Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gazociąg wysokiego ciśnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podano algorytmy do obliczania czasu napełniania i opróżniania gazociągów z uwzględnieniem składu, ciśnienia, temperatury i ściśliwości gazu oraz parametrów geometrycznych gazociągu. Przedstawione wzory i wykresy mogą być przydatne dla służb dyspozytorsko-eksploatacyjnych, umożliwiając szybkie i precyzyjne wyznaczenie czasu prowadzenia operacji opróżniania i napełniania gazociągów.
EN
The article provides algorithms for calculating the time of filling and emptying gas pipelines, taking into account the composition, pressure, temperature and compressibility of gas as well as geometric parameters of the gas pipeline. The presented formulas and diagrams can be useful for dispatch and operation services, allowing for quick and precise determination of the time of conducting the operations of emptying and filling of gas pipelines.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowanym razem z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w czwartym numerze magazynu „Trenchless International” w 2015 r.
EN
In the cycle on Trenchless technologies on six continents being prepared together with the Polish Foundation for Trenchless Technology, we present the range of subjects presented in the fourth issue of the Trenchless International magazine in 2015.
PL
Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności eksploatacyjnych. Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), a w szczególności Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyki jest bardzo interesującym rozwiązaniem kontroli gazociągów. Głównym zastosowaniem badań są gazociągi nietłokowalne. W przemyśle gazowniczym widoczny jest wzrost zainteresowania tego typu metodami, ze względu na jej skuteczność oraz możliwość zastosowania badań BMD bez konieczności wykonywania prac ziemnych oraz jest alternatywą dla metod prognostycznych. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania metody MPM do badania gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z przykładami wykrytych wad.
EN
Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometric Diagnostics (NMD) is a very interesting solution for gas pipelines testing. The method is used primarily for unpiggable gas pipelines. In the gas industry can be seen a growing interest of use such methods, due to its effectiveness and applicability of NMD tests without the need for excavations and is an alternative to predictive methods. The article present the examples of using the Metal Magnetic Memory method for the high pressure gas pipelines testing with examples of detected defects.
EN
Gas transmission pipelines are commonly inspected by in-line tools equipped with sensors for nondestructive testing. EMAT inspection technology, designed for detection of stress corrosion cracking, is also sensitive to areas of disbanded coating and other crack-like features. An electromagnetic acoustic transducer is used for contactless generating and receiving waves using electromagnetic phenomena. Second part of this publication presents a summary of calculation of the high pressure pipeline with wall defect like longitudinal semi-elliptical crack. The calculations are based on standard BS 7910:2005, which describes the influence of cracks on the pipeline maximum operating pressure.
PL
Gazociągi wysokiego ciśnienie są powszechnie badane przez tłoki do inspekcji wewnętrznej, wyposażone w czujniki służące do diagnostyki stanu ścianki gazociągu. Technologię EMAT zaprojektowano w celu wykrywania skutków korozji naprężeniowej, odspojeń zewnętrznej powłoki izolacyjnej, a także pęknięć materiału stalowego. Elektromagnetyczny przetwornik akustyczny, służy do bezkontaktowego tworzenia i odbioru fal powstałych w skutek zjawisk elektromagnetycznych. W drugiej części publikacji zostały przedstawione obliczenia gazociągu wysokiego ciśnienia z defektem typu pęknięcie wzdłużne półeliptyczne ścianki. Zastosowano algorytm obliczeniowy wg standardu BS 7910:2005 dla oceny istotności przykładowych defektów, pozwalający stwierdzić wpływ pęknięcia na maksymalne ciśnienie robocze gazociągu.
EN
Present state of legal regulations in Poland concerning gas grids" inspections with measuring pistons. Selected technical standards in the field of gas grids" diagnostics. Directives for introducing necessary changes in Polish law and for designing transmission operator's strategy in the field of adapting high pressure gas grids to inspection with measuring pistons.
EN
Unifying maximum working pressures for gas supply systems working in Polish conditions. Distance between other buildings and gas transporting infrastructure.
PL
W artykule omówiono problem awarii gazociągów wysokiego ciśnienia. Przedstawiono główne przyczyny oraz zagrożenia i potencjalne skutki ewentualnej awarii. Zaprezentowano metodę szacowania obszaru dotkniętego skutkami poważnej awarii gazociągu wysokiego ciśnienia.
EN
In this paper the problem of high pressure gas pipeline failures was discussed. Main causes as well as the potential consequences of failures were showed. The method of assessment of the extent of an area affected by major accident of high pressure gas pipeline was presented
PL
W artykule omówiono problem gromadzenia i analizy danych o awariach na gazociągach wysokiego ciśnienia. Ukazano związek pomiędzy awariami a Systemem Zarządzania Ryzykiem. Przedstawiono klasyfikację dotyczącą zarówno przyczyn jak i konsekwencji awarii. Omówiono doświadczenia amerykańskie i europejskie w tej dziedzinie. Zaproponowano wzorzec raportu (w postaci tabelarycznej i opisowej) dotyczący awarii. Przedstawiono pewne sugestie związane z analizą tych danych.
EN
In this paper the problem of gathering and analysis of transit gas pipeline incidents is discussed. The relationship between such incidents and Risk Management System was shown. Classification of the cause of incidents as well as the consequences of failure were done. The American and European experiences in this field were discussed. The proposal of the incidents report template in the narrative as well as tabelar form was presented. Some suggestions of gas pipeline incidents data analysis were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.