Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ceiling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Prefabrykowane budownictwo drewniane
2
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
3
PL
W prezentowanej publikacji przedstawiono sposób strojenia konstrukcji na przykładzie konstrukcji stropu w Zakładach Spożywczych. Drgania przekazywane na strop pochodziły od przenośnika dwumasowego typu PVK2-9 wywołującego lokalne ponadnormatywne drgania. Opisano metodę identyfikacji szkodliwych drgań oraz sposób ich usunięcia poprzez zastosowanie podpory o zmiennej podatności. Miała ona za zadanie dostrojenie konstrukcji tak, aby znajdowała się poza rezonansem, tzn. aby częstotliwość drgań własnych układu konstrukcyjnego była różna od częstotliwości drgań wymuszonych przez urządzenia [1, 2, 3]. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano po wykonaniu wzmocnienia przez rejestrację parametrów dynamicznych stropu wibrogramem wymuszenia kinematycznego [1, 2].
EN
The presented publication presents the way of structure tuning on the example of the ceiling structure in the Food Factory. The vibrations transmitted to the ceiling came from a two-mass conveyor type PVK2-9 causing local oversized vibrations. The method of identification of harmful vibrations and the method of their removal through the use of a support with variable susceptibility was described. The purpose of the variable-vibration support was to tune the structure to be outside the resonance, i.e. to make the frequency of own vibrations of the structural system different from those forced by the devices [1, 2, 3]. The proposed solution was verified after the reinforcement was performed by recording the dynamic parameters of the ceiling with the kinematic excitation program [1, 2].
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania betonów lekkich zawierających odpadowe kruszywa lekkie do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku (stropu) oraz ich wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne. Przedstawiono wyniki obliczeń obciążenia stropów oraz współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych wykonanych z omawianych w pracy betonów lekkich. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oceniono wpływ poszczególnych parametrów na wytrzymałość i izolacyjność cieplną ścian i stropów. Beton wykonany na kruszywie pollytag miał najniższą gęstość oraz współczynnik przewodzenia ciepła.
EN
The work presents the possibility of using lightweight concrete made of waste lightweight aggregates for constructions elements (floor loading ) as well as their physical and mechanical properties. It includes results of calculations concerning floor loading and heat transfer coefficient of building elements made of the presented lightweight concretes. Calculations provided the basis for assessing the impact of particular parameters on compressive strength and thermal insulation of walls and floors. The paper additionally describes concretes made of waste aggregates in the form of lytag (Pollytag) and slag. Based on the research, it was found that concrete containing Pollytag had the lowest density value and thermal conductivity coefficient.
5
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z eksploatacją obiektów zabytkowych, w aspekcie ich modernizacji. Przedmiotem badań i analiz były budynki o konstrukcji murowanej, w których wykonano stropy w postaci sklepień ceglanych lub płyt opartych na belkach stalowych lub stropy drewniane. Zaprezentowano przykłady naukowej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem zaistniałych procesów destrukcyjnych. Sformułowano koncepcje badań stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, umożliwiające rozpoznanie stanu przedawaryjnego i przeprowadzenie prac zabezpieczających, pozwalających na wieloletnią, bezpieczną eksploatację zabytkowych obiektów.
EN
The paper presents problems related to the operation of historic buildings in the aspect of their modernization. The object of research and analysis were buildings with brickwork, in which ceilings were made in the form of brick vaults or slabs based on steel or wooden beams. Examples of scientific assessment of the technical condition of structural elements regarding to the occurring destructive processes are presented. The concepts of testing the technical condition of structural elements were formulated, enabling recognition of pre-failure state and conduction of protective works allowing for long-term safe operation of historic objects.
PL
Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo wykorzystywane w bardzo wielu różnorodnych izolacjach w budownictwie. Drobno- i średnioziarnisty keramzyt jest podstawowym składnikiem przy produkcji betonów lekkich, pustaków i bloczków. Natomiast gruboziarniste kruszywo wykorzystywane jest między innymi do wypełnień i izolacji termicznych, drenaży, podłóg na gruncie, stropodachów, w budownictwie drogowym na gruntach o niskiej nośności. W ostatnich latach keramzyt coraz częściej układa się w remontowanych stropach. Ciężar kruszywa ok. 300 kg/m3 pozwala na zdecydowane odciążenie konstrukcji stropu, przedłużając ich techniczną sprawność. W przypadku nowych realizacji keramzyt można znaleźć jako materiał drenażowy i retencjonujący wodę w konstrukcjach dachów zielonych i dachów użytkowych.
PL
Drgania mechaniczne stropów w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. biura, mieszkania) jak i poziom hałasu panujący w pomieszczeniu mają znaczący wpływ na subiektywne odczucie komfortu osoby eksponowanej na te zjawiska. W polskich przepisach dopuszczalne wartości dla prędkości zarówno drgań, jak i poziomu ciśnienia akustycznego A-ważonego są podawane przez osobne dokumenty i stanowią osobny przedmiot oceny. Niniejszy artykuł stanowi analizę, przy użyciu metod uproszczonych, sprzężenia mechano-akustycznego, jakim jest generowanie hałasu w pomieszczeniu przez drgające przegrody ograniczające to pomieszczenie z wykorzystaniem wartości progowych odczuwania drgań.
PL
W artykule przedstawia się analizę wybranych rozwiązań technologicznych dotyczących wymiany i wzmocnienia stropów w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Lastadia 2 w Gdańsku. Analizie poddaje się trzy alternatywne rozwiązania – wykonanie nowego stropu Kleina, nowej płyty żelbetowej oraz kompleksowe wzmocnienie istniejącego stropu. Wskazuje się zalety i wady każdego z proponowanych rozwiązań technologicznych oraz porównuje się je w aspekcie pracochłonności i kosztu. W podsumowaniu przedstawia się wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.
EN
The article presents the analysis of three chosen methods of constructing and reinforcing ceiling structures as a part of: Reconstruction, expansion and revaluation of historic building at Lastadia 2 street in Gdańsk. The three analysed solutions are: new steel-ceramic ceiling, new monolith reinforced concrete ceiling and general reinforcement of existing steel-ceramic ceiling. Conducted technological analysis shows advantages, disadvantages, labour effort and costs of the proposed solutions. The last part of this article summarises and concludes the analysis.
9
Content available remote Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych
PL
Uszkodzenia stropów odcinkowych wiążą się zazwyczaj z uszkodzeniami stalowych belek nośnych. Przyczyny uszkodzeń i sposoby naprawy tych elementów są dość dobrze opisane w literaturze technicznej. Znacznie mniej informacji można natomiast znaleźć na temat uszkodzeń ceramicznych sklepień w stropach odcinkowych. W artykule opisano pilotażowe badania murowanych sklepień z podłużnym i poprzecznym układem elementów murowych. Część sklepień dodatkowo wzmocniono powierzchniowo siatką z włókien szklanych, zatopionych w matrycy polimerowo-cementowej.
EN
Damage of the sectional ceilings are usually associated with damage to the supporting steel beams. The reasons for the damage and the ways to repair these elements are quite well described in the technical literature. Much less information can be found on the subject of damage to the ceramic vaults. The work describes a pilot study of brick vaults. The study covered the vaults with longitudinal and transverse layout of masonry units. Apart of the vaults was additionally reinforced with a grid of glass fibers embedded in a polymer-cement matrix.
10
Content available remote Programowanie stropów w BIM
EN
Visual programming makes it possible to create fully parametric and adaptive model elements used in BIM technology. The use of visual programming to design ceilings on all floors of a building allows for quick and efficient assessment of the concept and possible modification of the concept. The use of BIM technology generated the list of basic parameters of the object necessary in the work at the stage of the conceptual study. Calculations allows to perform analysis of various variants of investment project.
PL
Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria wyboru tego produktu budowlanego. W części II artykułu przedstawiono proces wyboru rozwiązania stropowego.
EN
The lack of analysis of the ceiling solutions market in Poland, was an impulse to plan and conduct research covering both the popularity and the selection criteria of this construction product. Part II of the article presents ceiling solution choosing process.
12
Content available remote Typowe uszkodzenia i metody napraw stropów masywnych z belkami stalowymi
PL
W artykule omówiono problem stropów i balkonów z belkami stalowymi i wypełnieniem ceramicznym. Omówiono typowe uszkodzenia tych konstrukcji, ich przyczyny i metody napraw. Opisano możliwości wzmocnienia konstrukcji. Pokazano przykłady napraw i uzupełnień.
EN
The aim of the study was to verify the direction of water vapor flow in a single family building through the floor slab above an unheated basement during the heating season and during a period without heat gains from the heating system. Tests and measurements were carried out in summer and winter for two cases, namely when the building was heated in winter and when it was not inhabited.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych dotyczących poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej (podestów i biegów schodowych). Badania dotyczą wybranych układów pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych i obejmują konstrukcję schodów wykonanych bez użycia elementów dźwiękoizolacyjnych oraz przypadek, w którym zastosowano takie rozwiązania. Na podstawie porównania uzyskanych wyników podjęto próbę oceny skuteczności rozwiązań wibroakustycznych oraz wpływu jakości robót wykończeniowych na stopień realizacji ochrony przed hałasem w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article presents the results of field measurements of sounds penetrating to residential spaces from general circulation areas (landings and flights of stairs). The measurements apply to selected layouts of rooms in multi-family buildings, comprising a stair frame built without soundproofing components, and a case study of practical application of such solutions.
PL
W drugiej części artykułu omówiono uszkodzenia wywołane błędami na etapie wznoszenia oraz podczas eksploatacji obiektu. Opisano też wpływy wywołane obciążeniami wyjątkowymi, których wystąpienia nie sposób przewidzieć podczas projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektu. Przedstawiono również uszkodzenia wypraw tynkarskich.
EN
The second part of the paper discusses the types of damage caused by poor performance and bad implementation and use. There is also a description of the impact of extraordinary loads which cannot be foreseen at the time of designing, erecting and using the structure. There is also a presentation of types of damage to plaster coatings.
15
Content available remote Przyczyny uszkodzeń murów (cz. 1) Uszkodzenia spowodowane błędami projektowymi
PL
Artykuł dotyczy uszkodzeń murów spowodowanych błędami projektowymi. Omówiono w nim uszkodzenia spowodowane brakiem obliczeniowego sprawdzenia nośności, uszkodzenia będące wynikiem koncentracji naprężeń oraz ugięć stropów i belek. Opisano skutki wpływów termicznych i reologicznych oraz osiadań podłoża gruntowego.
EN
The paper presents a description of types of damage caused to masonry walls by design errors. The discussion covers damage caused by failure to verify load-bearing capacity through calculation, and damage due to stress concentration and deflections of floor slabs and beams. The effects of thermal and rheological influences and ground subsidence are described.
16
Content available remote Naprawy i wzmocnienia stropów w starym budownictwie
PL
W referacie przedstawiono typowe rodzaje konstrukcji stropowych stosowanych w budynkach z XIX w. i z początku XX w. Podano główne przyczyny uszkodzeń stropów drewnianych i masywnych. Opisano sposoby napraw i wzmocnień. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z przeprowadzaniem takich prac.
EN
Characteristic types of floor slab structures in 19th to Elary 20th century buildings are presented in the paper. The main causes of damage to wooden and solid floor slabs and repair/reinforcement methods are described. The risks associated with carrying out such work are emphasized.
PL
Celem artykułu było sprawdzenie w budynku jednorodzinnym kierunku przepływu pary wodnej przez strop nad nieogrzewaną piwnicą podczas ogrzewania mieszkania oraz w czasie braku zysków ciepła z układu grzewczego. Badania przeprowadzono dla okresu letniego oraz zimowego w dwóch przypadkach, to znaczy, kiedy budynek w zimie był ogrzewany, i w sytuacji, kiedy nie był zamieszkiwany.
EN
The aim of the study was to verify the direction of water vapor flow in a single family building through the floor slab above an unheated basement during the heating season and during a period without heat gains from the heating system. Tests and measurements were carried out in summer and winter for two cases, namely when the building was heated in winter and when it was not inhabited.
18
Content available remote Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynku z wielkiej płyty
PL
W artykule zawarto wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w bloku z wielkiej płyty. Dotyczą one izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych dla ścian i stropów oraz od dźwięków uderzeniowych dla stropów. Analiza wyników przeprowadzona została w odniesieniu do aktualnych przepisów.
EN
The article contains results of a study of acoustic insulation properties of walls and ceilings in apartment buildings made of prefabricated wall panels. It refers to isolation of sounds transmitted in the air for walls and ceiling, and impact sounds for ceilings. Analysis of results was carried out with reference to the regulations currently in force.
PL
W artykule przedstawiono analityczną i numeryczną analizę przegrody budowlanej w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Współczynnik przenikania ciepła obliczono metodą analityczną. Rozkład temperatury w ścianie zewnętrznej przedstawiono metodami numerycznymi. Dokonano również porównania obliczeń numerycznych z obliczeniami analitycznymi.
EN
The article presents an analytical and numerical analysis of a building partition produced in light steel frame technology. The heat transfer coefficient was determined with an analytical method. Distribution of temperatures in the external wall was determined with numerical methods. The numerical calculations were also compared with the analytical calculations.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych dźwigarów nośnych systemu H20. Określono momenty zginające i siły ścinające przy zniszczeniu dźwigarów i porównano z wartościami granicznymi według normy DIN 1052:2004-08. Omówiono wady badanych dźwigarów i oceniono, że nie kwalifikują się one do stosowania w praktyce.
EN
The results of investigations of mechanical properties of the H20 bearing girders are presented. Bending moments and shear forces were determined when the girders were damaged and compared with the limit values according to DIN 1052:2004-08. The disadvantages of the tested girders are discussed. It has been estimated that girders are not eligible for practical use.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.