Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piec łukowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Rodzaje obecnie stosowanych pieców do produkcji stopów żelaza
PL
Odlewnictwo stanowi jeden z najważniejszych filarów gospodarki. Metodą odlewania wykonuje się wiele elementów, które następnie są wykorzystywane praktycznie we wszystkich sektorach, począwszy od drobnych elementów codziennego użytku po odpowiedzialne części stosowane w rolnictwie, przemyśle wydobywczym, chemicznym, spożywczym, motoryzacji czy transporcie lotniczym i kosmonautyce.
2
Content available remote Monitoring of electric arc furnace supply voltage frequency using phasor analysis
EN
This paper presents the results of measurement experiment conducted in the operating steel plant. Frequency analysis of measured signals revealed an interesting phenomenon, as it happened that after switching off the electric arc furnace, the frequency of the supplying voltage and current increased slightly instead of decreasing, as we would normally expect. This abnormal frequency behaviour was identified by phasor analysis and also confirmed by the DTFT (Discrete Time Fourier Transform) analysis, and the MatrixPencil analysis.
PL
Artykuł prezentuje wyniki eksperymentu wykonanego w hucie stali. Analiza częstotliwości ujawniła ciekawe zjawisko, w którym po wyłączeniu pieca łukowego częstotliwości napięcia i prądu w wewnętrznej części huty zmniejszyła się zamiast zwiększyć, jak można by się spodziewać. To nieoczekiwane zjawisko zostało zarejestrowane z pomocą PMU i potwierdzone przez transformację Fouriera dla sygnałów dyskretnych oraz analizę MatrixPencil.
PL
W artykule opisano wybrane czynniki wpływające na zmiany długości łuków występujące w piecach łukowych AC. Szczególną uwagę zwrócono na wydłużenia kolumny plazmowej towarzyszące procesom zainicjowania i gaszenia łuku. Do symulacji pracy pieca wykorzystano matematyczny model Pentegowa łuku elektrycznego z zadaną statyczną charakterystyką napięciowo-prądową, zależną od długości kolumny. Opracowano model układu zasilania pieca z sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Przedstawiono wyniki badań uzyskane w stanach asymetrii sieci trójfazowej wywołanych zwarciem i rozciąganiem łuku w jednej fazie, a także rozciąganiem łuków w dwóch fazach. Zaprezentowano wyznaczone wartości wskaźników asymetrii oraz wartości skuteczne prądów i napięć w wybranych węzłach systemu. Stwierdzono silny wpływ stanów zwarcia i rozciągania łuków, występujących w jednej oraz w dwóch fazach, na wartości skuteczne napięć i prądów w pozostałych fazach oraz na asymetrię napięć po stronie pierwotnej transformatora piecowego, a także po stronie wtórnej transformatora sieciowego.
EN
The article describes selected factors affecting changes in arc length occurring in AC arc furnaces. Particular attention was paid to the extension of the plasma column accompanying the processes of initiating and extinguishing the arc. For the simulation of the furnace work, mathematical Pentegov model of the arc was used with a given static voltage-current characteristic depending on the length of the column. A model of the AC arc furnace power supply system from the high voltage power network was developed. The research results obtained in the three-phase network asymmetry caused by short circuit and arc stretching in one phase, as well as arc stretching in two phases are presented. The determined values of asymmetry indices and RMS values of currents and voltages in selected system nodes were presented. A strong influence of short-circuit and arc stretching states, occurring in one and two phases, on the effective values of voltages and currents in the remaining phases and on voltage asymmetry on the primary side of the furnace transformer and on the secondary side of the network transformer was found.
PL
Artykuł prezentuje wyniki eksperymentu wykonanego w hucie stali. System pomiarowy wykorzystany do przeprowadzenia pomiarów jest oparty na systemie czasu rzeczywistego z układem FPGA, który pozwala na wykonanie pomiarów sygnałów analogowych. Trzy fazy napięcia i prądu zostały zmierzone w trzech wybranych punktach sieci zasilającej. Analiza częstotliwości ujawniła ciekawe zjawisko, w którym po wyłączeniu pieca łukowego częstotliwości napięcia i prądu w wewnętrznej części huty zmniejszyła się zamiast zwiększyć, jak można by się spodziewać. To nieoczekiwane zjawisko zostało zarejestrowane z pomocą PMU i potwierdzone przez analizę MatrixPencil. Przeprowadzone pomiary potwierdziły zasadność monitorowania częstotliwości napięcia zasilania pieców łukowych za pomocą analizy fazora.
EN
This paper presents the results of measurement experiment conducted in the operating steel plant. The measurement system was built with real time system with FPGA module, capable of measuring analog signals. Three phase voltages and currents were acquired in three selected points of supplying power network. Frequency analysis of measured signals revealed an interesting phenomenon, as it happened that after switching off the electric arc furnace, the frequency of the supplying voltage and current increased slightly instead of decreasing, as we would normally expect. This abnormal frequency behavior was identified by phasor analysis and also confirmed by DTFT (Discrete Time Fourier Transform) analysis, and MatrixPencil analysis. Performed measurements proved phasor analysis to be a useful application for electric arc furnace frequency monitoring.
PL
Przedstawiono wpływ wybranych czynników fizykochemicznych, występujących w kotłach stalowniczych pieców łukowych, na charakterystyki wyładowań elektrycznych. Opisano statyczne i dynamiczne właściwości łuków sitnoprqdowych. Oceniono użyteczność wybranych modeli matematycznych łuków, które są wykorzystywane do symulacji procesów w układach zasilania pieców łukowych. Rozpatrzono zagadnienia wyznaczania charakterystyk łuku elektrycznego w warunkach eksploatacji przemysłowej pieców łukowych.
EN
The influence of selected physicochemicai factors occurring in steel arc furnaces on the characteristics of electric discharges has been presented. Static and dynamic properties of high current arcs have been described. The usefulness of selected mathematical arcs models, which are used to simulate processes in arc furnace power systems, has been evaluated. The issues of determining the characteristics of electric arc in the conditions of industrial operation of arc furnaces nave been considered.
EN
The structural Simulink-model of the two-loop control system of an arc furnace electric mode is proposed. The structural model of the thyristor-reactor groups is described and the research of the electric mode coordinates control processes was performed. The obtained results confirmed a significant increase of currents regulation speed.
PL
Zaproponowano konstrukcyjny model Simulinka układu sterowania z dwiema pętlami w trybie elektrycznym pieca łukowego. Opisano model strukturalny grup tyrystor-reaktor i przeprowadzono badania procesów sterowania koordynacjami w trybie elektrycznym. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wzrost prędkości regulacji prądów.
7
Content available remote Physical model of power circuit of three-phase electric arc furnace
EN
The paper deals a model of the circuit arc furnace designed for electrotechnology or fundamentals of electrical engineering laboratory. This model works at low currents, without high temperature components. In this way, the cooling and dissipation of energy are avoided. This model allows the study of the impact of the supply system restrictions, reactive power compensation problems, harmonic propagation in the system and characteristics verification designated analytically or by simulation.
PL
W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów i charakterystyk regulacyjnych hydraulicznego napędu elektrod pieca łukowego AC dużej mocy. Opisano układ sterowania i regulacji położenia elektrod z siłownikami hydraulicznymi. Do bezpośredniego pomiaru położenia elektrod pieca użyto laserowych czujników odległości, podłączonych do komputera pomiarowego. Wyznaczono charakterystyki położenia i prędkości elektrod dla różnych stanów pracy oraz pokazano dynamiczne przebiegi czasowe ruchu elektrod w różnych fazach wytopu. Sformułowano wnioski dotyczące nastaw w układzie sterowania elektrod pieca.
EN
The article presents the results of measurements of the parameters and characteristics of the hydraulic control of electrodes of high power AC arc furnace. The control and positioning system of the electrodes with hydraulic actuators has been described. Laser distance sensors connected to the measuring computer were used for the direct measurement of the position of AC furnace electrodes. The control signals for the electromagnetic valves were also measured. DasyLab and Matlab software were used for the data acquisition and analysis. The position and speed characteristics of the electrodes for various operating states have been determined. Dynamic characteristics of the electrodes movement in the various melting phases are shown. Conclusions on settings in the furnace electrodes control system were formulated.
9
Content available remote Model fizyczny obwodu elektroenergetycznego trójfazowego pieca łukowego
PL
W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.
EN
The paper deals a model of the circuit arc furnace designed for electrotechnology or fundamentals of electrical engineering laboratory. This model works at low currents, without high temperature components. In this way, the cooling and dissipation of energy are avoided. This model allows the study of the impact of the supply system restrictions, reactive power compensation problems, harmonic propagation in the system and characteristics verification designated analytically or by simulation.
PL
W artykule porównano parametry elektryczne modernizowanej instalacji pieca łukowego AC dla dwóch różnych mocy transformatora piecowego oraz zmniejszonej reaktancji dławika szeregowego w torze zasilania średniego napięcia. Wyznaczono parametry oraz charakterystyki systemu zasilania pieca. Po modernizacji przeprowadzono racjonalizację stanów pracy pieca łukowego. Celem było uzyskanie maksymalnej mocy czynnej pobieranej przez piec w warunkach istniejących ograniczeń prądowych, przy zachowaniu stabilnej pracy w stanach dynamicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wskaźniki elektroenergetyczne charakteryzujące efektywność procesu wytopu.
EN
Electric indices of a the modernized AC arc furnace system are compared for two furnace transformers of different power and reduced reactance of the serial reactor in medium voltage power line. Parameters and characteristics of the power system of the arc furnace are determined. Improvement of the arc furnace operating conditions after the modernization has been performed. The aim was to obtain the maximum active power consumed by the furnace and preserve its stable operation in dynamic states taking into account existing current limitations. The electric power indices that characterize efficiency of the melting process were determined on the basis of experiments.
EN
The present article shows the results of an analysis of active power consumed by AC arc furnace at various stages of the melting process, taking harmonics into consideration. The analysis was based on measurement data in the form of computer recorded voltage and current waveforms in the power circuit of the arc furnace. Next the frequency analysis and the evaluation of the content harmonics of recorded waveforms were performed. Computation made using the fast Fourier transform FFT built-in in MATLAB. The active power of the arc furnace was determined on the basis of the classical theory of harmonic power distributions and instantaneous power after Clarke transformation to the orthogonal coordinate system α-β. Harmonic distribution phase currents and voltages were transformed using the FFT procedure, as well as distorted voltage/current waveforms registered as a sequence of samples. The obtained results demonstrate a high level of compatibility between the instantaneous power and active power for the methods under consideration.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy mocy czynnej pobieranej przez piec łukowy AC w różnych etapach procesu wytopu z uwzględnieniem wyższych harmonicznych. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe w postaci zarejestrowanych komputerowo przebiegów napięć i prądów w torze zasilania pieca łukowego. Następnie przeprowadzono analizę częstotliwościową i ocenę zawartości wyższych harmonicznych zarejestrowanych przebiegów. Obliczenia wykonano za pomocą szybkiej transformacji Fouriera FFT w programie MATLAB. Moc czynną pieca łukowego wyznaczono w oparciu o klasyczną teorię mocy dla rozkładów harmonicznych oraz na podstawie mocy chwilowej po transformacji Clarke’a do układu ortogonalnych współrzędnych α-β. Transformacji poddano uzyskane w procedurze FFT rozkłady harmoniczne prądów i napięć fazowych, a także zarejestrowane w postaci ciągu próbek odkształcone przebiegi napięciowo-prądowe. Uzyskane wyniki wykazują dużą zgodność mocy chwilowej i mocy czynnej dla rozpatrywanych metod.
12
Content available remote CPC power theory for analysis of arc furnaces
EN
Electric Arc Furnaces (EAFs) are facilities with an intensive use of energy where small improvements in their control imply significant electrical energy savings. The electric arcs are highly nonlinear and chaotic; a power theory for non-sinusoidal voltages and currents is needed for the analysis of the EAFs. The Current´s Physicals Components (CPC) power theory allows an advanced engineering analysis of the energy transfer at arc furnaces since each one of the current components can be used as performance indicators to improve EAFs power control.
PL
Piece łukowe są bardzo nieliniowe i chaotyczne dlatego są bardzo trudne do analizy. Wykorzystanie teorii CPC (Current Physical Components) umożliwia bardziej dokładną analizę przenoszenia energii i poprawę sterowania mocą.
13
Content available remote Accurate CPC power analysis under extreme EAF’s distortion conditions
EN
Electric Arc Furnaces (EAF) are huge energy consumer. However due a limited power calculation the maximum electrical efficiency is not obtained. Most of the applications in market report the usage of inaccurate power quantities in EAF power control system. Because the extreme distortion conditions of power phenomena produced by the nonlinearity of the load in the EAF, the implementation of Current’s Physical Components (CPC) power theory has the potential of describing more appropriate than traditional power theories the physical load conditions and the electric power phenomenon during the Heat Process. Each one of the current components proposed by CPC offer useful information of the load condition, and give indicators which can be useful as stability indicators of the process for a better identification of the EAF stage.
PL
Piece łukowe rzadko osiągają maksymalną skuteczność. Zastosowanie metody Current Physical Component pozwala bardziej dokładnie analizować warunki obciążenia podczas wyładowania i tym samym osiągać mniejsze zniekształcenia i lepszą skuteczność.
PL
Piece łukowe, w uwagi na duże moce znamionowe, zaliczane są do niespokojnych odbiorników mających znaczący wpływ na system elektroenergetyczny. Gwałtowne zmiany prądu pobieranego przez piec łukowy, zwłaszcza w początkowej fazie wytopu, powodują powstawanie szybkozmiennych wahań napięcia, objawiających się głównie migotaniem światła (zjawisko flickera). Sam piec łukowy jest odbiornikiem odpornym na zakłócenia powstające w sieci zasilającej stalownię. W czasie eksploatacji odbiorników łukowych stwierdzono, że na pracę pozostałych urządzeń wchodzące w skład instalacji pieca łukowego ma wpływ jakość energii elektrycznej. W artykule przedstawiono oddziaływanie zakłóceń powstających w sieci zasilającej stalownię na poprawną pracę urządzeń instalacji pieca łukowego.
EN
Due to rapid changes in power consumption as well as high rated power, electric arc furnaces are classified as devices considerably affecting on the power system.Rapid changes inthe current absorbed bythe electric arc furnace, especiallyinthe initial phase ofmelting, causingthe formationof fastvoltage fluctuations, which are appearing as flicker of light. Arc furnace is a device which is resistant to disturbances generated in electric network supplying steel mill, but during operation ofelectric arcfurnaces, it was found that the quality ofelectricitywill affectthe performance of otherdevices inthe electric arc furnaceinstallation. The influence of disturbances in the steel mill supplying network on reliable operation of electric arc furnaceinstallation equipmentwas presented in this article.
EN
Discusses an attempt to optimize the operation of an electric furnace slag to be decopperisation suspension of the internal recycling process for the production of copper. The paper presents a new method to recover copper from metallurgical slags in arc-resistance electric furnace. It involves the use of alternating current for a first period reduction, constant or pulsed DC in the final stage of processing. Even distribution of the electric field density in the final phase of melting caused to achieve an extremely low content of metallic copper in the slag phase. They achieved by including the economic effects by reducing the time reduction.
PL
Piece łukowe należą do grupy tzw. niespokojnych odbiorników energii elektrycznej, które w wyniku zaburzeń w pracy łuku elektrycznego podczas roztapiania złomu wykazują gwałtowne zmiany poboru mocy, zwłaszcza mocy biernej. Powoduje to, że wpływają one niekorzystnie na pracę innych odbiorników zasilanych ze wspólnej sieci. Szybkozmienne wahania napięcia generowane przez piec powodują również zakłócenia w procesie wytopu prowadzonym w samym urządzeniu łukowym. W referacie przeanalizowano wpływ zmian napięcia zasilającego na zmiany mocy czynnej i biernej pobieranej przez piec. Przedstawiono również wyniki pomiarów mocy pobieranych przez piec oraz wybranych wskaźników jakości energii zarejestrowanych w czasie wytopu w urządzeniu łukowym.
EN
Electric arc furnaces are a group of troubled consumers of electricity, which as a result of disturbances work arc during melting of scrap exhibit rapid changes in power consumption, especially of reactive power. The result is that they adversely affect the operation of other loads fed from a common network. Electrical fast voltage fluctuations generated by the furnace also cause interference in the process of melting kept in the unit arc. The paper examines the impact of changes in the supply voltage changes active and reactive power drawn by the stove. It also presents the results of measurements of the power consumed by the furnace and selected power quality indices recorded during the melting the device arc.
PL
Do odbiorników o największych mocach jednostkowych, zasilanych z systemu elektroenergetycznego zaliczyć można piece łukowe. Piece łukowe należą do grupy tzw. niespokojnych odbiorników energii elektrycznej, które w wyniku zaburzeń w pracy łuku elektrycznego podczas roztapiania złomu wykazują gwałtowne zmiany poboru prądów oraz mocy. Piec łukowy w początkowej fazie wytopu pracuje od stanu jałowego do stanu zwarcia. Powoduje to powstawanie szybkozmiennych wahań napięcia od częstości zmian 8-12 na sekundę. Wahania te zmniejszają się wraz z roztapianiem złomu. W referacie zaprezentowano analizę wyników pomiarów wskaźników jakości energii elektrycznej. Rejestracji parametrów dokonano jednocześnie w trzech punktach sieci elektroenergetycznej huty.
EN
For receivers with the largest power rating, powered from electricity system include arc furnaces. Electric arc furnaces are a group of troubled consumers of electricity, which as a result of disturbances work arc during melting of scrap exhibit rapid changes in current consumption and power. Arc furnace smelting in the initial phase of works from the no-load to short-circuit conditions. This creates fast changing voltage fluctuations of the frequency of changes 8-12 per second. These fluctuations decreases with melting of scrap. The paper presents an analysis of measurement results of power quality parameters. Registration parameters were made at the same time at three points in the network steelworks.
EN
The elaborated system of regulation of an arc lengths of an electric arc furnace with a neuro-controller and the obtained results of computer simulation of electric mode for the existing and proposed systems have shown improvement of dynamics indicators of regulating arc lengths as compared with a serial power controller – AFAR-T.
PL
Praca przedstawia system sterowania łukiem w piecu łukowym za pomocą sterownika neuronowego. Zbadano model komputerowy takiego urządzenia w Simulinku. Wyniki tych badań pokazały przewagę takiego rozwiązania w stosunku szeregowego sterownika AFART-T.
EN
A system for arc steel melting furnace arcs power control with fuzzy corrector is proposed. Digital model of the system was created and numerical simulation under influence of deterministic and random disturbances of arc lengths were conducted. Results of simulations are shown, which prove improvements of dynamic and static indices of arc power regulation.
PL
Praca przedstawia system sterowania mocą łuku w łukowym piecu do wytopu stali. Zaproponowano model cyfrowy układu. Badania numeryczne przedstawione w pracy analizują wpływ zakłóceń deterministycznych i losowych na długość łuku. Wyniki tych badań posłużyły do poprawy statycznych i dynamicznych wskaźników jakości łuku.
EN
Electric arc furnaces (EAFs) are regarded as one of the major sources of voltage fluctuation in power systems which can contribute to a phenomenon known as flicker. One of the most convenient ways to mitigate flicker is employing static VAr compensators (SVCs). By employing prediction models to forecast EAF reactive power SVC performance can be improved very noticeably. In this paper a Grey system model is proposed to predict the reactive power and the efficiency of this method is investigated.
PL
Łukowe piece elektryczne są jednym w istotnych odbiorników system energetycznego powodujących wahania sieci, znane jako efekt flicker. Te wahania można zmniejszać stosując kompensator mocy biernej. W artykule zaprezentowano model Grey’a umożliwiający prognozowanie mocy biernej.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.