Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć PERT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano moc opisową probabilistycznych drzew niezdatności z zależnościami czasowymi (PDNZC) w wyrażaniu sieci PERT i dynamicznych drzew niezdatności (DDN). PDNZC składają się z bramek, zdarzeń oraz połączeń bramek ze zdarzeniami. Bramki podzielone są na dwie zasadnicze kategorie, a mianowicie: uogólniające i przyczynowe. W pracy stosowane są tylko bramki przyczynowe. Przedstawiono te bramki przyczynowe, które są używane w ilustracji mocy opisowej PDNZC. Pokazano jak za pomocą PDNZC można wyrazić sieci PERT. Badając moc opisową PDNZC w wyrażaniu DDN, skoncentrowano się na reprezentacji następujących bramek dynamicznych: priorytetowej AND, komponentów rezerwowych, funkcjonalnej zależności.
EN
Descriptive Power of Probabilistic Fault Trees with Time Dependencies (PFTTD) in expressing PERT networks and Dynamic Fault Trees (DFT) are analysed in the paper. PFTTD are combined from events, gates, and connections between them. The gates are divided into two categories, namely, causal and general. A causal gate is characterised by delay times between causes (input events) and effect (output event). The output event of the generalisation gate is a combination of input events. In the paper, only causal gates are used. How to model PERT networks by PFTTD is shown. Th paper illustrates how PFTTD can model the following gates of DFT: priority AND, spare with cold stand-by, and functional dependency. In future research, the decision power of PFTTD will be studied. Algorithms for finding quantitative characteristics of PFTTD will be based on achievements of PERT networks and reliability theory.
PL
W artykule przedstawiono metody oraz zagadnienia związane z wyznaczaniem czasów trwania operacji na potrzeby tworzenia harmonogramów produkcyjnych. Opisano znaczenie i elementy technicznej normy czasu pracy. Dokonano analizy spotykanych obecnie metod wyznaczania składowych czasów podanych w tejże normie. Na tej podstawie zaproponowano nową koncepcję wyznaczania czasów operacji ujętych w harmonogramie. Wykorzystano w niej zmodyfikowaną metodykę wyznaczania czasów stosowaną w sieciach PERT, a opartą na podstawowych założeniach rozkładu statystycznego beta. Przedstawiono analizę, wynikające z niej wnioski i uzasadnienie proponowanej koncepcji.
EN
The main methods and problems described in the following article are essentials concerning operation duration time appointing for production schedule creation purposes. A description of a significance and structure of the technical duration norm is included. A survey on current methods used for the calculation of operation duration time standard has been done. Based on run analysis the new concept of appointing schedule operating times by modifying the methodology of fixing times applied in PERT method, descending from basic assumptions of statistical distribution Beta was suggested. Conclusions and justification of the proposed conception were introduced.
3
Content available remote Zastosowanie zbiorów rozmytych w ustalaniu harmonogramu na bazie sieci PERT
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania zbiorów rozmytych w analizie przedsięwzięć w oparciu o sieć PERT. Czas realizacji poszczególnych czynności jest opisany za pomocą rozmytej liczby trójkątnej. Przeprowadzono symulację działania dwóch sieci. Wskazano na zalety jak i również ograniczenia przedstawionej metody.
EN
In article was introduced conception of fuzzy PERT. The method of defining on base of fuzzy numbers the times was presented. Two examples of net were talked over. The applying the theory of fuzzy sets were showed on defect and advantage to defining the schedule.
4
Content available remote Ryzyko w sieci pert - analiza czasowo-kosztowa
PL
W artykule zaprezentowano analizę czasowo-kosztową przy planowaniu realizacji przedsięwzięć przedstawionych za pomocą sieci PERT. Jako kryterium przyjęto minimalizację całkowitego kosztu wykonania przedsięwzięcia przy założeniu wielkości ryzyka jako prawdopodobieństwa niedotrzymania terminu dyrektywnego. Zadanie sformułowano w postaci zagadnienia nieliniowego programowania matematycznego.
EN
This article presents time-cost analysis on PERT network. The criterium take minimizing total cost of the project completion time under assumption risk value that the directive time will be over. The problem is defined by nonlinear mathematical programming.
5
Content available remote Wielokryterialna analiza czasowo-kosztowa w sieci PERT
PL
W artykule przedstawiono dwukryterialną analizę czasowo-kosztową przy planowaniu realizacji przedsięwzięć. Przyjęto dwa kryteria minimalizujące: ryzyko niedotrzymania terminu dyrektywnego oraz poniesione koszty. Sformułowano zadanie w postaci leksykograficznego programu matematycznego.
EN
This article presents multicriterial analysis on PERT network. There are two criteria taken under consideration: minimizing risk that the directive time will be over and minimizing of cost. The problem is defined by lexicographical mathematical programme.
6
Content available remote Ryzyko w sieci PERT
PL
W pracy zajęto się dolnym i górnym oszacowaniem czasu TaR (Time at Risk), czyli najwcześniejszego, możliwego czasu zakończenia przedsięwzięcia, który może być osiągnięty z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż p. W rozdziale pierwszym pracy zamieszczono wprowadzenie do problemu wyznaczania czasu zakończenia przedsięwzięcia w sieciach PERT. W rozdziale drugim zamieszczono założenia dla rozważanej sieci PERT. W trzecim zdefiniowano czas TaR. W czwartym rozdziale opisano metodę wyznaczania przybliżonej wartości TaR, poprzez wyznaczenie dolnego i górnego oszacowania. Opracowaną metodę wyznaczania czasu TaR zastosowano w przykładowej sieci PERT.
EN
In this paper there are characterized upper and lower bounds for the time TaR (Time at Risk) where TaR is then the latest time when the enterprise will not be finished with the probability not greater than a. The first chapter is the introduction to the problem of compute the completion time in PERT network. In second chapter are defined the conditions in PERT network. In third chapter is defined the time TaR. An algorithm of compute an estimate value of TaR is presented. Also to show the method in an example of PERT network.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.