Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czerwone iły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ węglanu wapnia na barwę spieczonych czerwonych iłów
PL
Badano wpływ węglanu wapnia na barwę wyrobów otrzymanych podczas spiekania czerwonych iłów z Patoki, Kozowa i Pałęg. Powstający tlenek wapnia w różnym stopniu był wiązany przez spiekany ił, co objawiało się po nawilżeniu próbek powstawaniem na ich powierzchni wykwitów. Obiektywne pomiary barwy próbek, wykonane przy użyciu spektrofotometru Konica Minolta CM-700d, pozwalają na wyciągnięcie wniosków o reaktywności iłów z tlenkiem wapnia podczas spiekania w przedziale temperatur 900-1150°C.
EN
In this paper, the influence of calcium carbonate content on colour of fired red clays from Patoka, Kozów and Pałęgi deposits was investigated. Calcium oxide arising during the firing process reacts with clays. The degree of this reaction has the influence on the formation of efflorescences on a body surface after soaking in water. The measurements of colour of the surface, using a Konica-Minolta Spectrophotometer CM-700d, allow determining reactivity of calcium oxide with clays during sintering in the temperature range between 900°C and 1150°C.
PL
W złożu Szkucin występują utwory wieku górnotriasowego. Są to czerwonobrunatne iły i gliny oraz podrzędnie reprezentowane mułki, z soczewkami mułków szarozielonych. Średnia miąższość tych utworów w złożu wynosi około 8 m, zaś nadkład utworów czwartorzędowych nie przekracza 1 m. Skład fazowy badanych próbek jest podobny. Podstawową masę czerwonej kopaliny ilastej tworzy mniej lub bardziej jednorodna mieszanina substancji ilastej oraz pobocznie - składników klastycznych. Towarzyszy im podrzędnie czerwonobrunatny pelit hematytowy, który pigmentuje substancję ilastą. Minerały ilaste są reprezentowane głównie przez illit i kaolinit. Cechą charakterystyczną badanych iłów jest występowanie w nich podrzędnej ilości minerałów ilastych o podstawowym refleksie rentgenowskim 14 A (przypuszczalnie wermikulit i/lub minerały mieszanopakietowe wermikulit/chloryt oraz chloryt/smektyt). Skład mineralny badanych próbek uzupełniają minerały nieilaste, przede wszystkim kwarc i hematyt, a także zmienne ilości mik, skaleni (zarówno plagioklazów jak i K-skaleni) oraz niekiedy - podrzędne ilości kalcytu.
EN
The ceramic clays occurring in the Szkucin deposit are of Upper Triassic age. They are developed as red-brownish clays, loams and inferiorly muds with lenses of grey-green muds. An average thickness of these sediments in the deposit is about 8 m, whereas that of the Quaternary overburden does not exceed 1 m. The phase composition of the clays studied is similar. The clayey material is composed mainly of amore or less homogenous mixture of clay substance containing minor amounts of detrital components and finely dispersed hematite pelite that colours the clay material in red. Clay minerals are represented mostly by illite and kaolinite. The presence of minor admixtures of 14 A clay minerals (probably vermiculite and/or mixed-layered vermiculite/chlorite and chlorite/smectite) is characteristic. Beside clay minerals, the list of components includes quartz and hematite, accompanied by minor and variable amounts of micas, feldspars (both plagioclases and K-feldspars) and, sometimes, calcite. On the basis of detailed chemical and mineralogical investigations, the authors have delineated within the deposit its part without calcite, i.e., representing the material with the best properties from the point of view of the requirements of the ceramic industry. Fast firing in the range 1110-1140°C indicates that the raw material is suitable for manufacturing the monoporosa wall tiles, whereas after the firing in the range 1150-1180°C it can be used in manufacturing the monocottura stoneware floor tiles. Thus, the red, non-calcareous clays from Szkucin meet the requirements of the mineral raw material applicable in the ceramic industry, particularly in manufacturing various types of tiles.
PL
W zasadniczej masie triasowych czerwonych kopalin ilastych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich występują szarozielone przerosty i wtrącenia. Wykazują one daleko idące wzajemne podobieństwa w zakresie składu mineralnego. Zasadnicza różnica polega jedynie na obecności hematytu w czerwonej kopalinie. Pod względem rodzaju i udziału minerałów ilastych (traktowanych łącznie z mikami) skały te w całości mają charakter wybitnie polimineralny. Ponadto niemal z reguły nie zawierają minerałów węglanowych, stanowiąc kopaliny bezwapienne. Cechą charakterystyczną szarozielonych przerostów i wtrąceń, jak i zasadniczej masy kopaliny ilastej barwy czerwonej, jest bardzo mała zawartość substancji organicznej. Generalnie, kopaliny te charakteryzują się podwyższonym udziałem frakcji pyłowej, co znajduje m.in. odzwierciedlenie w stosunkowo dużych – dochodzących do 10 \mi m – wartościach mediany. Charakter krzywych wypalania szarozielonych przerostów i wtrąceń, jak i czerwonej kopaliny ilastej jest typowy dla surowców bezwapiennych. Stwierdzone różnice w wartościach poszczególnych, ceramicznych parametrów technologicznych, jak też w charakterystycznych temperaturach, spowodowane są odmiennymi zawartościami tlenków żelaza. Mniejszy ich udział w szarozielonych przerostach i wtrąceniach powoduje, że spiekają się one gorzej w porównaniu z zasadniczą masą kopaliny barwy czerwonej.
EN
The Triassic red clays from the northern margin of the Holy Cross Mts contain greenish grey clayey interlayers and nests. All the three rock types are similar in their mineral composition except for the presence of hematite in the red clays. With regard to the kind and content of clay minerals (micas including), the rocks are distinctly polymineral. Almost as a rule they do not contain carbonate minerals, representing thus a non-calcareous variety of clayey rocks. Also, their content of organic matter is low, both in the main mass of the red clays and in their greenish grey interlayers and nests. The grain size distributions of the clays are generally characterized by elevated shares of the silt fraction, which result – among others – in relatively high median values, reaching 10 \mi m. Firing curves of all the clay varietes are typical of non-calcareous raw materials. Some differences in the values of technological ceramic parameters and also in characteristic firing temperatures have been caused by variations in the content of iron oxides. As the latter are minor constituents in the greenish grey interlayers and nests, sintering of these clay varieties is inferior when compared to the basic mass of the red clayey raw material.
PL
Czerwone iły triasowe o zawartości 7-17% Fe2O3 i podwyższonym udziale manganu zostały zastosowane jako składniki zestawu surowcowego do produkcji płytek ceramicznych gres porcellanato. Analizy rentgenograficzna i termiczna badanych iłów wykazały obecność minerałów ilastych (kaolinit, smektyt, illit, minerały mieszanopakietowe illit/smektyt, chloryt), kwarcu i minerałów żelazistych. Analiza chemiczna w zakresie pierwiastków podrzędnych i śladowych ujawniła w nich niską zawartość metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych. Stanowi to korzystną cechę badanych surowców mineralnych z punktu widzenia otrzymania tworzyw ceramicznych o proekologicznym charakterze i bezpiecznych dla zdrowia ludzkiego. Wypalanie w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych pozwoliło na określenie wpływu obróbki termicznej (tradycyjne lub szybkościowe wypalanie) na cechy strukturalne i właściwości technologiczne badanych surowców ilastych jak też otrzymanych z nich tworzyw ceramicznych. Stwierdzono, że szybkościowe wypalanie w temperaturze 1200 stopni C prowadzi do otrzymania tworzyw ceramicznych charakteryzujących się bardziej jednorodną mikrostrukturą w porównaniu z wypalaniem tradycyjnym.
EN
Triassic red clays with content of 7-17% Fe2O3 and elevated content of manganese oxide from Olesno and Samsonów deposits have been used in the composition set for the production of gres porcellanato ceramic tiles. XRD and thermal analyses of the clays studied revealed the presence of elay minerals (kaolinite, smectite, illite, mixed layers illite/smectite as well as chlorite), a lot of quartz and some ferrugineous minerals. Chemical trace analysis showed a Iow content of heavy metals and actinides in mineral raw materials studied. It is adventageous feature of these materials from the viewpoint of obtaining ceramic products with proecological character and safe for human health. Firing in laboratory and industrial conditions allowed the determination of influence of the thermal treatment (traditional or fast firing) on structural and technological properties of clayey raw materials studied as well as ceramic bodies being produced from them. It was stated that fast firing at the temperature 1200 Celsius degrees of samples studied led to the obtaining of ceramic bodies characterized by microstructure more homogenous compared to traditional firing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.