Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power transformers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Badanie pobranej z transformatora próbki oleju uważa się za podstawowe narzędzie w procesie oceny jego stanu technicznego. Z jednej strony wyniki takiego badania powinny sygnalizować na jak najwcześniejszym etapie powstanie defektu i umożliwiać śledzenie jego rozwoju, z drugiej zaś po wyłączeniu transformatora z ruchu przez zabezpieczenia, powinny w jak najbardziej precyzyjny sposób, rozpoznawać charakter potencjalnego defektu i ułatwiać wybór adekwatnych metod diagnostycznych dla jego wiarygodnego potwierdzenia, a nawet wstępnej lokalizacji. W artykule przedstawiono kilka przypadków takich analiz, spośród bogatej bazy zgromadzonej przez autorów. W celu zweryfikowania poprawności wniosków, uzyskanych na podstawie badania oleju, skonfrontowano je ze spostrzeżeniami poczynionymi podczas wykorzystania innych metod diagnostycznych oraz przeprowadzonych rewizji wewnętrznych
EN
The examination of the oil sample taken from the transformer is considered to be the basic tool in the process of evaluating its technical condition. On the one hand, the results of such a study should signal the defect at the earliest possible stage and enable its development to be tracked, and on the other hand, after switching off the transformer, should in the most precise way recognize the nature of the potential defect and facilitate the selection of adequate diagnostic methods for its credible confirmation, and even initial location. The article presents several cases of such analyzes, from a rich database collected by the authors. In order to verify the correctness of the conclusions obtained on the basis of the oil tests, they were confronted with observations made during the use of other diagnostic methods and internal revisions carried out.
PL
Transformatory energetyczne przechodzą u producenta cykl badań odbiorczych, w skład którego wchodzą między innymi próby udarami łączeniowymi i próby udarami piorunowymi. W obydwu przypadkach stosuje się udary o biegunowości ujemnej. Transformatory współpracujące z liniami prądu stałego (transformatory HVDC) dodatkowo poddawane są próbom wytrzymałości elektrycznej przy rewersji napięcia stałego (PR - Polarity Reversal test). Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie jak biegunowość napięcia stałego czy udarów napięciowych warunkuje narażenia i wytrzymałość izolacji.
EN
Energy transformers undergo a cycle of commissioning tests made by the manufacturer. They, among others, consist of tests containing switching and lightning surges. In both cases, negative polarity of surges are used. Transformers working on direct current lines (HVDC transformers) are additionally subjected to electric strength tests with the reverse DC voltage (PR - Polarity Reversal test). The paper aims to show how direct-current polarity or voltage surges influenced on exposure and strength of the insulation.
3
Content available remote Autotransformers for power systems
EN
When the primary and secondary voltages are obtained from the same winding, or from two windings which are galvanically connected, such a transformer is called an autotransformer. The paper will focus on fundamentals, design and applications of autotransformers of core-type design. The selected problems of insulating system will be discussed (e.g. end fed vs center fed HV lead bring out, stresses in the end insulation). Examples of the lightning impulse voltage distributions for different winding arrangements will be shown. Operational overvoltages will be also discussed.
PL
Transformator, w którym napięcie pierwotne i wtórne są pobierane z jednego uzwojenia lub z dwóch uzwojeń galwanicznie połączonych ze sobą, jest nazwany autotransformatorem. Artykuł omawia podstawy, konstrukcje i zastosowanie autotransformatorów o budowie rdzeniowej. Omówione zostaną wybrane zagadnienia układu izolacyjnego (np. porównanie różnych sposobów wyprowadzeń przewodu liniowego WN, naprężenia w izolacji końców uzwojeń). Przykładowe rozkłady napieć udarowych będą także omówione.
PL
Badanie wyładowań niezupełnych jest jedną z najczęściej stosowanych metod kontroli jakości izolacji w układach eklektycznych. W przypadku transformatorów mocy pomiary te wykonuje się bazując na dobrze znanych i ustalonych standardach międzynarodowych. Detekcja wyładowań niezupełnych w wysokich częstotliwościach jest jedną z metod najbardziej rozwijanych w ostatnich latach, a przez swoją łatwość w implementacji oraz możliwość wykorzystania w systemach monitoringu sprawia, że jest ona coraz częściej postrzegana, jako uzupełnienie lub wręcz alternatywa dla metody elektrycznej podczas odbiorów fabrycznych.
EN
Investigation of partial discharges is one of the most commonly used methods of controlling the quality of insulation in electric systems. In the case of power transformers, these measurements are performed based on well-known and established international standards. Detection of partial discharges at high frequencies is one of the most developed methods in recent years, because of its ease implementation and possibility of utilization in monitoring systems. It is more often perceived as an accompanying or even substitute for the electrical method during factory tests.
EN
This paper presents an unconventional view on power electronic converters control as an important factor in environmental protection. Two distinct features that are provided by the control system, namely harmonics elimination and Fault Ride-Through are addressed herein. The paper provides the discussion on how well designed and robust power converter control can influence the environment in a positive way. One of the shortcomings of power converters is emission of current harmonics which results in supply voltage distortion. The appropriate control minimizes the harmonics content which leads to energy losses reduction, especially in power transformers cores. Fault ride-through is an ability of power converter to remain connected and operating in a grid where the fault occurred. It is of paramount importance for integration of large power renewable energy sources. Shutting down e.g. large wind farm would result in engaging the conventional power plants to fill in the energy production gap.
EN
The electromagnetic transients in transformer windings exhibiting location–dependent inductances and capacitances are investigated in the time domain. Analytical functions describing this dependence are assumed and incorporated in the two integro–differential equations governing the transient voltage and current distributions. The boundary conditions are available from the source initiating the transients and the winding’s end termination. A numerical procedure is applied in order to get frequency domain solutions for the voltage and current in the form of Interpolating and Parametric Functions. The numerical Laplace inversion is then applied to these s–domain expressions. Results pertinent to transients initiated by step- and double-exponential impulse sources are presented and discussed. All possible transformers’ neutral connections are considered. The possible error introduced by neglecting either or both of the inductance and capacitance non-uniformities is addressed. Results indicate that the main error is attributed to neglecting the inductance non-uniformity, whereas the impact of the capacitance non-uniformity is relatively small. In most cases, the winding’s copper and insulation losses have a small effect on the transient response.
EN
The article presents research results of thermal properties of mixtures of synthetic and natural esters in terms of their application in the cooling system of a high-voltage power transformer during its operation. The investigated properties of an analysed mixture were: thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat cp, and thermal expansion β. On the basis of presented research results, the authors determined the heat transfer factor α of a mixture of synthetic and natural esters. This factor defines the ability of an insulating liquid to transport heat in the transformer, thus determining its reliability. For the research the authors used the following percentage proportions of the mixture of both the esters: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50, 20/80, 5/95, 0/100. The measurements were taken for the temperatures: 25ºC, 40ºC, 60ºC, and 80ºC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych, w aspekcie ich zastosowania w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia w trakcie jego eksploatacji. Badanymi właściwościami analizowanej mieszaniny były przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz rozszerzalność cieplna β. W oparciu o przedstawione wyniki badań określono współczynnik przejmowania ciepła α mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych. Współczynnik ten określa zdolność cieczy elektroizolacyjnej do transportu ciepła w transformatorze, warunkując tym samym jego niezawodność. Do badań wykorzystano następujące procentowe proporcje mieszaniny obu estrów: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50. 20/80, 5/95, 0/100. Pomiary przeprowadzono dla temperatury: 25ºC, 40ºC, 60ºC i 80ºC.
8
PL
Wartości szczytowe przepięć pojawiających się na zaciskach transformatorów są ograniczane przez stosowanie beziskiernikowych ograniczników przepięć do wartości wynikających z koordynacji izolacji. Wartości przepięć docierających do zacisków transformatora są jednak większe od wartości maksymalnych napięć roboczych. Przepięcia są przenoszone przez uzwojenia transformatorów i propagują się wzdłuż linii zasilających. Zjawiska przejściowe w uzwojeniach i liniach mają wpływ na przebiegi i wartości maksymalne przepięć. W artykule przedstawiono analizę przepięć przenoszonych przez transformator i propagujących się w układzie doświadczalnym modelującym typowy fragment sieci rozdzielczej. Wyznaczono wartości maksymalne oraz częstotliwości rezonansowe przepięć generowanych przez udar napięciowy prostokątny o stromym czole i sygnał sinusoidalny w szerokim zakresie częstotliwości.
EN
The crest values of overvoltages appearing at the transformer terminals are limited by surge arresters to the level determined by the insulation coordination. Those values are much higher than maximum nominal voltage. Overvoltages are transferred through transformers and propagate along supplying lines. Transient phenomena in transformers and lines have influence on shapes and maximal values of overvoltages. Analysis of overvoltages transferred through transformers and propagated in experimental system modeling typical part of electrical distribution network are presented in the paper. Wartości maksymalne and resonant frequency overvoltages generated by surge voltage with short time to the crest nad sinusoidal signal in wide frequency have been determined
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady pożaru transformatorów spowodowane awarią izola­torów przepustowych papierowo-olejowych 400 kV i 220 kV. Przyczyną uszkodzenia izolatorów przepusto­wych były wyładowania niezupełne wewnątrz izolacji papierowej, które doprowadziły do eksplozji izolatora, zwarcia fazowego i pożaru transformatorów. Przedstawiono przykład transformatora z izolatorami przepusto­wymi suchymi, które wydają się być bardziej bezpieczne w eksploatacji.
EN
This article presents two examples of the fire in transformers, caused by the 400 kV and 220 kV paper-oil-type insulators breakdown. The bushing insulators’ breakdown was caused by the partial discharges inside of the paper insulation, which leaded to insulator’s explosion, phase short-circuit fault and also to fire of the transformers. An example is also shown in this article of the power transformer with dry-type bushing insulators, which seems to be safer in the exploitation.
PL
Od kilku dekad pobieranie próbek oleju do pomiaru jakości cieczy izolacyjnej i wykonania analizy gazów rozpuszczonych było podstawą typowego programu konserwacji transformatora. Istnieje wiele procedur pobierania próbek oleju od ASTM przez producentów transformatorów do usługodawców i laboratoriów badających olej. Właściciel transformatora zakłada, że jeśli pobieranie próbek odbywa się według tych procedur lub urządzenia monitorujące są zainstalowane zgodnie z instrukcjami producenta, to nie istnieje żadne związane z tym ryzyko. Ostatnie badania potwierdziły, że procedury te nie zawsze mogą zapobiec przedostawaniu się pęcherzyków powietrza do kadzi transformatora, gdy są pobierane próbki lub jest zlecony monitoring. Ponadto, dla niektórych szczególnych przypadków, przestrzeganie tych procedur wręcz spowoduje, że pęcherzyki powietrza dostaną się do kadzi transformatora. Oczywiście, istnieje poważne ryzyko awarii, gdy pęcherzyki powietrza dostają się do transformatora pod napięciem. Niniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień, a także określono w nim warunki, przy których przedostanie się pęcherzyków powietrza z pewnością wystąpi, nawet wtedy, gdy transformator jest zbudowany według standardów IEEE, a ogólnie przyjęte procedury są przestrzegane.
EN
Oil sampling to measure insulating liquid quality and perform dissolved-gas-analysis has been a cornerstone of the typical transformer maintenance program for several decades. In that timeframe, several monitoring products have been developed that also require a connection with the oil inside the tank. There are many oil sampling procedures available from ASTM, transformer manufacturers, service providers, and oil testing laboratories. The typical transformer owner assumes that if the sampling is done according to any of these procedures, or the monitors are installed per the manufacturers’ instructions, that there is little or no risk involved. Recent investigations have confirmed that these procedures may not always prevent air bubbles from entering the transformer tank when the samples are taken, or the monitor is commissioned. Further, for some specific cases, following those procedures will ensure that air bubbles will enter the transformer tank. Obviously, there is a serious risk of failure when air bubbles enter an energized transformer. This paper and presentation will address the issues and define the conditions under which the ingress of air bubbles is certain to occur, even when the transformer is built according to IEEE standards, and the generally accepted procedures are followed.
EN
The article presents research results of thermal properties of insulating liquids used in power transformer cooling system. The authors analyzed the influence of such factors, as the kind of the liquid, temperature, moisture and ageing rate of the liquid on thermal properties of the liquids. The analyzed properties of the liquids were thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat cp, and thermal expansion factor β. These properties determine the ability of the liquid to heat transport – heat transfer factor α – what means the properties describe reliability of power transformer cooling system. The authors calculated the factor of heat transfer by the investigated insulating liquids on the basis of measured values of thermal properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych cieczy elektroizolacyjnych, wykorzystywanych w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia. Dokonano analizy wpływu takich czynników jak rodzaj cieczy, temperatura, stopień jej zawilgocenia oraz zestarzenia na właściwości cieplne cieczy. Analizowanymi właściwościami cieczy były przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz rozszerzalność cieplna β. Właściwości te określają zdolność cieczy do transportu ciepła – współczynnik przejmowania ciepła α, a tym samym warunkują niezawodność układu chłodzenia transformatora. Na podstawie zmierzonych przez autorów wartości właściwości cieplnych określony został współczynnik przejmowania ciepła badanych cieczy elektroizolacyjnych.
EN
The mineral oil is most frequently used liquid in insulation transformer system. However, increased interest in alternative insulating liquid for it, which includes synthetic ester and natural ester is observable for several years. However, for several years, the increased interest in insulating liquids as alternatives to mineral oil is observable, which include synthetic ester and natural ester. This is due to increasingly restrictive environmental legislation and fire safety. Mineral oil, in comparison with esters has a very good electric insulation properties and a lower viscosity. In turn the esters in comparison with oil, have a much greater biodegradability and have a much higher flash point, which suggests their favor. The influence of the type of insulating liquid on the efficiency of the cooling system of the transformer was presented in the paper. This efficiency was determined by designating the heat transfer coefficient α by liquids. This factor depends on the thermal properties of liquids, which includes the thermal conductivity λ, kinematic viscosity υ, specific heat cp, density ρ, and thermal expansion β. For the study mineral oil, synthetic ester and natural ester were used. The measurements of thermal properties were carried out in the temperature range from 25°C to 80°C.
PL
Omówiono wymagania znowelizowanej normy PN EN 60076-3, zwracając szczególną uwagę na wartości napięć probierczych i odstępów izolacyjnych, które mają wpływ na parametry transformatorów mocy.
EN
The paper discusses requirements of amendment to PN EN 60076-3 standard, special attention is paid to values of test voltages and isolating clearances and gaps, that influence parameters of power transformers.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady pożaru transformatorów spowodowane awarią izolatorów przepustowych papierowo-olejowych 400 kV i 220 kV. Przyczyną uszkodzenia izolatorów przepustowych były wyładowania niezupełne wewnątrz izolacji papierowej, które doprowadziły do eksplozji izolatora, zwarcia fazowego i pożaru transformatorów. Przedstawiono przykład transformatora z izolatorami przepustowymi suchymi, które wydają się być bardziej bezpieczne w eksploatacji.
EN
This article presents two examples of the fire in transformers, caused by the 400 kV and 220 kV paper-oil-type insulators breakdown. The bushing insulators’ breakdown was caused by the partial discharges insi de of the paper insulation, which leaded to insulator’s explosion, phase short-circuit fault and also to fire of the transformers. An example is also shown in this article of the power transformer with dry-type bushing insulators, which seems to be safer in the exploitation.
15
Content available remote Typowe przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych transformatorów energetycznych
PL
W artykule przedstawiono typowe przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych transformatorów zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Korzystając z wyników badań poawaryjnych transformatorów na przestrzeni ostatnich 20-u lat omówiono główne przyczyny ich uszkodzeń. Przeprowadzona statystyka uszkodzeń pozwoliła na sporządzenie listy typowych uszkodzeń i określenie grup transformatorów charakteryzujących się najwyższymi wskaźnikami awaryjności. Przedstawiono wybrane awarie transformatorów energetycznych spowodowane uszkodzeniem układu izolacyjnego, przepustów izolatorowych i podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
EN
Typical causes of operational failures in power transformers working in National Grid are presented in the paper. The main reasons for these failures have been discussed on the basis of post-failure transformer tests run during last 20 years. The failure statistics has constituted the grounds for making a list of typical failures and indicating transformer groups characterized by highest failure rates. The selected examples of power transformers' typical failures have been demonstrated, caused by damages to insulation systems, bushings. and on-load tap changers (OLTCs).
PL
W artykule omawia się wykorzystywaną w krajowej energetyce metodę diagnostyki okresowej (off-line) polegającą na pomiarze pojemności (C) i stratności dielektrycznej (tg δ). Szeroko przedstawia się metodę diagnostyki on-line bazującą na pomiarze i analizie prądu doziemnego płynącego przez część kondensatorową izolatora. Podaje się propozycje udoskonalenia tej metody z wykorzystaniem pomiaru napięcia zasilającego transformator. Formułuje się propozycje odnośnie do stosowania metod w praktyce, oraz rozszerzenia metody diagnostyki on-line.
EN
The paper presents the method used by Polish utilities based on measurement of a capacitance (C) and a dielectric loss (tg δ). The paper broadly treats the on-line diagnostic method based on measurements and analysis of a current flowing to earth via an capacitive bushing part. A proposal of improvement of the method by utilization of a voltage supplying a transformer is put forward. Finally, suggestions of usage of the methods in a current maintenance practice and expansions of the on-line diagnostic are presented.
EN
A new procedure for analyzing power transformer windings with location-dependent circuit parameters, such as the series inductance, is presented. This dependence is introduced in order to take the inter-turn mutual inductive coupling into consideration. It can be expressed either by analytical expressions or even in a tabulated form. The paper addresses both the frequency and time domain analyses. They are based on replacing the winding by an adequate number of equivalent cascade connected two-ports. In contrast to the usual practice of applying the simple medium line representation, each of these two-ports is treated as a long transmission line. Their A, B, C, D generalized circuit constants will be therefore generally location-and frequency-dependent. The analyses will be conducted in the complex s-domain. The corresponding time-domain results can then be obtained by applying a numerical inverse Laplace transform. Expressions for the winding’s input impedance with different treatments of the transformer’s neutral point will be derived for any assumed number of the equivalent two-ports. Results pertinent to the frequency characteristics including the resonance frequencies are presented. The paper also describes the winding’s transient response to the application of two standard voltage stimuli. The suggested approach is validated by its application to a case study for which an analytical closed-form solution is available. The analysis of windings exhibiting nonuniformities in more than one equivalent.
18
Content available Analiza przepięć w transformatorach energetycznych
PL
Transformatory energetyczne są narażone na oddziaływanie udarów napięciowych stosowanych do prób napięciowych oraz przepięć o zróżnicowanych przebiegach i wartościach maksymalnych w warunkach eksploatacji. Przepięcia zawierają zwykle składowe oscylacyjne tłumione o częstotliwościach zawartych w szerokich granicach i oddziałują na transformatory pomimo powszechnie stosowanej ochrony przepięciowej. Zjawiska przejściowe w transformatorach, wpływające na przebiegi i wartości maksymalne przepięć wewnętrznych, są zależne od reakcji uzwojeń na napięcia pojawiające się na zaciskach wejściowych. Analiza przepięć w transformatorach ma duże znaczenie dla oceny warunków pracy ich układów izolacyjnych i doskonalenia ich konstrukcji. W artykule przedstawiono analizę przepięć generowanych w uzwojeniu transformatora rozdzielczego przy oddziaływaniu napięć przejściowych o różnych przebiegach.
EN
Power transformers are subjected to action standard voltage strokes during voltage tests and overvoltages with different shapes and maximal values in exploitation. Overvoltages influence on transformers despite of overvoltage protection systems. Usually overvoltages contain oscillative dumped components with frequencies of wide ranges. Transient phenomena in transformers, which have influence on courses and maximal values of internal overvoltages, are dependent on the reaction of windings on transient voltages at input clamps of transformers. Analysis of overvoltages in transformers has important meaning for estimation of working conditions of insulation systems and improvement of its construction. Analysis of overvoltages generated in distribution transformers under action of transient voltages with different waveforms is presented in the paper.
PL
Omówiono problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estrów syntetycznych stosowanych jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych.
EN
The paper discusses an influence of concentrated heat flux on characteristics of synthetic esters used as an insulating-cooling medium in power transformers.
PL
Przedstawiono analizę drgań i hałasu emitowanego przez uzwojenia transformatorów energetycznych i przekształtnikowych.
EN
The paper presents analysis of vibration and noise emitted by windings of power and converter transformers.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.