Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport osadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper sheds light on the formulation of a new equilibrium local scour depth equation around a pier. The total bed materials removed from the scour hole due to the force exerted by the fowing fuid after colliding with the pier in the fow feld are estimated. At the equilibrium condition, the shape of the scour hole around the pier may take any form, viz. linear, circular, parabolic, triangular, or combination of diferent shapes. To consider that, two functions are assumed at the stoss and the lee sides of the pier. The total volume of bed materials removed from the scour hole of an arbitrary shape at the stoss and the lee sides of the pier is obtained by integrating the two functions. The equilibrium scour depth is formed by applying the energy balance theorem. An example problem is illustrated and the results are compared with the equations presented by Melville and Coleman (Bridge scour. Water Resources Publication, Colorado, 2000) and HEC-18 (Richardson and Davis in Evaluating scour at bridges, HEC-18. Technical report no. FHWA NHI, 2001).
EN
Surface water of Kébir Rhumel basin is indispensable for domestic and industrial needs of this region. Industrial development, with water excessive use and chemical products, in production and industrial treatment, and not sustainable fertilizers in agriculture, constitutes a serious threat to maintain our resources of good water quality. The majority of domestic and industrial wastewaters of the region, discharged to the stream water of Kébir Rhumel basin, promote the water enrichment in nutritious elements, phosphorus and nitrogen and particularly, the resulting increase in the aquatic primary production, mainly the planktonic or benthic algae. As a result, the physical and chemical properties of water deteriorate. This basin allows construction of the largest dam in Algeria “Beni-Haroun dam”. The infrastructure that was one of the greatest challenges of Algeria is now a reality. Hydraulic complex of Beni-Haroun remains a strategic and major achievement in the development program of water resources sector. This enormous building was constructed in the territory of the Wilaya (province) of Mila, used to meet water needs, with four million inhabitants, of eastern Algeria and other neighbouring regions that have suffered from lack of water consumption, especially in summer. In addition, it will irrigate over 42 000 ha, going thus to the several plains. Integration of sociological and environmental concerns into dams design is a recent phenomenon. It is considered at the impact study level, during which the dam study project is accompanied by a survey to assess project impact on natural environment and socioeconomic development.
PL
Wody powierzchniowe na terenie basenu Kébir-Rhumel są niezbędne do zaspokojenia domowych i przemysłowych potrzeb regionu. Rozwój przemysłowy z jego nadmiernym zużyciem wody i substancji chemicznych w procesie produkcji i przetwarzania oraz niezrównoważone stosowanie nawozów w rolnictwie stwarzają poważne zagrożenie dla jakości wody. Większość domowych i przemysłowych ścieków z regionu jest odprowadzana do wód płynących basenu Kébir-Rhumel, powodując ich wzbogacenie w pierwiastki biogenne (fosfor i azot), co skutkuje zwiększoną produkcją pierwotną głównie planktonowych i osiadłych glonów. W wyniku tego pogarsza się jakość wody. Układ basenu umożliwił zbudowanie największej zapory w Algierii – zapory Beni-Haroun. Ten obiekt infrastruktury wodnej, będący jednym z największych wyzwań Algierii, stał się rzeczywistością. Kompleks wodny Beni-Haroun jest strategiczym i głównym osiągnięciem programu rozwoju zasobów wodnych. Ta ogromna budowla umieszczona w prowincji Mila zaspokaja potrzeby 4 mln mieszkańców wschodniej Algierii i sąsiadujących regionów, które cierpiały na brak wody pitnej, szczególnie latem. Ponadto wodą ze zbiornika będzie się nawadniać 42 000 ha na kilku równinach. Zagadnieniem ostatnio branym pod uwagę podczas projektowania zapór jest integrowanie problemów społecznych i środowiskowych. Te problemy są rozważane na etapie oceny oddziaływania na środowisko, w którym projektowaniu zapory towarzyszy analiza wpływu projektu na środowisko naturalne i rozwój społeczno-gospodarczy.
PL
Stary, dobry system pneumatyczny mógł stać się prekursorem technologii przyszłości. Wraz ze Smart Air Injection (SAl) firma SEEPEX GmbH z Bot- trop wprowadza na rynek szyte na miarę rozwiązanie systemowe, która łączy w sobie zalety dwóch technologii pompowania, umożliwiając energetycznie wydajny transport osadów odwodnionych na duże odległości. Długość przewodów których skompresowane do postaci placków odwodnione osady ściekowe transportowane są do celu za pomocą sprężonego powietrza, może wynosić nawet 1000 metrów. To alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych procesów zostało już wypróbowane w wielu europejskich oczyszczalniach i stanowi inwestycję, która szybko może się zwrócić.
EN
Erosion is a major phenomenon that causes damage not only to soil and agriculture, but also to the quality of the water amounting to tonnes of matter annually transported on the earth's surface. This fact has attracted the interest of researchers to understand its mechanism and explain its causes and consequences. This work is a comparative study of water erosion in the two semi-arid catchments of Wadi Soultez and Wadi Reboa; located in the North-East of Algeria. The approach adopted for the quantification of sediment transport consists on researching the best regressive model to represent the statistical relation between the sediment yield and the measured water discharge at different scales: annual, seasonal and monthly. The available data cover 27 years from 1985–2012. The results show that the power model has given the best correlation coefficient. Results have indicated that Wadi Reboa transported an average of 14.66 hm3 of water and 0.25 million tonnes of sediments annually. While Wadi Soultez has transported 4.2 hm3 of water and 0.11 million tonnes of sediments annually. At a seasonal scale, sediment amounts have showed significant water erosion in autumn with around 44% and secondarily in the spring with 29% in Wadi Soultez. Unlike Wadi Reboa, sediment transport represents 32% and 46% in autumn and spring respectively. Based on the obtained sediment amounts; it is found that the physical factors: such as steep reliefs, vulnerable lithological nature of rocks and poor vegetal cover, have significantly contributed in accelerating soil erosion.
PL
Erozja jest głównym czynnikiem, który nie tylko przynosi szkody w rolnictwie (ubytki gleb), ale także obniża jakość wód powierzchniowych wskutek transportu wielkiej ilości materii niesionych rocznie w skali całego świata. Zjawisko to przykuwało uwagę badaczy, którzy pragnęli poznać mechanizm erozji oraz jej przyczyny i skutki. Przedstawiona praca jest porównawczym studium erozji wodnej półpustynnych zlewni dwóch epizodycznych rzek – Soultez i Reboa w północnowschodniej Algierii. Podejście do ilościowego ujęcia transportu osadów polegało na znalezieniu najlepszego modelu regresji między transportem osadu a mierzonym odpływem wody w skali rocznej, sezonowej i miesięcznej. Dostępne dane obejmują 27 lat – od 1985 do 2012. Najlepszy współczynnik korelacji uzyskano, stosując model potęgowy. Wyniki wskazują, że Reboa transportowała średnio 14,66 hm3 wody i 0,25 mln t osadu rocznie, podczas gdy transport rzeki Soultez wynosił 4,2 hm3 wody i 0,11 mln t osadu rocznie. W ciągu roku największe ilości osadu rzeka Soultez transportowała jesienią (44%) i wiosną (29%), natomiast największy transport osadu w rzece Reboa odnotowano wiosną (46%), a mniejszy jesienią (32%). Na podstawie uzyskanych danych o transporcie osadów stwierdzono, że czynniki fizyczne, takie jak głęboka rzeźba terenu, litologiczny charakter skał podatnych na erozję i uboga pokrywa roślinna przyczyniają się znacząco do zwiększonej erozji gleb.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część z cyklu poświęconego projektowi sztucznego uzupełniania rumowiska wleczonego w odcinkach, gdzie występuje jego deficyt. Podjęto próbę wyznaczenia warunków brzegowych dla trwałego ustabilizowania procesów erozyjno-akumulacyjnych koryta dolnej Wisły. Ustalono, że powstanie sztucznego zbiornika wodnego skutkuje zmianą reżimu hydrologicznego rzeki, w tym następuje ograniczenie przepływu rumowiska rzecznego. Przeciętna roczna wielkość transportu osadów piaszczysto-żwirowych na dolnej Wiśle to ok. 2,2 mln ton i tyle jego dociera do cofki zbiornika włocławskiego. Deficyt w transporcie rumowiska poniżej zapory jest uzupełniany w wyniku erozji wgłębnej, często też bocznej, jednak tylko do przeciętnej rocznej wartości 1,1 mln ton. Wskazuje to na fakt, że Wisła samodzielnie nie jest w stanie odbudować transportu swoich osadów. W rezultacie rozważań proponuje się potrzebę „dokarmiania” koryta osadami piaszczysto-żwirowymi w odcinku erozyjnym w ilości mniejszej niż 0,5 mln ton rocznie.
EN
The article is the first of a cycle devoted to the project of artificial reconstruction of the bed load in sections where its shortage occurs. It attempts to determine the framework conditions for permanent stabilization of the erosion and accumulation processes in the Lower Vistula riverbed. It was found that creation of an artificial reservoir results in modification of the river’s hydrological regime, including limitation of the bed load flow. The average annual value of the sand and gravel deposits transport in Lower Vistula amounts to approx. 2.2 million tons and this is the amount that reaches the backwater part of the Włocławek reservoir. The deficit in the bed load transport downstream of the dam is completed mainly as a result of bottom erosion and, frequently, lateral erosion, but no more than to the average annual value of 1.1 million tons. It indicates that Vistula is not able to autonomously recreate the transport of its deposits. As a result of these considerations, the authors propose to “feed” the riverbed with sand and gravel deposits in the erosion section, in the amount of not less than 0.5 million tons per year.
EN
Results of an experimental study on the countermeasure of scour depth at circular piers are presented. Experiments were conducted for pier scour with and without a splitter plate under a steady, uniform clear-water flow condition. The results of pier scour without splitter plate were used as a reference. Different combinations of lengths and thicknesses of splitter plates were tested attaching each of them to a pier at the upstream vertical plane of symmetry. Two different median sediment sizes (d50 = 0.96 and 1.8 mm) were considered as bed sediment. The experimental results show that the scour depth consistently decreases with an increase in splitter plate length, while the scour depth remains independent of splitter plate thickness. In addition, temporal evolution of scour depth at piers with and without a splitter plate is observed. The best combination is found to be with a splitter plate thickness of b/5 and a length of 2b. Here, b denotes the pier diameter. An empirical formula for the estimation of equilibrium scour depth at piers with splitter plates is obtained from a multiple linear regression analysis of the experimental data. The flow fields for various combinations of circular piers with and without splitter plate including plain bed and equilibrium scour conditions were measured by using an acoustic Doppler velocimeter. The turbulent flow fields for various configurations are investigated by plotting the velocity vec-tors and the turbulent kinetic energy contours on vertical and horizontal planes. The splitter plate attached to the pier deflects the approach flow and thus weakens the strength of the downflow and the horseshoe vortex, being instrumental in reducing the equilibrium scour depth at piers. The proposed method of pier scour countermeasure is easy to install and cost effective as well.
PL
Systemy pompowe w wodociągach krakowskich. W przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym występuje duże zróżnicowanie zastosowań pomp. Ogromna liczba urządzeń wymaga od wodociągów krakowskich prowadzenia dobrze przemyślanej eksploatacji i rozbudowanej gospodarki serwisowej, które znacznie różnią się dla pomp stosowanych do wody, ścieków czy osadów ściekowych.
EN
Soil erosion by water and the impact of sediment transport on lakes and streams, can seriously degrade soil and create problems for both agricultural land and water quality. The present study has been carried out to assess suspended sediment yield in Mellegue catchment, northeast of Algeria. Regression analysis was used to establish a relationship between the instantaneous water discharge (Q) and the instantaneous suspended sediment concentration (C) based on all recorded data and seasonal ratings for the period 1970–2003. The regression technique used in this paper involved a division of data into discharge – based classes, the mean concentrations and discharges of which are used to develop power regressions, according to single and season ratings, through logtransformation. Sediment loads estimated by stratified rating curves reduced underestimations to a range from 2 to 4%. The mean annual sediment yield during the 34 years of the study period was 589.23 t∙km–2∙y–1. Sediment transport is dominated by fall rainstorms accounting for 41% of the annual load. The big supply of sediment during this season confirms the intense geomorphic work by fall storms caused by high intensity rainfall and low vegetation cover.
PL
Erozja wodna gleby i wpływ transportu osadów na rzeki i jeziora może znacząco degradować gleby i stwarzać problemy zarówno na obszarach rolniczych, jak i dla jakości wód. Przedstawione badania prowadzono celem oceny zawiesiny wytworzonej w zlewni rzeki Mellegue w północno-wschodniej Algierii. Analizę regresji użyto do ustalenia zależności pomiędzy chwilowym odpływem wody Q a chwilowym stężeniem zawiesiny C na podstawie wszystkich zebranych danych i przedziałów sezonowych dla lat 1970–2003. Regresje zastosowane w tych badaniach uwzględniały podział danych na klasy bazujący na wielkości odpływu. Średnie stężenia i wielkości odpływu w poszczególnych klasach wykorzystano do skonstruowania funkcji wykładniczej poprzez transformację logarytmiczną. Ładunki osadu ustalone na podstawie stratyfikowanych krzywych natężenia przepływu wykazywały niedoszacowanie w zakresie 2–4%. Średni roczny ładunek wytworzonych osadów dla okresu 34 lat badań wynosił 589.23 t∙km–2. Transport osadów był spowodowany jesiennymi ulewnymi opadami, które odpowiadały za 41% rocznych ładunków. Duża dostawa osadów w tym okresie potwierdza intensywną aktywność geomorfologiczną jesiennych sztormów wywołaną silnymi opadami i ubogą pokrywą roślinną.
EN
This paper concerns the application of the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method for sewer hydraulics with a focus on free-surface flows and sediment flushing. SPH is the most popular mesh-free method and has been widely used in the field of fluid mechanics. Here, the previous studies in the last few years are summarized, which have investigated the application of the relatively new model for the simulation of solid transport, free-surface and multiphase flows.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania metody cząstek rozmytych (ang. Smoothed Particle Hydrodynamics – SPH) dla hydraulicznych systemów kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przepływów powierzchni swobodnej oraz spłukiwania osadów. SPH stanowi najbardziej popularną metodę bezsiarkową, powszechnie stosowaną w dziedzinie mechaniki płynów. W niniejszej pracy zestawiono dotychczasowe badania przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat, które dotyczyły zastosowania stosunkowo nowego modelu do symulacji transportu materiału stałego, przepływów powierzchni swobodnej oraz przepływów wielofazowych.
EN
The installation of free falling jet grade control structures has become a popular choice for river bed stabilization. However, the formation and development of scour downstream of the structure may lead to failure of the structure itself. The current approaches to scour depth prediction are generally based on studies conducted with the absence of upward seepage. In the present study, the effects of upward seepage on the scour depth were investigated. A total of 78 tests without and with the application of upward seepage were carried out using three different sediment sizes, three different tailwater depths, four different flow discharges, and four different upward seepage flow discharge rates. In some tests, the three-dimensional components of the flow velocity within the scour hole were measured for both the cases with and without upward seepage. The scour depth measured for the no-seepage results compared well with the most accurate relationship found in the literature. It was found that generally the upward seepage reduced the downward velocity components near the bed, which led to a decrease in the maximum scour depth. A maximum scour depth reduction of 49% was found for a minimum tailwater depth, small sediment size, and high flow discharge. A decay of the downward velocity vector within the jet impingement was found due to the upward seepage flow velocity. The well known equation of D’Agostino and Ferro was modified to account for the effect of upward seepage, which satisfactorily predicted the experimental scour depth, with a reasonable average error of 10.7%.
EN
Experiments were conducted to investigate injection effects on sediment transport in closed-conduit flows. The results show that the sediment transport rate essentially remains unchanged when the ratio of the injection velocity and that at boiling, Vi/Vcr < 10. However, significant sediment transport rate is observed when Vi/Vcr increases beyond this limit. In the literature, three semi-empirical models have been developed to relate seepage effects on the sediment transport rate. The experimentally measured data in the pre- and post-boiling condition (Liu and Chiew 2014, and the present study, respectively) are compared with these models. The results show that the models of Francalanci et al. (2008) and Nielsen et al. (2001) perform poorly in predicting injection effects on the sediment transport. Although Yang’s (2013) model could reasonably predict the influence of injection on the sediment transport rate in the post-boiling condition, it similarly fails when applied to the pre-boiling condition.
PL
Celem pracy jest przedstawienie modelu hydrologicznego dla dorzecza Parsęty opartego o system informacji geograficznej oraz prezentacja uzyskanych wyników modelowania w zakresie odpływu materiału zawieszonego. W badaniach wykorzystano model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) zintegrowany za pomocą aplikacji ArcSWAT z oprogramowaniem ArcGIS. Wyniki poddane zostały ocenie przy zastosowaniu współczynników statystycznych: determinacji R2, efektywności modelu Nasha-Sutcliffa (NSE) oraz współczynnika odchylenia procentowego (PBIAS). Ocenę otrzymanych rezultatów modelowania wykonano pod kątem ich zróżnicowania w zależności od zastosowanych przestrzennych danych wejściowych. Stwierdzono, że najbardziej zgodne z danymi obserwowanymi były wyniki modelowania uzyskane z zastosowaniem danych przestrzennych o najwyższej rozdzielczości.
EN
The aim of this study was to present a GIS-based hydrological model developed for the Parsęta drainage basin and presentation of the results in terms of the suspended sediment outflow. SWAT (Soil and Water Assessment Tool) model integrated by the ArcSWAT application with the ArcGIS software was used in the study. The results were subject to assessment by statistical methods: R2 determination coefficient, Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE), percent bias coefficient (PBIAS). The evaluation of the results was performed based on their differentiation depending upon the spatial input data. The most consistent with the observed data were modeling results obtained from the use of high resolution spatial data.
EN
In this article, we discussed the effect of sediment transport in the Chellif catchment on the silting of Boughezoul reservoir. Since 1934, when the impoundment of the dam, nine bathymetric surveys were carried out by hydraulic services. Based on the last two bathymetric surveys (1986 and 2005), we assessed the average annual rate of silting 0.67 million m3·year–1. Is a filling rate of 70% of the total capacity of the reservoir in 2011. Storage capacity has decreased from 55 million m3 in 1934 to 15 million m3 in 2011. Concentrations exceeding 300 g·l–1, recorded in the river upstream of Boughezoul reservoir, caused formation of density currents.
PL
W artykule opisano wpływ transportu rumowiska w rzece Chellif na zamulanie zbiornika Boughzoul. Badania były prowadzone w okresie eksploatacji zapory przez Narodową Agencję Zapór. Na podstawie danych na temat transportu osadów uedu Chellif uzyskanych w badaniach batymetrycznych z lat 1986 i 2005 prowadzonych powyżej zapory oceniono średnią roczną stopę zamulenia na 0.67 mln m3·rok–1. Ilość osadów zakumulowanych w zbiorniku oceniono na ponad 70% całkowitej pojemności. Pojemność ta zmniejszyła się z 55 mln m3 wody w roku 1934 do 15 mln m3 w 2011 r. Stało się tak z powodu stężenia zawiesin powyżej 300 g·l–1 notowanego w rzece powyżej zbiornika Boughzoul.
EN
This paper presents results of a field investigation conducted to examine the bed sediment, riverbed morphology and flow structure over dunes in natural and regulated channels. Field measurements using an acoustic Doppler current profiler (ADCP) have been carried out on two parts of lowland Wilga River in Poland. It is shown that the bedforms with a low angle of lee side develop more frequently than asymmetrical dunes with high lee-side angles, which are mostly associated with the occurrence of local scours and river meanders. Wavenumber analysis of bed elevation confirms the existence of scaling region in the longitudinal wavenumber spectrum, with “–3” scaling exponents for the natural and regulated channels as well. Moreover, the results of flow velocity field are presented in the form of a 2-D streamwise-vertical vector field, showing several similarities to previous laboratory and field investigations conducted on much deeper rivers than the Wilga. The experimental campaign and methods used to obtain the results are also presented briefly. In addition, a short database of fluvial dunes statistics is provided.
15
EN
The experiment described was one of the elements of research into sediment transport conducted by the Division of Geotechnics of West-Pomeranian University of Technology. The experimental analyses were performed within the framework of the project "Building a knowledge transfer network on the directions and perspectives of developing wave laboratory and in situ research using innovative research equipment" launched by the Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences in Gdańsk. The objective of the experiment was to determine relations between sediment transport and wave motion parameters and then use the obtained results to modify formulas defining sediment transport in rivers, like Ackers-White formula, by introducing basic parameters of wave motion as the force generating bed material transport. The article presents selected results of the experiment concerning sediment velocity field analysis conducted for different parameters of wave motion. The velocity vectors of particles suspended in water were measured with a Particle Image Velocimetry (PIV) apparatus registering suspended particles in a measurement flume by producing a series of laser pulses and analysing their displacement with a high-sensitivity camera connected to a computer. The article presents velocity fields of suspended bed material particles measured in the longitudinal section of the wave flume and their comparison with water velocity profiles calculated for the definite wave parameters. The results presented will be used in further research for relating parameters essential for the description of monochromatic wave motion to basic sediment transport parameters and "transforming" mean velocity and dynamic velocity in steady motion to mean wave front velocity and dynamic velocity in wave motion for a single wave.
16
Content available remote Podstawy modelowania transportu osadów
PL
Krytyczne uwagi dotyczące podstawowych tez zaprezentowanych w artykule A. Sawickego „O elementarnym modelowaniu transportu osadów”opublikowanym w nr 5/2011 „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”. Formalna analiza problemu transportu osadów.
EN
Critical comments regarding basic theses included in the paper of A. Sawicki entitled „On elementary modelling of sediment transport” published in „Inżynieria Morska i Geotechnika”, No.5/2011. Formal analysis of sediment transport problem.
17
Content available remote Błędy przy modelowaniu transportu osadów
PL
Dyskusja nad podstawowymi błędami wynikającymi z nieprawidłowego stosowania matematyki i mechaniki zamieszczonymi w artykule [2] dotyczącym modelowania transportu osadów.
EN
Discussion on the fundamental errors resulting from incorrect application of math and mechanics contained in paper [2] regarding the modeling of sediment transport.
EN
The Editor of Acta Geophysica and the Guest Editors wish to dedicate this Topical Issue on Sediment Transport Mechanics to the memory of Stephen Coleman, who died recently. During his career, Stephen had made an outstanding scientific contribution to the topic of Sediment Transport. The level of his contribution is demonstrated in the paper by Aberle, Coleman, and Nikora included in this issue, on which he started working before becoming aware of the illness that led to his untimely death. For scholars and colleagues Stephen remains an example of intellectual honesty and scientific insight.
EN
In this paper, an equation has been derived from the principle of mass conservation which enables us to produce mathematical description of changes in the seabed bathymetry in time and space. A detailed analysis of this equation has been made in the context of dependence between transport intensity and thickness of densely packed sand grains in sediment being in motion. For the condition when sediment transport is in hydrodynamic equilibrium, i.e. when the flux of sediments falling on the bed is offset by the flux of sediments lifted from the bed, it has been suggested to describe this dependence in the form of a linear function, a proposal which later was verified experimentally. In the mathematical description of changes in the seabed bathymetry, a clear distinction has been made between sediment transport in the positive, onshore direction and transport in the negative, offshore direction, associated, respectively, with sediment transport during the wave crest and wave trough phases.
PL
Na podstawie zasady zachowania masy wyprowadzono równanie służące do matematycznego opisu zmian batymetrii dna w czasie i przestrzeni. Szczegółowo przeanalizowano równanie ze względu na zależność między natężeniem transportu a miąższością gęsto upakowanych ziaren będącego w ruchu rumowiska. Dla warunku, kiedy transport osadu znajduje się w równowadze hydrodynamicznej, tj. kiedy strumień osadów opadających na dno jest równoważony strumieniem osadów podrywanych z dna, zaproponowano opis tej zależności w postaci funkcji liniowej, którą następnie potwierdzono wynikami z eksperymentu laboratoryjnego. Przedyskutowano także efekty związane z nieliniową postacią tej zależności. W opisie matematycznym zmian batymetrii dna wyraźnie podzielono transport osadów na transport w kierunku dodatnim - dobrzegowym, i ujemnym odbrzegowym, związany z transportem rumowiska odpowiednio w fazie grzbietu i doliny fali.
20
Content available remote Appraise of consequences of erosive processes occurring in the Skawa river sector
EN
Erosive processes have been evaluated in a sector of the Skawa river characterized by high pliability to erosion (proportion between the bend radius and the river channel width equals on the average 6.5). Within two years, channel erosion caused by 6 freshets was investigated with flows Q within the range of probability of waters from 20% to 50%. Bank and bottom erosion as well as transportation of the bed material and material from falls of bank slopes were found to occur. Intensity of this transportation was calculated based on Bagnold's equation. The calculated value of transported bed load was comparable with that obtained from direct measurements. The effects of transportation were also reflected by changes of the grain size distributions after passage of a freshet wave. Bank erosion was the dominating process that changed the river channel shape. It was found that in the examined sector the retreat of the bank slope proceeded at the rate of 1.20 m/year.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.