Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagadnienie odwrotne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Moisture analysis of building walls using tomographic measurements
EN
The article presents the analysis of building walls humidity by means of tomographic measurements. The use of modern tomographic techniques allows for spatial assessment of humidity levels. The proposed application solves the inverse problem in electrical tomography. The measuring system contains special electrodes for measuring humidity. The application includes a number of different methods of image reconstruction, such as the level set methods, LARS, or elastic net.
PL
W artykule przedstawiono analizę wilgotności ścian budynków za pomocą pomiarów tomograficznych. Zastosowanie nowoczesnych technik tomograficznych pozwala na przestrzenną ocenę poziomu wilgotności. Proponowane zastosowanie rozwiązuje zagadnienie odwrotne w tomografii elektrycznej. System pomiarowy zawiera specjalne elektrody do pomiaru wilgotności. Aplikacja obejmuje szereg różnych metod reonstrukcji obrazu, takich jak metoda zbiorów poziomicowych, LARS, czy elastic net.
2
Content available remote Analysis of geospatial areas using electrical resistance tomography
EN
The article presents an analysis of geospatial areas using electrical resistive tomography. Tomography can be used to calculate conductivity by measuring potential differences in a flood embankment. The problem is that each material has unique conductivity. This method collects data on the edge of the tested area, by which the conductivity distribution in the tested object is determined. An inverse problem has been resolved to visualize the properties of the object being tested. The optimization of the objective function uses so-called regularization based on total variation regularization. The best results were obtained by the Gauss-Newton method with Laplace regularization.
PL
W artykule przedstawiono analizę obszarów geoprzestrzennych z wykorzystaniem elektrycznej tomografii rezystancyjnej. Tomografię można wykorzystać do obliczenia przewodności poprzez pomiar różnic potencjałów w wale przeciwpowodziowych. Problem polega na tym, że każdy materiał ma niepowtarzalną przewodność. Ta metoda zbiera dane na brzegu badanego obszaru, za pomocą których określa się rozkład przewodności w badanym obiekcie. Rozwiązano problem odwrotny w celu wizualizacji właściwości testowanego obiektu. W optymalizacji funkcji celu zastosowano tak zwaną regularyzację opartą na regularyzacji całkowitej zmienności. Najlepsze wyniki uzyskano metodą Gaussa-Newtona z regularyzacją Laplace'a.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu błędu danych wejściowych związanych z pomiarem temperatury na współczynnik wymiany ciepła wyznaczony z rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodzenia ciepła. Do obliczenia współczynnika wymiany ciepła użyto programu komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych.
EN
The article presents an analysis of the imput data error related to temperature measurement on the heat transfer coefficient determined from the solution of the inverse problem for the heat conduction equation. The computer program utilizing the finite element method has been used to calculate the heat transfer coefficient.
4
Content available remote Ultrasound tomography measuring system for acquisition and analysis data
EN
Ultrasound tomography provides the ability to analyse processes occurring inside the facility without interfering with the production, analysis and detection of obstacles, defects and various anomalies. The presented measuring system has a specially designed measuring structure (including electrodes, thanks to which it is an innovative solution in the field, particularly effective in the analysis). Knowledge of the characteristics of each tomographic technique solution, the application allows you to choose the appropriate method of image reconstruction. A reverse problem is the process of identifying optimization or synthesis, in which the goal is to determine the parameters describing the data field.
PL
Tomografia ultradźwiękowa daje możliwość analizowania procesów zachodzących wewnątrz obiektu bez zakłócania produkcji, analizy i wykrywania przeszkód, wad i różnych anomalii. Prezentowany układ pomiarowy ma specjalnie zaprojektowaną strukturę pomiarową (w tym elektrody, dzięki czemu jest innowacyjnym rozwiązaniem w terenie, szczególnie skutecznym w analizie). Znajomość charakterystyki każdego rozwiązania techniki tomograficznej, aplikacja pozwala wybrać odpowiednią metodę rekonstrukcji obrazu. Odwrotnym problemem jest proces identyfikacji optymalizacji lub syntezy, w którym celem jest określenie parametrów opisujących pole danych.
5
Content available remote Machine learning in image reconstruction by multi-sensor electrodes
EN
The article presents a system that uses machine learning to reconstruct the image using multi-sensor electrodes based on electric tomography. It is an innovative approach to testing the properties of test areas, including levees. The measuring system was based on an electric tomography device, which assumes the use of two measuring methods and allows measurements to be made to 32 channels. The device based on electric impedance tomography measures the tested object based on the potential distribution measurements. The system collects measured data from the electrodes. In the process of image reconstruction, the elastic net method was used, where appropriate regularization methods help in choosing the optimal solution.
PL
W artykule przedstawiono system wykorzystujący uczenie maszynowe do rekonstrukcji obrazu za pomocą elektrod wieloczujnikowych oparty na tomografii elektrycznej. Jest to innowacyjne podejście do badania właściwości obszarów testowych, w tym wałów przeciwpowodziowych. System pomiarowy został oparty na urządzeniu do tomografii elektrycznej, który zakłada stosowanie dwóch metod pomiarowych i umożliwia wykonanie pomiarów do 32 kanałów. Urządzenie oparte na elektrycznej tomografii impedancyjnej mierzy badany obiekt w oparciu o pomiary rozkładu potencjału. System zbiera zmierzone dane z elektrod. W procesie rekonstrukcji obrazu zastosowana metodę elastycznej siatki, gdzie odpowiednie metody regularyzacji pomagają w wyborze optymalnego rozwiązania.
6
Content available remote Electrical tomography system for innovative imaging and signal analysis
EN
In this article, we describe the electrical tomography system for biomedical applications. Electrical tomography for pulmonology and heart monitoring is a non-invasive imaging method in which an unknown physical object is examined using electrical currents applied at the boundary. The internal conductivity distribution is recovered from the measured boundary voltage data. The numerical model of the lungs with heart is presented. The deterministic algorithms based on the SVD distribution and gradient techniques were analysed. The algorithms of electrical reconstruction of impedance tomography were tested. New results of the reconstruction of the numerically simulated phantom were presented. The calculations were made for the defined model by solving the inverse problem. The finite element method was used to solve the simple problem. The collection of tomographic data must be as fast as reliable to consider the possibility of real-time reconstruction. System architecture and prototype design for biomedical electrical tomography were also presented. The hardware solution was based on the FPGA chip. The system is a mobile solution that allows simultaneous recording of the electrical potential of cardiac function and lung ventilation.
PL
W tym artykule opisujemy system tomografii elektrycznej do zastosowań biomedycznych. Tomografia elektryczna do monitorowania pulmonologii i serca jest nieinwazyjną metodą obrazowania, w której nieznany obiekt fizyczny jest badany za pomocą prądów elektrycznych stosowanych na granicy. Wewnętrzny rozkład przewodnictwa jest odzyskiwany ze zmierzonych danych napięcia granicznego. Przedstawiony został model numeryczny płuc o serca. Przeanalizowane zostały algorytmy deterministyczne oparte o rozkład SVD i techniki gradientowe. Zbadano algorytmy rekonstrukcji elektrycznej tomografii impedancyjnej. Przedstawiono nowe wyniki rekonstrukcji symulowanego numerycznie fantomu. Obliczenia wykonano dla zdefiniowanego modelu poprzez rozwiązanie zagadnienia odwrotnego. Do rozwiązania zagadnienia prostego zastosowano metodę elementów skończonych. Zbieranie danych tomograficznych musi być tak szybkie, jak niezawodne, aby uwzględnić możliwość rekonstrukcji w czasie rzeczywistym. Przedstawiona została również architektura systemu i projekt prototypów dla biomedycznej tomografii elektrycznej. Rozwiązanie hardware'owe oparto na układzie FPGA. System jest rozwiązaniem mobilnym, które umożliwia równoczesne rejestrowanie potencjału elektrycznego czynności serca i wentylację płuc.
EN
The article presents the application of support methods Vector Machine for Regression and Support Vector Machine for Regression with a modified correlation kernel in electrical impedance tomography. Statistical methods have been used to reconstruct imaging. In addition, a model was created that analyses similar objects of different sizes. It learns about a smaller object, but we recognize a larger object. The paper shows how to make an analysis for such cases.
PL
W artykule przedstawiono aplikację opartą na metodach maszyna wektorów nośnych do regresji i maszyna wektorów nośnych do regresji z zmodyfikowanym jądrem korelacji w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Metody statystyczne zostały wykorzystana do rekonstrukcji obrazuj. Dodatkowo stworzono model, który analizuje podobne obiekty o różnych rozmiarach. Uczy się na obiekcie o mniejszych gabarytach, natomiast rozpoznajemy obiekt o większym rozmiarze. W pracy pokazano w jaki sposób dokonywać analizę dla takich przypadków.
8
EN
The article presents an innovative solution for assessing the moisture level of walls and building condition. The use of modern tomographic techniques allows for a non-destructive and very precise spatial assessment of the humidity level. Prepared constructions contain special electrodes for measuring humidity in a brick wall. The proposed application solves the inverse problem in electrical tomography. A level set method was used to reconstruct the images.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie do oceny poziomu wilgotności ścian i stanu budynku. Zastosowanie nowoczesnych technik tomograficznych pozwala na nieniszczącą i bardzo precyzyjną ocenę przestrzenną poziomu wilgotności. Przygotowane konstrukcje zawierają specjalne elektrody do pomiaru wilgotności w ścianie z cegły. Proponowane zastosowanie rozwiązuje problem odwrotny w tomografii elektrycznej. Do rekonstrukcji obrazów użyto metody zbiorów poziomicowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad opracowywaną metodą szacowania wielkości defektów podpowierzchniowych w materiałach z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych. W badaniach symulacyjnych sprawdzono jednoznaczność rozwiązania zagadnienia odwrotnego wykorzystując stworzony do tego celu trójwymiarowy model zjawiska dyfuzji ciepła. Do rozwiązania współczynnikowego zagadnienia odwrotnego zaproponowano koncepcję wykorzystania sztucznej sieci neuronowej.
EN
The article presents the results of simulation research into developing methods for estimating the size of subsurface defects in materials using the infrared thermography. In simulation, the inverse problem solution was examined, using the three-dimensional model of the phenomenon of the heat diffusion created for this purpose. The concept of using an artificial neural network is proposed for the coefficient solution of the inverse problem.
EN
In the paper we will present the method of finding the heat transfer coefficient in the inverse problem of pure metal solidification. In the considered model the shrinkage of metal and the air-gap between material and mold will be taken into account. The method is based on the algorithm for solution of the direct problem and on the Artificial Bee Colony algorithm. In the algorithm for solving the direct problem we use the finite element method supplemented by the procedure allowing to define the position of the moving interface and the change of material size associated with the shrinkage. To solve the inverse problem, a functional defining the error of approximate solution must be minimized. To minimize this functional we use the Artificial Bee Colony algorithm. Then we present the computational example illustrating precision and stability of the presented method.
PL
W pracy zaprezentowana zostanie metoda wyznaczania współczynnika wnikania ciepła w zagadnieniu odwrotnym krzepnięciem czystego metalu. W rozważanym modelu uwzględniony będzie skurcz metalu oraz szczelina powietrzna pomiędzy odlewem i wlewkiem. Prezentowana metoda wykorzystuje algorytm rozwiązania zagadnienia bezpośredniego oraz algorytm pszczeli. W algorytmie rozwiązania zagadnienia bezpośredniego wykorzystano metodę elementów skończonych uzupełnioną o procedurę pozwalającą określić położenie granicy rozdziału faz oraz zmianę wymiarów wlewka spowodowaną skurczem metalu. W rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego należy zminimalizować funkcjonał określający błąd rozwiązania przybliżonego. W tym celu wykorzystano algorytm pszczeli. Przedstawiono także przykład obliczeniowy ilustrujący dokładność i stabilność prezentowanej metody.
EN
In this study, solution of inverse nodal problem for p-Laplacian Bessel equation is extended to the case that boundary condition depends on polynomial eigenparameter. To find spectral datas as eigenvalues and nodal parameters of this problem, we used a modified Prüfer substitution. Then, reconstruction formula of the potential functions is also obtained by using nodal lenghts. However, this method is similar to used in [Koyunbakan H., Inverse nodal problem for p-Laplacian energy-dependent Sturm-Liouville equation, Bound. Value Probl., 2013, 2013:272, 1-8], our results are more general.
EN
The paper presents investigations related to solving of a direct and inverse problem of a non-stationary heat conduction equation for a cylinder. The solution of the inverse problem in the form of temperature distributions has been obtained through minimization of a functional being the measure of the difference between the values of measured and calculated temperatures in M points of the heated cylinder. The solution of the conduction equation was presented in the convolutional form and then numerically integrated approximating one of the integrand with a step function described with parameter Θ ∈ (0, 1]. The influence of the integration parameter Θ on the obtained solution of the inverse problem (including a number of temperature measurement points inside the heated body) has been analyzed. The influence of the parameter Θ on the sensitivity of the obtained temperature distributions has been investigated.
PL
Analizowano możliwości określenia zmian twardości warstw nawęglanych i hartowanych indukcyjnie na podstawie wielkości ilościowo opisujących szum Barkhausena. Badania przeprowadzono na zestawie trzech próbek o stałej grubości warstwy nawęglanej (1,2 mm) o różnych wartościach twardości. Pomiary przeprowadzono dla trzech konfiguracji aparatury MEB-4C Mag-Lab s.c. różniących się częstotliwością prądu magnesującego. Analizowano obwiednię szumu Barkhausena i jej punkty charakterystyczne, energię, RMS, periodogramy FFT oraz rozkłady liczby zdarzeń. Uzyskano interesujące korelacje diagnostyczne mogące posłużyć w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych badań nieniszczących.
EN
The possibility of hardness changes determination of carburized and induction hardened layers using quantities describing Barkhausen noise quantitatively was analyzed. The studies were carried out on three samples of constant thickness of carburized layer (1.2 mm) with different hardness values. Measurements were made for three configurations of MEB4-C device provided by Mag-Lab s.c. that differed in magnetization frequency. The Barkhausen noise envelope and its characteristic parameters, energy, RMS, FFT periodograms and event distributions were analyzed. Interesting diagnostic correlations have been obtained which can be used to solve the non-destructive testing inverse problems.
14
Content available remote Electrical capacitance tomography and optical detection in quality control system
EN
Modern production processes are increasingly complicated while customers require higher quality products at the lowest prices. This situation increases the importance of process optimization. Article contains description of the measurement system based on electrical capacitance tomography and optical detection techniques for optimization and production quality control. The most characteristic features of presented project are compact size of data acquisition module and its low energy demand. Complexity and cost of electrical capacitance tomography systems implementation into manufacturing processes as well as substantial size of equipment are the main reasons of their absence in the industry.
PL
Nowoczesne procesy produkcyjne są coraz bardziej skomplikowane, a klienci wymagają wysokiej jakości produktów po najniższych cenach. Ta sytuacja zwiększa znaczenie optymalizacji procesu. Artykuł zawiera opis systemu pomiarowego oparty na elektrycznej tomografii pojemnościowej oraz optycznych technikach wykrywania w celu optymalizacji i kontroli jakości produkcji. Najbardziej charakterystycznymi cechami prezentowanego rozwiązania są niewielkie wymiary modułu gromadzenia danych i niski zapotrzebowanie na energię. Złożoność i koszt wdrożenia systemów elektroenergetycznych tomografii pojemnościowej do procesów produkcyjnych oraz znaczny rozmiar sprzętu stanowią główne przyczyny ich nieobecności w branży.
EN
Applications of inverse methods in corrosion research and materials degradation are demonstrated. Two examples concern corrosion of reinforcement in concrete structures and one concerns a blast furnace. In the first example, a diffusion model and diffusion with reactions model are used to determine a chloride diffusion coefficient in concrete which can be applied to predict the lifetime of a building construction. In the second example, determination of corrosion state based on solution of inverse problems defined for transient response (galvanostatic pulse method) is shown. Finally, it is demonstrated how the inverse problem of the heat transport can be used to estimate degradation of refractory material being in contact with molten metal based on temperature readings in selected locations of the blast furnace.
PL
Przedstawiono zastosowania metody odwrotnej w badaniach nad korozją i degradacją materiałów. Dwa przykłady dotyczą korozji zbrojenia stalowego w konstrukcjach żelbetowych, a jeden dotyczy wielkiego pieca. W pierwszym przykładzie, model dyfuzyjny oraz dyfuzyjno- reakcyjny zostały użyte do wyznaczenia współczynnika dyfuzji chlorków betonie, który następnie może być wykorzystany w celu oszacowania czasu użytkowania konstrukcji budowlanej. W drugim przykładzie oszacowanie stanu procesu korozyjnego dokonano na podstawie rozwiązania problem odwrotnego zdefiniowanego dla czasowej odpowiedzi potencjałowej (metoda impulsu galwanostatycznego). Ostatni przykład demonstruje jak metoda odwrotna może być wykorzystana do problemu transport ciepła w celu oceny degradacji wyłożenia ogniotrwałego będącego w kontakcie ze stopionym metalem w oparciu o odczyty temperatury wielkiego pieca w wybranych punktach.
EN
The temperature inside the heat exchanger pipe in a steam boiler was subjected to analysis. Heating of the pipe with and without the scale was considered. A calculation model was presented describing the inverse problem of a geometrical type. It allows determining the thickness of the boiler scale based on the measurements of the temperature inside the pipe and the heat flow density on t he outer wall of the heat exchanger pipe. The paper analyzes the sensitivity of the obtained temperature distributions in the pipe and in the scale. The temperature measurement error, the inaccuracy of the thermocouple fitting and the measurement error of the heat flow density on the pipe outer wall were taken into account. The thickness of the boiler scale was determined depending on its properties and thermal load of the exchanger element. The calculations were performed for the scales of the heat conductance λ from 0.3 to 1 W/mK. The proposed calculation model corresponds to a nonlinear problem, in which the change of the heat conductance coefficient was taken into account depending on the temperature.
PL
W artykule zanalizowano rozkład temperatury w rurze wymiennika ciepła kotła parowego. Uwzględniono nagrzewanie rury z kamieniem kotłowym oraz bez osadu. Przedstawiono model obliczeniowy opisujący rozwiązanie zagadnienia odwrotnego typu geometrycznego. Pozwala on na wyznaczenie grubości kamienia kotłowego na podstawie pomiaru temperatury w rurze oraz gęstości strumienia ciepła na ściance zewnętrznej rury wymiennika ciepła. Zanalizowano wrażliwość uzyskiwanych rozkładów temperatury w rurze i kamieniu. Uwzględniono błąd pomiaru temperatury, niedokładność zabudowy termoelementu oraz błąd pomiaru gęstości strumienia ciepła na ściance zewnętrznej rury. Wyznaczono grubość kamienia kotłowego w zależności od jego właściwości oraz obciążenia cieplnego elementu wymiennika. Obliczenia wykonano dla kamieni o współczynniku przewodzenia ciepła λ od 0.3 do 1 W/mK. Zaproponowany model obliczeniowy odpowiada również zagadnieniu nieliniowemu, w którym uwzględniono zmianę współczynnika przewodzenia ciepła w zależności od temperatury.
EN
The paper presents a method for determining the Biot number and the heat transfer coefficient based on the Trefftz functions. Firstly, the temperature distribution in the entire domain is calculated and then used for obtaining the heat transfer coefficient. The usefulness of the method is shown in the examples. The data for the examples are calculated by means of a known exact solution or they are given as measurements. The sensitivity of the presented method is checked. Test examples are used to check the method. Next, the heat transfer coefficient is determined for the real data for a rocket engine.
EN
The article presents an application to the topology optimization in electrical impedance tomography using the level set method. The level set function is based on shape and topology optimization for areas with partly continuous conductivities. The finite element method has been used to solve the forward problem. The proposed algorithm is initialized using topological sensitivity analysis. Shape derivative and material derivative have been incorporated with the level set method to investigate shape optimization problems. The coupled algorithm is a relatively new procedure to overcome this problem. Using the line measurement model is very useful to solve the inverse problem in the copper-mine ceiling and the flood embankment.
PL
W artykule przedstawiono aplikację do optymalizacji topologicznej w elektrycznej tomografii impedancyjnej przy użyciu metody zbiorów poziomicowych. Funkcja poziomicowa oparta jest optymalizacji topologii i kształtu dla obszarów z częściowo ciągłymi konduktywnościami. Metoda elementów skończonych została wykorzystana do rozwiązania tego problemu. Proponowany algorytm jest inicjalizowany przy użyciu topologicznej analizy wrażliwościowej. Pochodna kształtu i pochodna topologiczna zostały zaimplementowane z metodą zbiorów poziomicowych do rozwiązania problemu optymalizacji. Sprzężony algorytm jest stosunkowo nową procedurą do rozwiązania tego zadania. Zastosowanie modelu pomiaru tablicowego jest bardzo użyteczne w celu rozwiązania problemu odwrotnego m.in. w chodniku kopalni miedzi i wałach przeciwpowodziowych.
EN
In this paper, there were investigated topological algorithms to solve the inverse problem in electrical tomography. The level set method, material derivative, shape derivative and topological derivative are based on shape and topology optimization approach to electrical impedance tomography problems with piecewise constant conductivities. The cost of the numerical algorithm is enough good, because the shape is captured on a fixed grid. The proposed solution is initialized by using topological sensitivity analysis. Shape derivative and material derivative (or topological derivative) have been incorporated with level set methods to investigate shape optimization problems.
PL
W artykule przedstawiono algorytmy topologiczne do rozwiązania problemu odwrotnego w tomografii elektrycznej. Metoda zbiorów poziomicowych, pochodna materialna, pochodna kształtu i pochodna topologiczna zostały oparte na topologii optymalizacji kształtu do rozwiązania odwrotnego w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Koszt algorytmu numerycznego jest wystarczająco dobry, ponieważ kształt jest osadzony na stałej siatce. Proponowany algorytm inicjowano za pomocą topologicznej analizy wrażliwościowej. Pochodna kształtu, pochodna materialna (lub pochodna topologiczna) zostały połączone z metodą zbiorów poziomicowych do badania problemów optymalizacji kształtu.
EN
This paper presents a nondestructive method of brick wall dampness testing in real building structures. The proposed algorithm was used to determine the moisture of test brick walls on the specially models. The finite element method has been used to solve the forward problem. The algorithm is initialized by using one step methods and topological sensitivity analysis. There was constructed the forward model and solved the inverse for visualization of moisture inside objects.
PL
W artykule przedstawiono nieinwazyjną metodę badania wilgotności w konstrukcjach budowlanych. Rozwiązanie zostało wykorzystane do określenia wilgotności w zamodelowanych murach. Metoda elementów skończonych została wykorzystana do rozwiązania zagadnienia prostego. Proponowany algorytm jest inicjowany za pomocą metod jednokrokowych i topologiczną analizę wrażliwościową. Został skonstruowany model prosty zadania i rozwiązane zagadnienie odwrotne do wizualizacji wilgotności wewnątrz obiektów.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.