Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wojskowe statki powietrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych wymagań dla systemu jakości w kontekście nowych zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych (EMAR) oraz identyfikacja źródeł potencjalnych problemów związanych z systemem jakości wymaganym przez poszczególne EMARy. Wykorzystano metodę badawczą w postaci krytycznej analizy aktów normatywnych, wymagań oraz literatury przedmiotu. W opracowaniu zaprezentowano ekwiwalentność europejskich cywilnych przepisów i wojskowych wymagań zdatności do lotu statków powietrznych. Omówiono wykorzystywane w praktyce sposoby implementacji wymagań EMAR w narodowych przepisach zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Dokonano przeglądu wymagań odnośnie systemu jakości w stosunku do organizacji zaangażowanych w zapewnienie początkowej i ciągłej zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Wykazano aktualność problematyki i jej istotne znaczenie w przededniu implementacji w Polsce wymagań EMAR, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdatności do lotu w lotnictwie wojskowym oraz interesu krajowych przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w projektowanie, produkowanie, obsługiwanie, zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu oraz szkolenie personelu technicznego na rzecz lotnictwa wojskowego.
EN
The aim of the article is to present the basic requirements for the quality system in the context of the new harmonized European Military Airworthiness Requirements (EMAR) and identification of sources of potential problems related with the quality system required by individual EMARs. The research method used in this paper is an analysis of normative acts, requirements and the literature of the subject. The study presents the equivalence of European civil regulations and military airworthiness requirements for aircrafts. Practical methods of implementing EMAR requirements in the national military airworthiness standards were discussed. The requirements regarding the quality system were reviewed in relation to organizations involved in ensuring the initial and continuing airworthiness of military aircrafts. Timeliness and significance of the topic on the eve of implementing the EMAR has been demonstrated from the point of view of ensuring safety and airworthiness in military aviation and the interest of domestic enterprises and organizations involved in the design, production, maintenance, continuing airworthiness management and technical staff training for military aviation.
PL
W artykule zostały opisane główne elementy informatycznego systemu wsparcia eksploatacji samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem roli funkcjonalnego modelu cyfrowego statku powietrznego oraz wpływu jego składników na jakość zarządzania flotą. Omówiono i zobrazowano: 1) budowę struktury funkcjonalnej statku powietrznego i programu obsług w systemie informatycznym wsparcia eksploatacji; 2) systemy informatyczne wspierające eksploatację wojskowych statków powietrznych. Wykazano, że przy właściwej spójności i kompletności danych w informatycznym systemie wsparcia uzyskujemy wyższą jakość eksploatacji statków powietrznych, w tym poprawia się zarządzanie całą flotą, jakość obsług technicznych i bezpieczeństwo realizacji zadań lotniczych.
EN
The article describes the main elements of IT system supporting the maintenance of aircraft with special consideration of functional digital model of the aircraft and its components and influence on the quality of fleet management. Discussed and illustrated: 1) the construction of the functional structure of the aircraft and the maintenance program in the IT support system; 2) IT systems supporting the maintenance of military aircraft. It was shown that with proper coherence and completeness of data in the IT support system, we obtain a higher quality of aircraft maintenance, including improved management of the fleet, quality of technical services and safety of missions.
EN
The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the airports.
PL
W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące zderzeń wojskowych statków powietrznych (SP) z ptakami oraz dokonano ich analizy metodą kryteriów probabilistycznych. Zaprezentowane materiały analityczne mogą być wykorzystywane przy planowaniu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów w organizacjach lotniczych i na lotniskach.
4
Content available remote Metoda oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych, a w szczególności wielozadaniowych samolotów bojowych. Do opisu zmian przyrostu efektów ich zastosowania bojowego użyto równania różniczkowego, którego rozwiązanie będące odpowiednią funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystane zostało do wyznaczenia efektów w postaci wartości oczekiwanej liczby niszczonych celów. Wielkość efektów uzależniono od podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych, tj.: odpowiedniości, gotowości, niezawodności, trwałości, a także wariantów uzbrojenia i skuteczności zastosowanych lotniczych środków bojowych. Opisaną metodę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
This method is connected with theoretical studying of quality exploitation process of modern multi-role military aircraft and weapon. To describe main effects of combat aircraft activity, a differential equation has been used. Obtained solution of the differential equation represents a probability distribution function, which can be used for determining the expected values of destroyed targets. It is shown that this effect depends on chosen exploitation characteristics of the evaluated system. At the end, a numerical example has been done to illustrate presented method.
5
Content available remote Problemy oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych
PL
W artykule wyjaśniono podstawowe problemy związane z oceną efektywności eksploatacji wojskowych systemów uzbrojenia, a w szczególności wojskowych statków powietrznych. Przedstawiono metodę oceny efektów eksploatacji wielozadaniowych samolotów bojowych, stanowiących najliczniejszą klasę wojskowych statków powietrznych. Do opisu zmian przyrostu efektów ich zastosowania bojowego użyto równania różniczkowego, którego rozwiązanie, będące odpowiednią funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa, wykorzystane zostało do wyznaczenia efektów w postaci wartości oczekiwanej liczby niszczonych celów. Wielkość efektów uzależniono od podstawowych charakterystyk eksploatacynych ocenianych systemów tj.: odpowiedniości, gotowości, niezawodności, trwałości a także wariantów uzbrojenia i skuteczności zastosowanych lotniczych środków bojowych. Opisaną metodę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The basic problems connected with estimation of exploitation effectiveness of military armament systems particularly of military aircrafts are explained. The estimation method is presented of exploitation effects for most numerous class of military aircrafts. In order to describe the variation in the rise of the effects of combat application a differential equation was used, the solution of which being a proper probability function distribution was used for determination the effects in the form of expected values of destroyed targets. The magnitude of the effect was made to depend on the fundamental exploitation characteristics of the evaluated systems. The described method was illustrated by the example.
PL
W artykule przedstawiono zarys metody oceny efektów działania wojskowych statków powietrznych na współczesnym polu walki. W rozważaniach przyjęto, że działanie lotnictwa sprowadza się do wykonywania kolejnych operacji lotniczych. Przyjęto również, że działanie statku powietrznego charakteryzuje się cyklicznością, przy czym cykl obejmuje czas trwania operacji lotniczej, w czasie której statek powietrzny wykonuje pewną liczbę lotów bojowych. Przez pojęcie efektu eksploatacji wojskowego statku powietrznego rozumie się liczbę zniszczonych przez niego celów przeciwnika w przyjętych warunkach i określonym przedziale czasu. Dynamikę narastania efektu powiązano ze specyfiką działania lotnictwa wojskowego i opisano za pomocą równania różnicowego, które następnie przekształcono w równanie różniczkowe typu Fokkera-Plancka. Rozwiązaniem tego równania jest funkcja gęstości efektów działania statków powietrznych. Następnie funkcję tę wykorzystano do wyznaczenia efektywności w postaci wartości oczekiwanej liczby zniszczonych celów przeciwnika w przyjętym przedziale czasu. Przedstawioną metodę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The mathematical method of the estimation of the war aeroplanes' effctiveness exploitation has been presented in this paper. It was assumed that military aviation can be operate during sequenced fly missions and that the acivity of the single war aeroplane is cyclic. This proposed method based on the assumption that casualties' replacements of aircraft between each operation are possible. The paper consists of two parts. At first, typical effects of war aeroplanes' activities during fly missions has been determined. The expected value of destroyed targets by each aircraft, which took part in the operation, was assumed as a fundamental factor in the field of the exploitation's estimation. In this meaning, weapon potential, technical reliability, combat readiness and skills of crew are main elements of this factor. Next, the increase of the calculated effect, which depends on the number and lead time of the operation and sortie as well, has been shown. The Fokker-Planck's differential usual equation and its solution were adapted for determining the dynamic of increasing of this considered factor. Finally, a proposed approach has been verified by a numerical example. This example shows how to use given method in the process of controlling and handling such technical systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.