Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymagania prawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Odcinające klapy przeciwpożarowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się gorących gazów, ognia i dymu przez przewody wentylacyjne z obszaru objętego pożarem do innych stref budynku. Ze względu na znaczenie tych urządzeń w bezpieczeństwie pożarowym budynku ich stosowanie jest obowiązkowe i obwarowane szeregiem wymagań prawnych i normowych.
PL
W czerwcu 2019 roku weszło w życie rozporządzenie wydłużające do końca 2020 roku okres przejściowy dla wyrobów budowlanych nowo objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami znaczna część podzespołów pompowni przeciwpożarowych musi zostać poddana procesowi certyfikacji. Wydłużony okres przejściowy miał pozwolić producentom na przeprowadzenie certyfikacji i uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających wprowadzenie wyrobów do obrotu.
PL
W referacie przedstawiono wymagania prawne dotyczące projektowania i wykonywania obiektów energetycznych, a także wyniki analiz wieloletnich zbiorów danych o awariach i katastrofach budowlanych.
EN
The paper presents legal requirements for the design and construction of power facilities, as well as the results of analyzes of long-term data sets on construction accidents and disasters.
PL
Projektowanie, wykonywanie i eksploatacja budynków o niskim zużyciu energii jest procesem złożonym i wymaga znajomości wielu zagadnień w zakresie materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego, fizyki budowli, instalacji budowlanych, systemów odnawialnych źródeł energii oraz projektowania architektonicznego. Realizacja obowiązujących wymagań technicznych w tym zakresie polega na sprawdzeniu wielu parametrów całego budynku ale także jego przegród zewnętrznych i ich złączy. Ich określanie wg obowiązujących przepisów prawnych i norm przedmiotowych budzi wiele wątpliwości i niejasności w zakresie procedur obliczeniowych i interpretacji zagadnień fizykalnych. Na podstawie prowadzonych obliczeń i analiz autorzy podjęli dyskusję w zakresie metod obliczeniowych w tym zakresie, proponując zmiany w zapisach prawnych i procedurach obliczeniowych. W pracy scharakteryzowano wybrane czynniki kształtujące budownictwo niskoenergetyczne: parametry fizykalne elementów obudowy budynku, wspomaganie nowoczesnych systemów wentylacyjnych, parametry charakterystyki energetycznej. Część obliczeniowa pracy dotyczy analizy parametrów fizykalnych elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii oraz parametrów charakterystyki energetycznej budynków z uwzględnieniem kryterium oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i złączy budowlanych wymaga uwzględnienia innowacyjnych materiałów izolacyjnych oraz specyficznych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Zastosowanie do obliczeń i analiz profesjonalnych programów komputerowych pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników. Uwzględnienie wielu spójnych ze sobą czynników: architektura budynku, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich złączy (elementy obudowy budynku), rodzaj i sprawność systemu wentylacji oraz systemów c.o., c.w.u., zastosowanie odnawialnych źródeł energii, integralne zarządzanie budynkiem w zakresie produkcji energii pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów charakterystyki energetycznej budynku i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
EN
The Directive 2010/31/EU introduces a new building standard (NZEB) in all member states of the European Union from 1.01.2021. In Poland, a low-energy building has been defined. The design, construction and use of such building is a complex process and requires knowledge of many aspects concerning building materials, general construction, building physics, installations, renewable energy systems and architectural design. Implementation of the current technical requirements in this area encompasses examining many parameters of an entire building but also of its external walls and joints. Defining them according to the applicable legal regulations and relevant standards evokes many questions and uncertainties regarding calculation procedures and interpretation of physical aspects. On the basis of conducted calculations and analyses, the authors have started a discussion on calculation methods in this field, proposing changes in legal regulations and calculation procedures. The paper describes selected factors influencing low-energy buildings: physical parameters of building envelope elements, support of modern ventilation systems, energy performance parameters. The calculation part of the work concerns the analysis of physical parameters of the elements of low-energy building envelope and energy performance parameters of a buildings with consideration of energy saving and thermal insulation criteria. Formation of material systems of external walls and building joints requires taking into account innovative insulation materials and specific parameters of the air inside and outside of a building. The use of professional software for calculations and analyses provides reliable results. Many coherent factors such as: architecture of a building, structural and material solutions of the external walls and their joints (elements of the building envelope), type and efficiency of the ventilation, central heating and hot water systems, use of renewable energy sources, integral management of the building in the field of energy production help to obtain optimal parameters of energy performance of the building and reduce emissions of CO2 to the atmosphere.
5
Content available remote Relokacja zakładu – szanse i ryzyka
PL
Relokacja to z pozoru mało skomplikowany proces, którego realizacji może podjąć się firma nawet bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. W rzeczywistości jest to złożony i wielostopniowy proces, w którym występują ukryte szanse i ryzyka, niewidoczne na pierwszy rzut oka.
PL
Wentylacja mechaniczna może być wykonana jako centralna lub zdecentralizowana. Stosowanie systemów centralnych wymaga dużej ilości miejsca na prowadzenie kanałów oraz sporych nakładów finansowych (projekt i wykonanie). Alternatywą może się stać system wentylacji zdecentralizowanej, np. mini centrale ścienne z wymiennikami do odzysku ciepła lub jednorurowe systemy wentylacyjne z ceramicznym wymiennikiem akumulacyjnym do odzysku ciepła. Obecnie zastosowanie tych urządzeń jest ograniczone z uwagi na niespełnienie przez zintegrowaną czerpnio-wyrzutnię ścienną wymagań warunków technicznych [16] odnośnie do wzajemnej lokalizacji otworów czerpni i wyrzutni. W artykule przedstawiono przykładową budowę i zasadę działania rekuperatorów ściennych, przeprowadzono przegląd przepisów prawa pod kątem możliwości ich stosowania oraz omówiono wyniki badań mających na celu ocenę mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w tego typu urządzeniach. Wyniki badań pokazują, że do zawracania powietrza wywiewanego do pomieszczenia nie dochodzi w trakcie typowej pracy tych urządzeń. Z kolei ich stosowanie może zapewnić właściwą jakość powietrza, szczególnie w budynkach już istniejących, a zatem powinny być one zdaniem autorów dopuszczone do powszechnego stosowania jako niezbędne do osiągnięcia standardu budynków nZEB.
EN
Mechanical ventilation can be constructed as centralized or decentralized system. The use of central systems requires a large amount of space for conducting channels and large financial expenses (design + implementation). An alternative might be a decentralized ventilation system might be an alternative, eg mini wall-units with heat exchangers or one-pipe ventilation systems with a ceramic heat exchanger. Currently, their use is limited, due to the failure of the integrated wall intake-outlet element to meet the requirements of the technical conditions [16] regarding the mutual location of those. This article presents the construction and principle of operation of wall recuperators, a review of the polish law in terms of their applicability and discusses the results of tests to assess the mixing of supply and exhaust air streams in an integrated intake-outlet element. The test results show that during typical operation of the devices there the air does not go back to the room. In turn, their use can ensure proper air quality, especially in existing buildings, and therefore they should be approved for general use according to the authors.
PL
Komin to jeden z najważniejszych elementów budowlanych w każdym domu. Ze względu na zachowanie jego wysokiej efektywności i długiej żywotności, niezwykle istotny jest odpowiedni dobór paliwa.
PL
W reklamach pomp ciepła często pojawia się sformułowanie, że są to urządzenia "bezobsługowe". Może to stworzyć wrażenie u inwestorów, że nie wymagają one żadnej obsługi serwisowej. Tymczasem pompy ciepła powinny przechodzić systematyczne przeglądy. Część z nich wymaga również kontroli szczelności. Warto to uzmysławiać swoim klientom.
9
Content available remote Odporność ogniowa konstrukcji dachowych
PL
W artykule wymieniono przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych. Przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów. Podano klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych, a także kryteria skuteczności działania dachów z uwagi na warunki pożarowe.
EN
The article lists the causes of emergence of fires of roof coverings and structures. Requirements were presented concerning the fire safety of roofs. Discussed are the fire reaction classes of construction materials as well as the criteria of efficiency of operation of roods due to fire conditions.
PL
Pomiary na stanowisku pracy dają obraz tego, jak nowe pompy wpisują się w założenia inwestycyjne i jakie są szanse na osiągnięcie oczekiwanych wskaźników zwrotu z inwestycji. W celu doprowadzenia do sytuacji, w której bezproblemowo będzie można przeprowadzić pomiary gwarancyjne i tym samym rozliczyć inwestycję, wymagana jest ocena możliwości ich wykonania w miejscu zainstalowania pompy w kontekście zastosowania np. oceny punktu gwarantowanego zgodnie z wybraną klasą normy.
11
Content available remote Złożone układy ścienne z cegły w dociepleniach od wewnątrz
PL
Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z izolacją cieplną ścian o złożonej strukturze. Przedmiotem badań są przegrody budynków w konstrukcji tradycyjnej wykonane z cegły z XIX i początku XX wieku. Ich stan techniczny i użytkowy, zwłaszcza w kontekście ochrony termicznej, jest przeważnie niezadowalający. W artykule przestawiono możliwe rozwiązania układów ściennych spotykanych w istniejących budynkach. Przedstawiono wybrane elementy procesu projektowego dotyczącego doboru grubości i rodzaju izolacji termicznej w dociepleniu od wewnątrz. Dla wybranych modeli obliczono czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej oraz określono zmiany zawartości wody dla wybranego okresu obliczeniowego.
EN
The article presents selected issues related to the thermal insulation of complex-structure walls. The subject of the study are traditional-structure building divisions made of brick from the 19th and the beginning of the 20th century. Their technical and functional condition, particularly in terms of thermal insulation, is for the most part unsatisfactory. The article shows possible solutions of wali arrangements encountered in existing buildings. Presented are selected design process components concerning the selection of the thickness and type of thermal insulation for external thermal insulation. For selected models, the thermal coefficient on the outersurface was calculated, and changes in the water content for the selected calculation period were determined.
PL
Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest ich niedostateczna widzialność, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pracowników wykonujących m.in. remonty dróg oraz pieszych jest zastosowanie przez nich akcesoriów odblaskowych, odbijających światła reflektorów samochodowych w kierunku źródła. W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące wprowadzania do obrotu akcesoriów odblaskowych, ich konstrukcję, ograniczenia w stosowaniu oraz wymagania techniczne określone w normie europejskiej.
EN
Over 800 pedestrians are killed in road accidents in Poland every year. Inadequate visibility. especially at night, is a main cause of these accidents. Retro-reflective accessories, which reflect the light of car headlights towards their source are effective in improving road worker s' and pedestrians' visibility. This article discusses the legal requirements for marketing retro-reflective accessories, for their construction, limitations m use and technical requirements set out in a European standard.
PL
Nowelizacja normy klasyfikacyjnej PN-EN 13501-2, choć niewielka w treści i głównie porządkująca, ma poważne konsekwencje przy ocenie odporności ogniowej przegród budowlanych w kontekście polskich przepisów techniczno-budowlanych. Elementy o funkcji oddzielającej – ściany i stropy, nie mogą być dłużej klasyfikowane w klasach „R” przy jednostronnym oddziaływaniu pożaru. Oznacza to, że elementy te, jeśli jednocześnie stanowią główną konstrukcję nośną, powinny być oceniane jak dotychczas, przy jednostronnym oddziaływaniu pożaru, w klasach „REI”, realizując scenariusz funkcji oddzielającej przegrody oraz przy dwustronnym oddziaływaniu pożaru, realizując scenariusz głównej konstrukcji nośnej – klasy „R”. W artykule przedstawiono argumentację za i przeciw takiemu podejściu.
EN
The amendment of the classification standard PN-EN 13501-2, although small in content and predominantly ordering, in the context of Polish technical and building regulations, has serious consequences when assessing fire resistance of building partitions. Elements with a separating function i.e. walls and floors, can no longer be classified in the "R" classes with onesided fire exposure. This means that these elements, if at the same time, constitute the main load bearing structure, should be evaluated as before, with one-sided fire behavior, in the "REI" classes, addressing the partition’s separating function and with fire exposure on both sides(“R” class), addressing purely the load bearing function. This article outlines arguments for and against such an approach.
PL
Zasady powoływania biegłych sądowych wynikają z przepisów prawa. Jednak obowiązujący system wyłaniania kandydatów na biegłych nie gwarantuje doboru kandydatów o wysokim poziomie merytorycznym. Przepisy nie wymagają też stałego podnoszenia kwalifikacji, w konsekwencji czego jakość i terminowość opinii biegłych sądowych jest przedmiotem krytycznych uwag. Tymczasem sądy traktują ten dowód jako szczególny, bardziej wiarygodny niż inne dowody.
EN
The rules for appointment of expert witness are due by law. However, the current system of selecting candidates for the experts does not guarantee the selection of candidates of the high professional level. The legislation does not require a constant improvement of qualifications, and consequently the quality and punctuality of the experts are the subject of criticism. The reason for this is, among others, remuneration system, which does not attract to perform the functions of an expert witness best specialists. Meanwhile, the courts treat this evidence as a special, more reliable than other evidence.
PL
Artykuł przedstawia wykładnię przepisów budowlanych dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami, a także omawia normę PN-EN 1838:2005P.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz możliwości stosowania systemu wentylacji wzdłużnej w tunelach drogowych w świetle wybranych, najważniejszych, międzynarodowych i krajowych uwarunkowań legislacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe obostrzenia znajdują się w polskich aktach prawnych. Ponadto szczególnie interesujące są rozbieżności w pozostałych rozważanych dokumentach. Różnice te potwierdzają potrzebę przeanalizowania i precyzyjnego określenia warunków oraz parametrów tuneli drogowych, w których może być stosowany system wentylacji wzdłużnej.
EN
The paper presents the results of analyses concerning the possibility of employing longitudinal ventilation systems in road tunnels, in the light of selected, most important international and national legal guidelines. The study shows that Polish legal acts are the most restrictive, moreover, it shows interesting discrepancies in other documents concerned. These differences confirm the need of analysing and specifying the conditions and parameters of road tunnels where longitudinal ventilation systems can be employed.
PL
Artykuł dotyczy endotermicznych pomp ciepła napędzanych silnikami zasilanymi gazem. Autor opisuje podstawowe założenia nowej normy europejskiej PN-EN 16905 i poddaje analizie podstawowe ograniczenia techniczne i ekonomiczne w zastosowaniu pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi. W pracy podano wybrane zastosowania omawianych pomp ciepła w różnych obszarach technicznych.
EN
The article is regarding endothermic heat pumps driven by gas engines. Author is describing the fundamental economic and technical barriers in applying of GEHPs. At the work are chosen applications of discussed pumps which are applied in various technical areas.
PL
Artykuł dotyczy endotermicznych pomp ciepła napędzanych silnikami zasilanymi gazem. Autor opisuje podstawowe założenia nowej normy europejskiej PN-EN 16905 i poddaje analizie podstawowe ograniczenia techniczne i ekonomiczne w zastosowaniu pomp ciepła napędzanych silnikami gazowymi. W pracy podano wybrane zastosowania omawianych pomp ciepła w różnych obszarach technicznych,
EN
The article is regarding endothermic heat pumps driven by gas engines. Author is describing the fundamental economic and technical barriers in applying of GEHPs. At the work are chosen applications of discussed pumps which are applied in various technical areas.
PL
Kanały wentylacji pożarowej muszą nie tylko skutecznie odprowadzać produkty spalania powstałe podczas pożaru, ale też muszą stanowić bezpieczny pod wzglądem pożarowym wyrób budowlany. Muszą wiąc mieć odpowiednie właściwości, określone w Warunkach Technicznych, gwarantowane przez ich rzetelne i systemowe wykonanie na budowie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.