Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operating reliability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK
З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN
For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
EN
Purpose: The main purpose of the study was to determine methodology for estimation of the operational reliability based on the statistical results of abrasive wear testing. Design/methodology/approach: For research, a traditional tribological system, i.e. a friction pair of the AlSi17CuNiMg silumin in contact with the spheroidal graphite cast iron of EN-GJN-200 grade, was chosen. Conditions of dry friction were assumed. This system was chosen based on mechanical cooperation between the cylinder (silumin) and piston rings (spheroidal graphite cast iron) in conventional internal combustion piston engines with spark ignition. Findings: Using material parameters of the cylinder and piston rings, nominal losses qualifying the cylinder for repair and the maximum weight losses that can be smothered were determined. Based on the theoretical number of engine revolutions to repair and stress acting on the cylinder bearing surface, the maximum distance that the motor vehicle can travel before the seizure of the cylinder occurs was calculated. These results were the basis for statistical analysis carried out with the Weibull modulus, the end result of which was the estimation of material reliability (the survival probability of tribological system) and the determination of a pre-operation warranty period of the tribological system. Research limitations/implications: The analysis of Weibull distribution modulus will estimate the reliability of a tribological cylinder-ring system enabled the determination of an approximate theoretical time of the combustion engine failure-free running. Originality/value: The results are valuable statistical data and methodology proposed in this paper can be used to determine a theoretical life time of the combustion engine.
PL
Artykuł zawiera próbę zdefiniowania pojęć bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz określenia ich relacji wzajemnych i relacji z horyzontalni czasowymi, z jakimi mamy do czynienia w elektroenergetyce. Przedstawiono klasyfikację stanów systemu elektroenergetycznego i jej rozwój, a także horyzonty czasowe w jakich zachodzi), zjawiska i procesy w elektroenergetyce - dla zagadnień niezawodności najistotniejszy jest podział na horyzont operacyjny (operatorski) i horyzont planowania oraz na analizy i oceny niezawodności dotyczące przeszłości (ex post) i na analizy i oceny niezawodności dotyczące przyszłości (prognozy). Podjęto także próbę określenia związków stanów systemu elektroenergetycznego, horyzontów czasowych oraz miar i kryteriów niezawodnościowych. Podkreślono, że ocena niezawodności systemu elektroenergetycznego dla przeszłości odnosi się do jej obu aspektów - wystarczalności i bezpieczeństwa (niezawodności operacyjnej), natomiast analiza i ocena niezawodności dla przyszłości, z uwagi na ograniczenia stosowanych modeli i metod, jest zwykle ograniczona do aspektu wystarczalności. Istotne jest by w analizach ex post i w prognozach używać tych samych (a co najmniej spójnych) zestawów wskaźników niezawodności.
EN
The paper contains the trial of defining security and reliability of electric power system terms and determining relations between them and relations with time horizons, existing hi electrical power engineering. The classification of electric power system state's and its development as well as time horizons, in which phenomena and processes in electrical power engineering are observed, are presented in the paper. From reliability issues' point of view the most important is division into operational (operators') horizon and planning horizon and into reliability analyses and assessments concerning the past, (ex post) and the future (forecasts). Also the trial of determining relationships between power system states, time horizons and reliability measures and criteria is presented in the paper. It is underlined that reliability assessment for the past deals with its two aspects adequacy and security (operational reliability), however reliability analysis and assessment for the future, because of constraints of applied models and methods, is usually limited to adequacy aspect. It is essential, in order to do ex post analyses and forecasts, to use the same (at least coherent) sets of reliability indices.
4
Content available Niezawodność operacyjna systemów transportowych
PL
Analizowano system transportowy charakteryzowany niezawodnością, rozumianą jako prawdopodobieństwo niewystąpienia uszkodzenia oraz niezawodnością operacyjną rozumianą jako prawdopodobieństwo wykonania zadania. Rozważono relacje zachodzące pomiędzy wymienionymi miarami niezawodności w układzie "człowiek - obiekt - środowisko". Podano przykłady obliczeniowe i sformułowano wnioski.
EN
This work deals with a transport system characterized by reliability understood as the probability of non-occurrence of failure and operating reliability understood as the probability of task execution. Relations between the above mentioned reliability measures in the man-object-environment system are taken into consideration. Some computational examples are presented and conclusions formulated.
EN
Solving the system of maintenance by means of the system theory enables us to examine behaviour of complicated system by disintegration into particular elements and to study their interrelations and relations to the surrounding which helps us solve the following fields of operating maintenance: strategy and conception, organization maintenance system, forms and methods of check-inspectional and revisional activities, forms and methods of repair control.
PL
Dział remontu jest jednym z podstawowych procesów obsługi każdej produkcji. Należy do procesów dwuznacznych. Po jednej stronie dochodzi do zużycia części, po drugiej - dochodzi do usuwania działań zużycia i wydłużania czasu eksploatacji i wyższej sprawności. Jest to jedna z dziedzin, które wpływają na obniżenie kosztów produkcji. Rozwiązanie funkcjonowania remontu według teorii systemowych pozwala analizować systemy złożone za pomocą rozkładu na poszczególne jednostki, analizować powiązania pomiędzy tymi jednostkami systemu oraz względem otoczenia. W wyniku można otrzymać następujące rozwiązania z zakresu remontu: - strategia i koncepcję, - systemy organizacji remontu, - formy i metody kierowania napraw,- systemy informacji i kierowania remontu, - podanie miejsca i zadania trybologii, trybotechniki oraz rozwoju technicznego, - ustanowienie ilości i składu działów remontu według profesji i tym samym rozwiązać problematykę funkcjonowania techniki wydobywczej z punktu widzenia odpowiedniej działalności działu remontu. Application of linguistic variables to determination of belt wear degree - method of scheduling conveyor belts for replacement. Zastosowanie zmiennych lingwistycznych do określenia stopnia zużycia taśmy - metoda szeregowania taśm przenośnikowych do wymiany.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.