Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  casting technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Odlewy z żeliwa sferoidalnego znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ze względu na swoje właściwości mechaniczne. Wytwarzanie tego gatunku materiału wymaga utrzymania reżimu technologicznego oraz czystości materiału wyjściowego. Z tego powodu stale rozwijane są metody wytwarzania oraz kontroli tego materiału. W niniejszej publikacji przedstawiona została nowa metoda sferoidyzacji i modyfikacji żeliwa w formie. Innowacją tej metody jest zastosowanie specjalnie opracowanej konstrukcji komory, w której zachodzi reakcja uszlachetniania żeliwa. W artykule przedstawione zostały przeprowadzone badania symulacyjne, mające na celu analizę profilu przepływającego ciekłego metalu w zadanej konstrukcji. Następnie wprowadzone zostały zmiany geometrii komory, celem optymalizacji jej kształtu oraz powtórnie wykonano analizę w tożsamych warunkach brzegowych. Wynikiem badań jest opracowanie konstrukcji, która zapewni odpowiedni charakter przepływu pozwalający na uzyskanie dobrej jakości żeliwa i odlewów z żeliwa sferoidalnego w formie odlewniczej.
EN
Ductile iron castings are widely used in many industrial branches because of their mechanical properties. The production process of such a grade of cast iron requires the maintenance of the technological regime and the purity of initial charge material. For this reason, methods of manufacturing and controlling materials are constantly being developed. This publication presents a new method of modification and spheroidization in the mould. The innovation of this method is the use of specially developed construction of the reaction chamber. Simulation studies were conducted to analyze the flow profile of liquid metal in the developed shapes of the chamber. Subsequently, the changes in the geometry of the chamber were made and analyzed under the same boundary conditions. The result of the study is the designation of a structure that will provide the appropriate flow characteristics to achieve good quality castings.
PL
Opisano proces projektowania technologii odlewniczej pozwalającej uzyskać odlew żeliwny tarczy hamulcowej przy wykorzystaniu narzędzi CAD i CAE. Do obliczeń projektowych poszczególnych układów wlewowych zastosowano wzory powszechnie dostępne w literaturze dotyczącej branży odlewniczej. Obliczenia projektowe, proces projektowania w oprogramowaniu CAD – SOLIDWORKS oraz symulacje numeryczne w oprogramowaniu MAGMASOFT wykonano dla czterech różnych technologii wykonania odlewu. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dobranie najkorzystniejszej technologii odlewniczej dla odlewu tarczy hamulcowej. Wybrana technologia odznacza się najlepszą konstrukcją układu wlewowego zarówno pod względem kształtu, jak i jego zasilenia. Ponadto wybrana technologia charakteryzuje się wysokim uzyskiem spośród pozostałych technologii, co prowadzi do ograniczenia kosztów związanych z procesem odlewniczym detalu tarczy hamulcowej.
EN
Describes the process of casting technology design that produces an iron casting brake disc using CAD and CAE tools. For design calculations of the individual filling and ventilating systems uses the formulas commonly available in the literature for the foundry industry. Design calculations, design CAD software – SOLIDWORKS and numeric simulations MAGMASOFT software made for four different technology. Analysis has allowed the selection of the best casting technology for cast iron brake disc. The selected technology is the best design of the casting system in terms of both shape and its powering. In addition, the selected technology is characterized by high yield out of other technologies, which leads to a reduction of the costs associated with the process of casting part – brake disc.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych elementów procesu technologicznego wykonania odlewu na otoczenie na stanowisku pracy, jak również na środowisko zewnętrzne. Z wykonaniem odlewu powiązane są operacje technologiczne, które mogą w mniejszym lub większym stopniu wpływać na warunki panujące na stanowisku pracy i w otoczeniu zakładu. Stosowane procesy technologiczne do wykonywania odlewów związane są z występowaniem w procesach odlewniczych wielu zagrożeń, np.: zanieczyszczeń, skażeń, hałasu, wydzielalność gazów i innych czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wiele procesów technologicznych powiązanych jest z uciążliwością warunków pracy w odlewniach. Przedstawiono korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania do wykonania odlewów technologii modeli zgazowywanych (Lost Foam). W ostatnich latach technologia odlewania z wykorzystaniem modeli zgazowywanych znajduje szerokie zastosowanie w świecie nie tylko do odlewów z metali nieżelaznych, ale również do odlewów wykonywanych ze stopów żelaza. Wykonywane są skomplikowane odlewy np. dla przemysłu samochodowego (głowice samochodowe). Produkcja odlewów z wykorzystaniem modeli polistyrenowych jest znacznie mniej energochłonna i pracochłonna, aniżeli modeli z tradycyjnych tworzyw. Technologia ta jest technologią innowacyjną, energooszczędną, charakteryzuje się wieloma technicznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi korzyściami, a także pozytywnie wpływa na ochronę środowiska pracy.
EN
The article discusses the impact of selected operations of the casting production technological process on the workplace environment, as well as on the external environment. The casting production is associated with technological operations that may have a greater or lesser impact on the conditions at the workplace and the environment of the industrial plant. Foundry processes applied in making castings are associated with the occurrence of many hazards, e.g. pollution, contamination, noise, gas emissions and other factors harmful to health and the natural environment. Many technological processes are related to the onerous working conditions in foundries. The benefits and threats of the Lost Foam technology for making castings are presented. In recent years, the casting technology using gasified models has been widely used for making castings in the world not only made from non-ferrous alloys, but also for iron-base alloys. Complicated castings could be made, e.g. car engine heads for the automotive industry. Castings production using polystyrene models is much less energyintensive and labor-intensive than technology using models from traditional materials. This technology is innovative, energy-saving, and is characterized by many technical, ecological and economic benefits, and also affects the protection of the workplace environment positively.
EN
The modern designing techniques and development procedures requires the use of advanced integrated methods. That kind of approach requires the involvement of series of steps which leads to the logical work stream known as Integrated Computational Material Engineering. The steps involve the design and evaluation process in the virtual environment of CAD/CAE and simulation software. The use of simulation software allows for online optimization of the shape and properties of designed part. The publication presents a design and manufacturing process of a component of the larger assembly of the chassis of heavy-duty machine. Established methodology includes the analysis of the initial geometry of the part of the heavy vehicle used in difficult wetland environmental conditions.
5
EN
In this work, T-shaped mould design was used to generate hot spot and the effect of Sr and B on the hot tearing susceptibility of A356 was investigated. The die temperature was kept at 250ºC and the pouring was carried out at 740ºC. The amonut of Sr and B additions were 30 and 10 ppm, respectively. One of the most important defects that may exist in cast aluminium is the presence of bifilms. Bifilms can form by the surface turbulence of liquid metal. During such an action, two unbonded surfaces of oxides fold over each other which act as a crack. Therefore, this defect cause many problems in the cast part. In this work, it was found that bifilms have significant effect over the hot tearing of A356 alloy. When the alloy solidifies directionally, the structure consists of elongated dendritic structure. In the absence of equiaxed dendrites, the growing tips of the dendrites pushed the bifilms to open up and unravel. Thus, leading to enlarged surface of oxide to become more harmful. In this case, it was found that these bifilms initiate hot tearing.
EN
There are many different casting technologies and their selection depends on the criteria to be met by a cast made. One of the less frequently used precision casting technology is a technology that uses gypsum block forms. From many years are available pre-mixed gypsum for the various alloys, and mold making technology itself can be based on melted wax models or models permanent removed from the mold after hardening the gypsum mix. In case of use permanent models to produce them may be used various types of flexible materials. This solution allows you to make complicated models that can be removed from the mold only by the fact that they are flexible and at the same time capable of large elastic deformations.
7
Content available Research on Technology of Alloyed Copper Casting
EN
The work presents experiment results from the area of copper casting technology and chosen examples of alloyed copper. At present, copper casting technology is applied in many branches of industrial manufacturing, especially in the sector of construction, communications, arms and power engineering. Alloyed copper, containing slight additions of different elements and having special physio-chemical properties, is used in a special range of applications. Copper technology and alloyed copper analyses have been presented, these materials being used for cast manufacturing for power engineering. The quality of casts has been assessed, based on their microstructure analysis, chemical content and the cast properties. During the research, special deoxidizing and modifying agents were applied for copper and chosen examples of alloyed copper; also exemplary samples were tested with the help of metallographic analysis, electrical conductivity and gaseous impurities research.
EN
The paper presents some aspects of the theory and technology of high quality silumin castings in metal molds cooled pointed with water mist stream. The results of the work relate to improvement of the properties of silumin casts by affecting the cooling of the liquid silumin in gravity cast in metal mold and the possibility of controlling the solidification and crystallization of the casting. The high efficiency required from the cooling system is a consequence of an optimal selection of parameters of the generated mist and the maximum use of the phenomenon of water droplets evaporation on the surface of the cooled mold. The study showed that sequential spot cooling with use of water mist, characterized by a wide range of control means and a high maximum heat transfer efficiency, enables to control the flow of heat between the casting and the mold and it allows for a layered solidification leading to the realization of the entire cast solidification in the expected way: directional or simultaneous. Consequently, the results are: improvement of the quality of the castings as a result of the elimination of defects and significant reduction in shrinkage porosity in the casting, an increase of the homogeneity and fineness of the microstructure, about 25% increase in the mechanical properties.
PL
W artykule przedstawiono propozycję obniżenia energochłonności wykonania półfabrykatów elementów przekładni planetarnej dzięki zastosowaniu technologii odlewniczej. W pierwszej kolejności dokonano analizy ilości skrawanego materiału dla wytwarzanych elementów w technologii wytaczania z pełnej bryły oraz dla surowych odlewów. Następnie opracowana została technologia odlewania poszczególnych elementów, dla której oprzyrządowanie wykonano przy zastosowaniu metod szybkiego prototypowania. Efektem prowadzonych prac było uzyskanie serii odlewów prototypowych, przeznaczonych do testów eksploatacyjnych oraz uruchomienie produkcji analizowanych podzespołów przekładni planetarnej.
EN
The article presents a proposal for reduced energy consumption level when making semi-finished components of the planetary gear by casting technology. First, an analysis was made of the material volume removed from elements machined by boring from a full block as compared with raw castings. Then the casting technology was developed for different elements, for which tooling was made by the rapid prototyping technique. The result of the work was obtaining a series of prototype castings intended for field testing, and launching the production of the analysed components of the planetary gear.
EN
Article present various forms of transfer of information available on the Internet. An attempt was made to show the possibility of such a selection of the knowledge sources that, taking into account user preferences, would arouse his interest, showing in parallel the intended substantive content. This commitment is shown in the context of the current assumptions of building a platform dedicated to support the needs of production processes in foundry and metallurgy.
11
Content available remote CAE w technologii na przykładzie odlewnictwa
12
Content available remote Rola narzędzi CAx w rozwoju przemysłu odlewniczego
PL
Najistotniejszą cechą, charakterystyczną dla współczesnego odlewnictwa, jest wirtualizacja procesu przygotowania produkcji. Zastosowanie narzędzi komputerowych, wspomagających zarządzanie produkcją, pozwala na utrzymanie niskiego poziomu kosztów, wysokiej jakości oraz na szybką realizację zamówień. W modelowaniu procesów odlewniczych ważną rolę odgrywają programy do symulacji ruchu ciekłego metalu w formie, jego krzepnięcia i krystalizacji.
EN
Integration of systems aiding design processes, systems used for simulating selected elements of casting technologies, as well as of systems supporting instrumentation manufacturing calls for a need to solve a number of complex problems related to IT, mathematical modelling, logistics and knowledge management. Software packages for a simulation of processes that are indispensable in order to achieve the designed distribution of matter structures and condition are of particular importance.
EN
Fast and effective access to information is a condition of success for almost all activities and even can be taken as a measure of modernity. Of course, the matter is when the information are crucial to some project and can influence on what-ever decisions that must be made during its realization. The above statement is of rather general nature but it acquire quite concrete sense in industrial “spheres” and particularly in the contemporary casting industry. As justification one can enumerate the following features of the industry: -great variety of technologies and materials, -high quality requirements that must be met by majority of products to be competitive at the global market, -existence of the wide and strong scientific support that open possibility of new -technologies implementation based on advanced theoretical methods, modern measurement techniques and computer tools application, -possibility of the production intensification by introducing new ideas in the fields of organization and management. All these above indicate that innovation activities in the industry involve usually several scientific institutes and firms and their gathered knowledge as well as information must be interchange in course. A part of this information which does not constitute know-how of its owners can be (or even must be) publicized. It deals with information that can be called as encyclopedic one. Moreover the information is often computerized already. The paper discusses some architectural and implementation issues of OntoGrator – a system of a large variety of heterogeneous knowledge resources. The issues deals with both their content as well as modes of their utilization. Such a system can be characterized briefly as an easily extensible (modified) platform that organizes co-operation of components implementing these resources. It is assumed that the components have been built at different moments of time, under different conditions, and using computer technologies (tools) that did not keep exactly the same standards and, in consequence, are hardly integrated. In order to make the co-operation of the components possible as well as to facilitate use of the system by users of different profiles, providing possibly full knowledge about the components and system in a symbolic and ready to process form is assumed. In this way a formal basis for the architecture becomes the idea of systems with explicit knowledge.
PL
OntoGRator jest systemem do integracji i udostępniania wiedzy oraz danych przechowywanych w niezależnych, zewnętrznych, skomputeryzowanych źródłach. Źródłami danych mogą być zasoby zgromadzone w relacyjnych bazach danych, zbiory dokumentów, materiały o charakterze multimedialnym itp. Źródłami wiedzy mogą być też ontologie opisujące fragmenty wiedzy dziedzinowej z danego obszaru (np. odlewnictwa, metalurgii itp.). Integracja źródeł wiedzy realizowana jest przez zdefiniowanie dwóch grup ontologii: "ontologii dziedzinowych" opisujących pojęcia z danej dziedziny oraz zależności między tymi pojęciami, oraz "ontologii źródeł danych" opisujących poszczególne źródła danych udostępnianych przez system. Korzystanie z wiedzy zgromadzonej w systemie polega na nawigowaniu po pojęciach ontologii dziedzinowej oraz po -zidentyfikowaniu interesującego pojęcia - na uzyskaniu informacji na tak wybrany temat (pochodzącej z różnych źródeł danych). Artykuł prezentuje kwestie związane z architekturą i implementacją systemu oraz zastosowanie systemu do integracji i udostępniania wiedzy w zakresie technologii odlewniczych.
PL
W artykule omówiono główne kierunki badań z zakresu technologii wytwarzania stopów szybkoschładzanych oraz perspektywę rozwoju w Polsce produkcji tych stopów. Zaprezentowano opracowane i wykonane w IMN urządzenie do odlewania taśm amorficznych, w którym wykorzystuje się sposób ultraszybkiego schładzania strugi stopu na powierzchni wirującego bębna. Urządzenie składa się z trzech głównych podzespołów: podzespołu bębna odlewniczego, podzespołu do grzania wsadu oraz pulpitu do sterowania procesem odlewania. Urządzenie pozwala jednorazowo odlać ok. 2 kg taśm o grubości 18/50 mum i szerokości ok. 20 mm. Na przykładzie beztopnikowych amorficznych taśm lutowniczych na osnowie Cu i Ni oraz magnetycznie miękkich taśm ze stopów amorficznych na osnowie Fe-Ni oraz Co i Fe omówiono zagadnienia wytwarzania tych taśm, badania ich właściwości, oraz podano przykłady zastosowania taśm szybkoschładzanych w praktyce.
EN
New research directions in the field of technology for fabrication of rapidly-quenched alloys and perspectives of their production in Poland have been outlined. Pilot installation for casting amorphous ribbons by melt spinning method, developed and built at the Institute of Non-Ferrous Metals, has been described. The installation consists of three main sub-assemblies: casting wheel, charge heating unit and a casting process control system. It enables casting of 2 kg ribbons per cycle, 18/50 mum in thickness and about 20 mm wide. Taking as an example the Cu-based and Ni-based brazing alloys, as well as soft amorphous ribbons of the FeNiMoB type and Fe-based and Co-based, the issues related to ribbons fabrication, examination of properties and their application in industrial practice have been described.
PL
Artykuł jest kontynuacją artykuł opublikowanego w numerze 6/2003 czasopisma ODLEWNICTWO - NAUKA - PRAKTYKA. W pierwszej części opisano procesy technologiczne, za pomocą których otrzymuje się odlewy o wysokim stopniu przetworzenia. Część 2 przedstawia przykłady zastosowania odlewów - głównie ze stopów aluminium i magnezu. Coraz częściej bowiem aluminium i magnez, a także kompozyty na ich osnowie zastępują odlewy ze stopów żelaza. Dotyczy to - w przypadku samochodów - m.in. tarcz hamulcowych, obręczy kół czy ramy siedzeń. Dzięki nowoczesnym technologiom odlewania i obróbki cieplnej, odlewy z magnezu i aluminium mają porównywalne właściwości mechaniczne i obniżają znacznie masę części. Dlatego coraz powszechniej stosuje się je m.in. w przemyśle środków transportu.
EN
The publication is the continuation of previous edition contained in No. 6/2003 ODLEWNICTWO - NAUKA - PRAKTYKA (FOUNDRY- SCIENCE AND PRACTICE). In the first part technological processes, owing to which castings with a high degree of processing were received, were described. The present article represents the examples o f the application of castings - mainly from aluminium and magnesium alloys. More and more often aluminium and magnesium alloys as well as composites replace the castings from ferrous metals. This concerns - in case of cars - among others, brake discs, wheels and seat frames. Owing to the modem casting technologies and heat-treatment castings from magnesium and aluminium alloys have mechanical proprieties comparable to those of ferrous alloys and the very large reduction of mass. Therefore, those castings are more and more often used, especially in transport industry.
16
PL
W pracy przedstawiono dobór optymalnej technologii odlewania elementu komory w postaci drzwi dla urządzenia do operacji neurochirurgicznych.
EN
In this paper selection of optimum casting technology of chamber element in the form of the door for the mechanism to neurosurgical surgeries is presented.
17
PL
Analiza cech charakterystycznych materiałów na osnowie gama-TiAl wykazała, że ich doskonałe właściwości predystynują je dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie jako tworzywo na zawory spalinowych silników samochodowych. W ALD Vacuum Technologies AG w ramach projektu badawczo-naukowego wspieranego finansowo przez Niemieckie Ministerstwo Nauki i Badań opracowano nowy proces ekonomicznego wytwarzania zaworów. Stosując zmodyfikowaną metodę indukcyjnego topienia w tzw. chłodnym tyglu w powiązaniu z odlewaniem odśrodkowym do gradientowo podgrzanej kokili metalowej, wyprodukowano niewielką serię zaworów silnikowych z aluminidków tytanu. Wyprodukowane części zostały poddane kompleksowym badaniom, m.in. eksploatacyjnym w postaci 500 godzinnego testu silnikowego odpowiadającego żywotności przeciętnego samochodowego silnika benzynowego. W artykule przedstawiono proces technologiczny, jego wyniki oraz perspektywy rozwoju na skalę przemysłową.
EN
Based on the materials characteristics gamma-titanium aluminide has excellent properties for automotive applications, especially as automotive valves. Initiated by ALD Vacuum Technologies AG a new low cost manufacturing process has been developed by a joint research project under the financial support of the German Federal Ministry of Education and Research. Small batch sizes of titanium aluminide automotive valves were produced by using a modified cold wall induction melting and centrifugal casting method in combination with a gradient preheated metallic permanent mold. The parts were extensively tested e.g. in a 500 hours engine test, which corresponds to an average life time cycle of a car engine. The development of the process, the results and upscaling of the equipment will be presented.
18
Content available remote Ruch ścianek formy piaskowej utwardzanej metodą-V podczas zmian ciśnienia
PL
Przedstawiono metodę i wyniki pomiarów ruchu ścian formy piaskowej utwardzanej metodą -V. Podczas obniżania ciśnienia w formie występuje, proporcjonalny, do wywołanego ciśnienia, wzrost objętości wnęki formy. Podczas podwyższania ciśnienia w formie wywołuje zmniejszanie objętości wnęki w sposób nie liniowy. Powstała histereza wykazuje różnice pomiędzy wielkościami odkształceń wnęki podczas obniżania i wzroście ciśnienia w formie. Histereza jest dowodem opóźnienie odkształceń wnęki formy podczas podwyższenia ciśnienia.
EN
The method and results of measurement for displacement of sand mould walls hardened by the V-method have been presented. At pressure lowering, the increase of the cavity volume, proportional to the applied pressure, occurred. Under the increasing pressure the cavity volume decreased non-linearly. The observed hysteresis revealed the differences between the cavity deformation occurring at both pressure changes. This hysteresis may be the evidence of delayed cavity deformation at the increasing values of pressure.
19
PL
Przeprowadzono analizę niezbędnych cech profesjonalnego oprogramowania symulacyjnego, które ma służyć do przygotowania technologii wykonania odlewu, szczególnie dla uzyskania odlewu pozbawionego jam skurczowych i porowatości. Próby symulacyjne wskazały na istotne znaczenie opcji ruchu metalu po wypełnieniu formy, natomiast w typowych odlewach grawitacyjnych pominąć można opcję kinetyki zalewania. Pokazano przykład wykorzystania oprogramowania do przygotowania technologii zasilania odlewu z żeliwa sferoidalnego.
EN
The analyse of essential features of computers programs for modelling of casting technology, particularly for obtaining the sound castings. The simulation tests have pointed on importance of fluid flow in mould after filling, however the option of mould filling for typical gravitational technology may be omitted. The example of using of professional simulation program for preparing the technology for casting of ductile iron has been demonstrated.
20
Content available remote Kompendium wiedzy o żeliwie wermikularnym
PL
W pracy przedstawiono różne technologie otrzymywania grafitu wermikularnego w żeliwie. Podano warunki i modele jego krystalizacji. Omówiono możliwości kierowania mikrostrukturą oraz wynikającymi z niej własnościami mechanicznymi. Podano kontrolę i zastosowanie żeliwa wermikularnego.
EN
The various technologies of obtaining of cast iron with vermicular graphite are presented in the work. The conditions and crystallization models of the cast iron have been given here. The steering possibilities of structure and consequential of it mechanical properties have been described. The application and control of cast iron with vermicular graphite has been shown in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.