Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Człowiek a współczesne technologie informacyjne
PL
Zakres przemian spowodowanych przez upowszechnienie technik informacyjnych w różnych dziedzinach aktywności człowieka sprawia, że trudno dzisiaj podać taką dziedzinę indywidualnego czy zbiorowego życia jednostki ludzkiej, która nie pozostałaby pod wpływem tych technik. Wiele się dziś pisze o uzależnieniu człowieka od technologicznej konsumpcji, interaktywności. Można spotkać się z opinią, że współczesny człowiek żyje w świecie „informacji totalnej”, która zmienia jego środowisko kulturowe i społeczne. Rozwój technik multimedialnych jest jednym z czynników zagrażających tożsamości człowieka. Jednocześnie badacz zwraca uwagę na zmiany, jakie technologia komputerowa powoduje w psychice człowieka. Niepokojące są najnowsze doniesienia badaczy dotyczące wpływu Internetu na pracę naszego mózgu. Funkcjonowanie w sieci sprzyja chaotycznemu myśleniu, pobieżnemu czytaniu, powierzchownej nauce. Fizycznie powtarzane czynności, umysłowa aktywność wywierają wpływ na obwody neuronalne w mózgu. Internet może się okazać technologią wywierającą największy wpływ na umysł człowieka.
EN
The scope of changes caused by the application of information techniques in various areas of human activities makes it difficult to name such a field of an individual or collective life of a man which would not be under the influence of these techniques. Lately much is written about a man’s addiction to a technological consumption and an interactivity. It is often said that a contemporary man lives in the world of ‘total information’ which changes his cultural and social environment. The development of multimedia techniques is one of the factors threatening a man`s identity. Nevertheless, the researchers draw attention to psychic dysfunctions which are caused by the computer technology. The latest scientific reports concerning the influence of the Internet on our brain are alarming. Man functioning in the Internet may cause chaotic thinking, cursory reading and surface learning. Physically repeated actions and mental activity have an influence on neuronal brain circuits. The Internet may appear to be the technology having the greatest impact on a human brain.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym wykonane w technologii komputerowej i hybrydowej (przekaźnikowo-komputerowej). Dokonano analizy technicznej wybranych nastawczych systemów srk przeznaczonych dla kolejnictwa polskiego. Dotychczas ruch pociągów w Polsce sterowany jest w stosunkowo niewielkim procencie za pomocą wspomnianych urządzeń nowej generacji. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa w różnym odniesieniu do systemów srk.
EN
The paper presents modern railway traffic control systems realized using computer and hybrid (computer-relays) technologies. The analysis for chosen railway traffic control system destined for Polish Railway Lines has been carried out. Until now in Poland, very few modern railway traffic control systems has been used to control. The paper puts particular emphasis on the safety of railway traffic control systems.
PL
Artykuł, w sposób przekrojowy, przybliża zagadnienia związane z wpływem technologii informatycznych na zmianę podejścia w projektowaniu komputerowych symulatorów wirtualnych przeznaczonych do szkolenia m.in. służb mundurowych. Nowy wymiar projektowania opiera się nie tylko na współudziale użytkownika końcowego w tworzeniu produktu, ale co ważniejsze na wykorzystaniu wiedzy i rozwiązań technicznych stosowanych we współczesnych grach cyfrowych. Współczesne informatyczne narzędzia edukacyjne powinny angażować użytkownika, podobnie jak gry, w sztuczny konflikt, którego rozwiązaniem byłby przeliczalny wynik. Zmotywowanie do samodzielnego i dobrowolnego pokonywania sztucznych trudności w realizacji sprecyzowanych celów edukacyjnych to bardzo trudne wyzwanie.
EN
The article in a horizontal manner explains issues related to the impact of information technology on the change of approach in the design of computer virtual simulators which are destined for training including uniformed services. A new dimension of design is not only based on end-user participation in the creation of the product, but also what is more important on the use of knowledge and technologies used in modern digital games. Modern information technology learning tools should engage the user, like games, in an artificial conflict and make him see a solution which would be countable. It is very difficult to motivate people to overcome, independent and voluntary, artificial difficulties in order to achieve goals of explicit educational goals.
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem współczesnej techniki komputerowej w symulatorach szkoleniowych. Rzeczywistość wirtualna stanowi obszar nieograniczonych możliwości szkoleniowych, uzależniony tylko od inwencji twórcy. Potencjał współczesnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego nieustannie wzrasta. Postęp technologiczny, z którym mamy dziś do czynienia, kształtuje nową cyfrową kulturę i globalną tożsamość społeczną. Wzrasta dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych, wzrastają wymagania i oczekiwania użytkowników wobec kolejnych wersji i generacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Niestety, artykuł potwierdza, że poziom graficzny i dynamika rozgrywki istniejących komputerowych symulatorów wirtualnych przeznaczonych do szkolenia służb mundurowych pozostawia bardzo wiele do życzenia i przegrywa w konfrontacji z odsłonami najnowszych gier przeznaczonych na platformę PC lub konsole. Wyraźna regresja wymusiła zmianę filozofii reprezentowanej przez armie Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii skupionych dotychczas na tworzeniu własnych rozwiązań i produktów informatycznych. Astronomiczne środki finansowe przeznaczane na przedmiotowy cel z budżetów państwowych i tak okazały się kroplą w morzu w porównaniu do globalnego rynku informatycznego. Dlatego zwrócono się w stronę gotowych silników graficznych, których zaadoptowanie do konstrukcji symulatorów szkoleniowych umożliwi przejście na odpowiednio wyższy poziom odwzorowania świata rzeczywistego i praw fizyki nim rządzących.
XX
The article presents issues connected with modern computer technology usage in training simulators. Virtual reality is unlimited area of training capabilities depend on creators invention. Present computer hardware and software potential is continuously growing. Technological development forms a new digital culture and global society identity. High-tech information tools access grows up. The users’ requirements and needs towards next hardware and software versions and generations grow up. Unfortunately the article confirms that graphical level and dynamic contest of existing computer virtual simulators designed for training uniformed services leave much and lose much in confrontation with the newest computer and console games. A distinct regression compels the change of philosophy represented by the US or Great Britain armies that were focused on designing their own solutions and IT products. Astronomical financial resources assigned for topical reason proved to be a droplet in global computer science market. That’s why prepared graphical engines are adopted in training simulators construction which enable transition into appropriately higher level of representing real world and the ruling physics laws.
5
Content available remote Computer technologies in the support of technical innovation processes
EN
Problems of applied creativity i.e. problems of innovation and invention in design processes are considered in the paper. The classical approach to computer support of technical innovation in the design process is analyzed. The non classical approach is proposed. The computer support of innovation process in modernization of Personal Electric Vehicle (PEV) design is considered as an example of this approach. In this example, the design goals for PEV modernisation are discussed, e.g. mechanical system design, integration of electric drive system, application of appropriate controls, use of new materials (composite materials) to comply with safety and weight requirements. The computer application which allows the realistic simulation generated in virtual space and active participation of competent decision makers in innovation process is proposed. The virtual reality technology, 3D CAD systems and optimisation procedures are integrated in this application. The final results are discussed.
PL
W pracy przedstawiono problemy kreatywności technicznej tj. problemy innowacyjności i wynalazczości. Przedstawiono klasyczne podejście do komputerowego wspomagania procesów innowacyjności w procesie projektowania. Zaproponowano podejście nieklasyczne. Jako przykład takiego nieklasycznego podejścia do komputerowego wspomagania innowacyjności przedstawiono proces modernizacji personalnego pojazdu elektrycznego (Personal Electric Vehicle - PEV). Dokonano analizy głównych celów modernizacji systemu mechanicznego, integracji z systemem elektrycznym za pomocą odpowiedniego sterowania i zastosowania nowych materiałów (kompozytów) – w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia masy pojazdu. Zaproponowano komputerową aplikację, która umożliwia realistyczną symulację w przestrzeni wirtualnej i aktywny udział kompetentnych decydentów w procesie innowacyjnym. W aplikacji zintegrowano programy wirtualnej rzeczywistości, systemy CAD – 3D i procedury optymalizacyjne. W podsumowaniu dokonano analizy uzyskanych wyników.
EN
The article presents some safety-related problems of the computer control systems and overall automation. The development of automation and information technology in recent years has forced to develop a number of new technologies and solutions for advanced process control and other technical installations. It seeks for automation of complex technical installations, conceived as means of controlling all subsystems and devices automatically, without human intervention. However, if we consider the economic aspects, the maintenancefree concept is not justified. The partial automation of selected systems is also of interest. This work considers some general aspects of control system design with emphasis on safety aspects. As an example of the protection system, the installation of diesel engine oil lubrication is presented.
8
Content available Komputer jako elektroniczny partner projektowania
PL
W artykule poruszana jest tematyka kreatywnego wykorzystania komputera we współczesnym projektowaniu architektonicznym. Komputer do pewnego czasu był urządzeniem używanym głównie do operacji wytwarzania niezbędnej dokumentacji. Jednakże ostatnia rewolucja informatyczna oraz szybki rozwój technologii umożliwił wykorzystanie technik komputerowych w szerszym zakresie. Dokonywane przez komputery analizy i obliczenia całkowicie zmieniają metodykę wykonywanej pracy, a także sposób, w jaki jest postrzegana i oceniania. Dodatkowo coraz większe grono architektów sięga do niekonwencjonalnych dziedzin nauki i technologii, tworząc nowe metody projektowania, a dzięki zintegrowaniu programów projektowych z urządzeniami wykonawczymi istnieje możliwość realizacji obiektów o innowacyjnych kształtach. W ten sposób komputer i towarzysząca mu technologia stają się nie tylko narzędziem rysunkowym, ale także uczestnikiem i współtwórcą projektowania.
EN
In the paper the exploratory use of computer in the contemporary designing is presented. Relatively recently he was only machine used to production necessary documentation. However latest technological achievement leads to changes in methodology of designing process and its final effects. Moreover some architects reach to unconventional scientific disciplines, what establish new tendency in architecture. Additionally integration drawing software with manufacturing machines cause that forms and shapes are possible to realize. In this way computer becomes a digital co-author of designing.
EN
The present time computer technology is helping to lower many barriers which are met by people with disabilities. Among these barriers one can be classified three functional groups of barriers: to reading manual documentation, to supplying computer input and explanation output. This paper is focused on the projecting and implementation computer system supporting the judicature of disabled person.
EN
Procedures of computer-aided design of soil-cultivating aggregates are described: forming of soil cultivating technological schedule and requirements specification, arranging of aggregate, layout of work units, carrying frames design, arranging of aggregate at work state, transport state design. Usage of carrying frames design results for computer-aided design of assembly- welding fixtures.
PL
W artykule opisano możliwość wykorzystania programu multiSim do analizy uszkodzeń układów prostowniczych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym. Opisano zaprojektowane w programie multiSim typowe układy prostowników trójfazowych i jednofazowych oraz przedstawiono wygenerowane w tym programie przebiegi wyjściowe przy braku uszkodzeń elementów prostowniczych jak i przy uwzględnieniu typowych ich uszkodzeń. Wyniki symulacyjne zostały porównane z przebiegami otrzymanymi w rzeczywistych układach. Badania potwierdziły przydatność stosowania programu symulacyjnego, ale również wykazały ograniczenia w jego wykorzystaniu.
EN
The article describes the possibility of using the multiSlim program for analyzing damages within rectifiers used in the agricultural and food industry. Typical three-phase and one-phase rectifiers designed with the multiSlim program were described as well as output generated by this program either with no damage of the rectifier elements or with typical damage included was presented. The simulation results were compared to the courses obtained in actual systems. The tests confirmed that the simulation program is useful but also indicated limitations of its use.
PL
Stały i bardzo intensywny rozwój informatyki powoduje również szybki rozwój sieci komputerowych. Sieci komputerowe, jak i z resztą cała informatyka podlegają stałym przemianom, spowodowanym ogólnym postępom technologii, ale także oddziaływaniom nowych technologii stricte informatycznych.
EN
The Computer Networks Conference is dedicated to all of activities related to computer networks and distributed computer systems. This event is devoted to understood computer networks widely with taking into consideration newest scientific trend. The conference has been organized by the Institute of Informatics of Silesian University of Technology from Gliwice, Poland every year since 1994. In year 2009, it was the second international and sixteenth Polish national edition of the Conference. We cordially invite for participation in the conference in June 2010.
PL
Celem zrealizowanych badań była analiza możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych jako instrumentu przeznaczonego do identyfikacji motyli. Rozpoznawane owady reprezentowały gatunki, które są objęte ochroną prawną na terenie Polski. Neuronowej identyfikacji dokonano na podstawie (uprzednio pozyskanych) dwuwymiarowych obrazów, przedstawiających owady z rodziny Papilionidae.
EN
There has been noticed growing explorers' interest in drawing conclusions based on information of data coded in a graphic form. The neuronal identification of pictorial data, with special emphasis on both quantitative and qualitative analysis, is more frequently utilized to gain and deepen the empirical data knowledge. Extraction and then classification of selected picture features, such as color or surface structure, enables one to create computer tools in order to identify these objects presented as, for example, digital pictures. The work presents original computer system designed to digitalize pictures on the basis of color criterion. The system has been applied to generate a reference "learning" file for the neural system to identify selected kinds of insects.
PL
W artykule omówiono możliwości wykorzystania sterowników PLC do kontroli napełniania i zamykania produktów spożywczych w opakowania szklane i kartonowe. Ponadto przedstawiono realizację kontroli poprawności pakowania i oznaczania produktów. Zaprezentowane przykłady pokazują możliwości automatyzacji kontroli procesu technologicznego w przemyśle rolno-spożywczym. Artykuł przedstawia również wnioski dotyczące zalet i ograniczeń w budowie linii technologicznych z wykorzystaniem sterowników PLC.
EN
The article discusses the possible use of PLC to control the filling and sealing food products in glass bottles and cardboard. In addition, a correct implementation of control packaging and labeling products. The presented examples show the possibility of automation of process control in the agri-food industry. Article also presents conclusions on the advantages and limitations in the construction of lines using the PLC.
PL
Rozwój technologii pozwala na coraz szersze stosowanie technik informacyjnych w obsłudze pojazdów i maszyn rolniczych. Duża ilość informacji pojawiająca się na panelu operatorskim wymaga od operatora szybkiej ich analizy by podjąć odpowiednie decyzje. Prawidłowość oceny docierających sygnałów ma szczególne znaczenie w sytuacjach awaryjnych, gdzie trafność decyzji wypływa na bezpieczeństwo obsługi lub prawidłowość przebiegu procesu technologicznego. Stąd osoby obsługujące tego typu urządzenia powinny przechodzić szkolenia zapoznające z możliwością pojawienia się określonych stanów awaryjnych i metodyką postępowania w takich sytuacjach. Szkolenia na rzeczywistych maszynach jest najlepszą metodą nauki. Niestety wiąże się ona z dużymi kosztami. Tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzeń symulacyjnych. Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania środowiska LabView do tworzenia wirtualnych paneli operatorskich pojazdów i maszyn rolniczych.
EN
Progress in technology allows for broader and broader use of information techniques in operation of farm vehicles and machines. High volume of information being received in the operator's panel requires the operator to perform quick analysis in order to make proper decisions. Correct evaluation of received signals is particularly important in emergency situations, where accuracy of decisions affects safety of machine operation or correct progress of manufacturing process. Thus, people operating machines of this type should participate in training courses introducing them to the possibility of occurrence of certain emergency states, and teaching them how to proceed in these situations. Training on a real machine is the best teaching method. Unfortunately, it involves high costs. It is cheaper to use simulation equipment. The article presents possibility to use the LabView environment to create virtual operator's panels of farm vehicles and machines.
PL
W artykule omówiono prezentowane w trakcie zajęć z przedmiotu "Pomiary i komputerowe przetwarzanie danych" układy sterowania spotykane w przemyśle rolno-spożywczym. Stosując sterowniki PLC firmy OMRON studenci nabierają umiejętności projektowania podstawowych elementów linii technologicznych (układy wykluczające, kolejnościowe, blokady bezpieczeństwa, zmiany receptur itp.). Artykuł przedstawia również wnioski dotyczące zalet i ograniczeń w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem sterowników PLC.
EN
The article discusses control systems employed in agricultural and food industry demonstrated during classes in the subject of "Measurements and computer data processing". When using the PLC controllers manufactured by OMRON, students acquire skills in the field of designing basic elements of processing lines (excluding systems, sequential systems, safety interlocks, recipe modifications, etc.). Moreover, the article presents conclusions regarding advantages and limitations in conducting classes using the PLC controllers.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych, postrzeganych subiektywnie, jako najważniejsze, uwarunkowań stosowania technologii informacyjnych w rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Ich nowatorskie wykorzystanie przy konstrukcji mechanizmów obrotu bezgotówkowego, wykreowało nowe możliwości jego rozwoju. Dzięki osiągnięciom technologii informacyjnych oparto podstawę istnienia obrotu bezgotówkowego - zaufanie do kontrahenta - na pewności wynikającej z możliwości szybkiego sprawdzenia rzeczywistego stanu środków pieniężnych jakimi dysponuje. Ograniczoność zasobów sprawia, że dynamicznie rozwijany jest obrót sprawdzającymi się w realiach gospodarczych instrumentami płatniczymi. W Polsce dotyczy to polecenia przelewu oraz kart płatniczych. Możliwości obrotu nimi wydają się jednak niewystarczające. Dlatego konieczna jest intensyfikacja wykorzystania rozwiązań z objętych zakresem technologii informacyjnych.
EN
The purpose of this paper is to present the selected conditioning regarding the use of the computer technology which is very often subjectively perceived as the most important one. Its innovatory usage in the designing process of the non-cash turnover mechanisms created new possibilities of its development. Due to the achievements of IT technology, the foundation of the non-cash turnover, namely the trust in a contracting party, was based on the insurance resulting from a possibility to check a real amount of monetary means at any time on the account. The economy based on the knowledge together with the challenges imposed by the Polish membership in the UE, gives Poland the unique opportunities to create a monetary turnover based on the solutions applied in the electronic economy. Thanks to them the monetary turnover should be cheaper and faster. It will not only meet the requirements of the developing economy but also contribute to its faster development.
19
Content available remote Wpływ technologii informatycznych na konkurencyjność małej firmy
PL
Artykuł został poświęcony analizie wpływu technologii informatycznych na konkurencyjność małej firmy. Opisano silne zależności występujące pomiędzy wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych a budowaniem przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa.
EN
Article is devoted to analysis of influence computer technology on the small company's rival. It describes the dependence between using computers technology and building superiority of the small company's rival.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.