Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dry method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono metody odsiarczania gazów spalinowych stosowane w elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne, przegląd stosowanych urządzeń wraz z podaniem parametrów ich pracy oraz grupy najczęściej stosowanych sorbentów nieorganicznych z opisem chemicznych mechanizmów ich przetwarzania. Podano zalety i wady tych rozwiązań z punktu widzenia budowy i eksploatacji instalacji przemysłowych.
EN
A review, with 52 refs., of semi-dry and wet methods for flue gas desulfurization as well as sorbents and equipment used in the industrial scale.
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
3
Content available remote Optimalization of sorbent feeding in the dry method of flue gas desulfarization
EN
The swiftly developing sea transport contributes to a considerable increase of fuel usage in the international shipping, which results in the escalation of toxic compounds emitted into the atmosphere. It is followed by the constantly heightened requirements limiting those emissions. In the case of sulfur oxide emission, inside of SECA (Sulfur Emission Control Area), the maximum content of sulfur in the shipping fuels used on the territorial seas was reduced to 0.1% per mass unit, but at the same time the legislator allows the ability to use a desulfurization installation working in a closed configuration. One of the desulfurization methods fulfilling those requirements is the dry method of desulfurization. In this paper are presented the results of research conducted on this very topic in the Department of Marine and Land Power Plants. The focus is the presentation of formulated characteristics of adsorbent feeding by an injection system dedicated to the dry method.
EN
Development of technology for exhaust gas desulfurization in marine engines using the dry method is, nowadays, a priority due to the calendar of introducing restrictions by the Directive of the European Parliament and of the Council 2012/33/EU of 21 November 2012. According to this directive, starting from 1 January 2015, inside the SECA (Sulphur Emission Control Area) the maximum sulfur content of marine fuels used on territorial seas is 0.1% per weight unit. But at the same time the directive allows for the use of exhaust gas desulfurization plant operating in a closed system. The ship equipped with the system will be able to use fuels with a high sulfur content, which will then be removed from the exhaust gas through an applied adsorber, and the reacted adsorbent is received by specialized services stationed in harbors. The International Maritime Organization has set a limit value of the emissions of sulfur oxides in exhaust gases of marine engines at 6 g/kWh (International Convention for the Prevention of Sea Pollution from Ships MARPOL 73/78 Annex VI, Regulation 14). Contemporary methods of exhaust gas desulfurization in marine engines are all expensive methods (4-5 million euro). This is, among other reasons, due to the limited market audience, but primarily due to the monopolized position of manufacturers offering fabrication and assembly of this type of marine ship installations. Proposed as part of a research project financed by the Regional Fund for Environmental Protection and Maritime Economy in Gdansk, the dry method (adsorption) reducing SOx emissions in exhaust gases of marine engines, is an alternative, and a definitely cheaper and therefore competitive solution, compared to the wet methods (absorption), which are currently the most widely used in marine scrubber installations. Importantly, as confirmed by the results of the study, the proposed dry method, in addition to the effective reduction of sulfur oxides, also reduces emissions of nitrogen oxides and carbon monoxide. The paper presents the configuration and measurement capabilities of the test station built under the project, as well as the representative results of the investigations so far. During the exhaust gas desulfurization test a sodium adsorbent (sodium bicarbonate) and its modifications were used in the process of mechanical, chemical, and thermal activation. Two physicochemical processes were studied during the development of the method: of adsorbent’s reaction on the chemical emission of the exhaust gas – the effectiveness of SOx and NOx compound removal, with various structural solutions in the process reactor, the impact of the adsorber on the emission source of sulfur oxides, that is, on the compression-ignition engine. Therefore, one of the priorities of the project, with a utilitarian significance, was to determine the impact of the inclusion of the desulfurization installation in the exhaust gas system on the energy ratios of the engine.
5
Content available remote Zmniejszanie emisji SOx w spalarniach odpadów
PL
Dokonano przeglądu metod usuwania tlenków siarki wytwarzanych w spalarniach odpadów. Temat ten nabiera ważności zarówno w świetle trwających inwestycji na terenie Polski (6 nowych spalarni), jak i coraz bardziej wymagających przepisów uchwalanych przez Unię Europejską. Zaprezentowano techniki usuwania SOx ze spalin metodami: suchą, półsuchą i mokrą. Każdą z nich omówiono z technologicznego i procesowego punktu widzenia. Ukazano wady i zalety poszczególnych metod. Zwrócono uwagę na wieloczynnikowość kryteriów, które muszą zostać wzięte pod uwagę podczas wyboru którejś z nich.
EN
A review, with 61 refs., of dry, semi-dry and wet methods for SOx removal from flue gas.
EN
The study presents a technology of sodium tripolyphosphate (STPP) production with the use of a dry, single-stage method. The reacting substrates (concentrated wet-process phosphoric acid - WPPA and solid Na2CO3 ) are mixed with a recycled final product (STPP) in a mixer, then a „quasi-dry” mixture is calcined in a rotary kiln. Thanks to that, some stages of a classic method of STPP production are eliminated: one of the two-stage neutralization of the phosphoric acid with sodium carbonate at temperature ~80°C, filtration of the neutralised solution and its evaporation, as well as the stage of drying a solution of mono- and di-sodium orthophosphate in a spray dryer. According to the presented technical and economical analysis, the costs of STPP production using a single-stage dry method can be 10% lower compared to the classic method.
EN
In this paper some cases of repair and reinforcement of structures and buildings, selected from over 400 works carried out in last 20 years, were presented. Effectiveness and durability of this works were addressed. Attention was drawn to influences of environment and concrete contamination, selection of a proper repair method as well as requirements concerning a range of components of a concrete mix. The introduced Polish code "Sprayed concrete" was also discussed.
PL
Artykuł podaje krótką charakterystykę technologii utylizacji kineskopów metodą suchą. Przedstawiono obserwacje i doświadczenia z rozruchu i początkowego okresu użytkowania instalacji utylizacji kineskopów w zakresie funkcjonalności rozwiązań, emisji pyłów, emisji hałasu, skuteczności rozcinania kineskopu, skuteczności usuwania warstwy luminoforowej i niezawodności poszczególnych urządzeń. Zasygnalizowano możliwość modyfikacji niektórych elementów linii.
EN
The article briefly presents the features of the dry method used for utilization of picture tubes as well az the observations and experience from the start-up and initial operation of the picture tube utilization line. The article discuses the functionality of solutions, the dust and noise emissions, the efficiency of picture tube cutting and removal of luminophore, and the reliability of individual devices. Additionally, possible modifications of some line components are indicated.
9
Content available remote Ocena efektów przebudowy cementowni metody mokrej na metodę suchą
PL
Celem prezentowanego artykułu jest porównanie emisji zanieczyszczeń z cementowni w aspekcie mokrej i suchej metody produkcji cementu. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę produkcji cementu, a także towarzyszące jej emisje zanieczyszczeń. Szczególną uwagę poświęcono planom przyszłościowym cementowni.
EN
The objective of the presented article is to compare the pollution emission in the cement mill with regard to the wet and dry method. This work presents the short characteristic of the cement manufacturing along with the accompanying pollution emision. The special attention has been drawn to the future plans of the cement mill.
PL
Opisano suche metody odsiarczania spalin (FSI oraz IDSI) oraz stosowane w nich sorbenty. Bardziej szczegółowo omówiono sorbent z wodorotlenku wapnia.
EN
The dry methods of desulphurization of flue gases (FSI and IDSI) have been described and the sorbents used for them have been characterized. In more detail properties of lime sorbent have been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.