Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  broken aggregates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W Polsce od kilku lat trwa intensywna modernizacja infrastruktury i sieci kolejowej. Obecnie, w ramach Krajowego Programu Kolejowego, do roku 2023 przewiduje się modernizację 9000 km torów, z czego aż 8500 km zostanie dostosowanych do większych prędkości pociągów. Te gigantyczne inwestycje wymagają stabilnych dostaw surowców, głównie kruszyw łamanych. W tym kontekście wydaje się zasadnym zaprezentować aktualny stan naszej krajowej bazy zasobowej i możliwość jej wykorzystania, uaktualniając wcześniej publikowane dane (Radwanek-Bąk B., Miśkiewicz W„ Brzeziński D., 2014, 2015).
PL
Właściwości kruszyw mineralnych zależą od cech surowca skalnego, ale również od wykorzystanej technologii przeróbki. Stosując odpowiednie operacje przeróbcze, można wpływać na poprawę jakości. Eksploatacja kruszyw piaskowo-żwirowych często prowadzona jest spod lustra wody, na mokro, zaś kruszyw łamanych ze skał zwięzłych - na sucho, chociaż w procesie przeróbki stosowane są operacje płukania. Sposób eksploatacji surowca narzuca już w pewnym stopniu sposób jego przeróbki. Operacje kruszenia czy przesiewania prowadzone są niezależnie od sposobu eksploatacji.
PL
Układ technologiczny urabianie – transport – przeróbka występuje w każdej kopalni kruszyw. Jego rodzaj i wydajność wyznaczone są przez: popyt odbiorców na ilość kruszyw, rodzaje asortymentów i frakcji, a także budowę złoża, która wymaga eksploatacji selektywnej ze względu na obecność przeławiceń skałą płonną i zmienność własności kopaliny. Układy mogą być stacjonarne lub przejezdne. Choć obydwa spełniają ten sam cel, to jednak różnią się wieloma cechami, głównie wydajnością, stopniem wykorzystania złoża i organizacją pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych układów stacjonarnych i przejezdnych, a kryterium oceny były wskaźniki wydajności efektywnej, niezawodności pracy i wykorzystania czasu pracy.
EN
The technological system of mining, transportation and processing operates in all aggregate mines. Its nature and performance is determined by: − customers’ demand for the amount of aggregates, types of assortments and fractions, − the construction of the deposit, which requires selective mining due to the presence of gangue deposits, feature variability of mineral within the deposit. The systems can be stationary or mobile. Although both meet the same goal, however, they differ in many aspects, mainly the performance, the degree of the deposit use and the organization of work. The article presents the results of the comparative research concerning stationary and mobile systems, while the evaluation criteria are the indicators of performance efficiency, work reliability and the use of working time.
PL
O roli i funkcji regionu surowcowego w gospodarce kraju decyduje w pierwszym rzędzie wielkość bazy surowcowej i jej jakość, ale też wzajemne rozmieszczenie regionów względem siebie, względem odbiorców, a także istniejąca infrastruktura przestrzenna regionu, jego walory przyrodnicze, kulturowe, kształcące. Wszystko to sprawia, że funkcja i rola regionów surowcowych jest wynikiem wielu zgodnych lub wykluczających się przyczyn. Niniejsze opracowanie wykonano na przykładzie regionów południowej Polski.
EN
The role and function of a rock materials region depends mainly on the size of raw materials base and its quality, but also on mutual distribution of regions in relation to one another, their recipients and the existing spatial infrastructure of the region, its natural, cultural, and educational values. All the above factors influence the role and function of raw materials regions as the result of numerous consistent or exclusive reasons. The analysis was prepared on the example of southern regions of Poland.
PL
Praca poświęcona jest wyznaczeniu granic bilansowania produkcji kopalń surowców skalnych w odniesieniu do stref popytu celem minimalizacji pracy transportowej na jego pokrycie. Rozwiązanie tego problemu zależy od lokalizacji miejsc wydobycia i lokalizacji odbiorców, a także od kosztów transportu samochodowego i kolejowego.
EN
The thesis is devoted to determining the boundaries of balancing the production of rock materials mines with the demand in order to minimize transportation work to cover it. The solution to this problem depends on the location of extraction sites and the location of recipients and also on the costs of railway and motor transport.
PL
Korzystanie z surowców mineralnych, w tym z kruszyw, od zawsze było, jest i będzie związane z podstawową działalnością człowieka. Wydobywanie, uszlachetnianie i wszelakie wykorzystywanie kopalin dotyczy ponad 70% działań gospodarczych. Od 1 maja 2004 roku, a więc momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, można zauważyć coraz większy udział naszego kraju w budżecie Wspólnoty na lata 2007-2013. To z kolei może być kołem zamachowym dla rozwoju gospodarczego. Obecnie wzrost zapotrzebowania na kruszywa naturalne dla budownictwa ogólnego, jak i na potrzeby drogownictwa wiąże się ściśle z inwestycjami na EURO 2012. Pozostaje pytanie, czy tendencja wzrostowa utrzyma się i po zakończeniu tak dużej imprezy masowej?
EN
The use of mineral resources, including aggregates, has always been, is and will be connected with the basic human activity. Both extraction and processing affect more than 70% of economic activities. From 1 May 2004, the date of Polish accession to the European Union, you may notice an increasing share of our country in the Community budget for 2007-2013. This in turn could be detrimental to our economic development. Currently, the high demand for natural aggregates is closely linked to investments made for EURO 2012. The question remains whether the upward trend will continue after such a large mass event has finished?
PL
Scharakteryzowano podstawowe trendy w rozwoju krajowej podaży kruszyw naturalnych łamanych w ostatnich dwudziestu latach. Szczegółowej analizie poddano zmiany w strukturze asortymentowej produkcji tych kruszyw, z rosnącą rolą kruszyw granitowych i amfibolitowo-migmatytowych oraz kruszyw ze skał osadowych. Przedstawiono także zasadnicze zmiany w strukturze geograficznej produkcji, a zwłaszcza jej rozwój we wschodniej części województwa dolnośląskiego i wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Podkreślono znaczenie procesów konsolidacji własnościowej dla rozwoju tej branży, a także rolę konkurencji, jaką są dla kruszyw krajowych dostawy kruszyw z krajów sąsiednich.
EN
The paper presents basic trends of development of domestic natural crushed aggregates supply in the last twenty years. Changes of the assortment structure of their production were analysed in detail, taking into account increasing importance of aggregates made of granite, amphibolite-migmatite and sedimentary rocks. The basic changes in the geographic structure of crushed aggregates production in Poland were also characterized, especially development of their production in the eastern part of Dolnośląskie Voivodeship and eastern part of Świętokrzyskie Voivodeship. Importance of ownership consolidation for the development of crushed aggregates production was stressed. Competitiveness and importance of aggregates coming from the neighbouring countries were also taken into account.
8
Content available remote Mobilne i stacjonarne układy przeróbcze na przykładzie kopalni "Piława Górna"
PL
Przedstawiono wykorzystanie mobilnych układów przeróbczych na etapie budowy kopalni amfibolitu i migmatytu "Piława Górna". Zaprezentowano walory układów mobilnych wynikające z ich podstawowej cechy, tzw. "elastyczności" procesowej, na etapie udostępniania złoża i uruchomienia produkcji kruszyw nieomal w każdych warunkach przestrzennych i czasowych. Opisano korzyści biznesowe wynikające z właściwego wykorzystania tych układów. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na wybór rodzaju technologii ma przyjęta strategia rozwoju firmy. Uzasadniono także wybór stacjonarnego zakładu przeróbczego jako rozwiązania docelowego, warunkującego uzyskanie najwyższych standardów jakości wyrobów w przyjętej przez inwestora strategii utrzymania pozycji lidera rynku producentów kruszyw.
EN
Source of inspiration to write the article were relations between stone aggregate market and processing technologies. In the article use of mobile processing devices is shown during construction works in Piława Górna quarry. The stress is put on mobile plants' assets derived from their basic feature - flexibility that enables production of aggregate almost in every spatial and time circumstances. Readers' attention is drawn to business advantages that are effect of proper usage of mobile processing sets. The article is also an attempt to answer the question: what influence on choice of specific technology an implemented strategy of company's development has. The text also includes explanation for choosing stationary processing plant by DSS SA as target basic solution for production determining highest market quality standards in the strategy implemented by the investor for sustaining market's leader position among stone aggregate producers.
PL
Przedstawiono metodykę sterowania rozdrobnieniem urobku robotami strzałowymi jako możliwy sposób na obniżenie kosztów produkcji kruszyw łamanych w zakładach górniczych.
EN
Methodology of blasting rocks crumbling steering as a possibility of costs reduction during aggregate extraction has been presented in the paper.
10
Content available remote Popyt na kruszywa dla drogownictwa - prognozy i wrażliwość cenowa
PL
Związek popytu na kruszywa oraz ich cen jest dość złożony, jako że popyt na kruszywa zależy także od kosztów innych składników kosztów operacyjnych firm drogowych. Na wstępie analizowano ewolucję cen kruszyw łamanych, porównując dane z naszych ankiet wśród zarządów firm drogowych oraz dane z innych źródeł, biorąc przy tym pod uwagę istotną rolę kosztów transportu w cenach dla odbiorców końcowych, a także wrażliwość kosztów i rentowności firm drogowych na ceny kruszyw. Pozwala to na analizę powiązania cen kruszyw i ich zużycia. Przedstawiono też własną, uaktualnioną prognozę popytu na kruszywa ze strony branży drogowej do 2015 roku.
EN
The relationship between demand for crushed rock and its price is a complicated one, since the demand depends also on prices of other components of the road-building companies' operational costs. First, we study historical price changes, taking into account transportation costs of aggregates, and we assess the figures for 2009. Next, we analyze the sensitivity of the costs and profit margins of roadbuilding companies to prices of aggregates. Finally, we analyze the mutual dependence of crushed rock consumption and its price. Our outlook till 2015 for the demand for crushed rock for Polish road-building industry is also presented.
PL
W procesie produkcji kruszyw łamanych często musimy uwzględnić przeciwstawne cele, ekologiczne oraz ekonomiczne. Z ekologicznego punktu widzenia powinniśmy dążyć do maksymalnego wykorzystania zasobów. Tymczasem istotą produkcji kruszyw jest konieczność stosowania kilku stadiów kruszenia nadawy. W efekcie powstaje coraz więcej frakcji drobnych, traktowanych jako odpad. Z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniej byłoby sprzedawać frakcje o najwyższych cenach: grysy oraz tłuczeń. Pośrednim rozwiązaniem może być oferowanie mieszanek kruszywowych, zawierających frakcje o najniższym uziarnieniu. Artykuł omawia sposób optymalnego rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem rodzaju kopaliny, niezbędnych procesów przeróbczych, popytu na kruszywo oraz cen poszczególnych frakcji.
EN
There are in production process of broken aggregates the contrary ecological and economic purposes. From ecological point of view it should be tried to do the maximization in using up resources. So far the production of aggregates needs to use several stages of feed crushing. As the effect there is created more and more small fractions treated as waste. From economic point of view the best situation would be to sell the highest price (the most expensive) fraction: chippings, voussoir, breakstone. The mediate solution can be to offer the lowest granulation fractions. This paper describes the optimum way of choice in this matter, concerning the kind of mineral necessary for recast process, demand of aggregates, prices of particular fraction of aggregates.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.