może być szeroko wykorzystana w praktyce przemysłowej ze względu na wysoką skuteczność oraz ważny aspekt ekonomiczny w postaci niskiej ceny takiego rozwiązania.
PL
W pracy omawia się wpływ temperatury na charakterystyki dynamiczne konstrukcji z wbudowanymi lepkosprężystymi tłumikami drgań. Właściwości tłumików są opisywane uogólnionym modelem Maxwella, a parametry modelu są funkcjami temperatury panującej w tłumiku. Wykorzystuje się zasadę superpozycji czasowo-temperaturowej. Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z tłumikami drgań wyznacza się jako rozwiązanie problemu własnego. Podano i przedyskutowano wyniki przykładowych obliczeń.
EN
In the paper an influence of temperature on dynamic properties of frames with built-in viscoelastic dampers is analyzed. Properties of dampers are described with a help of the generalized Maxwell model with parameters depending on temperature in dampers. The time-temperature superposition principle is used. Dynamic characteristics of considered systems are determined as the solution to the eigenvalue problem. Results of exemplary calculation are presented and briefly discussed.
PL
W pracy został omówiony sposób obliczania charakterystyk dynamicznych ram z niedokładnie określonymi parametrami projektowymi. Analizowano konstrukcje z wbudowanymi pasywnymi tłumikami drgań. Zakłada się, że parametry projektowe mogą się zmieniać, jednak zakres ich zmienności jest znany. Zastosowany rachunek interwałowy pozwala wyrazić parametry projektowe jako tzw. liczby przedziałowe. Przyjęto, że dolna i górna granica szukanych charakterystyk dynamicznych jest przedstawiona jako rozwinięcie w szereg Taylora pierwszego rzędu. W pracy został zamieszczony przykład numeryczny, w którym analizowano ośmiokondygnacyjną, trójprzęsłową ramę z tłumikami. Prezentowana metoda może mieć zastosowanie w praktyce w celu określenia zakresu zmienności charakterystyk dynamicznych przy niedokładnie określonych parametrach projektowych.
EN
In the paper a method for determining dynamic characteristics of frame with uncertain design parameters is described. The structures with built-in passive dampers are considered. The proposed method could be used when the parameters of structures or parameters of dampers are uncertain. The main idea is that values of design parameters could change with respect to values adopted in the design process but the range of their variation is known. The design parameters are expressed as interval values what makes possible calculation of dynamic characteristics of structures by use of interval analysis. In this paper the lower and upper bounds of dynamic characteristics are obtained by use of Taylor series expansion. At the end of the paper a simple numerical example is presented. The eight-storey frame with three bays and three dampers mounted on it is considered. This structure was designed according to EC8 Part 1. The dampers parameters are uncertain. The obtained results are compared with ones determined with a help of the vertex method. This method assumes that it is necessary to calculate end-point combination of uncertain design parameters. The presented method may be applicable in practice in order to predict the limit values of chosen dynamic characteristics of structures with uncertain design parameters.
EN
The need to reduce pollutant emissions leads the engineers to design new aeronautic combustors characterized by lean burn at relatively low temperatures. This requirement can easily cause flame instability phenomena and consequent pressure pulsations which may seriously damage combustor’s structure and/or compromise its fatigue life. Hence the need to study the combustor’s structural dynamics and the interaction between elastic, thermal and acoustic phenomena. Finite element method represent a largely used and fairly reliable tool to address these studies; on the other hand, the idealization process may bring to results quite far from the reality whereas too simplifying assumptions are made. Constraints modelling represent a key-issue for all dynamic FE analyses; a wrong simulation of the constraints may indeed compromise entire analyses although running on very accurate and mesh-refined structural models. In this paper, a probabilistic approach to characterize the influence of external constraints on the modal behaviour of an aircraft combustor-rig is presented. The finite element model validation was performed at first by comparing numerical and experimental results for the free-free condition (no constraints). Once the model was validated, the effect of constraints elasticity on natural frequencies was investigated by means of a probabilistic design simulation (PDS); referring to a specific tool developed in the ANSYS®software, a preliminary statistical analysis was at performed via Monte-Carlo Simulation (MCS) method. The results were then correlated with the experimental ones via Response Surface Method (RSM).
PL
Potrzeba redukcji zanieczyszczeń stawia wobec inżynierów wymaganie projektowania samolotowych komór spalania, które charakteryzują się ubogim spalaniem przy relatywnie niskich temperaturach. W tych warunkach mogą łatwo powstawać zjawiska niestabilności płomienia i wynikające stąd pulsacje ciśnienia, które mogą poważnie uszkodzić strukturę komory spalania lub/i zmniejszyć jej trwałość zmęczeniową. Wynika stąd potrzeba studiów nad dynamiką strukturalną komory spalania i interakcjami między zjawiskami termicznymi i akustycznymi. Metoda elementów skończonych jest narzędziem dość niezawodnym i powszechnie stosowanym, odpowiednim do takich studiów. Z drugiej strony, proces idealizacji może prowadzić do wyników, które są bardzo odległe od rzeczywistości, jeżeli w założeniach przyjęto nadmierne uproszczenia. Modelowanie więzów jest sprawą kluczową dla wszystkich analiz dynamicznych metodą elementów skończonych. Błędna symulacja więzów może istotnie zagrozić całej analizie, nawet gdy korzysta się w niej z bardzo dokładnych modeli strukturalnych o udoskonalonej siatce. W artykule zaprezentowano podejście probabilistyczne by scharakteryzować wpływ więzów zewnętrznych na właściwości modalne zespołu samolotowej komory spalania. Najpierw przeprowadzono walidację modelu elementów skończonych drogą porównania wyników doświadczalnych i obliczeniowych w warunkach swobodnych (bez więzów). Gdy potwierdzono prawidłowość modelu, zbadano wpływ sprężystości więzów na częstotliwości drgań własnych stosując metodę probabilistycznego projektowania symulacji (PDS). Korzystając ze specjalnego narzędzia opracowanego w oprogramowaniu ANSYS, wykonano wstępną analizę statystyczną metodą symulacji Monte Carlo (MCS). Jej wyniki skorelowano następnie z wynikami doświadczalnymi stosując metodę powierzchni odpowiedzi (RSM).
EN
The paper presents the results of investigations on the air gages dynamic characteristics in the measurement of the round profiles of motor cylinders. The principle of the measuring device is explained, and the analysis of the air gages dynamics is described. The results of dynamic calibration enabled to eliminate those configurations of air gages that may not meet the requirements of the measurement they were designed for. After the proper air gages were chosen, the entire system underwent the accuracy test and passed it successfully revealing the method accuracy better than 10% compared to the reference measurement.
20
Content available remote Dynamic Performance of Line Commutated Converter-Based Multiterminal HVDC Systems
EN
In this article, the modelling and simulation results related to the dynamic performance of a multiterminal HVDC system, based on Line Commutated Converters (LCC), is presented. The four-converter HVDC system simulated operates at 500 kV. In order to evaluate its behaviour in a more realistic way, the multiterminal HVDC system was embedded into an equivalent ac network that resembles an existing high voltage system. A model to represent the ac generator dynamics (speed regulator and voltage controller), which interacts with the DC system, is also presented in the paper. The converter blocking condition, which is another HVDC operative requirement, was also simulated. From the dynamic response of the converters and ac sources obtained, it can be stated that the LCC-based multiterminal HVDC system can be a good alternative to be considered while analysing issues like planning, expansion and transmission of bulk power.
PL
W artykule zaprezentowano modelowanie i symulację właściwości dynamicznych systemu HVDC bazującego na układzie Line Commutated Converter LCC. W celu oceny właściwości w bardziej realistycvznych warunkach system HVDC został wbudowany w odpowiednią sieć AC co przypomina istniejące systemy wysokiego napięcia. Na podstawie badań stwierdzono że wieloterminalowy system HVDC może być dobra alternatywą dla istniejących systemów.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.