Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapitał społeczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
For more than two decades, the social capital theory has attracted interest in the fields of sociology, political science and economics. Its various theoretical and empirical approaches invariably explain new and often hidden phenomena arising at the interface between institutional society and the economy. Its essence is trust built on relationships between people and between people and institutions that are the pillars for shaping security, in the broadest sense of the term, as well as the feeling of security among citizens. Social capital is also a scientific category requiring constant reconstruction and permanent attention in relation to changing social, cultural, political and economic realities. The primary (cognitive) aim of this article is to identify the characteristics of the social capital of Kłodzko County, its peculiarities and implications for the security of the region and its citizens (not only in the social dimension).
PL
Teoria kapitału społecznego od ponad dwóch dekad budzi zainteresowanie zarówno w obszarze socjologii, politologii, jak i ekonomii. Jego różne ujęcia teoretyczne i empiryczne niezmiennie wyjaśniają nowe, często ukryte zjawiska powstające na styku społeczeństwa instytucji i gospodarki. Jego istotą jest zaufanie budowane na relacjach ludzi z ludźmi oraz ludzi z instytucjami stanowiącymi filary kształtowania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i jego poczucia wśród obywateli. Kapitał społeczny to również kategoria naukowa wymagająca nieustannej rekonstrukcji i permanentnej uwagi w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną, kulturową, polityczną i gospodarczą. Głównym (poznawczym) celem artykułu jest identyfikacja cech kapitału społecznego powiatu kłodzkiego, jego specyfiki oraz implikacji z bezpieczeństwem (nie tylko społecznym) regionu i jego obywateli.
EN
Purpose: This article attempts to identify the impact of social capital factors on the resilience of governance networks. Design/methodology/approach: Achieving the research goal is based on the questionnaire survey conducted among 199 public servants in Polish counties examined with the stepwise regression analysis. Findings: The results point out that the importance of social capital is different, depending on the resilience dimension. When considering coping with threats only, relational dimensions of social capital are of fundamental importance. In adaptation to new operating conditions, the relational dimension still dominates, but a structural dimension factor also appears. When resilience links to transformation, all types of social capital are needed. Originality/value: These results add value to resilience theory in public governance by identifying the impact of social capital on the resilience of public governance networks.
EN
Purpose: The aim of the article is to analyze the results of research on the interdependencies between cooperation, trust, as well as norms and values, as key elements of social capital in high-tech enterprises in Wielkopolska Region. Design/methodology/approach: The analyzes carried out covered 51 enterprises belonging to advanced technology industries, including 41 small and 10 medium-sized ones. The research was conducted using the interview method, using a questionnaire and supported by the CATI technique. The obtained data were subject to further analysis and statistical inference. They consisted in determining the mutual dependencies for the three resources of social capital, i.e. trust, norms and values as well as cooperation (jointly creating the social capital of these enterprises) and their components. The relationships were determined based on the calculated Pearson's linear correlation coefficients. Findings: Based on the conducted analyzes, it is legitimate to conclude that the designated level of cooperation, norms, values and trust are closely related. For all combinations of the indicated resources, the determined Pearson's linear correlation coefficients are statistically significant with a probability of 0.05. Also, many combinations of the components of these resources are correlated with each other. Practical implications: The application dimension of the article is perceived in at least two possibilities. Firstly, for business representatives, it can be a valuable source of information on the key factors in the appreciation of social capital in a company. Secondly, on the basis of the calculated correlations, the article gives the opportunity to review the most important relationships between these components, which may also be useful from the point of view of the appreciation of social capital in the enterprise. It is also worth emphasizing the interdisciplinary nature by combining the scientific and application aspect, which can be used at the level of company management. Originality/value: This work deals with an original approach to social capital, both due to the conceptualization of the concept of social capital and its components, as well as the interrelationships between its components. It is also worth emphasizing the interdisciplinary nature of the work, combining the scientific and application aspects that can be used at the level of company management. Moreover, the methodology described in the research process may be used in enterprises operating in industries other than high-tech.
PL
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest przestrzenią stwarzającą nowe możliwości kreowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Wysoki jej poziom gwarantuje wysoki poziom gotowości zarówno jednostki, jak i grup społecznych w obliczu różnego typu zagrożeń. Mając na względzie potrzebę i zasadność kształtowania kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych, w artykule zaprezentowano autorską koncepcję idei lokalnych liderów bezpieczeństwa jako istotnego komponentu tego procesu. Doceniając działania prewencyjne, pokazano kilka praktycznych narzędzi kształtowania kultury bezpieczeństwa inicjowanych i koordynowanych właśnie przez lokalnych liderów bezpieczeństwa. Podkreślono również istotę zaangażowania i współodpowiedzialności wszystkich podmiotów tworzących system bezpieczeństwa. Wykazano celowość wdrażania procesu zarządzania zmianą zwłaszcza w obszarze zarządzania bezpieczeństwem lokalnym. Zaproponowany model kształtowania kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych promuje zatem ideę optymalnego i racjonalnego wykorzystywania potencjału poszczególnych podsystemów tworzących system bezpieczeństwa RP.
EN
Shaping the culture of security is a sphere that creates new opportunities for creating a contemporary security environment. Its high level guarantees a high level of readiness of both individuals and social groups to face various types of threats. Considering the need and validity of shaping the security culture of local communities, the article presents the author’s concept of the idea of local security leaders as an important component of this process. Appreciating the preventive actions, the article presents several practical tools to shape the safety culture initiated and coordinated by local safety leaders. It also emphasised the importance of the involvement and co-responsibility of all actors in the security system. The advisability of implementing a change management process was demonstrated, especially in the area of local security management. The proposed model of shaping the security culture of local communities therefore promotes the idea of optimal and rational use of the potential offered by individual subsystems that form the security system of the Republic of Poland.
PL
Opracowanie poświęcone jest problematyce kultury bezpieczeństwa oraz działającym w tym obszarze organizacjom pozarządowym. Mając na uwadze fakt, że źródłem sukcesu każdego przedsięwzięcia są ludzie i ich świadome zaangażowanie uznano, że w procesie wdrażania zmian, takich jak kształtowanie odpowiednich postaw życiowych i moralnych, kluczowym działaniem jest praca zespołowa ludzi z pasją i jasno sprecyzowaną misją. Idealnym rozwiązaniem przy realizacji wspomnianej idei jest aktywność organizacji pozarządowych. Trzeci sektor jest wiodącym podmiotem, który swoje założenia realizuje za sprawą ludzi dobrej woli, zdeterminowanych do osiągnięcia celu i zrealizowania opracowanych programów wdrożeniowych. Osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć trzeciego sektora jest wciąż mało, mimo iż nie brakuje poparcia społecznego wobec ich ideowych założeń. Dlatego tak ważne jest propagowanie idei organizacji pozarządowych. Celem głównym artykułu jest ukazanie wartości i siły sprawczej organizacji trzeciego sektora w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. Pośrednim zaś celem jest rozpropagowanie idei budowania kapitału społecznego poprzez zaangażowanie obywateli i chęć partycypacji przy współtworzeniu kultury bezpieczeństwa w skali mikro i makro.
EN
The present paper elaborates on the issue of the security culture and non-governmental organisations (in short: NGOs) that fulfil this mission. Given the fact that people and their full and conscious involvement are essential for the success of any project, it has been assumed that in the process of changes, such as for example the shaping of appropriate life-related and moral attitudes, team work of people with passion and having a clearly specified mission is of critical importance. A perfect solution for the implementation of the above-mentioned concept is the activity of non-government organisations. The third sector is a leading entity that implements its assumptions with the assistance of people of good will, focused on their purpose and implementation of the developed implementation programmes. There is still an insufficient number of people involved in implementation of third sector projects, despite the fact that there is no lack of social support for their conceptual assumptions. That makes the propagation of ideas of non-government organisations so important. The main objective of the paper is to present the value and the agency of non-governmental organisations in the process of emergence of the security culture. An intermediate objective is propagating the concept of building social capital by involving the citizens and their willingness to participate in the process of shaping the security culture in the micro and macro scale.
EN
This paper describes the role of social capital in terms of stimulating activities aimed at improving health safety in times of the Covid 19 pandemic. Ensuring health safety constitutes one of the fundamental aims of every health care system, which is executed by means of multiple institutions associated with health care, as well as through collective action. Social capital stimulates collective action with the aim of stopping the spread of the pandemic. The aim of this paper is to search for ties between social capital and the spread of the pandemic in Poland. As a result of empirical research, it was established that strong social capital had a significant impact on the lower number of Covid-19 infections in provinces in Poland. Simultaneously, this impact is dependent on the level of infections in society. The greater the number of Covid-19 infections, the less social capital restricts the spread of the pandemic.
EN
An effective, timely managed and interoperable governance process and its adaptive features are of the utmost importance in dealing with any type of crisis at the state level. This article explores civil society actors’ engagement in Lithuania to identify the functional resilience level in crisis governance of COVID-19. Social capital and adaptive capacity approaches were employed for theoretical consideration and analysis. We hypothesise that linking social capital is more important for enhancing resilience at the beginning of the crisis, while adaptive capacity gains prominence during and after the crisis. Mixed analysis methods were used in gathering data through content analysis, surveys (standardised questionnaires) and interviews with experts from civic (voluntary and non-governmental) and public (local and central government) sectors. The findings provide novel insights into the importance of civil society actors’ engagement in bolstering functional resilience and embedment of a whole of society approach in crisis goverance during times of uncertainty.
PL
Skuteczny, terminowo realizowany, interoperatywny proces kierowania wraz ze swymi cechami adaptacyjnymi ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu skutków każdego rodzaju kryzysu na poziomie państwa. Niniejszy artykuł analizuje zaangażowanie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na Litwie w celu określenia poziomu odporności funkcjonalnej w kierowaniu zarządzaniem kryzysowym związanym z COVID-19. Przedmiotem rozważań teoretycznych i analizy były podejścia oparte na kapitale społecznym i zdolnościach adaptacyjnych. Postawiliśmy hipotezę, że kapitał społeczny jest istotniejszy dla zwiększania odporności na początku kryzysu, natomiast zdolności adaptacyjne zyskują na znaczeniu w trakcie kryzysu oraz po jego zakończeniu. Zastosowano mieszane metody gromadzenia danych: analizę treści, ankiety (standaryzowane kwestionariusze), a także wywiady z ekspertami z sektora obywatelskiego (wolontariat i organizacje pozarządowe) oraz publicznego (władze lokalne i centralne). W wyniku badań uzyskano nowe informacje dotyczące znaczenia zaangażowania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego we wzmacnianie odporności funkcjonalnej i osadzenia podejścia obejmującego całe społeczeństwo w kierowaniu zarządzaniem kryzysowym.
EN
Purpose: The article refers to the problems of permanent and sustainable development in the context of understanding the essence of science. The aim of the research is to show the existing relationship between sustainable and permanent development as a specific idea and science in its essence. Design/methodology/approach: The methodological frames of the publication were defined taking into consideration the assumed research goals as well as the research questions. Findings: For the research aim the following research questions were formulated: - what does the essence of science express in and what are its pillars? - what does the essence of sustainable and permanent development consist in? - is there a relationship between the problem of sustainable and permanent development and understanding the essence of science? - what should be expected so that science – in its essence – could really contribute to the realisation of the idea of sustainable and permanent development? Practical and social implications: The research is theoretical but takes into consideration available empirical data considering more important changes in natural, social and economic capital in the world, on the basis of which trends in the progress in the application implementation of the idea of sustainable and permanent development are presented. The publication also discusses the connections between the essence of science and its real contribution to putting the idea of the permanent and sustainable development into practice. Originality/value: The model of sustainable and permanent development’ idea in the aspect of the essence of science – pillars and foundations for the construction of the new world.
EN
Purpose: The aim of this paper is to discuss the issues of localism and social capital revival as important factors of local and regional development of rural areas in Khmenlytskyi Oblast in Ukraine. The paper shows an anthropological perspective on the processes of social change and overcoming the effects of socialism in the sphere of mentality, attitudes and life orientations local communities. Design/methodology/approach: Presented material refers to the empirical data obtained during fieldwork in the Khmelnytskyi region in 2018. The field study was conducted in three local communities in using ethnographic methods in order to analyze and describe the socio-cultural effects of the political transformation that currently occur in rural areas. The research was based on the practical application of the concept of post-socialism and methodology developed by social anthropologists. Findings: The question of rural areas development concerns the mobilization of local resources and given examples illustrate, that this process has already started in Ukraine. Local communities in rural areas are characterized by a “long duration”, and therefore are relatively resistant to change. Communism legacy is an obstacle, hindering rebuilding subjectivity in former Soviet countries. Overcoming resentments connected with transition applies mainly to inhabitants of rural areas. The ongoing decentralization stimulates locality and social capital renewal. Research limitations/implications: Rural areas in post-Soviet countries as a research area allow to observe both relics of the past and signs of social change. Conducted research made it possible to indicate the behaviors and attitudes characteristic of the previous system, as well as new practices establishing the foundations of civil society. Studies on rural areas development still require many in-depth qualitative and quantitative research. Social implications: The interest in locality as a social phenomenon and a subject of analysis, has been changing. Return to the concept of locality in social sciences is related to the importance of locality in the process of social change – in that way locality becomes a dynamic and global problem associated with the activities of individuals, groups, institutions, policies and social processes. Originality/value: Theoretical and empirical identification of interdependence between factors of “persistence” and “change” in selected local communities in rural areas in Khmenlytskyi Oblast.
PL
Ostatnie dwie dekady bieżącego wieku przyniosły wyjątkowo wiele zmian w środowisku zbudowanym. Należą do nich nie tylko zmiany związane bezpośrednio z powstaniem nowej tkanki miejskiej, ale również zmiany postaw społecznych wobec przestrzeni wspólnych związanych ze środowiskiem mieszkaniowym. Miasto przestaje być, tak jak do tej pory, głównie poddawane krytyce, a mieszkańcy swoją roszczeniową postawę co do zagospodarowania przestrzeni, stopniowo zmieniają na współuczestniczącą w procesie jej tworzenia. Mieszkańcy miast chcą mieć realny wpływ na przestrzeń zurbanizowaną, szczególnie tę im najbliższą. Zatem prawo do miasta, nie jest już przywilejem czy obowiązkiem, a staje się potrzebą. Efektem próby realizacji tej potrzeby jest zjawisko, które coraz częściej możemy obserwować w Polsce, a z jakim od wielu lat spotykamy się zagranicą: działania w przestrzeni publicznej zmieniają się w działania na rzecz przestrzeni publicznej. Jednym z ich rodzajów są przekształcenia przestrzeni wspólnych związanych z miejscem zamieszkania – podnoszenie ich jakości estetycznej, zmiany funkcjonalne, modernizacja elemen­tów zagospodarowania. Obserwując liczne przykłady partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych zauważono, iż inicjacja, przebieg oraz efekty podejmowanych działań w dużym stopniu zależą od kapitału społecznego grupy podejmującej aktywność. W związku z powyższym, istnieje potrzeba prowadzenia badań związanych z wzajemną relacją poziomu kapitału społecznego z zagadnieniem kształtowania i zarządzania przestrzenią publiczną przy współudziale lokalnych społeczności, co będzie głównym tematem artykułu. Do zbadania ww. związku użyto metod badań jakościowych: wizji lokalnej, obserwacji nieuczestniczącej, wywiadów fokusowych. To złożyło się na obraz komparatystyki trzech wybranych warszawskich studiów przypadków. Przeanalizowano jepod względem spełnienia wybranych do badań kryteriów jakościowych. Kryteria te wskazane zostały na podstawie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, będącej jedną z części Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest wskazanie czynników pochodzących z wewnątrz grupy użytkowników przestrzeni i czynników zewnętrznych, mających pozytywny i negatywny wpływ na podejmowanie, przeprowadzanie i utrzymywanie efektów zmian w przestrzeniach wspólnych wypracowanych przy współudziale lokalnych społeczności w warunkach polskich. Wnioski posłużyć mogą do ulepszania przyszłych procesów partycypacyjnych związanych z przestrzenią miejską – zarówno ze strony nieprofesjonalistów biorących w nich udział, jak również ekspertów – architektów i urbanistów.
EN
The last two decades of the century have brought unusually many changes in the built environment. These include not only changes directly related to the emergence of a new urban fabric, but also changes in social attitudes towards common spaces located in residential areas. The built environment has never been evaluated so strongly. This assessment translates not only into the everyday outdoor activities of residents (necessary, optional and social activities), but also to economic projects (purchase, sale and rental of real estate). At the same time, the city ceases to be, as it has been so far, mainly subjected to criticism, and the residents are gradually changing their demanding attitude concerning the development of space to participate in the process of its creation. Society wants to have a real impact on urban space, especially on the space closest to them. Thus, the right to the city is no longer a privilege or a duty, but it becomes a need. Trying to meet this need results in a phenomenon which we can increasingly observe in Poland, and which we have been witnessing abroad for many years: activities in public space are changing into activities for public space. They include the transformation of common spaces related to the place of residence—improving their aesthetic quality, functional changes, modernization of development elements. Observing numerous examples of public participation in shaping public spaces, it was noticed that the initiation, course and effects of activities largely depend on the social capital of the group undertaking said activity. Accordingly, there is a need for research on the mutual relation between the level of social capital and the issue of shaping and managing public space with the participation of local communities, which will be the main topic of the paper. To investigate the above-mentioned issue, qualitative research methods were used in relation to the relationship: site visit, non-participant observation and focus interviews. This contributed to a comparative study of three selected Warsaw case studies. They were analysed in terms of meeting the qualitative criteria selected for the study. These criteria have been indicated on the basis of the Social Capital Development Strategy 2020, which is one of the parts of the Medium-Term National Development Strategy. The result of the analyses is an indication of derived factors from within the group of space users and external factors that have a positive and negative impact on initiating, carrying out and maintaining the effects of changes in common spaces developed with the participation of local communities in Polish conditions. The conclusions can be used to improve future participation processes related to urban space - both by non-professionals participating in them, as well as experts - architects and town planners.
EN
The article addresses issues related to the development of Smart Cities and Smart Sustainable Cities. The authors draw attention to the important role of social capital, emphasising the participation of citizens in the holistic management of modern Smart City. This approach allows one to show the development of cities in a wide context of sustainable development. The authors refer, inter alia, to Agenda 21, The Future We Want, and international programmes, such as the Sustainable Cities Programme of Habitat (UNEP) or Healthy Cities Programme of the WHO. The authors indicate that social capital is an element integrating particular parts of the urban system. They also indicate that the development of modern technologies will lead to the formation of a new type of society 4.0., advancing along with the development of industry 4.0 and artificial intelligence. In order to properly use the opportunities related to the development of modern technologies, society should be properly prepared for using their functionalities.
EN
In the paper, we present theoretical considerations on the impact of education and knowledge on minimizing unemployment effects in a globalized economy, in the phase of demographic change and in the face of enhanced competitiveness of labor resources and social and professional activation. On the basis of these considerations, particular importance was attributed to human and social capital. In this context, the article notes that education not only shapes and develops knowledge and skills, but also builds social capital. This in turn, shapes the potential of human capital through applying the right model of education. Thus, education becomes the imperative of modernity.
EN
The article considers the conceptual basis for strengthening social and labor potential of sustainable development in the context of economic efficiency and social justice. The essence of the categories social potential, social capital and social imperative in their interrelation with the social and labor sphere of society with the account of the needs of sustainable development is specified. Strengthening of social potential is considered as a complex of actions in such areas as education, culture, health care, economic and social spheres, social relations. The paper focuses on strong interconnections work – employment – labor potential – social potential – human development – sustainable development. A mechanism of strengthening social and labor potential through the transformation of employment in the context of the paradigm of sustainable development is suggested.
PL
Artykuł przedstawia podstawy pojęciowe dla wzmocnienia społecznego i pracowniczego potencjału zrównoważonego rozwoju w kontekście efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej. Ukazano istotę kategorii społeczny potencjał, kapitał społeczny i imperatyw społeczny w ich współzależności ze sferą społeczna i pracowniczą społeczeństwa, z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju. Wzmacnianie potencjału społecznego następuje poprzez złożone działania mające miejsce w sferach takich, jak edukacja, kultura, opieka zdrowotna, sfery ekonomiczne i społeczne, a także relacje społeczne. Artykuł koncentruje się na silnej współzależności: praca – zatrudnienie – potencjał pracy – potencjał społeczny – rozwój człowieka – zrównoważony rozwój. Ponadto ukazano mechanizm wzmacniania potencjału społecznego i pracowniczego w kontekście paradygmatu rozwoju zrównoważonego.
EN
Classical economists have claimed that selfish behaviour and competition are the most efficient way of resource allocation. Their concept of fairness according to one’s work was treated as the universal formula of resource allocation very much defined by the individualistic perspective. However, the concept of sustainable development refers to the idea of fairness according to the needs of both present and future generations. This paper presents the sustainable perspective of fairness that postulates new forms of energy consumption related to the concepts of solidarity or social economies. The perspective is contrasted with the example of Friedman’s view, a famous advocate of market economy, to illustrate the differences and consequences for socio-economic development. Both the fairness systems are just in the terms of formal justice, despite the dispute regarding their fairness formula; and this paper presents a strategy to the consumption of energy based on a reference point, which utilizes these two formulas to allocation energy resources. Additionally, this study seeks to present the role of the new socio-technical structures, which provide opportunities to create a wide range of goals beyond the narrow targets of energy production from renewables, including reduction of social and economic inequality or generation of social capital and resilient economies.
PL
Celem artykułu jest wskazanie miejsca kapitału społecznego w strukturze wartości współczesnych przedsiębiorstw. Pojęciem kapitał społeczny interesuje się rosnąca rzesza badaczy, z uwagi na dostrzeganie w tym zjawisku istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie motywacji do działania czy rozwijanie współpracy z partnerami zostały w artykule przedstawione jako efekty kapitału społecznego. Przestrzenią do budowania kapitału społecznego w przedsiębiorstwie jest kapitał intelektualny. W artykule szczególną uwagę zwrócono na tzw. społeczne modele kapitału intelektualnego, które oparte są na założeniu tworzenia kapitału intelektualnego przez wykorzystanie relacji społecznych. Przykładem społecznego kapitału intelektualnego są modele prezentowane przez McElroya oraz Bratnickiego i Strużynę. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych wskazujące na korzystne uwikłanie kapitału społecznego w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw.
EN
The purpose of the article is to indicate the place of social capital in the structure of the value of modern enterprises. The growing number of researchers are interested in the concept of social capital, where they see a significant source of competitive advantage. The increase of enterprises' innovativeness, increase of motivation to act, development of cooperation with partners have been presented in the article as effects of social capital. The space for building social capital in the enterprise is intellectual capital. The article focuses on the so-called social models of intellectual capital, which are based on the assumption of creating intellectual capital through the use of social relations. Examples of social intellectual capital are models presented by McElroy and also by Bratnicki and Strużyna.
PL
Autorzy prezentują doświadczenia związane z pomiarem kapitału społecznego. Jako przykład podają pomiar kapitału wykonany przez nich w I połowie 2018 roku w jednej z polskich spółek giełdowych. Opis empiryczny poprzedzony jest analizą przesłanek, które wskazują na celowość takich pomiarów oraz problemów i uwarunkowań metodologicznych, które występują w tym procesie.
EN
The authors present the experiences related to the measurement of social capital. For example, they give the capital measurement made by the authors in the first half of 2018 in one of Polish listed companies. The empirical description is preceded by an analysis of the premises that indicate the legitimacy of such measurements, the problems and the methodological conditions that occur in this process.
EN
The article covers the topic of complex conditioning of musical culture, created in the specific location. The issue presents chosen examples of musical life, which have great influence on the identity of the city and the social stock of its inhabitants. The aim of the article is to emphasize the incorporeal dimension of social convention, in terms of creating a sphere of sound needed to construct common living space. The study con-sists of author’s own research, as well as the bibliographic analyses.
PL
Artykuł porusza problematykę złożonych uwarunkowań kultury muzycznej, tworzonej w konkretnej lokalizacji. Zagadnienie przedstawia wybrane przykłady życia muzycznego, które w zwrotny sposób oddziałują na tożsamość miasta i zasoby społeczne jego mieszkańców. Celem opracowania jest podkreślenie niematerialnego wymiaru praktyk społecznych, w znaczeniu dźwiękosfery dla konstruowania wspólnych przestrzeni życia. W opracowaniu wykorzystano badania własne, a także analizy bibliograficzne.
PL
Cel: Celem artykułu jest wprowadzenie do języka nauk o bezpieczeństwie pojęcia rezyliencji, a także przedstawienie autorskiej metodyki opracowania mapy zagrożeń w Polsce, jej weryfikacji za pomocą wyników badań sondażowych oraz propozycji projektowania procesu budowania odporności społeczności w oparciu o kulturę zaufania jako składową kapitału społecznego. Jak wiadomo, objaśnianie bezpieczeństwa jako stanu bez zagrożeń jest podejściem błędnym, niemającym odzwierciedlenia w realnym otoczeniu. Zagrożenia towarzyszą ludziom od zawsze. Możemy jedynie podjąć próbę przygotowania się do nich, czynić wysiłki w celu minimalizacji strat oraz odbudowywać dotknięte nimi obiekty – ludzi, wspólnoty, środowisko. Metody: Pierwszym etapem prac było zdefiniowanie katalogu zagrożeń. Kolejny krok polegał na zidentyfikowaniu zagrożeń złożonego środowiska społecznego. W tym celu przeprowadzono analizę dostępnych, mierzalnych danych zgromadzonych przez właściwe instytucje. Wykorzystano w niej autorską metodę obliczeniową o charakterze ilościowym. W ramach badań społeczności przeanalizowano wyniki sondażu. Artykuł dopełnia teoretyczne ujęcie kultury zaufania wraz z wyjaśnieniem pojęcia kapitału społecznego, które stanowi wprowadzenie do rozważań w kontekście budowania odporności. Wyniki: W toku wnioskowania wygenerowano dwie grupy województw – bezpieczne oraz niebezpieczne. Wyniki badań ankietowych były podłożem do analiz wybranych obszarów pod względem różnic w postrzeganiu bezpieczeństwa. Wnioski: W województwach, w których dostępne dane statystyczne wskazują na wysoki poziom zagrożeń, określonych jako niebezpieczne, deklarowane poczucie bezpieczeństwa jest niższe. Zaobserwowane różnice są niewielkie, ale w skali całego badania znaczące. Wyniki analizy statystycznej są zbieżne z rezultatami badań prowadzonych przez GUS oraz przedstawionymi w Diagnozie Społecznej. Nie podważono konieczności podejmowania działań mających wpływ na minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń, jednakże podkreślono istotność informowania społeczeństwa o zagrożeniach. Wykorzystując zaproponowaną, łatwą do weryfikacji metodykę wraz z działaniami namnażającymi kapitał społeczny, powstaje synergia będąca silnym budulcem odporności społecznej.
EN
Objective: The aim of this study is to introduce the concept of resilience into the language of security sciences, to contribute to the discussion by presenting the authors' methodology for developing a hazard map in Poland, its verification using survey results and a proposal to design a process of building resilience based on a culture of trust as component of social capital. It has been known that explaining safety as a state with no threats is an erroneous approach that is not reflected in reality. Threats have always been, and will always be, present. We can only try to prepare for them, make efforts to minimise losses and rebuild the affected entities – people, communities and the environment. Methods: The first stage was to define a list of threats. The next step was to identify threats to a complex social environment, possibly by analysing the available measurable data collected by the relevant institutions, using the authors' quantitative calculation method. In order to study the community, the survey results were analysed. The article complements the theoretical approach to the culture of trust, along with an explanation of the concept of social capital, which is an introduction to the discussion in the context of building resilience. Results: Two groups of voivodeships were generated during in the course of the study. One of them has included safe, and the other dangerous voivodeships. The conducted research and its results formed the basis for the analysis of selected areas in terms of differences in the perception of security. Conclusions: In voivodeships where the available statistical data indicate a high level of threats, identified as dangerous, the declared sense of security is lower. The observed differences are small, but significant in the context of the entire study. The results of the statistical analysis coincide with the results of the research conducted by Statistics Poland and presented in the Social Diagnosis. The necessity of taking measures to minimise the risk of threats was not undermined; however, the importance of public information about threats was stressed. Using the proposed easy-to-verify methodology, together with activities that expand social capital, synergy is created, forming a strong building block of social resilience.
PL
Współcześnie kapitał społeczny jest uważany za jeden z najważniejszych czynników wpływających na poziom zaufania społecznego i zbiorowego działania, które z kolei wpływa na poziom kooperacji w społeczeństwie i rozstrzyga o konkurencyjności danej gospodarki. Wynikiem oddziaływania kapitału społecznego jest m.in. wzrost gospodarczy, nowe kontrakty, napływ inwestycji zagranicznych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych z literatury przedmiotu propozycji modelowego ujęcia kapitału społecznego w społecznościach, wspólnotach, organizacjach. W tym celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu.
EN
Social capital is understood as one of the most important informal institution that has an impact on level of social trust and collective activities, which influence cooperation level in society and decides about economy’s competitiveness. The result of social capital’s impact is i.e. economic growth, new contracts, inflow of new foreign investments. The main purpose of this article is identification of social capital models that can be used in an organization. The author uses method of literature review.
PL
W opracowaniu skupiono się na specyficznym aspekcie bezpieczeństwa kulturowego, który związany jest z przemówieniami publicznymi, traktowanymi jako element zarządzania kapitałem społecznym. Bazując na przeprowadzonych badaniach własnych oraz na krytycznej analizie literatury przedmiotu, wyciągnięto wnioski o zasadności zajmowania się wskazaną tematyką w środowisku kadry kierowniczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Autor wskazuje na wagę transmisji postaw i wzorcotwórczej funkcji działalności oficera wobec dziedzictwa kulturowego, które zespolone z jednostką można rozpatrywać jako element kapitału ludzkiego.
EN
In contents of the study they concentrated on the peculiar safety aspect cultural which is connected with speeches public, treated as the element of managing the social capital. Being based on conducted own examinations and on the critical analysis of the literature on the subject, they concluded for legitimacies of doing recommended with subject matter in the environment of the senior staff of the army of military forces the Republic of Poland. The author shows transmission of attitudes by weight and models of function of activity of the officer towards the cultural legacy, which united with the individual it is possible to consider the element of the human capital.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.