Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  household
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano wpływ stosowanej metody uśredniania arytmetycznego wartości ciepła spalania na błędy w przeliczaniu zużycia paliwa gazowego do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. W analizie wykorzystano metodę stopniodni, uwzględniając rzeczywiste wartości współczynnika konwersji paliwa gazowego dla kilku Obszarów Rozliczeniowych Ciepła Spalania. Wyznaczono względne błędy rozliczenia zużycia paliwa gazowego dla rocznego okresu rozliczeniowego, w porównaniu do przeliczania na podstawie średniej ważonej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że błąd względny stosowanej metody, z wykorzystaniem średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania w okresie rozliczeniowym, jest na bardzo niskim poziomie, co sprawia że metoda ta jest właściwa do stosowania w określaniu zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.
EN
Influence of arithmetic averaging method of heat of combustion on errors in gas consumption for households were analyzed in the paper. The analysis uses day degrees method, taking into account real values of the gas conversion factor for several localities. Relative errors of gas consumption compared to the conversion based on the weighted average were determined for annual period. On basis of the analysis carried out, it was found that the relative error of the applied method using the arithmetic mean of heat of combustion is a very low, which makes this method appropriate for use in determining the consumption of natural gas in households.
PL
W artykule opisano strukturę zużycia energii w Polsce na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Podstawowym źródłem energii jest węgiel kamienny i drewno. Najczęściej stosowanym urządzeniem grzewczym jest kocioł na paliwa stałe opalany węglem i drewnem kawałkowym, dwufunkcyjny. Przeanalizowano względy ekonomiczne stosowania kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami, jak też dostępność tych paliw i ich koszt jednostkowy.
EN
The paper describes the structure of energy consumption in Poland for central heating and domestic hot water purposes. The basic source of energy is hard coal and wood. The most commonly used heating device is a solid fuel boiler fired with coal and wood. It is a combi boiler. Economic aspects of the use of boilers fired by fuels of various type have been analysed, as well as the availability of the fuels and their cost per unit.
PL
W artykule poddano ocenie mikroekonomiczne efekty dofinansowania publicznego w zakresie utrzymania dzieci w gospodarstwach domowych. Programy socjalne dla rodzin z dziećmi stają się standardem polityki społeczno-popytowej w krajach europejskich. Dlatego pytania o formę i skalę zapewniające efektywność omawianego programu są ważniejsze aniżeli dyskusja o potrzebie jego realizacji. Na początku dokonano przeglądu prezentacji tego tematu i wyników przedstawionych w literaturze krajowej i zagranicznej. W głównym nurcie krytycznym wskazuje się na redukowanie ze względu na program innych rodzajów wydatków rządowych lub na wzrost długu publicznego i ograniczanie podaży pracy. Trwa dyskusja nad skutecznością stymulowania zasiłkami przyrostu demograficznego. Brakuje ocen rezultatów programu w zakresie konsumpcji indywidualnej i efektywności różnych form jej dofinansowania. W celu oceny rozwiązań przyjętych w powszechnym programie zasiłków rządowych „Rodzina 500+” w Polsce i porównania ich z rozwiązaniami alternatywnymi w artykule zastosowano mikroekonomiczną teorię konsumpcji. W wyniku analizy teoretycznej hipotetycznego przypadku stwierdzono, że większą użyteczność konsumpcji zapewnia transfer gotówkowy niż jego równowartość w bonach, czy też zwolnienie sprzedaży produktów spożywczych oraz artykułów dziecięcych z podatku VAT. Stwierdzono też, że wypłata jest bardziej prorynkowa niż przeznaczenie środków na w pełni bezpłatne żłobki lub przedszkola. Rozwiązania przyjęte w pierwotnej postaci programu „Rodzina 500+” oceniono pozytywnie w kontekście teorii konsumenta.
EN
In this paper the microeconomic effects of the child benefit on consumption are evaluated. Benefits for families bringing up children have become a popular part of social and demand-side policy in European countries. That is why questions about the form and scale ensuring the effectiveness of the program are more important than discussing the need for its implementation. We begin with a literature review. The child benefit is mainly criticised because it is pushing out other types of government spending or increasing the public debt and decreasing the labour supply. The benefit’s effect on demographic growth is questioned. There is a lack of analyses of individual consumption and forms of its subsidization. Therefore, we will use microeconomic consumer theory to assess the Polish child benefit „Family 500+” and compare funding alternatives. A study of a hypothetical case was performed. It turned out that a cash benefit is of a higher utility to a consumer than an equivalent amount in vouchers or in a consumption tax rebate. Free nursery or kindergarden care are less favourable for the market and for price control. The „Family 500+” benefit, as introduced originally in Poland in 2016, is positively assessed when taking consumption smoothing and utility maximisation under consideration.
PL
Na podstawie omówionych w numerze 11-12/2018 „TCHiK” rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych małej mocy przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz wnikliwej analizy warunków lokalizacyjno-ekonomicznych, w publikacji został przedstawiony projekt małej siłowni wiatrowej. Siłownia ta przeznaczona jest dla małego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w strefie nadmorskiej korzystnej pod względem energetycznym, ale w obszarze zurbanizowanym, w którym zabudowania mogą zaburzać lub całkowicie blokować przepływ mas powietrza.
EN
Based on small capacity wind turbines design solutions described in „TCHiK” No 11-12/2018, the design of small wind power plant is presented in this paper. The device is dedicated to small households localized onshore where good wind conditions occur but simultaneously in urban zones where air flow can be disturbed or even blocked by buildings.
PL
Wzrost zamożności i zmiany stylu życia ludności powodują, że Polacy coraz chętniej spożywają posiłki poza domem. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w latach 2015-2017. Omówiono zmiany liczby placówek gastronomicznych, wielkości sprzedaży i przychodów z działalności gastronomicznej. Dokonano analizy i oceny poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na żywienie w gastronomii. Przeprowadzona analiza pokazała, że żywienie poza domem coraz silniej konkuruje z zakupami żywności w punktach sprzedaży detalicznej. W latach 2015-2017 tempo wzrostu realnych wydatków gospodarstw domowych na gastronomię było trzykrotnie wyższe niż na żywność konsumowaną w domu. Wzrosły wydatki na gastronomię w grupach ludności najmniej i średnio zamożnych. Szczególnym zainteresowaniem konsumentów cieszyły się restauracje oraz bary szybkiej obsługi. Udział wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe zwiększył się z 15,6% do 16,6%. Wyniki analizy danych sugerują, że w wyniku wzrostu poziomu zamożności i zmian ogólnego modelu konsumpcji popularność jedzenia poza domem wśród polskich konsumentów będzie nadal rosła.
EN
The increase in affluence and changes in the lifestyle of the population cause that Poles are more and more willing to eat meals outside the home. The aim of this paper is to illustrate the scale of this phenomenon in 2015-2017. Changes in the numbers of catering establishments, and sales and income of catering businesses are discussed. Analysis has been conducted on the level and structure of household expenditure on eating out. Research studies have shown that eating out is competing more and more with food purchased in the retail sector. In the years 2015-2017 the rate of growth of real household expenditure on eating out was three times higher than of food consumed at home. There has been a significant increase in spend on eating out in less affluent and middle-income groups. Restaurants and fast food outlets have proved to be particularly popular. The share of household income spent on food and non-alcoholic drinks has increased on eating out. Research suggests that the popularity of eating out among Polish consumers will continue to increase under the influence of growth of level of affluence and changes in the patterns of consumption.
EN
According to the European Environment Agency (EEA 2018), air quality in Poland is one of the worst in Europe. There are several sources of air pollution, but the condition of the air in Poland is primarily the result of the so-called low-stack emissions from the household sector. The main reason for the emission of pollutants is the combustion of low-quality fuels (mainly low-quality coal) and waste, and the use of obsolete heating boilers with low efficiency and without appropriate filters. The aim of the study was to evaluate the impact of measures aimed at reducing low-stack emissions from the household sector (boiler replacement, change of fuel type, and thermal insulation of buildings), resulting from environmental regulations, on the improvement of energy efficiency and the emission of pollutants from the household sector in Poland. Stochastic energy and mass balance models for a hypothetical household, which were used to assess the impact of remedial actions on the energy efficiency and emission of pollutants, have been developed. The annual energy consumption and emissions of pollutants were estimated for hypothetical households before and after the implementation of a given remedial action. The calculations, using the Monte Carlo simulation, were carried out for several thousand hypothetical households, for which the values of the technical parameters (type of residential building, residential building area, unitary energy demand for heating, type of heat source) were randomly drawn from probability distributions developed on the basis of the analysis of the domestic structure of households. The model takes the coefficients of correlation between the explanatory variables in the model into account. The obtained results were multiplied so that the number of hypothetical households was equal to 14.1 million, i.e. the real number of households in Poland. The obtained results allowed for identifying the potential for reducing the emission of pollutants such as carbon dioxide, carbon monoxide, dust, and nitrogen oxides, and improving the energy efficiency as a result of the proposed and implemented measures, aimed at reducing low-stack emission, resulting from the policy. The potential for emissions of gaseous pollutants is 94% for CO, 49% for NOx, 90% for dust, and 87% for SO2. The potential for improving the energy efficiency in households is around 42%.
PL
Celem pracy była ocena wpływu działań zmierzających do obniżenia niskiej emisji w gospodarstwach domowych (wymiana kotłów, zmiana rodzaju paliwa, docieplenie budynków) wynikających z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na poprawę efektywności energetycznej i emisję polutantów w sektorze gospodarstw domowych w Polsce. Zbudowano stochastyczne modele bilansu energii i masy dla hipotetycznego gospodarstwa domowego, które zostały wykorzystane do oceny efektywności energetycznej i emisji polutantów realizacji działań wynikających z prawodawstwa. Dla hipotetycznych gospodarstw domowych oszacowane zostało roczne zużycie energii i emisji polutantów przed wdrożeniem danej regulacji i po jej wdrożeniu. Wykorzystując symulację Monte Carlo obliczenia zostały przeprowadzone dla kilku tysięcy hipotetycznych gospodarstw domowych, dla których wartości parametrów technicznych (liczba osób w gospodarstwie, sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku, rodzaj paliwa, wiek i klasa energetyczna budynku, powierzchnia i lokalizacja budynku) były losowane z rozkładów prawdopodobieństwa przygotowanych na podstawie analizy struktury krajowej gospodarstw domowych. Otrzymane wyniki zwielokrotniono tak, aby liczba hipotetycznych gospodarstw była równa 14,1 mln, tj. rzeczywistej liczbie gospodarstw domowych w Polsce. Otrzymane wyniki pozwoliły określić potencjał w zakresie ograniczenia emisji polutantów takich jak CO2, CO, pyły oraz NOx i poprawy efektywności energetycznej w wyniku proponowanych i realizowanych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji wynikających z regulacji prawnych. Potencjał emisję zanieczyszczeń gazowych sięga ponad 94%, natomiast potencjał w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych wynosi około 42%.
EN
The paper presents an analysis of hard coal prices offered at the coal depots in Poland. Coal depots are one of the most popular forms of purchasing coal by Polish households. Prices refer to price offers for cobble coal (grain size: 60–120 mm) and their analysis is performed based on the regions rather than on all Polish provinces. From January 2010 to May 2019, there were two regions that were distinguished in terms of price spread: the S-W region and the N-E region. In the case of the S-W region, the difference between the province with the minimum price (Śląskie Province) and with the maximum price (Dolnośląskie Province since September 2017) ranged from PLN 53–83/ton, and in the N-E region the difference ranged PLN 64–130/ton. In the case of the remaining two regions, prices varied from a few to approximately PLN 80/ton for the N-W region, and from a few to about PLN 40 /ton for the S-E region. In order to determine how the origin of the coal affects its prices (domestic coal, imported coal), the analysis also included cobble coal price offers that are part of the Author’s own database created for several years. In the case of cobble coal from domestic producers, price offers varied betwwen PLN 14–33/GJ, and price offers for imported cobble coal stood varied between PLN 12–32/GJ. The N-E region attracted particular attention as the price offers for imported cobble coal reached a level similar to the offers from the S-W region, i.e. the region closest to Silesian coal mines. Price differentials within provinces belonging to a given region were influenced by the geographical rent. The paper also analyses average selling prices offered by domestic producers for various size grades of steam coal as well as selling prices for imported coal (free-at-frontier price).
PL
Artykuł przedstawia analizę cen węgla kamiennego oferowanego na składach opałowych w Polsce. Składy opałowe węgla są jedną z najbardziej popularnym form nabywania węgla przez polskie gospodarstwa domowe. Ceny dotyczą ofert cenowych węgla kamiennego o sortymencie kostka (wielkość ziarna: 60–120 mm), przy czym analizowano je nie na poziomie wszystkich województw w kraju, lecz w podziale regionalnym. W okresie od I 2010 do V 2019 pod względem cenowym wyróżniały się dwa regiony: region S-W oraz region N-E, które cechowały się największą rozpiętością się cen. W przypadku regionu S-W różnica między województwem o cenie minimalnej (woj. śląskie) a maksymalnej (od IX 2017 woj. dolnośląskie) zawierała się w przedziale 53–83 PLN/tonę, a regionu N-E w zakresie 64–130 PLN/tonę. W przypadku pozostałych dwóch regionów rozpiętość cen sięgała od kilku do ok. 80 PLN/tonę (dla regionu N-W) i od kilku do ok. 40 PLN/t (dla regionu S-E). W celu określenia wpływu cen węgla ze względu na źródło jego pochodzenia (węgiel krajowy, węgiel z importu) przeanalizowano również oferty cenowe kostki pochodzące z własnej wieloletniej bazy autorki. W przypadku kostki pochodzącej od producentów krajowych oferty cenowe zmieniały się w zakresie od 14 do 33 PLN/GJ, a kostki importowanej w granicach od 12 do 32 PLN/GJ. Szczególną uwagę zwrócił region N-E, w którym oferty cenowe kostki pochodzącej z importu uzyskały zbliżony poziom do ofert z regionu S-W, czyli regionu położonego najbliżej śląskich kopalń węgla. Na zróżnicowanie cen w obrębie województw zaszeregowanych do danego regionu wpłynęła renta geograficzna. W artykule również poddano analizie średnie ceny sprzedaży różnych sortymentów węgla energetycznego na poziomie krajowych producentów, jak również węgla z importu (franco granica).
PL
W Polsce procesy spalania paliw stałych są głównym źródłem emisji rtęci do środowiska. Rtęć emitowana jest zarówno przez elektrownie zawodowe, jak i instalacje przemysłowe spalające węgiel kamienny i brunatny, ale także przez gospodarstwa domowe. Przy rocznej emisji na poziomie 10 Mg gospodarstwa domowe odpowiadają za 0,6 Mg tej emisji. W pracy przeprowadzono badania nad uwalnianiem rtęci z węgla i biomasy drzewnej w domowym kotle grzewczym. Wyznaczono stopień uwalniania rtęci, który wyniósł od 98,3 do 99,1% dla węgla i od 99,5 do 99,9% dla biomasy drzewnej. Ilość emitowanej do środowiska rtęci zależy zatem od ilości rtęci zawartej w paliwie. W świetle zaprezentowanych wyników zawartość rtęci w stanie suchym w węglu jest sześciokrotnie wyższa niż w biomasie. Po uwzględnieniu kaloryczności paliw różnica pomiędzy zawartością rtęci w badanym węglu i biomasie zmniejszyła się, ale wciąż była czterokrotnie wyższa. Tak wyrażona zawartość rtęci dla badanych paliw wynosiła odpowiednio od 0,7 do 1,7 µg/MJ dla węgla i od 0,1 do 0,5 µg /MJ dla biomasy. Podstawową możliwością obniżenia emisji rtęci przez gospodarstwa domowe jest stosowanie paliw o możliwie niskiej zawartością rtęci. Zmniejszenie emisji rtęci jest również możliwe poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia paliw. Przyczynia się do tego stosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych oraz termomodernizacja budynków. Istnieje również możliwość częściowego ograniczenia emisji rtęci poprzez stosowanie urządzeń do odpylania spalin.
EN
Coal combustion processes are the main source of mercury emission to the environment in Poland. Mercury is emitted by both power and heating plants using hard and brown coals as well as in households. With an annual mercury emission in Poland at the level of 10 Mg, the households emit 0.6 Mg. In the paper, studies on the mercury release in the coal and biomass combustion process in household boilers were conducted. The mercury release factors were determined for that purpose. For the analyzed samples the mercury release factors ranged from 98.3 to 99.1% for hard coal and from 99.5% to 99.9% for biomass, respectively. Due to the high values of the determined factors, the amount of mercury released into the environment mainly depends on the mercury content in the combusted fuel. In light of the obtained results, the mercury content in the examined hard coals was 6 times higher than in the biomass (dry basis). Taking the calorific value of fuels into account, the difference in mercury content between coal and biomass decreased, but its content in coal was still 4 times higher. The mercury content determined in that way ranged from 0.7 to 1.7 µg/MJ for hard coal and from 0.1 to 0.5 µg/MJ for biomass, respectively. The main opportunity to decrease the mercury emissions from households is offered by the use of fuels with a mercury content that is as low as possible, as well as by a reduction of fuel consumption. The latter could be obtained by the use of modern boilers as well as by the thermo-modernization of buildings. It is also possible to partially reduce mercury emissions by using dust removal devices.
PL
Przyrost populacji przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, ograniczone rezerwy surowców naturalnych oraz postępujące ocieplanie się klimatu na skutek produkcji nadmiernej ilości dwutlenku węgla, wymuszają stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań energetycznych, takich jak na przykład instalacje wiatrowe. W tym kontekście uzasadnione jest zachęcanie właścicieli gospodarstw domowych do inwestowania w małe przydomowe siłownie wiatrowe na użytek własny. W artykule przedstawione zostały turbiny wiatrowe o małych mocach, które obecnie są dostępne na rynku.
EN
Population growth and energy demand increase, finite reserves of fossil fuels and global warming due to excessive carbon dioxide emissions make the use of nonconventional energetic solutions necessary. The example here are wind turbines and their household applications. Low capacity wind turbines available on the market are described in the paper.
PL
W artykule przedstawiono charakter kilkudziesięcioletniej zmienności zużycia wody w miejskich gospodarstwach domowych. Omówiono czynniki wpływające na obniżenie ilości zużywanej wody. Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem Rozporządzenia do wyznaczenia zapotrzebowania na wodę dla przedszkoli. Porównano i skomentowano uzyskiwane wartości rzeczywiste i normatywne zużycia wody w trzydziestu pięciu placówkach przedszkolnych. Wykazano nieprawidłowości dotyczące liczby dni roboczych dla współczynników miesięcznych norm zużycia wody z Rozporządzenia. Dokonano analizy uzyskiwanych średniomiesięcznych wyników. Stwierdzono występowanie dużych rozbieżności normowego zapotrzebowania na wodę przekraczających niekiedy 80% realnie zużywanej wody.
EN
In this paper the character of variation in water consumption over the past several decades in urban households was presented. The factors affecting the reducing of water consumption were discussed. The problems related to the use of the Regulation to determine the water demand for nursery schools were presented. The actual and normative values of water consumption in thirty-five pre-school institutions were compared and commented. The irregularities from the Regulation for coefficients of monthly norms of water consumption in accepted number of working days have been shown. The average monthly results were analyzed. The occurrence of large discrepancies between the normative and actual water demand values sometimes exceeding 80% of the actual water consumption has been identified.
PL
Wiele regionów kraju a szczególnie obszary wiejskie, narażonych jest na przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wynika to głównie z przestarzałej infrastruktury energetycznej oraz występujących przeciążeń w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W celu zapewnienia podstawowego funkcjonowania gospodarstwa domowego w awaryjnych warunkach, coraz częściej stosuje się systemy dodatkowego zasilania, w tym także oparte na energii promieniowania słonecznego. W pracy przedstawiono koncepcję mikroinstalacji fotowoltaicznej z układem magazynowania energii w akumulatorach pozwalającej na awaryjne zasilanie podstawowych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Na podstawie przyjętych założeń i wymaganego zapotrzebowania energetycznego, dobrano podstawowe elementy instalacji, określono koszty inwestycyjne oraz obliczono prosty okres zwrotu SPBT.
EN
Many regions of the country and especially rural areas are exposed to power outages. This is mainly due to outdated energy infrastructure and occurring overloads in periods of peak demand for electricity. In order to ensure the basic functioning of a households in emergency conditions, additional power systems based on solar energy are used. The work presents the concept of photovoltaic micro-solar system with energy storage in batteries that allows for emergency supply of basic electrical appliances in the household. Based on the adopted assumptions and the required energy demand, the basic elements of the installation were selected, the investment costs were determined and the simple payback time (SPBT) was calculated.
EN
Households are the most significant group of consumers in the municipal and household sector in Poland. In 2010-2016, households consumed annually from 8.9 to 10.8 million Mg of coal (77-81% share in this sector). As of the beginning of 2018, seven voivodships in Poland have already introduced anti-smog resolutions, one has its draft, three are considering introduction of such resolutions. In the face of introducing anti-smog resolutions, the analysis of coal consumption by households was conducted for a situation where anti-smog resolutions will be introduced in all voivodships in Poland. A forecast of hard coal consumption by Polish households in 2017-2030 was presented in the article. Two scenarios differentiated in terms of calorific value of coal were taken into account: (i) concerned coal with a calorific value of 24 MJ/kg (min. Q for eco-pea coal: grain size 5.0-31.5 mm), (ii) – coals with a calorific value of 26 MJ/kg (Q recommended for use by producers of class 5 boilers). In the perspective of 2030, the largest decrease in hard coal consumption can be expected (jointly) in the voivodships of Śląskie, Dolnośląskie, Opolskie and Lubuskie. Under the assumptions made, in relation to 2016, it may be reduced by half and fall from 2.8 to the level of 1.4-1.5 million Mg. The smallest decreases in consumption may occur (jointly) in the Małopolskie, Lubelskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie voivodships – decrease by 16-22% and fall from 2.6 to approximately 1.9-2.0 million Mg. On a national scale, coal consumption may decrease from the current 10.4 (2016) to around 6.3-6.8 million Mg (a decrease of 30-35%). Despite the decrease in hard coal consumption in the 2030 perspective, one should expect an increase in demand for high quality coal dedicated to modern boilers (usually pea assortments) as well as qualified coal fuels (mainly eco-pea coal).
PL
Gospodarstwa domowe stanowią najbardziej znaczącą grupę konsumentów w sektorze drobnych odbiorców w Polsce. W latach 2010-2016 gospodarstwa domowe zużywały rocznie od 8,9 do 10,8 mln Mg węgla (77-81% udział w tym sektorze). Według stanu na początek 2018 r. siedem województw w Polsce wprowadziło już uchwały antysmogowe, jedno posiada jej projekt, trzy rozważają ich przyjęcie. W obliczu wprowadzania uchwał antysmogowych przeprowadzono analizę zużycia węgla przez gospodarstwa domowe w sytuacji, gdy uchwały antysmogowe będą obowiązywać we wszystkich województwach w Polsce. W artykule wykonano prognozę zużycia węgla kamiennego przez polskie gospodarstwa domowe w latach 2017-2030. Wzięto pod uwagę dwa scenariusze zróżnicowane pod względem wartości opałowej węgla: (i) dotyczył węgli o wartości opałowej wynoszącej 24 MJ/kg (min. Q dla ekogroszków – węgiel o klasie ziarnowej 5,0-31,5 mm), (ii) – węgli o wartości opałowej wynoszącej 26 MJ/kg (Q zalecane do stosowania przez producentów kotłów 5 klasy). W perspektywie 2030 r. największy spadek zużycia węgla kamiennego można spodziewać się (łącznie) w woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie i lubuskie. Przy przyjętych założeniach, względem 2016 r. może ono zmniejszyć się o połowę i spaść z 2,8 do poziomu rzędu 1,4-1,5 mln Mg. Najmniejsze spadki zużycia mogą wystąpić (łącznie) w woj.: małopolskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim – może zmniejszyć się o 16-22% i spaść z 2,6 do około 1,9-2,0 mln Mg. W skali kraju zużycie węgla może zmniejszyć się z obecnych 10,4 (2016 r.) do około 6,3-6,8 mln Mg (spadek o 30-35%). Pomimo spadku zużycia węgla kamiennego w perspektywie 2030 należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na węgiel o wysokiej jakości dedykowany nowoczesnym kotłom (najczęściej o sortymencie groszek), jak również na kwalifikowane paliwa węglowe (głównie ekogroszek).
PL
W artykule poruszono problematykę zabezpieczenia finansowego gospodarstwa domowego w okresie po przejściu na emeryturę jego członków. Zaprezentowano wyniki analizy możliwości wykorzystania instrumentu rynku finansowego, jakim jest lokata bankowa, w celu poprawy sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, które znajduje się w fazie nieaktywności zarobkowej. Do przeprowadzenia stosownych obliczeń wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski. Przy dokonywaniu analiz wzięto pod uwagę 15-letni okres badawczy, obejmujący lata 2000-2014. Metodą badawczą była analiza zgromadzonych danych z zastosowaniem metod matematycznych oraz analizy literatury przedmiotu.
EN
The article discusses the issue of household financial security after retirement. Study presents results of the analysis of use financial market instrument, which is a bank deposit, to improve the material situation of household, which is already in the phase of inactive earnings. Statistical data published by the Central Statistical Office and the National Bank of Poland were used to carry out the relevant calculations. A 15-year study period, covering the years 2000-2014, was taken for analysis. The research method was analysis of collected data, by using mathematical methods and analysis of the literature.
14
Content available remote Prognozowanie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
PL
Rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w całej gospodarce światowej jest efektem rozwoju społeczno-gospodarczy oraz postępu technicznego. W Polsce sektorem gospodarki, który w ostatnim dziesięcioleciu odnotował znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej jest sektor gospodarstw domowych. Określenie głównych czynników wpływających zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe jest niezbędne dla poprawy efektywności energetycznej w tym obszarze. W referacie zaprezentowano sposób prognozowania średnioterminowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z użyciem modelu ekonometrycznego.
EN
Socio-economic development and technological progress are the cause of the ever-growing demand for electricity in the whole world economy. In Poland, in the last decade, the household sector recorded a significant increase in electricity consumption. Understanding the factors influencing the electricity consumption of households is necessary to improve energy efficiency. The paper shows how a medium-term forecast of electricity consumption in households using an econometric model.
15
PL
Po energetyce zawodowej sektor drobnych odbiorców jest drugim ważnym konsumentem węgla energetycznego w Polsce, w latach 2005–2015 zużywającym 10,3–14,3 mln ton węgla (15–22% w skali kraju). Statystycznie wyróżniane są w nim trzy grupy konsumentów: gospodarstwa domowe, rolnictwo oraz tzw. pozostali odbiorcy, z których najbardziej znaczącą rolę odgrywają gospodarstwa domowe (77–81% rocznego zużycia węgla przez cały sektor). Udział rolnictwa wynosił 12–14% (1,4–1,8 mln ton węgla na rok), a pozostałe kilka procent – grupa pozostałych odbiorców (0,9–1,1 mln ton). Zużycie węgla w całym sektorze, jak również w każdej z grup statystycznych zróżnicowane jest zarówno pod względem regionalnym, jak również wojewódzkim. Pod względem wolumenu największe zużycie węgla przypada na gospodarstwa domowe z regionu N-E (1,9–2,9 mln ton). W przypadku rolnictwa są to regiony północne (57–62%; łącznie: 0,8–1,1 mln ton węgla/rok). W artykule przeprowadzono także szacunkowy podział mieszkań wg trzech nośników głównych nośników energii zużytych w celach grzewczych: paliwa stałe (dominuje węgiel kamienny), ciepło sieciowe i gaz ziemny. Stwierdzono, że pod względem regionalnym największym udzia- łem mieszkań opalanych węglem kamiennym dysponują dwa regiony (reg. S-W i N-E; po 26%). Obliczono także koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego położonego na wsi. Wzięto pod uwagę te nośniki energii, które są najbardziej dostępne dla obszarów wiejskich. W wyniku analizy stwierdzono, że węgiel kamienny byłby jednym z najtańszych paliw. Koszty rocznego ogrzewania domu węglem grubym, czy ekogroszkiem nie przekroczyłyby 3 tys. złotych/rok (wg cen z 2016 r.).
EN
After the power industry, the municipal and housing sector is the second most important consumer of hard coal in Poland, using 10.3–14.3 million tons of coal (15–22% nationwide) in 2005–2015. Statistically, there are three groups of consumers: households, agriculture and so-called other consumers. The most significant of which are households (77–81% of annual consumption of coal across the sector). The share of agriculture was 12–14% (1.4–1.8 million tons of coal per year) and the remaining few percent – the other consumer group (0.9–1.1 million tons). Hard coal consumption across the sector as well as in each statistical group is varied in both and voivodships. In terms of volume, the largest amount of hard coal is spent on households in the N-E region (1.9–2.9 million tons). In the case of agriculture, these are northern regions (57–62%, total: 0.8–1.1 million tons of hard coal/year). The article also makes an estimate of the distribution of dwellings by the three main carriers used for heating purposes: solid fuels (hard coal), district heating and natural gas. It has been found that in terms of region, the two largest regions in Poland (S-W and N-E, 26%) have the highest share of hard coal-fired dwellings. The cost of heating an exemplary detached house in rural areas was also calculated. These are the energy vehicles that are most accessible to rural areas. As a result of the analysis, it was found that hard coal would be one of the cheapest fuels. The cost of heating the house a year with coarse coal or eco-pea coal will not exceed PLN 3 thousand (according to 2016 prices).
PL
Uruchomiony w kwietniu 2016 roku program Rodzina 500 Plus znacznie zmniejsza skalę niekorzystnego społecznie i ekonomicznie zjawiska tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Kolejnym kluczowym programem społecznej polityki rodzinnej w Polsce uruchomionym w grudniu 2016 roku jest program Mieszkanie Plus. Program ten także powinien analogicznie pozytywnie wpłynąć w zakresie zmniejszenia rozwarstwienia społecznego w zakresie sytuacji mieszkaniowej. Głównym celem programu Mieszkanie Plus jest znaczące zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych z możliwością wykupienia własności. Konsekwencją rozwinięcia tego programu na większą skalę w kolejnych latach będzie zaoferowanie takich mieszkań przede wszystkim dla rodzin, które do tej pory nie miały możliwości wynajmu i zakupu mieszkań ze względu na niskie dochody i brak zdolności kredytowej. Jeżeli przyjęty przez rząd plan rozwinięcia w kolejnych latach programu Mieszkanie Plus zostanie zrealizowany to do 2030 roku poziom dostępności mieszkań dla obywateli w Polsce osiągnie poziom zbliżony do średniej w Unii Europejskiej.
EN
Launched in April 2016, the 500 Plus family program significantly reduces the scale of socially and economically disadvantageous phenomena, i.e. the current lowest rates in families of man y. Another key program of social family policy in Poland launched in December 2016 is the Apartment Plus program. This program should also have a positive impact on the reduction of social degradation in the housing situation. The main objective of the Apartment Plus program is a significant increase in the availability of housing in Poland, especially low-cost housing with the possibility of buying out properties. The consequence of the development of this program on a larger scale in the coming years will be to offer such housing primarily to families who have so far been unable to rent and purchase housing due to their low incomes and lack of creditworthiness . lf a government-approved development plan for the subsequent years of the Apartment Plus program will be implemented by 2030, the level of housing availability for citizens in Poland will reach a level close to the average in the European Union.
EN
The aim of this article is to discuss the changes that have been observed on the market of qualified coal fuels (the so-called eco-pea coal) over the last few years. These changes are related to the markets of both the producers and the products they offer. Qualified coal fuels are produced from selected lots of high-calorific coal. They are characterized by strictly defined repeatable physico-chemical parameters (low sulphur content, ash content, and agglomerating capacity) and they are dedicated for use in modern, low-emission retort boilers. On the basis of multiannual observations, five groups of producers of qualified coal fuels have been identified, broken down by the origin of utilized coal. Initially, the production of eco-pea coal in Poland was limited to domestic coal mining companies only. However, in response to the growing demand for these fuels, smaller businesses (mostly dedicated to trading coal from major coal mining companies) have also engaged in production of these fuels. A part of them started producing eco-pea coal under licenses from large coal mining companies, and some of them created their own blends as well. [...]
PL
Celem artykułu jest omówienie zmian jakie zaobserwowano na przestrzeni ostatnich kilku lat na rynku kwalifikowanych paliw węglowych (tzw. ekogroszków). Zmiany te odnoszą się zarówno do rynku producentów, jak również oferowanych przez nich produktów. Kwalifikowane paliwa węglowe powstają z wyselekcjonowanych partii wysokokalorycznego węgla. Cechują się ściśle określonymi, powtarzalnymi parametrami fizykochemicznymi (niską zawartością: siarki, popiołu oraz zdolności spiekania) oraz dedykowane są nowoczesnym, niskoemisyjnym kotłom retortowym. Na podstawie wieloletnich obserwacji wyróżnionych zostało pięć grup producentów kwalifikowanych paliw węglowych, zróżnicowanych pod względem źródła pochodzenia węgla. Początkowo produkcja ekogroszków w Polsce ograniczała się tylko do rodzimych spółek węglowych. Jednakże w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na te paliwa, produkcją omawianych paliw zajęli się także mniejsi przedsiębiorcy (najczęściej zajmujący się handlem węglem głównych spółek węglowych). Część z nich zajęła się produkcją ekogroszków na licencji dużych spółek węglowych, a niektórzy z nich – także własnych mieszanek. [...]
EN
The actual sizes of precast anaerobic digestion tanks (600 dm3) combined with food waste disposer systems (PAD-FWD) were selected to investigate efficiency under actual use conditions. The effects of organic loading rates (OLRs) and the presence of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) surfactants in dishwashing liquid on the organic removal efficiency and biogas generation of PAD-FWD were studied. According to the findings, the PAD-FWD at an OLR of 0.13 kg VS/(m3·day) and hydraulic retention time (HRT) of 12 days could be applied to treat food waste without adding any nutrients to the system to effectively produce biogas. Under operating conditions of the LAS concentration of 63.4 mg/dm3, PAD-FWD was able to reach a steady-state condition with a performance similar to the system without added LAS. The quality of effluent from the PAD-FWD system was unable to meet the effluent standard for households; thus, this effluent should be collected for treatment in a secondary wastewater treatment plant (WTP) before release into the environment. The effluent quality at an OLR of 0.13 kg VS/(m3·day) was in the range of the influent properties of the central WTP, which ensures that the pollutants in the effluent do not increase the overall burden on the WTP. The bio-sludge from PAD-FWD was not a sufficient nutrient source for the growing plants. However, the germination index (GI) of the effluent at an OLR of 0.13 kg VS/(m3·day) did meet the fertilizer standard. The results of this study can be applied to develop self-management of food waste technology to encourage the separation of food waste at the origin within households.
PL
W artykule przedstawiono analizę perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce. Scharakteryzowano potencjalne korzyści możliwe do osiągnięcia dzięki klastrom energetycznym. Zaprezentowano również przykładowe bilanse energetyczne wybranego gospodarstwa domowego, jak również możliwości realizacji klastrów w warunkach krajowych.
EN
The article presents an analysis of prospects for development of energy clusters in Poland. The potential benefits of energy clusters have been demonstrated. The sample energy balances of the selected household as well as the possibilities of clustering in national conditions are presented.
PL
Przedsiębiorstwa energetyczne zmieniają swój dotychczasowy model funkcjonowania na zorientowany na klienta. Rozwój i zmiany na rynku energii zmuszają je do poszukiwania nowych sposobów na osiąganie dochodu. Proces ten postępuje powoli, jako że przez lata firmy te prowadziły tradycyjny model, oparty na ilościowej sprzedaży energii. W artykule zaprezentowano główne obszary wprowadzania usług niematerialnych w przedsiębiorstwach energetycznych oraz dokonano krótkiej analizy ofert dla gospodarstw domowych w Polsce.
EN
Energy utilities change the way of doing business by taking a consumer-centered approach and introducing energy services that best meet each customer's unique energy needs. The energy market development forces them to find new ways of generating the income. The process is growing slowly, thus for years the companies were used to doing traditional business pattern. The paper presents the main areas of energy services and analysis of Polish energy distributors offers dedicated to residential customers.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.