Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie filtrów pasywnych do eliminacji wyższych harmonicznych prądu
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych z nowoczesnymi źródłami światła. Rozpoczęto od analizy metodologii obliczania parametrów energii w warunkach odkształconych przebiegów prądów i napięć. Następnie przeprowadzono analizę wyników pomiarów uzyskanych dla wybranych opraw oświetleniowych. Na koniec zaproponowano rozwiązanie umożliwiające poprawę jakości energii elektrycznej poprzez zastosowanie pasywnych filtrów rezonansowych.
EN
The article analyzes issues related to the quality of electricity in lighting installations with modern light sources. It began with an analysis of the methodology for calculating energy parameters under distorted current and voltage waveforms. Then, the analysis of the measurement results obtained for the selected lighting fixtures was carried out. Finally, a solution was proposed to improve the quality of electricity through the use of passive resonant filters.
PL
Korekta współczynnika mocy instalacji zapewnia szereg korzyści techniczno-ekonomicznych, zwłaszcza obniżenie rachunków za elektryczność. Kompensacja współczynnika mocy pozwala na zastosowanie mniejszych transformatorów, rozdzielnic i kabli itp. oraz na zmniejszenie strat mocy i spadku napięcia w instalacji.
PL
Farmy wiatrowe, przyłączone do sieci dystrybucyjnej 110 kV, umożliwiają realizację zadań zgodnych z wymogami IRiESP/IRiESD. Farmy te mogą zatem regulować poziom generowanej mocy czynnej, generowanej lub pobieranej mocy biernej, utrzymywać stałą wartość współczynnika mocy a także napięcia w punkcie przyłączenia. Powyższe właściwości farm są już i powinny być w przyszłości coraz częściej wykorzystywane przez operatorów sieciowych (OSP, OSD) w różnych stanach pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). W artykule zostały zaprezentowane aktualne możliwości sterowania farmami wiatrowymi z CDM ENEA Operator przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej 110 kV w zakresie regulacji mocy biernej i stałego współczynnika mocy. Przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania tych trybów regulacji farmą.
EN
Wind farms connected to the 110 kV distribution network enable implementation of the tasks in accordance to IRiESP/IRiESD requirements. Therefore, these farms can regulate level of the active power generation, reactive power generation and consumption, maintain constant power factor as well as voltage at the connection point. The above wind farm properties are and should be used in the future more and more often by network operators (OSP, OSD) in various operating states of the national power system (NPS). This article presents current capabilities of wind farm control from CDM ENEA Operator which are connected to the 110 kV distribution network, in terms of reactive power control and constant power factor. Examples of practical usage of these wind farm regulation modes are presented.
EN
The article analyses theoretical and practical solutions of reactive power compensation in the power grid of 25 kV, 50 Hz of the catenary. The article presents theoretical and practical studies (by providing circuits for connecting capacitor banks, structural circuits diagrams for the automatic control reactive power level, and calculating the parameters of capacitor banks) for the compensation of reactive power.
5
EN
The paper presents the concept, implementation and operational effects of the multi-servers automatic reactive power compensation system in 6 kV industry electrical power grid. As controlled reactive power compensators were used synchronous motors, capacitors’ banks and passive filters of higher harmonics available in the power grid of the plant. System of communication and collaboration of control servers with databases was disclosed. Use of events technology of Firebird database was discussed. Clients’ application for industry grid state and compensation system monitoring were presented. Results of operation and planned modernization of the system was presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, realizację praktyczną oraz efekty działania wieloserwerowego systemu automatycznej kompensacji mocy biernej w przemysłowej sieci elektroenergetycznej 6 kV. Jako kompensatory mocy biernej wykorzystane zostały silniki synchroniczne, baterie kondensatorów i pasywne filtry wyższych harmonicznych pracujące w zakładzie. Przedstawiono system informatyczny i współpracę z bazą danych. Omówiono wykorzystanie technologii zdarzeń bazy danych Firebird w prezentowany rozwiązaniu. Przedstawiono oprogramowanie klienckie wykorzystywane do monitorowania pracy systemu i stanu sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono przykładowe efekty działania oraz propozycje dalszych prac związanych z modernizacją systemu.
6
Content available remote Voltage mode control DCM HSD-CIB PFC converter for HB-LED lighting applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LEDs) are gaining immense attention from the angle of both residential and industrial applications, owing to their advanced futures of longevity, compact size, high efficacy and eco-friendly nature. To meet advanced future requirements, the LED driver should be robust and efficient. In addition, for HB-LED lighting applications, an ac-dc LED driver demands high-step-down conversion ratio, less source current harmonics, high power factor (PF) and to be cost effective. This work proposes a high-step-down coupled inductor-buck (HSD-CIB) based power factor correction (PFC) converter operating in discontinuous current mode (DCM) to attain high PF with low source current harmonics. Moreover, the proposed HSD-CIB can overcome the demerit of the existing single-stage ac-dc buck PFC converter in terms of highvoltage/current switching stress, gate-driver complexity, low conversion gain and low efficiency. This paper presents the detailed design and analysis of the proposed HSD-CIB PFC converter for an LED lighting system. A closed loop voltage mode control (VMC) is designed and implemented to study the line regulations of HSD-CIB converter at various loading conditions. The analysis of the proposed HSD-CIB topology is carried out using Matlab/Simulink simulation and validated experimentally with a prototype of 16 W.
PL
W artykule zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania układów ultraszybkiej kompensacji mocy biernej. Układ ultraszybkiej kompensacji to system poprawy jakości energii w czasie rzeczywistym, który zapewnia: poprawę współczynnika mocy, oszczędność energii, kontrolę i kondycjonowanie napięcia poprzez: redukcję migotania, redukcję przepięć i skoków prądu, filtrację harmonicznych oraz dużo więcej zastosowań dla różnych obciążeń dynamicznych. Urządzenie realizujące ultraszybką kompensację to Equalizer.
EN
The article presents the benefits resulting from the use of ultra-fast passive reactive power compensation systems. The ultra-fast compensation system is a real-time power quality improvement system that provides: power factor improvement, energy saving, control and conditioning of the voltage by: reduction of flicker, reduction of overvoltage and jumps of current, harmonic filtration and many more applications for different dynamic loads. The device that performs ultra-fast compensation is the Equalizer.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach zasilających, w których występuje znaczna asymetria wartości prądu obciążenia w poszczególnych fazach.
EN
The analysis of the compensation system work is presented on the basis of measurement tests carried out in the selected industrial facility, depending on the location of measure of the current controlling the reactive power regulator.
PL
W referacie zaprezentowano metodę do pomiaru wartości kąta przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami prądu i napięcia przemiennego z odniesieniem wyniku pomiaru do państwowego wzorca jednostki miary kąta płaskiego, z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego. Opracowana metoda pomiarowa ma zastosowanie do pomiaru wartości kątów przesunięć fazowych pomiędzy sygnałami o znacznej amplitudzie i znacznej różnicy wartości tych amplitud. Spójność pomiarowa pomiaru kątów między sygnałami elektrycznymi jest najczęściej odnoszona do Państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości. W przypadku pomiarów kąta między sygnałami prądu i napięcia w elektroenergetyce zapewnienie spójności pomiarowej do wzorca czasu i częstotliwości jest bardzo kłopotliwe ze względu na duże wartości amplitud mierzonych sygnałów oraz na występujące duże różnice wartości amplitud.
EN
The paper presents a method for measuring the value of the phase angle between current and alternating current signals with reference to the national standard of the angle of flat unit, using an incremental encoder. The developed measurement method is used to measure the values of the phase shift angles between high amplitude signals and a significant difference in the values of these amplitudes. The traceability for the measurement phase of angle between electrical signals is most often referred to the national time and frequency standard. In the case of measuring angles between current and voltage signals in the power supply, it is very troublesome to ensure the consistency of the measurement with the time and frequency standard because of the large amplitude values of the measured signals and differences amplitude.
PL
Właściwa gospodarka mocą bierną w systemach elektroenergetycznych to dziś bardzo popularne zagadnienie. Dzięki odpowiedniej kompensacji mocy biernej uzyskuje się bowiem poprawę współczynnika mocy a także pozytywnie wpływa się na jakość energii elektrycznej. Poprawa współczynnika mocy oraz jakości energii elektrycznej to dwa podstawowe cele wykonywania kompensacji.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.
EN
This article presents the basic issues of reactive power compensation in electrical systems. The first part describes receivers of passive power.
EN
The article presents the laboratory research of a prototype device for grinding and mixing materials, known as an electromagnetic mill. Studies were made of the circuit of the mill inductor, covering the analysis of the current intensity, magnetic induction and power factor during operation. The article further shows the laboratory stand and research equipment used during the measurements.
PL
W dyskusjach nad właściwościami energetycznymi obwodów elektrycznych z uporem powraca pogląd, że straty energii przy jej przesyle ze źródła zasilania do odbiornika powodowane są oscylacjami tej energii. Dużą rolą w utrwalaniu tego poglądu ma norma DIN 40100, która wprowadziła koncepcję rozkładu mocy chwilowej p(t) na moc chwilową wejściową pv(t) (dodatnią) oraz moc chwilową powrotną pr(t) (ujemną). Niniejszy artykuł pokazuje, że nie ma wyraźnego związku między współczynnikiem mocy obwodu oraz stratami energii przy jej przesyle a mocą wejściową pv(t) oraz mocą powrotną pr(t). W artykule pokazano również, że oscylacje energii między źródłem zasilania a odbiornikiem nie mają wpływu na współczynnik mocy odbiornika, oraz wykazano, że nie ma w obwodach elektrycznych żadnego zjawiska fizycznego, które wymagałoby wprowadzenia do jego opisu pojęcia mocy biernej Q, co oznacza, że moc bierna Q nie jest wielkością fizyczną.
EN
In discussions on power properties of electrical circuits recurrent point of view is expressed that the energy loss is caused by the energy oscillation. The spread of this opinion is instigated by Standard DIN 40100, which introduced the concept of the instantaneous power pv(t) decomposition on an input instantaneous power pv(t) (positive) and a returning instantaneous power pr(t) (negative). The paper demonstrates that there is no clear relation between the power factor and the energy loss at its delivery on the input and the returning instantaneous powers pv(t) and pr(t). Moreover, it is shown in the paper that the energy oscillation between the supply source and the load has no effects on the power factor. It was shown as well that there is no physical phenomenon in electrical circuits that requires the concept of the reactive power, which means that the reactive power is not a physical quantity.
EN
The paper is focused on the theoretical analysis of potential options of reactive power origin and its compensation in photovoltaic power plants. In the first part of paper parts of photovoltaic power plants, which can be a source of inductive or capacitive reactive power are described. The second part describes a compensation of reactive power and reasons of requirement of reactive power compensation. Further we describe the basic types of the presently most frequently used reactive power compensation equipment in photovoltaic power.
PL
Artykuł poświęcony jest teoretycznej analizie potencjalnych możliwości powstawania mocy biernej w elektrowniach fotowoltaicznych i jej rekompensacji. W pierwszej części opisano elementy składowe elektrowni fotowoltaicznych, które mogą być źródłem indukcyjnej lub pojemnościowej mocy biernej. W drugiej części opisano kompensację mocy biernej i ze przyczyny wymogu kompensacji mocy biernej. Następnie analizowane są podstawowe typy najczęściej obecnie stosowanych urządzeń do kompensacji mocy biernej w elektrowniach fotowoltaicznych.
PL
Przedstawiono analizę utrzymania na odpowiednim poziomie współczynnika mocy (cosφ) w obiektach z odnawialnymi źródłami energii.
EN
The paper presents an analysis of maintaining the appropriate level of power factor (cosφ) in objects of renewable power sources.
16
Content available remote Reactive Compensation of LTI Loads in Three-Wire Systems at Asymmetrical Voltage
EN
The paper presents fundamentals of design of reactive compensators for total compensation of the reactive and unbalanced currents of linear time invariant (LTI) loads supplied with asymmetrical sinusoidal voltage in three-wire systems. Theoretical fundamentals for the presented method are provided by the Currents’ Physical Components (CPC) based power theory. Development of the reactive compensator equation is the very core of the method presented. A draft of the CPC-based power theory of LTI loads in three-wire systems with asymmetrical, but sinusoidal supply voltage is also presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia podstawy projektowania kompensatorów reaktancyjnych prądu biernego i niezrównoważenia liniowych i czasowo niezmienniczych (LTI) odbiorników trójfazowych zasilanych sinusoidalnym, lecz niesymetrycznym napięciem. Teoretyczne podstawy kompensacji oparte są na Teorii Mocy Składowych Fizycznych Prądów (ang.: Currents’ Physical Components (CPC) – based Power Theory). Głównym elementem przedstawionej metody jest równanie kompensatora reaktancyjnego. Artykuł przedstawia także zarys teorii mocy liniowych czasowo niezmienniczych odbiorników trójfazowych zasilanych niesymetrycznym napięciem sinusoidalnym.
PL
W jednofazowych systemach DC–AC zapewniających sinusoidalny prąd linii AC występuje zjawisko niezbilansowania mocy chwilowych. Niezbędne jest zatem stosowania w takich przekształtnikach tymczasowych magazynów energii. W literaturze coraz częściej prezentowane są topologie implementujące techniki aktywnego magazynowania energii, co pozwala na minimalizację pojemności kondensatorów pośredniczących (ang. DC-link), a przez to prowadzi równiez˙ do minimalizacji ich energii oraz gabarytów. W artykule zaproponowano jedno z takich rozwiązań. Dodatkowo, prezentowana topologia eliminuje składową zmienną podwójnej częstotliwości w prądzie po stronie DC. Przedstawione zostało działanie układu sterowania oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych.
EN
In a single phase DC–AC systems with sinusiodal current in the utility line the phenomenon of instantaneous power imbalance occurs. Therefore in such converts temporary energy storages are needed. Active energy storage techniques (active power decoupling) which allows to minimize the DC-link capacitor capacitance, energy and therefore dimensions, are becoming more popular. The article proposes one of such solutions. Additionally, proposed topology eliminates double frequency alternating component in the DC side current. The operation principle, control system and the results of laboratory tests are presented.
EN
This paper proposes a methodology to identify the reactive and harmonic compensation in three-phase power systems. Considering the behavior of power factor, current and voltage harmonic distortion, unbalance factors and reactive power daily variation, the developed tool is able to select two suitable solutions for power factor correction on the installation under analysis. The results gathered from computational simulations, as well as from measuring an industrial facility are presented and discussed. Based on specialist knowledge the developed tool may be very useful for finding the correct compensation solution quickly even manipulating a large amount of data.
PL
Artykuł proponuje metodykę identyfikacji kompensacji mocy biernej I harmonicznych. Biorąc pod uwagę dzienne zmiany współczynnika mocy, odkształcenia prądów i napięć, współczynników niezrównoważenia oraz mocy biernej, przedstawiona metoda jest w stanie wybrać dwa odpowiednie rozwiązania dla poprawy współczynnika mocy w analizowanym systemie. W artykule przedstawione są i przedyskutowane wyniki zebrane z modelowania komputerowego oraz z pomiarów na obiektach przemysłowych. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, przedstawiona metoda może być bardzo użyteczna w szybkim poszukiwaniu poprawnej kompensacji, nawet w przypadku dużej ilości danych.
EN
Buck converter has a good aptitude for LED driver application. Here a new technique introduced to control and model a buck converter in the closed loop condition using Lagrange equation. To improve the final model accuracy, parasitic elements of the converter are taken into account. The main advantage of this method is its novelty and simple implementation. Also, the converter power factor has improved under critical current control (C3) technique. Frequency response and step response of the small signal model are derived and analysed. The theoretical predictions are tested and validated by means of PSIM software. Finally, precise agreement between the proposed model and the simulation results has obtained.
PL
W artykule analizowano zastosowanie przekształtnika typu buck do zasilania diod LED. Zaproponowano nowy układ z uwzględnieniem elementów zakłócających pracę. Zastosowano sterowanie prądem krytycznym dla poprawy jakości pracy przekształtnika. Analizowano właściwości dynamiczne układu.
PL
W pracy przedstawiono zmiany parametrów elektrycznych zamienników żarówek głównego szeregu przystosowanych do ściemniania. Wobec faktu, że producenci w specyfikacji zamienników lamp żarowych zadeklarowali możliwość współpracy z dowolnym regulatorem natężenia oświetlenia, zastosowano dwie metody ściemniania źródeł światła. W pierwszej wykorzystano tzw. regulację kąta przepływu (rozwiązanie stosowane w ściemniaczach tyrystorowych), w drugiej zaś regulowano amplitudą napięcia zasilającego (którą zrealizowano wykorzystując do tego celu autotransformator).
EN
The paper presents electrical parameter changes of prime set bulb equivalents suitable for dimming. Two methods of light dimming are used in accordance to fact that producers in the product specification of bulbs, declared a possibility of device cooperation with any dimmer. The first method deploys so called method of regulation of flow angle (solution used by thyristors dimmers), whereas the second method uses regulation of supplying voltage amplitude (by usage of autotransformer).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.