Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antymon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The pyrometallurgical process of production of zinc and lead realized in The Zinc Smelting Plant "Miasteczko Śląskie" S.A. poses a potential threat to the natural environment. Technologies applied in the process produce toxic pollutants, among which one of the most important is dust which contains Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl, etc. The detailed determination of chemical and mineral compositions of the dust allows to understand its behaviour in the environment and observe migration pathways. The paper presents results of investigations of the migration possibility to the soil and water environment of trace elements cadmium and antimony present in one of the main phases, zinc oxide, emitted with dusts from various operations of pyrometallurgical extraction of Zn and Pb at the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant, Poland. The quantity of elements was estimated on the basis of: (i) dust fall, (ii) zinc oxide content in dust, (iii) element content in zinc oxide, and (iv) mobility of zinc oxide under the hypergenic conditions of the soil and water environment of the Smelting Plant area. Among the elements considered, cadmium and antimony emitted with zinc oxide contained in dusts from the Sintering Machine will pose a potential hazard for the soil and water environment of the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant area.
PL
Proces pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu metodą Imperial Smelting Process (ISP) stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Proces technologiczny ISP jest źródłem toksycznych zanieczyszczeń, spośród których jednymi z najważniejszych są pyły zawierające w swym składzie między innymi takie pierwiastki jak Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl. Dokładne poznanie składu chemicznego i mineralnego zanieczyszczeń pyłowych pozwala na określenie ich zachowania się w środowisku, prześledzienie drogi migracji. W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości migracji do środowiska gruntowo-wodnego pierwiastków śladowych występujących w jednej z głównych faz – siarczku cynku – emitowanej z pyłami pochodzącymi z różnych odcinków technologicznych pyrometalurgicznego otrzymywania Zn i Pb w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Polska. Ilość pierwiastków została oszacowana na podstawie: (i) opadu pyłu, (ii) udziału siarczku cynku w pyle, (iii) zawartości pierwiastka w siarczku cynku oraz (iii) mobilności siarczku cynku w warunkach hipergenicznych środowiska gruntowo-wodnego rejonu huty. Potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego rejonu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., spośród rozpatrywanych pierwiastków, będą stanowić kadm oraz antymon emitowane wraz z siarczkiem cynku zawartym w pyłach Maszyny Spiekalniczej
EN
Cutaneous leishmaniasis in Poland is an imported disease mainly occurring in tourists who travelled to tropical countries. Cutaneous symptoms occur as late as between ten and twenty days following the return from the tropics. Lesions connected with cutaneous leishmaniasis were most commonly diagnosed by Polish doctors as furuncle, ecthyma or ulceration and ineffectively treated for several weeks with antibiotics. The paper presents the case of leishmaniasis in a 30-year-old male with an ulceration of the left shank, ineffectively treated with antibiotics over a period of four months. The ulceration was healed completely only after leishmaniasis was diagnosed and following the application of a treatment based on antimony derivatives, followed by hyperbaric oxygenation performed in a hyperbaric chamber.
PL
Leiszmanioza skórna w Polsce jest to chorobą z importu i występuje głównie u turystów, którzy przebywali w krajach tropikalnych. Objawy skórne występują dopiero kilkanaście dni od powrotu z tropiku. Zmiany leiszmaniozy skórnej przez lekarzy w Polsce były najczęściej rozpoznawane jako czyrak, niesztowica lub owrzodzenie i nieskutecznie były leczone przez kilka tygodni antybiotykami. Przedstawiono przypadek leiszmaniozy u 30. letniego mężczyzny z owrzodzeniem podudzia lewego, którego nieskutecznie leczono antybiotykami przez cztery miesiące. Dopiero po rozpoznaniu leiszmaniozy i zastosowaniu leczenia pochodnymi antymonu, a następnie hiperbarią tlenową w komorze hiperbarycznej, nastąpiło całkowite wyleczenie owrzodzenia.
PL
Analityka specjacyjna jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi chemii analitycznej. Powodem, dla którego jest ona tak ważna jest fakt, iż nie całkowita zawartość danego pierwiastka ma wpływ na organizmy żywe, lecz forma jonowa, w jakiej on występuje. Z tego też powodu konieczny jest rozwój technik analitycznych, w tym technik łączonych takich jak LC-ICP-MS czy HPLC-ICP-MS. Antymon to pierwiastek, którego wpływ na organizmy biotyczne nie jest w pełni poznany, stąd budzi duże zainteresowanie chemików, biologów i genotoksykologów. W pracy zawarto szereg interesujących informacji dotyczących antymonu, jego organicznych i nieorganicznych form specjacyjnych. Przedstawiono szereg aplikacji techniki łączonej HPLC-ICP-MS w analityce specjacyjnej antymonu w próbkach pochodzenia biologicznego.
EN
The paper deals with the problem of multiple remelting influence on AlSi6Cu4 alloy modified by antimony on chosen mechanical characteristics, microstructure and gas content. This foundry alloy is used mostly in automotive industry. Foundry Aluminum-Silicon alloys are also used in number of industrial weight sensitive applications because of their low weight and very good castability and good mechanical properties. Modifiers are usually added to molten aluminum-silicon alloys to refine the eutectic phase particle shape and improve the mechanical properties of the final cast products and Al-Si alloys cast properties.
6
EN
Aluminium alloys based on Al-Si are used in automotive and aerospace industries. AlSi6Cu4 alloy is used the complicated castings, which must comply high strength requirements. Strength characteristics can also be affected by the modifiers: Na, Sr, Sb. In the literature is mentioned, that AlSi6Cu4 modified by sodium and strontium has negative effect - increases of the gas absorption. Modification of AlSi6Cu4 alloy by antimony, is still not mentioned in the literature. The article gives the effect of antimony on selected mechanical properties and gas content of foundry alloy AlSi6Cu4.
7
Content available remote AFM, ESR and optic study of Sb+ ions implanted photoresist
EN
Structure, electron spin resonance and reflection coefficient in thin films (1.8 �Ęm) of photoresist implanted by 60 keV antimony ions have been investigated in the fluence range 1x1015 . 5x1016 cm-2. Formation carbonized layer at critical fluence 5x1016 cm-2 have been observed. Thickness of implanted layer determined as 0.27- 0.39 �Ęm and refraction coefficient changes in the range 2.4 . 3.4 depending on fluence implantation.
PL
Badano strukturę, elektronowy rezonans spinowy oraz współczynnik odbicia cienkich powłok fotorezystu implantowanego jonami antymonu o energii 60 keV dawkami w zakresie 1x1015 – 5x1015 cm-2. Przy dawce krytycznej 5x1015 cm-2 zaobserwowano powstawanie warstwy osadu węgłowego. Określono grubość warstwy implantowanej: 0.27- 0.39 .m oraz zmiany współczynnika odbicia – w zakresie 2,4 - 3,4 w zależności od dawki implantacji.
9
Content available remote Use of anodic stripping voltammetry for determination of antimony in soils
EN
Conditions of determination of antimony(V) using anodic stripping voltammetry with differential pulse technique and hanging mercury drop electrode have been analyzed. Antimony was extracted from soils with HCl+HNO3 mixture (3:1). Deposition time was 15÷30 s, deposition potential –0.5 V and supporting electrolyte 3 M HCl. In the above conditions Sb(V) peak height vs its concentration dependence is linear up to 7·10–5 M antimony. The accuracy and precision of the proposed method is also satisfactory. The relative standard deviation for 1.5·10–7 M Sb(V) equals 7.5% and for 4·10–7 M Sb(V) equals 14.3%). The method has been applied to study the degree of contamination of soils in the vicinity of Huta Głogów copper smelter with antimony.
PL
W pracy opracowano metodykę oznaczania Sb(V) w ekstraktach glebowych, wykorzystując w tym celu woltamperometrię anodową. Antymon z gleb ekstrahowano mieszaniną HCl+HNO3 (3:1). Pomiarów dokonano w technice różnicowej pulsowej, stosując wiszącą rtęciową kroplową elektrodę. Elektrolitem podstawowym był 3 mol·dm -3 HCl. Czas zatężania wynosił 15÷30 s, potencjał zatężania –0,5 V wzgl. NEK. W tych warunkach krzywa kalibracji ma przebieg prostoliniowy aż do 7·10–5 mol·dm–3 Sb(V). Dokładność i precyzja opracowanej metodyki są zadowalające (względne odchylenie standardowe dla 1,5·10–7 mol·dm–3 Sb(V) wynosi 7,5%, dla 4.0·10–7 mol·dm–3 Sb(V) 14,3%). Opracowaną metodykę wykorzystano do oceny stopnia zanieczyszczenia antymonem terenów usytuowanych w zagłębiu miedziowym w pobliżu Huty Głogów.
EN
The article presents the hyphenated technique of high performance liquid chromatography and hydride generation atomic absorption spectrometry (HPLC-HG-AAS) in determination of antimony inorganic species: Sb(lII) and Sb(V) in ground water samples. While carrying separation of these forms on an anion-exchange column in a cliromatographic system and detection by means of hydride generation atomic absorption spectrometry method, the analytical signals of the determined forms were separated at the detection limits of 6.8 ng/cm' (peak high) or 2.7 ng/cm' (peak area) in the case of Sb(lll) and 4.8 ng/cm3 (peak high) or 3,2 ng/cm' (peak area) in the case of Sb(V) with RSD below 20% at the concentration of 25 ng/cm'. The hyphenated technique was applied for antimony determinations in polluted ground water.
PL
W artykule przedstawiono technikę łączoną wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HPLC-HG-AAS) w oznaczeniach specjacyjnych nieorganicznych form antymonu: Sb(III) i Sb(V) w próbkach wód. Prowadząc rozdzielanie form specjacyjnych na kolumnie jonowymiennej w układzie chromatograficznym i detekcję z użyciem absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków uzyskano rozdzielenie sygnałów analitycznych oznaczanych form antymonu przy granicach wykrywalności 6,8 ng/cm3 (wysokość piku) lub 2,7 ng/cm1 (powierzchnia piku) Sb(III) i 4,8 ng/cm' (wysokość piku) lub 3,2 ng/cm' (powierzchnia piku) Sb(V) z RSD odpowiednio poniżej 20% dla stężenia 25 ng/cm'. Technikę łączoną zastosowano w oznaczeniach antymonu w zanieczyszczonych wodach podziemnych.
PL
Czysty antymon jest srebrnobiałym metalem twardym o heksagonalnej strukturze krystalicznej, który ulega łatwo sproszkowaniu. W naturze występuje w postaci siarczku (antymonit) oraz jako powszechne zanieczyszczenie w kwarcu. Do produkcji antymonu wykorzystuje się antymonit. Narażenie zawodowe na antymon i jego związki nieorganiczne może występować w trakcie różnorodnych procesów produkcyjnych, m.in. przy wydobywaniu rud antymonu, ich wytopie oraz w procesach recyklingu. Może wtedy występować narażenie łączne na metaliczny antymon, arsen i ołów. W trakcie rafinacji pracownicy są narażeni na dymy tritlenku antymonu, a podczas produkcji takich stopów zawierających antymon, jak stopy z ołowiem, mogą być narażeni na pyły zawierające antymon, antymonowodór i ołów. Gazowy antymonowodór może się wydzielać w trakcie ładowania akumulatorów ołowiowych, stwarzając w zamkniętych pomieszczeniach istotne zagrożenie. W Polsce w 2000 r. nie było przekroczeń wartości NDS antymonu, która wynosi 0,5 mg/m3. Wartości DL50 różnych związków antymonu po podaniu do przewodu pokarmowego szczurom i świnkom morskim wskazują, że antymon metaliczny jest bardziej toksyczny (wartość DL50 wynosi 100 mg/kg masy ciała) niż związki, w których antymon występuje w postaci trój- i pięciowartościowej (1000 ÷ 4000 mg/kg). Dane uzyskane w środowisku pracy wskazują, że układem krytycznym w przypadku narażenia inhalacyjnego na antymon i jego związki jest układ oddechowy. Wyniki badań pracowników zakładu przetwórstwa antymonu w Zjednoczonym Królestwie wykazały u 44 osób objawy pylicy płuc, spośród 262 badanych w badaniu radiologicznym. Metodą spektrometrii rentgenowskiej stwierdzono tendencję do kumulacji antymonu w płucach w miarę wydłużania okresu zatrudnienia. W przypadku badań eksperymentalnych za kluczowe można uznać badania Newtona i in. opublikowane w 1994 r. i niewzbudzające zastrzeżeń od strony metodycznej. Podczas tych badań szczury narażano drogą inhalacyjną na tritlenek antymonu o dużej czystości. W grupie zwierząt narażanych przez 13 tygodni na Sb2 O3 o stężeniu 23,46 mg/m3 (6 h dziennie, 5 dni w tygodniu) śródmiąższowe zwłóknienia płuc wystąpiły częściej niż w grupach zwierząt o mniejszym narażeniu i w grupie kontrolnej. W kolejnym badaniu trwającym rok, z rocznym okresem obserwacji po zakończeniu narażenia, u szczurów narażonych na związek o największym stężeniu Sb2 O3 wynoszącym 4,5 mg/m3 nie stwierdzono zwłóknień. W grupach badanych nie stwierdzono także zmian hematologicznych (stężenie hemoglobiny, liczba erytrocytów i leukocytów) i biochemicznych (aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa, fosfataza alkaliczna, azot mocznikowy we krwi, glukoza na czczo, białko całkowite, chlorki), a jedynym objawem działania było zwiększenie liczby makrofagów w pęcherzykach płuc. Przyjmując za efekt krytyczny występowanie zwłóknień w płucach, stężenie 4,5 mg/m3 Sb2O3 (3,94 mg/m3 Sb) można przyjąć za wartość NOAEL antymonu. Sugeruje się brak działania mutagennego i genotoksycznego antymonu i jego związków. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) stwierdziła w 1989 r., że nie ma wystarczających dowodów działania rakotwórczego tritlenku i trisiarczku antymonu u ludzi, natomiast istnieją wystarczające dowody działania rakotwórczego tritlenku antymonu i ograniczone dowody takiego działania dla trisiarczku antymonu u zwierząt doświadczalnych. Proponuje się przyjęcie stężenia 0,5 mg/m3 za wartość NDS antymonu i jego związków nieorganicznych. Wartość tę ustalono na podstawie wyników badań eksperymentalnych. Nie proponuje się ustalania wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) i wartości dopuszczalnego stężenia w materiale biologicznym (DSB) antymonu.
EN
Antimony is a silvery white brittle metal, most commonly found in sulfides and sulfo salts. The predominant one is stibnite (Sb2S3). Antimony is a common constituent of metal alloys. The most important use of antimony metal is as hardener in lead storage batteries. Antimony trioxide is used in fire retardants formulations for plastics, rubbers, textiles, paper, and paints; as an additive in glass and ceramic products; and as a catalyst in the chemical industry. The intraperitoneal LD50 for rats was reported to be 100 mg/kg for the metal, 1000 mg/kg for the trisulfide, and 3250 mg/kg for the trioxide. Existing industrial toxicologic information indicates that antimony and its compounds irritate the upper respiratory tract. Several authors have remarked on pneumoconiosis-like X-ray pictures obtained from workers with long-term occupational exposure to antimony. On examination of antimony process workers significant correlation between estimated lung antimony and period of employment was found. Fisher 344 rats were exposed by inhalation to Sb203 dust of high purity at exposure levels of 0, 0.06, 0.51 and 4.5 mg/m3 for 12 months followed by a 12-month observation period. There were no Sb2O3 effects on clinical chemistry or hematology and only slight microscopic changes in the lungs. There were no neoplasms among any of the groups and they were within the historical range for controls. The concentration of 4.5 Sb2O3 mg/m3 (3.92 mg Sb/m3) was adopted as the NOAEL value. Using the total coefficient of uncertainty (equal to 8) the calculated MAC value for Sb is 0.5 mg/m3. There are no grounds for accepting STEL or BEI values for antimony.
PL
Przedstawiono wyniki cynkowania jednostkowego dwóch wybranych gatunków stali (St3S, 55) w kąpieli ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sb0,1. Kąpiel ta powstała przez zastąpienie w stopie WEGAL składnika drogiej cyny tańszym dodatkiem antymonu. Ustalono, że zastosowane dodatki antymonu nie wywołały zmiany w kinetyce przyrostu powłok z czasem na obydwu badanych stalach. Osiągnięcie kwiatowego wyglądu powłok możliwe jest już po dodaniu do kąpieli najmniejszej ilości antymonu (0,03%). Otrzymane powłoki są jednakowego typu na każdej z cynkowanych stali. W próbie zginania wszystkie powłoki wykazały bardzo dobrą plastyczność i prawidłową przyczepność dyfuzyjną do podłoża stalowego. Miały gładki, jasny i błyszczący wygląd. Taki wygląd powłok, uzupełniony kwiatowym obrazem, przyjęty jest jako standard. Opisane powłoki otrzymano również na stalach reaktywnych.
EN
Test results of batch galvanising of two selected steel grades (St3S, 55) in a ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sb0,1 bath have been presented. The bath was prepared from the WEGAL alloy, in which expensive tin has been replaced by cheaper antimony. It was found that an addition of antimony did not change the kinetics of the coating growth in time on both steel grades under investigation. Obtaining a spangled appearance of galvanized coatings can be achieved with the smallest addition of antimony to the bath (0.03%). The coatings obtained on both steel grades were of the same type. Bending tests conducted on all the coatings, showed they had high plasticity and exhibited good diffusive adhesion to the steel substrate. Their appearance was smooth, bright and glossy. Such an appearance, supplemented with a spangled image has been accepted as a standard. The described coatings were also obtained on reactive steels.
EN
In this contribution the effect of different modificators on microstructure (morphology of eutectic silicon) and mechanical properties (ultimate tensile strength - UTS, elongation - A) of hypoeutectic Al-Si alloy is compared. There were used two types of inoculant strontium (Sr) and antimony (Sb) and two types of hypoeutectic alloys (AlSi7Mg0.3 and AlSi10MgMn).
PL
W pracy porównano wpływ różnych modyfikatorów na mikrostrukturę (morfologia krzemu eutektycznego) oraz właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie - UTS, wydłużenie – A). Zastosowano dwa modyfikatory, stront (Sr) i antymon (Sb) i dwa rodzaje podeutektycznych siluminów (AlSi7Mg0.3 oraz AlSi10MgMn).
EN
A sensitive and selective method for the determination of Sb(III) by adsorptive stripping voltammetry (AdSV) at a hanging mercury electrode using gallocyanine (7-dimethylamino- -4-hydroxy-3-oxophenoxazine-1 -carboxylic acid) ligand has been described. The optimum conditions for Sb(IIi) determination arc the following: ammonia buffer pH 8.3: gallocyanine / Sb(III) molar ratio 10; accumulation potential: -0.4 V vs saturated Ag/AgCI; accumulation time: up to 4 min. The stripping peak of Sb(III) was recorded at about-(0.67-0.68) V. Detection limit equalled to 0.25 μg L-1Sb(III) at 4 min accumulation time and RSD was in the range 5-6%. Sb(V). copper, bismuth, lead, and cadmium ions did not interfere in the determination.
PL
Opisano czulą i selektywną metodę oznaczania Sb(IlI) za pomocą adsorpcyjnej wollampe-rometrii stripingowej. Antymon zależano adsorpcyjnie na wiszącej elektrodzie rtęciowej jako kompleks z gallocyjaniną (7-dimetyloamino-4-hydroksy-3-oksofenoksazyno-1- -karboksylowykwas) i następnie redukowano woltamperometrycznie. Optymalne warunki oznaczania byty następujące: bufor amonowy o pH 8,3, stosunek stężeń molowych gallocyjaniną/ Sb(III) = 10, potencjał zależania -0,4 V νs nasyconej elektrody Ag/AgCl, czas zateżania do 4 min. Pik redukcji antymonu pojawiał się przy ok. -0,67, -0.68 V. Granica wykrywalności przy 4-minutowym zatężaniu wynosiła 0,25 &mug L-1, a względne odchylenie standardowe 5—6%. Sb(V) i jony: Cu, Bi, Pb i Cd nie przeszkadzały w oznaczaniu.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania rafinacji próżniowej miedzi blister od antymonu w zakresie ciśnień od 8 do 1333 Pa i temperatur1423 — 1523 K. Ponadto dokonano prób przetopów próżniowych syntetycznych stopów Cu-Sb-O w celu wykazania wpływu tlenu zawartego w ciekłej miedzi na eliminacje z niej antymonu w analizowanym procesie. W tej serii doświadczeń badaniom poddano stopy zawierające do 2% mas. antymonu i 0.5% mas. tlenu. Badanie prowadzono przy wykorzystaniu próżniowego pieca IS 5/III firmy Leybold Heraeus. Uzyskane wyniki rafinacji miedzi blister posłużyły do wyznaczenia doświadczalnego współczynnika przenikania masy, a więc podstawowego parametru kinetycznego charakteryzującego badany proces. Jednocześnie wyznaczono wartości wspołczynników wnikania masy w fazie ciekłej Βc i stałej szybkości parowania ke. Pozwoliło to między innymi na oszacowanie oporu wnikania w fazie ciekłej. Dla całego zakresu parametrów doświadczalnych wartość współczynnika przenikania masy jest znacznie większa od wartości stałej szybkości parowania. Oznacza to, iż nie jest możliwy proces odparowania antymonu w postaci metalicznej z ciekłej miedzi. Uzyskana wysoka wartość energii aktywacji badanego procesu świadczy o tym, iż posiada on kontolę kinetyczną i o jego szybkości decyduje szybkość reakcji chemicznych tworzenia tlenków antymonu przebiegających na powierzchni międzyfazowej. Wykazano, iż tlen zawarty w ciekłej miedzi intensyfikuje usuwanie antymonu w procesie rafinacji próżniowej przez stworzenie warunków do przebiegu reakcji tworzenia gazowych tlenków antymonu. Ponieważ miedź blister zawierała powyżej 0,4% tlenu można więc przyjąć, iż usuwanie antymonu przebiegało na skutek tworzenia się SbO i Sb4O6.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zwilżalności w układzie: ciało stałe-ciecz, najważniejsze teorie zwilżalności oraz wyniki badań zwilżalności stałych tlenków metali ciekłymi metalami i stopami. W części eksperymentalnej, na wzorcowym podłożu ceramicznym z tlenku glinu, wykonano pomiary kątów zwilżania miedzią oraz stopami miedzi z antymonem, ołowiem i siarką.
EN
Fundamentals of the wettability in the solid-liquid system as well as the main theories on wettability, and the results of studies on wettability of solid metal oxides by liquid metals and alloys have been presented. In the experimental part of this work, measurements of the contact angles between Al2O3 ceramic standard substrate and copper as well as Cu-Sb, Cu-Pb and Cu-S alloys were made.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oznaczania całkowitej zawartości arsenu, antymonu i selenu oraz ich nieorganicznych form specjacyjnych w wodach podziemnych i powierzchniowych z rejonu infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych dla miasta Poznania. Oznaczone zawartości mikropierwiastków w próbkach wód podziemnych osiągnęły wartość arsenu ogólnego do 2,31 ng/ ml, antymonu do 0,49 ng/ml i selenu do 0,51 ng/ml, przy granicach wykrywalności 0,04 ng/ ml dla As i Sb oraz 0,03 ng/ml dla Se. Oznaczone wody charakteryzowały się zróżnicowaną zawartością analizowanych pierwiastków oraz stopniem ich utlenienia, w zależności od położenia w lokalnym systemie krążenia związanym ze specyfiką funkcjonowania ujęcia infiltracyjnego. W artykule dokonano charakterystyki obiektu badań oraz opisano warunku hydrogeologiczne w dolinie rzeki Warty. Uzyskane wyniki wykorzystano w śledzeniu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
EN
This work presents the results of determinations of total arsenic, antimony and selenium content as well as their inorganic species in ground and surface water in the region of a water intake with induced infiltration of Poznań city. Total concentrations of arsenic determined in ground water samples ranged to 2.31 ng/ml, of antimony to 0.49 ng/ml and of selenium to 0.51 ng/ml at the detection limits of 0.04 ng/ml for As and Sb and 0.03 ng/ml for Se. The water studied was characterized by different concentrations and oxidation levels of the elements analyzed, depending on their occurrence in the ground water flow system affected by the specific workings of the water intake with induced infiltration. Moreover, the water intake and hydrogeological conditions in the Warta River valley were described. The results obtained were applied to observations of contaminants migration in ground water.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy specjacyjnej arsenu, antymonu i selenu w próbkach 5 wód powierzchniowych w Poznaniu. Całkowite Średnie stężenie arsenu, antymonu i selenu (19 miejsc poboru prób) oznaczane było metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej z generacją wodorku i wynosiło dla arsenu od 0,21 ng/ml do 2,19 ng/ml, dla antymonu od 0,10 ng/ml do 1,76 ng/ml i dla selenu od 0,17 ng/ml do 1,77 ng/ml.
EN
This work reports results of the speciation analysis of arsenic, antimony and selenium in water samples from surface waters of the city Poznań. The total mean concentration of arsenic, antimony and selenium (19 sampling sites) were determined by means of the atomic absorption spectrometry method with hydride generation and ranged for arsenic from 0,21 ng/ml to 2,19 ng/ml, for antimony from 0,10 ng/ml to 1,76 ng/ml and for selenium from 0,17 ng/ml to 1,77 ng/ml.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń specjacyjnych arsenu, antymonu i selenu w próbkach wody jeziora Jarosławieckiego położonego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W oznaczeniach specjacyjnych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków całkowite średnie (dla 11 punktów pobierania próbek) stężenia arsenu wynosiły 0,64 ng/ml wiosną i 0,54 ng/ml latem, antymonu odpowiednio 0,60 ng/ml i 0,11 ng/ml, selenu 0,30 ng/ml i 0,24 ng/ml, przy granicach wykrywalności odpowiednio 0,04 ng/ml dla As, 0,04 ng/ml dla Sb oraz 0,03 ng/ml dla Se. Dla arsenu stwierdzono przewagę formy As (III), w przypadku antymonu zaobserwowano przewagę formy Sb(III) wiosną oraz równowagę obu badanych form specjaeyjnych Sb(III) i Sb(V) dla próbek wody pobieranych latem. W przypadku selenu wiosną dla niektórych próbek przeważała forma Se(VI), dla próbek wody pobieranych latem stwierdzono przewagę formy Se(IV).
EN
This work reports results of the speciation analysis of arsenic, antimony and selenium in water samples from Jarosławieckie Lake, which is located in the National Park of Great Poland. The total mean concentrations of arsenic, antimony and selenium (11 sampling sites) were determined by means of the atomic absorption spectrometry method with hydride generation and ranged for arsenic from 0.64 ng/ml in spring to 0.54'ng/ml in summer, for antimony from 0.60 ng/ml to 0.11 ng/ml respectively and for selenium from 0.30 ng/ml to 0.24 ng/ml at the detection limits of 0.04 ng/ml for As, 0.04 ng/ml for Sb and 0.03 ng/ml for Se. In the case of arsenic its As (HI) species prevailed, while in the case of antimony the Sb (III) species predominated in spring. A balance between both of the species Sb(III) and Sb(V) was observed in water samples collected in summer. In the case of selenium, Se (VI) species predominated in some samples collected during the spring; however, in the water samples gathered up in summer Se (IV) species prevailed.
EN
The aim of the present study was to determine the selenium and antimony content in same selected soils of Lublin and to evaluate the relations between the concentration levels of these elements and the basic soil properties of the city agglomeration. The soil pits were located within the town borders of Lublin. The study material represents varied land use and various types of soils. The close proximity of industrial plants as potential sources of pollution was considered when selecting the sites for study. Soil material consisting of 18 profi1es was collected in 2002. Four characteristic profiles were then selected from the pool sampled. The soil basic properties were determined in the samples collected. Mineralisation of the soil samples was carried out using aqua regia (nitrohydrochloric acid) using the ISO 11466 method. Selenium and antimony were determined on the Fias 400-AAS 3300 Perkin Elmer apparatus using boron hydride. The highest concentration of selenium and antimony was noted in soil of anthropogenic origin. Soils of the same type, subjected to varied anthropopressure, were taken into consideration. Increased concentration or Se and Sb in the case of forest soil was recorded, especially in the humus horizon. It indicates filtering activity of deciduous forest which constitutes a barrier for dusts, transported by wind from industrialized areas. In soils used in the same way - but typologically different - the organic matter, the granulometrie composition and the soil'pH reaction exerted a significant effect on the selenium and antimony accumulation.
PL
Gleba jako stały element krajobrazu jest szczególnie narażona na obszarze aglomeracji miejskich na wieloraką presję antropogeniczną. Nakładają się tu zarówno mechaniczne, jak i chemiczne oddziaływania. Celem przeprowadzonych badań jest określenie zawartości selenu i antymonu w wybranych glebach Lublina i oceni zależności pomiędzy koncentracją tych pierwiastków, a podstawowymi właściwościami gleb aglomeracji miejskiej. Materiał glebowy w ilości 18 profili pobrano w miejscach reprezentatywnych dla określonego typu gleb, rodzaju użytkowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych będących potencjalnym źródłem zanieczyszczenia. Z pobranych profili wytypowano cztery charakterystyczne. Oznaczono podstawowe właściwości glebowe. Mineralizację próbek glebowych przeprowadzono wodą królewską, metodą ISO 11466. Selen i antymon oznaczono na aparacie Fias 400-AAS 3300 Perkin Elmer, techniką generacji wodorków. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono największą koncentrację selenu i antymonu w glebie pochodzenia antropogennego. Stwierdzone nagromadzenie selenu i antymonu w powierzchniowym poziomie gleby leśnej, w stosunku do gleby tego samego typu użytkowanej rolniczo, wskazuje na działalność filtrującą lasu liściastego, z którego pobrano materiał glebowy do badań. W glebach jednakowo użytkowanych, a zróżnicowanych pod względem typologicznym znaczącą rolę w koncentracji selenu i antymonu ma: substancja organiczna, skład granulometryczny i odczyn pH gleby.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.