Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza procesowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The execution of medical orders is a special e-service provided in hospitals. The results of studies carried out so far prove that the implementation of IT solutions does not al-ways lead to improved patient service. The purpose of the study was to define the role of the process-based approach and advantages resulting from the use of process analysis in the execution of medical orders. Process analysis and process mapping was carried out with the use of the BPMN standard and iGrafx software. The studies carried out confirmed the problem consisting in the absence of a detailed preimplementation analysis and proved how significant, in terms of shaping the logistics of e-services in hospitals, the role of modelling the process related to the execution of medical orders is. The studies led to the identification of limitations in the ‘AS IS’ process and to the definition of possible changes.
PL
Szczególną e-usługą świadczoną w szpitalu jest realizacja zlecenia lekarskiego. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań pokazują, iż wdrożenie rozwiązań informatycznych nie zawsze skutkuje poprawą poziomu obsługi pacjenta. Celem badań było określenie roli podejścia procesowego i korzyści wynikających z zastosowania analizy procesowej w zakresie realizacji zlecenia lekarskiego. Analiza procesowa i mapowanie procesów zostało wykonane przy użyciu standardu BPMN z wykorzystaniem oprogramowania i Grafx. Przeprowadzone badania potwierdziły problem polegający na braku wnikliwej analizy przedwdrożeniowej oraz wykazały, jak ważną rolę na gruncie kształtowania logistyki e-usług w szpitalu odgrywa modelowanie procesu związanego z realizacją zlecenia lekarskiego. Badania doprowadziły do identyfikacji ograniczeń w obecnie funkcjonującym procesie oraz określenia możliwych do uzyskania zmian.
PL
Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży napojów jest zagadnieniem złożonym, ważna jest bowiem pełna kontrola nad procesami logistycznymi poprzez usprawnianie identyfikacji, dystrybucji czy terminowości dostaw. Jednym z rozwiązań, pozwalającym na zoptymalizowanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, jest etykieta logistyczna GS1, za pośrednictwem której producenci, hurtownicy, dystrybutorzy, detaliści, przewoźnicy czy operatorzy logistyczni mogą przekazywać informacje w ustandaryzowany, a przez to jednoznacznie w skali świata, zrozumiały sposób. Przedsiębiorstwa z branży napojowej, widząc wzrost rynku, poszukują rozwiązań technicznych i organizacyjnych pozwalających na usprawnienia wewnątrz swoich magazynów i w relacjach z kontrahentami. Standaryzacja zgodna z GS1 jest tu niezwykle pomocna, a w wielu przypadkach wręcz niezbędna. Wynika to także z przeprowadzonych badań. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o ugruntowanej pozycji rynkowej, jest świadomych korzyści płynących ze stosowania standardów GS1 i wprowadza technologie informatyczne w obszarze magazynowania, przez co optymalizuje swoje procesy.
EN
Supply chain management in the beverageindustry is a complex issue; it is important to have full control over logistics processes by improving of identification, distribution and on-time deliveries. One of the solutions improving logistic processes in the supply chain is the GS1 logistic label, through which manufacturers, wholesalers, distributors, retailers, carriers and logistic service providers can transfer information in a standardized and worldwide understandable way. Beverage companies, as facing the growth of the market, are looking for technical and organizational solutions that allow introducing the improvements within internal warehouses and in relations with contractors. Standardization in line with GS1 is extremely helpful here, and even indispensable in many cases. It is also results from the research. Many companies, especially those with a stable market position, are aware of the benefits of using GS1 standards and they implement IT technologies in the field of storage, to optimize their processes.
PL
W artykule przedstawiono kwestie bezpieczeństwa żywności i wybrane problemy, z którymi można się spotkać w procesach związanych z transportem tych produktów. W artykule opisano aspekt identyfikowalności produktów żywnościowych transportowanych w łańcuchu dostaw. W szczególności scharakteryzowano problemy zdefiniowane w obszarze przyjęć do centrum dystrybucyjnego (CD) sieci handlowej i wydawania towarów z CD do sklepów. Identyfikowalność to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach dostaw wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte tym przepływem.
EN
This article presents the issue of food safety from the perspective of selected problems that can be encountered in the transport processes of these products. The article focuses mainly on the traceability aspects of food products transported in the supply chain. In particular, the problems identified in the reception area to the distribution center and warehouse releases are described. Traceability is the ability to track (trace) the flow of goods in supply chains, including the registration of parameters identifying those goods and all locations covered by the flow.
PL
Systemowe i ukierunkowane na optymalizację procesów zarządzanie magazynem jest obecnie konieczne. Nie jest ono możliwe bez systemu automatycznej identyfikacji, wykorzystującego powszechnie akceptowalne standardy GS1. Automatyczna identyfikacja wykorzystywana w procesach magazynowych nie jest oczywiście rozwiązaniem wszystkich problemów przedsiębiorstwa w logistyce magazynowej. Należy pamiętać, że techniki ADC nałożone na istniejące, niezweryfikowane procesy nie wniosą wiele nowego, a mogą bardzo skomplikować życie ich użytkownikom. Techniki ADC należy stosować dopiero po przeanalizowaniu i prawidłowym zdefiniowaniu procesów w magazynie. Dopiero wtedy możliwe będzie osiąganie optymalnej funkcjonalności w codziennej pracy, a w sytuacjach kryzysowych natychmiastowe, sprawne i bezbłędne przeciwdziałanie kryzysowi. Pozwoli to także na spełnienie wymagań prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i śledzenia żywności – traceability.
EN
System-oriented and process-oriented warehouse management is a necessity nowadays. It is not possible without an automatic identification system that uses widely accepted GS1 standards. Automatic identification used in warehouse processes does not, of course, solve all the company problems in warehouse logistics. Please note that ADC techniques imposed on existing, unverified processes will not bring much new and can complicate the users live. ADC techniques should be used only after analyzing and correctly defining the processes in the warehouse. Then it will be possible to achieve optimum functionality in daily work, and an immediate and error-free emergency response in crisis situations. It will also allow meeting the legal requirements for ensuring food safety and traceability.
PL
Istotą identyfikowalności jest możliwość monitorowania ruchu i pochodzenia danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano?) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano?). W artykule opisano, w jaki sposób firma sektora żywnościowego może zarządzać procesem identyfikowalności w kontekście magazynu wyrobów gotowych.
EN
The essence of traceability is the possibility to monitor each product (and lot number) on every stage of a supply chain. In other words, this is the possibility of gathering data from previous stage of chain (from whom and what was received?) and delivering the gathered information to the next stage in a simultaneous way (to whom and what was sent?). The article describes how a company from the food sector can manage the traceability process in the context of the finished goods’ warehouse.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
474--476, CD
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania analizy procesowej oraz programowania nieliniowego do wyznaczenia optymalnej partii produkcji. Zwrócono uwagę na wystąpienie relacji trade-off, związanych z zachowaniem odpowiednich standardów obsługi klienta przy minimalizacji łącznych kosztów zapasów i przy zachowaniu ciągłości procesu produkcyjnego.
EN
The article presents the opportunity of use of the process analysis and nonlinear programming to determine the optimum batch production. Attention was drawn te the occurrence of trade-off relationship, associated with appropriate standards of customer service while minimizing the total cost of inventory and maintaining the continuity of the production process.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1730--1739, CD 1
PL
Przedsiębiorstwa szukając recept prowadzących do wyższej efektywności działania wracają do idei procesów. Założeniem podejścia procesowego jest optymalizacja działań, mając na uwadze przede wszystkim procesy, a nie funkcje, dlatego też proces jest naturalnym determinantem osiągania wzrostu efektywności przez przedsiębiorstwo. Celem podejścia procesowego do zarządzania przedsiębiorstwem jest uzyskanie wysokiego poziomu niezawodności w konkretnym działaniu Autor niniejszej publikacji charakteryzuje analizę procesową, zarządzanie procesowe, mapowanie procesów, a także metodologię IDEF.
EN
Companies are looking for recipes for greater effectiveness and get back to the idea of processes. The principle of a process approach is the optimisation of actions taking into consideration processes, not functions. Therefore, it is a process that determines the growth of effectiveness of a company. The aim of a process approach to a company management is achieving a high level of reliability in a precise situation. Author of this paper characterized process analysis, process management, process mapping as well IDEF methodology.
8
Content available remote Supply chain management in side company value system
EN
The comprehension of business processes interactions along supply chain is an important factor to succeed in the fast changing and competitive business arena. From competitive point of view there are some critical issues for companies in every day activity: the pressure to reduce overall supply chain costs, exploiting company's assets more effectively, more effective cooperation with trading partners and improving service level of customer. Those issues are the main goal of supply chain's control at first step and managing value of product in supply chain at second step. The ability to create and increase product value in supply chain depends on the ability to control it. The analytical data of a value chain analytical data provides companies with insights into their total product cost and profit behaviour. Logistics strategy controlling that bases on value measures of supply chain has its consequences in activity managment and assets allocation according to the guidelines of four BSC perspectives. Planning of cooperation in a supply chain is a business strategy issue that should base on value chain analysis. The value chain analysis is used to identify the possible sources of improved performance. The management of mutually related business processes is supported by SCM (Supply Chain Management) integrated information system. Applying a progressive approach to cost measurement of the value chain in company's integrated value system also brings a better understanding of their customers' cost, suppliers, products and processes as they move through procurement, production or distribution chain. This paper focuses on the benefits of supply chain management inside company's integrated value
PL
Zdolność do interakcji procesów biznesowych przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw jest ważnym czynnikiem sukcesu w szybko zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Dążenie do redukcji kosztów łańcuchowych produktu, efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa czy efektywna współpraca z partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw, stanowią wybrane przykłady wielu zabiegów zmierzających do podwyższenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Te działania są głównym celem kontroli i sterowania łańcuchem dostaw ukierunkowanych na zarządzanie wartością produktu wzdłuż całego łańcucha - od zaopatrzenia w materiały, po dostarczenie wyrobu gotowego klientowi na docelowym rynku. Zdolność do tworzenia i podwyższania wartości produktu w łańcuchu dostaw zależy od zdolności do kontroli i sterowania łańcuchem dostaw. Dane analityczne łańcucha wartości umożliwiają spojrzenie przedsiębiorstwa na całkowity łańcuchowy koszt produktu i kształtowanie się zysku. Controlling strategii logistycznych bazujący na pomiarze wartości w łańcuchu dostaw, wspomaga zarządzanie działaniami i alokację zasobów w łańcuchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z analizy czterech perspektyw metodyki BSC. Planowanie współpracy w łańcuchu dostaw jest zagadnieniem strategii biznesowej, która powinna bazować na analizie łańcucha wartości. Zastosowanie pomiaru kosztów łańcucha wartości w zintegrowanym systemie wartości przedsiębiorstwa, pozwala na lepsze zrozumienie kosztów tworzonych przez klientów, dostawców i produkty w trakcie przepływu w łańcuchu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. W artykule wskazano na istotne znaczenie i korzyści wynikające z zarządzania łańcuchem dostaw dla zintegrowanego systemu wartości przedsiębiorstwa.konieczne staje się prowadzenie przez przedsiębiorstwo usystematyzowanych działań zmierzających do wyboru dostawców najlepiej spełniających jego oczekiwania zarówno w zakresie jakości materiałów, warunków kosztowych, terminów realizacji dostaw, jak i innych wymagań wynikających z realizacji jego podstawowej działalności. Kształtowanie polityki zakupów powinno zatem opierać się na dostępnych metodach planowania zaopatrzenia. Autorzy artykułu przybliżają podstawowe metody wspomagające decyzje w obszarze logistyki zaopatrzenia
PL
Zarządzanie łańcuchami dostaw odgrywa dla każdego przedsiębiorstwa kluczową rolę, gdyż urzeczywistnia procesy biznesowe stanowiące o przychodach ze sprzedaży wyrobów i usług. Krytyczne znaczenie dla sukcesu w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym biznesie stanowi kompleksowość i wzajemna zależność działań oraz ilość wymienianych danych wymagających globalnej standaryzacji. Operacyjna współpraca partnerów w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, wymaga pozyskiwania i przetwarzania masowych strumieni danych, aby usprawniać swoje funkcje, procesy i relacje wewnętrzne we współpracy z dostawcami i odbiorcami, zwiększając tym samym konkurencyjność całego łańcucha dostaw. Zarządzanie wzajemnie zależnymi procesami biznesowymi jest wspomagane zintegrowanymi systemami klasy SCM (Supply Chain Management) lub wykorzystaniem otwartych standardów globalnych e-biznesu. Do opisu procesów wykorzystywane są międzynarodowe standardy metodyk modelowania - UMM (Unified Modelling Methodology) i języki modelowania - UML (Unified Modelling Language) (UN/CEFACT - United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business - Centrum Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu ONZ). Zarządzanie procesami wymaga stałego monitorowania kluczowych i operacyjnych wskaźników efektywności, parametryzacji procesów na potrzeby ich sterowania oraz algorytmów sterujących powiązanych w procedury zarządzania procesami. W artykule przedstawiono jak zwymiarowane i operacyjnie przygotowane zarządzanie procesami biznesowymi (BPM - Business Process Management) w łańcuchach dostaw, daje możliwość sterowania wartością dodaną łańcucha i rentownością dostarczanych produktów (DPP - Direct Product Pofitability)
EN
The supply chain management is playing a key role for each company because makes real business processes and income from product sale. The comprehension and business processes interactions along supply chain making up critical importance for success in the fast changing and competitive global business arena. Business partners cooperation in rapid changing market environment requires mass data flows acquisition and quasi-real time processing in many areas of operations activities in supply chain. All above mentioned ventures are aimed at processes rationalization together with deliverers and receivers that allows for competitiveness increasing in full supply chain. The management of mutually related business processes is supported by SCM (Supply Chain Management) level integrated information system or by electronic data interchange open standards of global e-business. Global standards of process modelling methodology (e.g. UMM - Unified Modelling Methodology) and modelling language (e.g. UML - Unified Modelling Language)5 applied to process specification guarantee equal and clear-cut process interpretation between business partners in supply chain. The process supervision requires performance indicators continuous monitoring and process parameters to control procedures execution.The article presents how operations processes management in supply chains adjusted to business process management (BPM) systems contribute controlling added value and direct product profitability in supply chain
PL
Przedsiębiorstwa od wielu lat mają problemy z realizacją celów strategicznych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Skuteczne wdrożenie planu strategicznego wymaga jego przełożenia na cele, wyniki planów, zadania i wskaźniki kontrolne, mające bezpośredni związek z codziennymi czynnościami. Sukces we wdrożeniu jest osiągalny poprzez odpowiednią komunikację celów, dobór celów na poszczególnych poziomach organizacji, powiązanie z budżetami i odpowiednią motywacją wszystkich pracowników. Postulatywne podejście metodyki Strategicznej Karty Wyników do celów i mierników oraz sformalizowana procedura ustalania budżetów i wykonania pomiaru działań, nie zawsze pomaga w skutecznym podążaniu ścieżką strategii. Bilansowanie kart wyników w perspektywie finansowej, klienta, procesów i rozwoju, przeniesione na niższe szczeble zarządzania w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, jest bardzo pomocne we wskazaniu czym mamy sterować i co mamy osiągnąć, ale niestety nie odpowiada na pytanie - jak mamy zarządzać aby osiągnąć cel strategiczny ? Ponadto metodyka BSC (Balanced ScoreCard) powinna uwzględnić systemowe i procesowe powiązanie przedsiębiorstwa z jego łańcuchami zaopatrzenia, koprodukcji i dystrybucji, uwzględniając ich procesy i zasoby w kontekście obsługi produktu i klienta na docelowym rynku. W końcowej części artykułu autor wskazuje na komplementarny do metodyki BSC zakres funkcjonalny controllingu operacyjnego łańcucha dostaw, jako systemu zarządczego wiążącego zarządzanie produktem, procesem i zasobami w system zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw
EN
Enterprises have a lot of problems with realization their strategic aims in the fast changing and competitive business area from many years. Effective execution of strategic plan needs its translating into aims, results, tasks and indicators of everyday activities. The success on the market is attainable by communicating strategic and operating aim on the each level of organizational structure and their connecting with budget of units or employee motivation. The scorecards balancing in finance, customer, process and development perspectives is very useful for pointing - what do we control with? or - what do we have to achieve? but doesn't answer to question - how do we manage enterprise? The Balanced Scorecard Methodology should to take into consideration system and process connection of enterprise with procurement, co-operation or distribution supply chain also. In the end of article author pointing at supply chain controlling as complementary management system integrating managing of product, process and assets in supply chain
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.