Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 212

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odporność na ścieranie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
EN
Purpose: The aim of this paper is to present a modern manufacturing method of production and compare the thermal, mechanical, properties of composite materials with aluminium alloy matrix reinforced by Al2O3 particles. Design/methodology/approach: The material for investigation was manufactured by the method of powder metallurgy (consolidation, pressing, hot concurrent extrusion of powder mixtures of aluminium EN AW-AlCu4Mg1 (A) and ceramic particles Al2O3). The amount of the added powder was in the range of 5 mass.%, 10 mass.% and 15 mass.%. Findings: The received results concerning the enhancement of hardness, which show the possibility of obtaining the MMC composite materials with required microstructure, influencing the properties of the new elaborated composite materials components. Concerning the thermal properties, especially the linear thermal expansion coefficient was measured, as well as the dilatometric change of the sample length was analysed. Practical implications: Concerning practical implications it can be stated that the tested composite materials can be applied among others in the transportation industry, but it requires additional research. Originality/value: The received results show the possibility of obtaining new composite materials with controlled and required microstructure with possible practical implications.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, wybranych własności mechanicznych (twardość, odporność na pękanie w warunkach dynamicznych), użytkowych (odporność na ścieranie) i fizycznych (współczynnik rozszerzalności liniowej) próbek pobranych z dyfuzora kompresora silnika samolotu, wykonanego ze stali martenzytycznej odpornej na korozję. Postawowe wskaźniki własności mechanicznych stali, z której wykonano dyfuzor kompresora wynoszą: HRC = 48, KV = 15,7 J (dla przekroju 0,4 cm2), współczynnik tarcia w zakresie 0,38 ÷ 0,57 (zależnie od czasu trwania próby), średni współczynnik rozszerzalności liniowej 14,7 ∙ 10-6 K-1 (dla zakresu przed przemianą fazową) i 22,8 ∙ 10-6 K-1 (dla zakresu po przemianie). Mikrostrukturę elementu dyfuzora w stanie obrobionym cieplnie stanowi martenzyt odpuszczony. Obserwacje fraktograficzne wskazują na mieszany charakter przełomów próbek dyfuzora użytych do badań odporności na pękanie, tj. charakter quasi - kuchy z przewagą przełomu transkrystalicznego i pewnym udziałem przełomu międzykrystalicznego.
EN
The results of microstructural studies, mechanical examinations (hardness, impact toughness), utility (resistance to wear) as well as physical (coefficient of linear thermal expansion) properties of samples taken from jet engine diffuser are presented in this paper. The diffuser was made of martensitic corrosion resistant steel. The steel is characterised by the following mechanical and physical parameters: HRC = 48, KV = 15.7 J (for cross-section of 0.4 cm2), friction coefficient 0.38 - 0.57 (depending of a test duration), average coefficient of linear thermal expansion 14.7 · 10-6 K-1and 22.8 · 10-6 K-1 for temperatures below and above phase transformation, respectively. The microstructure of the heat treated part consists of a tempered martensite. Fractographic studies has proved that a fracture of the specimen has a mixed, quasi-brittle character where transcrystalline fracture dominates over intercrystalline one.
EN
In this paper, two types of footwear laces research were undertaken. The first was connected with abrasion resistance and the second with the displacement force at the knot. The abrasion resistance was registered by the level of abrasion for standard eyelet. The displacement force was measured with the use of a tensile test machine, where the force and extension were registered. As a criterion of test evaluation, the maximum force was established when the knot was untied. The research was conducted for a set of different types of shoelaces (differing in shape, structure and raw materials). The evaluation criteria proposed can be used in order to determine the raw materials and optimal construction of shoelaces. From the user’s point of view, the measures identified i. e. the displacement force in the knot (Fpw) and abrasion resistance (Ks) are the most important factors.
PL
W pracy przedstawiono dwie metody badań sznurowadeł obuwniczych, dotyczące odporności na ścieranie i siły przesuwu w węźle. Odporność na ścieranie badano na specjalnie wykonanym stanowisku, w którym elementem ścierającym było standardowe oczko obuwnicze. Badania siły przesuwu sznurowadła w węźle wykonywano na zrywarce wyposażonej w urządzenie rejestrujące siłę i wydłużenie. Jako kryterium oceny przyjęto maksymalną siłę, przy której nastąpiło rozwiązanie węzła sznurowadła. Materiał badań stanowiły sznurowadła obuwnicze różniące się kształtem (strukturą) wykonane z różnych surowców. Zaproponowane kryteria oceny pozwalają na optymalne dobranie surowców i konstrukcji sznurowadeł obuwniczych. Wyznaczane wskaźniki tj. siła przesuwu sznurowadła w węźle (Fpw) i współczynnik odporności na ścieranie (Ks) stanowią najbardziej istotne wskaźniki z punktu widzenia użytkownika.
EN
The effect of sintering time on the chosen mechanical and tribological properties of silicon nitride (Si3N4) with 5 wt.% of yttrium aluminium garnet (Y3Al5O12) ceramics was investigated. The Si3N4 ceramics sintered for shorter time contained a larger portion of untransformed a-Si3N4 phase which has higher hardness compared to the tougher β-Si3N4 phase. The fracture toughness of Si3N4 ceramics increased with the prolongation of its sintering time. The microcutting wear mechanisms predominated during the grinding of the Si3N4 ceramics with the Al2O3 abrasives. The hardness of ceramic material had a great effect on its wear resistance. The wear of ceramics at friction with 18Cr-8Ni type of austenitic stainless steels was several times higher compared to friction with 14Cr type of ferritic stainless steel. Under these conditions, the microcracking wear mechanisms predominated.
EN
The article presents the results of research on tribological properties of aluminum coatings, reinforced with particles of carbon nanotubes Nanocyl NC 7000 in quantities of 0.5 wt.% and 1 wt.% as well as carburite (elemental carbon) in an amount of 0.5 wt.%, flame-powder sprayed on a non-alloy structural steel grade S235J0 according to EN 10027-1. The coating properties were assessed based on macro and microscopic metallographic examinations, chemical composition tests, microhardness measurements and abrasion and erosive wear resistance tests. The obtained results were compared with the results obtained for samples with coatings made of aluminum powder - EN AW 1000 series.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości tribologicznych powłok aluminiowych, wzmacnianych cząstkami materiałów węglowych w postaci nanorurek Nanocyl NC 7000 w ilości 0,5% wag. i 1% wag. oraz karburytu (węgla pierwiastkowego) w ilości 0,5% wag., natryskiwanych płomieniowo proszkowo (PFS) na podłoże z niestopowej stali konstrukcyjnej gatunku S235JO wg EN 10027-1. Oceny właściwości powłok dokonano w oparciu o badania metalograficzne makro- i mikroskopowe, badania składu chemicznego, pomiar twardości oraz badania odporności na zużycie ścierne i erozyjne. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi dla próbek z powłokami wykonanymi proszkiem aluminium seria EN AW 1000.
8
PL
W artykule przedstawiono wybrane i dostępne na krajowym rynku ziarniste materiały ceramiczne, wyznaczono ich charakterystyczne cechy oraz przeprowadzono próby infiltracji (przesiąkania) w aspekcie zastosowania na warstwy kompozytowe w odlewach. Całość zakończono wykonaniem próbnych odlewów i uwagami z badań eksploatacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą materiałów spodowych, z jakich wykonywane są spody obuwia dla osób 60+. Przy wyborze tych materiałów uwzględniono ich dostępność na rynku oraz wykorzystywanie przez producentów obuwia. Badano pięć różnych materiałów podeszwowych wykonanych na bazie polichlorku winylu, kauczuku termoplastycznego i poliuretanu. W badanych próbkach określono m. in. takie parametry jak odporność na ścieranie, twardość, elastyczność, absorpcję energii i współczynnik tarcia (odporność na poślizg). Stwierdzono, że najlepsze wyniki uzyskały próbki wykonane na bazie polichlorku winylu.
EN
This paper presents the comparative analysis of the sole materials for the shoes sole used by the persons over 60th+. The choice of materials was considered their accesability on the market and application by the shoes manufactures. Five different sole materials manufactured on the basis of polyvinyl chloride (PVC), thermoplastic rubber and polyurethane were investigated. During the investigations the following parameters were determined: resistance to abrasion, hardness, elasticity, energy absorption and friction coefficient (resistance for slide). It was stated that the best results were obtained the specimens produced on the basis of polyurethane.
EN
Purpose: The paper presents the issues of designing the maintenance of materials and products in accordance with the idea of Industry 4.0. The author's views on the need for augmentation of the Industry 4.0 model were also presented, as well as the author's original concept that hybrid activities in predictive maintenance and condition-based maintenance should be preceded by designing material, maintenance & manufacturing 3MD at the stage of the product's material designing and technological designing. The 3MD approach significantly reduces the frequency of assumed actions, procedures and resources necessary to remain the condition of this product for the longest possible time, enabling it to perform the designed working functions. Examples of own advanced research on several selected, newly developed materials, used in very different areas of application, confirmed the validity of the scientific hypothesis and the relationship between the studied phenomena and structural effects and the working functions of products and their maintenance and indicated that material design is one of the most important elements guaranteeing progress production at the stage of Industry 4.0 of the industrial revolution. Design/methodology/approach: The author's considerations are based on an extensive literature study and the results of the author's previous study and empirical work. Each of the examples given required the use of a full set of research methods available to modern material engineering, including HRTEM high-resolution transmission electron microscopy. Findings: The most interesting intellectual achievements contained in the paper include presentations of the author's original concepts regarding the augmentation of the Industry 4.0 model, which has been distributed so far, which not only requires augmentation but is actually only one of the 4 elements of the technology platform of the extended holistic model of current industrial development, concerning cyber-IT production aided system. The author also presents his own concept for designing material, maintenance and manufacturing 3MD already at the stage of material and technological design of the product, eliminating many problems related to product maintenance, even before they are manufactured and put into exploitation. Detailed results of detailed structural researches of several selected avant-garde engineering materials and discussion of structural changes that accompanying their manufacturing and/or processing are also included. Originality/value: The originality of the paper is associated with the novelty of the approach to analysing maintenance problems of materials and products, taking into account the requirements of the contemporary stage of Industry 4.0 development. The value of the paper is mainly associated with the presentation of original issues referred to as findings, including the concept of augmentation of the Industry 4.0 model and the introduction and experimental confirmation of the idea by designing material, maintenance and manufacturing 3MD.
11
EN
The article presents results of tests concerning the assessment of the abrasive and erosive wear of abrasion-resistant plates fabricated by Polish and overseas manufacturers. Materials used in the tests, i.e. the Castolin CDP® 1001, CDP® 4666 and CeraMetal® HCCr plates were made using the automated arc welding technology. Reference materials used in the tests were both Polish and overseas abrasion-resistant plates. The analysis of the results of hardness tests performed in accordance with PN-EN ISO 6508-1:2016 as well as of the results of abrasive and erosive wear tests performed in accordance with ASTM G65-00 and ASTM G76-04 enabled the indication of materials characterised by the most favourable functional properties enabling operation under conditions of intense metal-mineral abrasive wear.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny odporności na zużycie ścierne oraz erozyjne płyt trudnościeralnych wytwarzanych przez producentów krajowych i zagranicznych. Materiały użyte do badań w postaci płyt Castolin CDP® 1001, CDP® 4666, CeraMetal® HCCr wykonane zostały w technologii automatycznego napawania łukowego. Jako materiały referencyjne zastosowano blachy ze stali trudnościeralnych produkcji zagranicznej oraz produkcji polskiej. Analizując wyniki badań twardości wg normy PN-EN ISO 6508-1:2016 i odporności na zużycie ścierne oraz erozyjne prowadzone zgodnie z normą ASTM G65-00 i ASTM G76-04, wytypowano materiały o najlepszych parametrach użytkowych do zastosowań w warunkach silnego zużycia ściernego typu metal-minerał.
EN
The article presents the structure and chemical composition of fluxcored electrode strips used for the deposition of abrasion-resistant layers involving the use of non-submerged arc and flux, analyses technologies used during the surfacing involving the use of flux-cored strips as well as presents exemplary applications, related welding (surfacing) equipment and advantages resulting from the use of the above-named filler metals.
PL
Przedstawiono konstrukcję i skład chemiczny taśm elektrodowych proszkowych przeznaczonych do napawania warstw odpornych na ścieranie łukiem nieosłoniętym oraz pod topnikiem. Rozpatrzono specyfikę technologii napawania taśmami proszkowymi. Opisano przykłady zastosowania tego rodzaju napawania, urządzenia spawalnicze i zalety stosowania tych spawalniczych materiałów dodatkowych.
EN
The paper presents the initial results of investigation concerning the abrasion resistance of cast iron with nodular, vermicular, or flake graphite. The nodular and vermicular cast iron specimens were cut out of test coupons of the IIb type with the wall thickness equal to 25 mm, while the specimens made of grey cast iron containing flake graphite were cut out either of special casts with 20 mm thick walls or of the original brake disk. The abrasion tests were carried out by means of the T-01M tribological unit working in the pin-on-disk configuration. The counterface specimens (i.e. the disks) were made of the JT6500 brand name friction material. Each specimen was abraded over a distance of 4000 m. The mass losses, both of the specimens and of the counterface disks, were determined by weighting. It was found that the least wear among the examined materials was exhibited by the nodular cast iron. In turn, the smallest abrasion resistance was found in vermicular cast iron and in cast iron containing flake graphite coming from the brake disk. However, while the three types of specimens (those taken from the nodular cast iron and from grey cast iron coming either from the special casts or from the brake disk) have almost purely pearlitic matrix (P95/Fe05), the vermicular cast iron matrix was composed of pearlite and ferrite occurring in the amounts of about 50% each (P50/Fe50). Additionally, it was found that the highest temperature at the cast iron/counterface disk contact point was reached during the tests held for the nodular cast iron, while the lowest one occurred for the case of specially cast grey iron.
EN
The steel presents a wide field of application. The abrasive wear resistance of steel relies mainly on the microstructure, hardness as well as on the abrasive material properties. Moreover, the selection of a abrasion-resistant grade of steel still seems to be a crucial and unsolved problem, especially due to the fact that the actual operating conditions can be affected by the presence of different abrasive materials. The aim of this work was to determine the effect of different abrasive grit materials i.e. garnet, corundum and carborundum on the abrasive wear result of a commonly used in industry practice steels i.e. S235, S355, C45, AISI 304 and Hardox 500. The microstructure of the steel was investigated using light optical microscopy. Moreover, hardness was measured with Vickers hardness tester. Additionally, the size and morphology of the abrasive materials were characterized. The abrasion tests were conducted with the usage of T-07 tribotester (dry sand rubber wheel). The results demonstrate that the hardness and structure of steels and hardness of abrasive grids influenced the wear results. The abrasive wear behavior of steels was dominated by microscratching and microcutting wear mechanisms. The highest mass loss was obtained for garnet, corundum, and carborundum, respectively. The usage of various abrasives results in different abrasion resistance for each tested steel grade. The AISI 304 austenitic stainless steel presents an outstanding abrasive wear resistance while usage of corundum and Hardox 500 while using a garnet as abrasive material. The C45 carbon steel was less resistant than AISI 304 for all three examined abrasives. The lowest resistance to wear in garnet and carborundum was obtained for the S235JR and S355J2 ferritic-perlitic carbon steels and in corundum for Hardox 500 which has tempered martensitic structure.
EN
The demand for materials obtained using powder metallurgy (PM) is constantly increasing, especially on SDSSs, which are characterized by a two–phase structure consisting of ferrite and austenite. The main purpose of this study was to examine the effect of surface layer alloying with chromium carbide on the microstructure and tribological properties (e.g., hardness and wear resistance) of SDSSs. The multiphase sinters were prepared from two types of water–atomized steel powders: 316L and 409L. The technique of the APS method was used to deposit Cr3C2–NiAl powder on the SDSS surface. Electric arc (GTAW method) was used for surface alloying. Optical and scanning microscopy, X–ray phase analysis, and examinations of microhardness and coefficient of friction were performed in order to determine the microstructure and basic properties of SDSS after alloying. The surface alloying with Cr3C2 improves tribological properties of SDSSs such as hardness and the coefficient of friction.
PL
Zapotrzebowanie na materiały otrzymywane przy użyciu metalurgii proszków stale rośnie, szczególnie na spiekane stale duplex, które charakteryzują się dwufazową strukturą składającą się z ferrytu i austenitu. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu stopowania warstwy wierzchniej z węglikiem chromu na mikrostrukturę i własności tribologiczne (np. twardość, odporność na zużycie) spiekanych stali. Wielofazowe spieki przygotowano z rozpylanych wodą komercyjnych proszków stalowych 316L i 409L. W celu wytworzenia powłoki z proszku Cr3C2–NiAl na powierzchni SDSS zastosowano metodę APS. Obróbkę przetopieniową spieków przeprowadzono spawalniczą metodą łukową GTAW. W celu analizy mikrostruktury i podstawowych własności spieków po stopowaniu przeprowadzono analizę z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, skaningowej, fazową analizę rentgenowską oraz badania twardości i określenie współczynnika tarcia. Stopowanie powierzchni z Cr3C2 poprawia własności tribologiczne spieków, takie jak twardość i współczynnik tarcia.
EN
The article presents the results of the analysis of surface damage of abraded underwater concretes with the use of spatial scanning. The concrete abrasion test was carried out using the ASTM C1138 underwater method. Spatial scanning was used to prepare a map of wearing of the abraded surfaces of the specimens. This map enabled a better prognosis of the abrasion wear of the concrete, particularly in the context of designing hydrotechnic reinforced concretes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy uszkodzeń powierzchni ścieranych betonów podwodnych z zastosowaniem skanowania przestrzennego. Badanie ścieralności betonów wykonano metodą podwodną wg ASTM C1138. Skanowanie przestrzenne umożliwiło wykonanie mapy zużycia powierzchni ścieranych próbek, która pozwoliła na lepsze prognozowanie zużycia ściernego betonu, szczególnie w aspekcie projektowania betonów hydrotechnicznych ze zbrojeniem.
PL
Celem pracy była analiza wpływu procesu lakierowania na właściwości z udziałem fleksograficznych farb wodorozcieńczalnych. W badaniach i lepkości. Właściwości powierzchniowe uzyskanych powłok oceniono mikroskopowo za pomocą profilometru skaningowego. Zbadano współczynniki chropowatości niezadrukowanego papieru oraz podłoży pokrytych ścieralności druków. Odporność na ścieranie oceniono spektrofotometrycznie na podstawie zmian parametru ΔEab*. Stwierdzono, że proces lakierowania znacząco poprawia odporność na ścieranie druków uzyskanych na papierowych podłożach drukowych. Rodzaj użytego lakieru nie ma tak istotnego znaczenia jak sam proces lakierowania. Wykazano wpływ chropowatości powierzchni na ścieranie druków.
EN
The objective of the research is to analyse the surface and resistant properties in flexographic printing with water-based inks. Three water-based varnishes of different gloss and viscosity were used in the studies. The surface properties of unprinted, printed, printed and varnished papers were evaluated with the 3D optical microscope. The surface roughness coefficient was calculated in the studies. Abrasion tests were performed in the Ink Rub Tester. The rub-off resistance was evaluated by spectrophotometric and visual observations. ΔEab* parameter was used in the evaluation. It was observed that the varnishing process significantly improves the the varnish does not have such an influence on improvement of abrasion resistance as that of the varnishing process itself. It was noticed that the surface roughness has an impact on the abrasion resistance.
PL
CADI (Carbidic ADI) – ausferrytyczne żeliwo sferoidalne z węglikami – jest stosunkowo nowym materiałem inżynierskim wykazującym doskonałą odporność na zużycie ścierne i dostateczną udarność. W niniejszej pracy przebadano wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na wybrane właściwości żeliwa typu CADI. Dwie partie próbek poddano austenityzacji w 900°C przez 60 min. Następnie pierwszą partię poddano konwencjonalnemu jednostopniowemu hartowaniu izotermicznemu w 4 różnych temperaturach kąpieli solnej: 300, 330, 360 i 390°C przez 120 minut. Drugą partię natomiast poddano dwustopniowemu hartowaniu, początkowo przez 10 min w kąpieli solnej o temperaturze 260°C, a następnie w drugiej kąpieli solnej o temperaturze 300, 330, 360 i 390°C przez 120 min. Uzyskane wyniki pokazują, że w porównaniu z konwencjonalną obróbką cieplną dwustopniowy proces ausferrytyzacji poprawia udarność i odporność na ścieranie żeliwa CADI.
EN
CADI (Carbidic ADI) – ausferritic ductile iron containing carbides – is a relatively new engineering material which exhibits excellent wear resistance and adequate impact strength. In this work the influence of two-step austempering process on selected properties of CADI cast iron was examined. Two batches of samples were initially austenitized at 900°C for 60 min. The first batch of the samples was austempered conventionally by single-step process in a salt bath at 4 different temperatures: 300, 330, 360 and 390°C for 120 min. The second batch was processed by twostep austempering process, first in a salt bath at 260°C for 10 min and subsequently in second salt bath at temperatures 300, 330, 360 and 390°C for 120 min. Results show that two-step austempering process improves impact strength and wear resistance of CADI compared to conventional heat treatment process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przebiegów erozyjno- mechanicznego ścierania (zużywania się) powierzchni modeli odlewniczych (próbek testowych) wykonanych z kilku rodzajów tworzyw modelarskich. Badaniami objęto: żywice modelarskie, drewno, drewno malowane i stopy Al-Si. Testy odporności przeprowadzono na nowym, autorskim urządzeniu do badania ścieralności abrazyjno-mechanicznej, w którym materiałem ciernym był suchy piasek formierski. Użycie wybranej frakcji piasku przybliża warunki testów do warunków pracy modelu/rdzennicy przy wytwarzaniu form lub rdzeni. Urządzenie umożliwia prowadzenie prób przy zachowaniu, na wybranym poziomie, takich parametrów, jak: siła nacisku na powierzchnię, szybkość przemieszczania ścierniwa, rodzaj ścierniwa i jego parametry. W artykule prezentowane są schematy i zdjęcia urządzenia oraz badane próbki. Dokonano porównania ścieralności opisanych materiałów, wyniki przedstawiono graficznie – na wykresach. Na podstawie oceny odporności na erozyjne ścieranie można wnioskować o trwałości i przydatności danego materiału jako tworzywa na model/rdzennicę. W artykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań. Nowe, prototypowe urządzenie umożliwia prowadzenia badań w szerokim zakresie zmienności parametrów i może być polecane do badań również innych tworzyw pracujących w podobnych warunkach jak modele odlewnicze i rdzennice. Dotyczy to elementów urządzeń, w których występuje proces przemieszczania materiału ziarnistego po powierzchni elementu konstrukcji (np. przy transporcie fluidalnym piasku).
EN
Investigation results of erosion-mechanical grinding (wearing) of surfaces of foundry patterns (test samples) made of several kinds of materials are presented in the hereby paper. Investigations contained: resins, wood, painted wood and Al-Si alloys. Resistance tests were carried out on the new, author’s device, for testing abrasion-mechanical grinding, in which the abrasion material constitutes a dry foundry sand. Using the sand selected fraction makes test conditions similar to operation conditions of patterns/ core boxes at producing moulds and cores. The device allows performing tests while maintaining – on the selected level – such parameters as: pressure on the surface, moving speed of abrasive material, kind of abrasive material and its parameters. Schemes and pictures of the device as well as of the tested samples, are presented in the paper. The comparison of grinding of the tested materials was performed and the results are presented graphically. On the basis of assessing the resistance for erosional grinding the stability and suitability of the given material for patterns/core boxes can be estimated. The results of the pilot investigations are presented in the paper. The new, prototype device allows performing investigations within a wide range of parameters variability and can be recommended for testing other materials operating under similar conditions as foundry patterns and core boxes. This concerns elements of devices in which the process of grain material movements on the surface of structure elements occurs (e.g. at fluidal sand transportation).
PL
W artykule omówiono zagadnienie optymalizacji parametrów technologicznych wytwarzania stali nanostrukturalnej umożliwiających skrócenie czasu wygrzewania izotermicznego oraz uzyskanie wysokiej wytrzymałości i plastyczności. W wyniku dwuetapowej obróbki izotermicznej uzyskano korzystną kombinację wytrzymałości i ciągliwości. Przeprowadzono badania spawalności oraz odporności na ścieranie stali nanostrukturalnych. Materiał spawany w stanie zmiękczonym, a następnie poddany finalnej obróbce cieplnej, charakteryzował się wysoką jakością złącza (brak pęknięć i mikropęknięć) oraz równomierną twardością ok. 600 HV. Stale nanostrukturalne cechuje wyższa odporność na ścieranie od komercyjnej stali trudnościeralnej klasy 600.
EN
Problem of optimization of production technology parameters of nanostructured bainite steel to shortening of time of isothermal heat treatment and improve strength and toughness were discussed. As a result of two stage of isothermal heat treatment advantageous combination of strength and toughness were achieved. Examination of weldability and wear resistant of the steel were carried out. The material welded in the soft annealing state and next putted to the final heat treatment was characterize by high quality of the joint (without cracks and microcracks) and uniform hardness about 600 HV. Nanostructured bainite steels were characterize of higher wear resistant in comparison with commercial wear resistant steel grade class 600.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.