Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ESU
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono poziom oraz docelowe wykorzystanie funduszy unijnych na zakup maszyn i narzędzi w gospodarstwach rolniczych. Jako zmienną grupującą przyjęto lokalizację badanych obiektów. Wartości obliczonych wskaźników potwierdzają występowanie zróżnicowania poziomu wykorzystaniu funduszy w gospodarstwach w zależności od ich lokalizacji. Zakup poszczególnych maszyn był ściśle związany z prowadzoną działalnością rolniczą i był współfinansowany ze środków unijnych.
EN
The study deals with the level and destined usage of the EU funds for purchasing of machines and implements by the farms. Localization of objects was assumed as an assembling variable. The values of calculated indices confirm the occurrence of differentiated level of using funds by the farms depending on their localization. Purchases of particular machines were closely connected with the direction of realized agricultural production and cofinanced from the EU funds.
PL
Za podstawę analizy przyjęto dwa mierniki służące do klasyfikacji gospodarstw rolnych tj. wartość nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z produkcji rolniczej oraz jej intensywność organizacji. Stwierdzono, iż istnieje zależność pomiędzy tymi miernikami jak również w odniesieniu ich do wskaźników charakteryzujących park maszynowy. Najkorzystniejsze wartości analizowanych zmiennych oraz ich wzajemne relacje odnotowano w grupie gospodarstw w z przedziału 6,1-10 ha UR.
EN
Two measures used in farm classifications have been taken as the basis of the analysis, that is the value of direct surplus obtained from agricultural production, and its organisation intensity. It has been found that there is a relationship between these measures, as with their reference to indexes that characterise machine stock. Most advantageous values of the analysed variables and their interrelations were observed in the group of farms sized from 6.1 to 10 ha of arable land.
PL
Przedstawiono nakłady energetyczne w 42 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU).Stwierdzono umiarkowaną zależność nakładów robocizny i pracy uprzedmiotowionej od wielkości ekonomicznej gospodarstw. Gospodarstwa o największej wielkości ekonomicznej ponoszą 3 krotnie mniejsze nakłady energetyczne niż gospodarstwa o najmniejszej wielkości ekonomicznej.
EN
Energy expenses on 42 family farms grouped according to the European Size Unit (ESU) were presented. A moderate dependence of human and machine work expenditure from the economical size of the farm. Farms with the largest economical size incur 3 times less energy expenses than a farm with the least economical size.
4
PL
Przedstawiono wyposażenie i wykorzystanie środków mechanizacji produkcji roślinnej w 42 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU). Stwierdzono niskie wykorzystanie maszyn w gospodarstwach o małej wielkości ekonomicznej. Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej wykorzystanie podstawowych środków mechanizacji produkcji roślinnej wzrasta.
EN
Equipment with and the use of mechanization means for crop production were investigated on 42 family farms classified into groups according to the European Size Unit (ESU). Low use of the machines was stated on the farms of small economic value. The use of basic mechanization means for crop production increased with an extension of farm economic value.
PL
Przedstawiono poziom i strukturę kosztów mechanizacji produkcji w 42 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU). Koszty mechanizacji produkcji obliczono metodą bilansowo-kalkulacyjną. Najniższe koszty mechanizacji produkcji w przeliczeniu na 1 ha UR poniosły gospodarstwa których wielkość ekonomiczna wyrażona w ESU zawierała się pomiędzy 16 – 40 ESU. Najwyższe koszty ponosiły gospodarstwa których wielkość ekonomiczna zawierała się pomiędzy 2 – 12 ESU. W strukturze tych kosztów dla analizowanej grupy gospodarstw największy udział mają koszty amortyzacji (42,65%) i koszty nośników energii (35,95%).
EN
The level and cost structure of agricultural mechanization in 42 familyowned farms, grouped according to the European Size Unit (ESU), have been demonstrated. The agricultural mechanization cost was calculated by the balancing and calculation method. The lowest mechanization cost per 1 ha of AA was borne by the farms, the economic size of which weighted in ESU fell between the range of 16 – 40 ESU. The highest mechanization cost was borne by the farms, the economic size of was ranged between 2 – 12 ESU. The greatest share in the cost structure for surveyed group of farms, was represented by the amortization costs (42.65%) and those of energy carriers (35.95%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.