Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza klasterowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. W artykule przeprowadzono analizę cech terenu budowy w celu określenia ich znaczenia w definiowaniu okoliczności wypadku przy pracy. Badania przeprowadzono na podstawie danych z rejestru prowadzonego przez Okręgową Inspekcję Pracy w Krakowie. Zasadnicze zadania merytoryczne obejmują wyodrębnienie wzorców wypadków na terenie budowy i wskazanie na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców. W zakresie metodologicznym wykorzystano analizę zasobów danych za pomocą grupowania pojęciowego, w postaci analizy skupień.
EN
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that describe the causes of accidents in the construction industry. This article attempts to analyse the characteristics of the construction site to indicate their importance in defining the circumstances of an accident at work. The research was carried out on the basis of data from the register kept by the District Labour Inspectorate in Krakow. Main substantive tasks include isolating patterns of accidents on the site and identifying those of the analysed characteristics that are important in defining these patterns. In terms of methodology, that article presents method of analysing data resources: using means of conceptual grouping, in the form of cluster analysis.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań z zastosowaniem metody grupowania aglomeracyjnego. Celem badań było pogrupowanie państw członkowskich UE-28 w podzbiory najbardziej do siebie podobne pod względem emisji metanu i podtlenku azotu, uwalnianych przez sektor rolny, oraz usytuowanie Polski na ich tle. Wyraźnie homogenicznym państwem jest Francja z najwyższymi w Unii emisjami rolniczymi. Odrębne skupienie stanowią Niemcy i Wielka Brytania, również charakteryzujące się wysokimi emisjami. Trzecia wyodrębniona grupa, także z emisjami powyższej średniej europejskiej, składa się z sześciu krajów, do których zakwalifikowała się Polska. Pozostałe 19 państw zaszeregowały się do ostatniego skupienia.
EN
The article presents the results of using the agglomerative clustering method. The aim of the study was to group the Member States of the EU-28 in most similar to each other subsets in terms of methane and nitrous oxide emissions released by agricultural sector and the location of Poland in their background. Clearly homogeneous is France with the highest agricultural emissions in the union. Separate cluster represent Germany and the United Kingdom, also characterized by high emissions. The third separate group, also with emissions above the European average is consist of six countries, where Poland has been qualified too. The remaining 19 countries has been categorized to the last cluster.
EN
The paper presents the application of the methods of statistical analysis to the determination of the similarity of measurement data, using boreholes providing access to shale formations as an example. The proposed methodology is based on two statistical techniques: the factor analysis and the cluster analysis. The first method allows the reduction of the number of measurements variables in order to eliminate the redundancy of the data. The second one allows grouping the wells on the grounds of factor variables defining the similarity features of the analysed wells. The available results of geochemical measurements for nine wells providing access to shale structures have been used as measurement data.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metod analizy statystycznej dla określenia podobieństwa danych pomiarowych na przykładzie odwiertów udostępnionych w formacjach łupkowych. Proponowana metodologia zakłada zastosowanie dwóch technik statystycznych: analizy czynnikowej oraz analizy skupień. Pierwsza z metod pozwala na redukcję ilości zmiennych pomiarowych w celu wyeliminowania redundancji danych, natomiast druga umożliwia pogrupowanie odwiertów w oparciu o zmienne czynnikowe definiujące cechy podobieństwa analizowanych odwiertów. Jako dane pomiarowe wykorzystano dostępne wyniki pomiarów geochemicznych dla dziewięciu odwiertów udostępnionych w strukturach łupkowych.
EN
The article describes the algorithm of EEG signal classification with reference to the movement which was used in BCI. The algorithm is based on the reconstruction of signals performed as a result of solving the inverse problem. The data for testing the algorithm were taken from the IDIAP database. Moreover, processed data on the 18-26 Hz frequency from the headset were used. The article presented both the algorithm and the example of the test that was performed. The test included cortical areas of the brain connected with Brodmann areas 4 and 6. The correctness of the classification depends on the precision of defining the movement areas involving the kind of movement (in the case under investigation moving the right and left hand). For the data obtained from the headset, the quality of the classification depends on preprocessing of the signal and the time that the classifier devoted to learning.
PL
W artykule opisano algorytm klasyfikacji sygnałów EEG dotyczących ruchu, który wykorzystano w BCI. Algorytm jest oparty na rekonstrukcji źródeł sygnałów wykonanej w wyniku rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Dane do testowania algorytmu zostały wzięte z bazy IDIAP. Wykorzystano też przetworzone dane z headsetu dla częstotliwości 18-26 Hz. W artykule przedstawiono zarówno algorytm jak i przykład przeprowadzonego testu. W teście uwzględniono obszary kory mózgowej związane z polami Brodmanna 4 i 6. Poprawność klasyfikacji zależy od tego, jak precyzyjnie są brane pod uwagę obszary związane z polami ruchowymi dotyczącymi rodzaju ruchu (w rozpatrywanym przypadku dotyczące ruchu prawą i lewą ręką). W przypadku danych uzyskiwanych z headsetu jakość klasyfikacji zależy od wstępnego przetworzenia sygnału oraz od czasu nauki klasyfikatora.
PL
Interfejsy mózg-komputer (Brain-Computer Interface) wykorzystują właściwości fal elektromagnetycznych mózgu rejestrowane za pomocą technik elektroencefalograficznych (EEG). Fale te są rejestrowane za pomocą elektrod na powierzchni głowy. Położenie źródeł sygnałów oraz ich natężenie znajdowane jest poprzez rozwiązanie zagadnienia odwrotnego. Proponowany w artykule algorytm do klasyfikacji sygnałów oparty jest na rekonstrukcji źródeł sygnałów. Algorytm przetestowano dla sygnałów związanych z ruchem prawą i lewą ręką, dlatego obliczenia przeprowadzono przede wszystkim dla fal o częstotliwości 20 Hz związanych m.in. z aktywnością myślową i ruchową. Użyte w teście dane były przetworzone i pochodziły z bazy Idiap. W artykule uwzględniono wyniki testów dla trzech zestawów danych, ale wobec niewielkiej różnicy między otrzymanymi wynikami, przedstawiono je tylko dla jednego zestawu. Wykorzystanie atlasów mózgu może poprawić wyniki klasyfikacji przez bardziej precyzyjne uwzględnienie obszarów mózgu związanych z konkretnym rodzajem aktywności.
EN
Brain-Computer Interfaces use the features of the electromagnetic brain waves registered with the use of electroencephalographic techniques (EEG). Signals are recorded from the surface of the scalp by means of electrodes. Source locations of signals and their strength are obtained when finding the solution to the inverse problem. The algorithm for signal classification proposed in this article is based on source reconstruction. The algorithm was tested for signals connected to the right and left hand movement, therefore calculations were conducted mainly for 20 Hz frequency waves connected with movement and imagining movement activities. The data used in the experiment, which were taken from the Idiap data base, were preprocessed. The article describes test results for three data sets, but due to the insignificant difference, the results are presented for one data set. Classification results may be improved with the use of brain atlases by taking into consideration more precise areas of the brain connected to the given activity.
6
Content available Badania i zastosowanie platform montażowych
PL
W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju współczesnych technik montażu. Omówiono zastosowania platformy montażowej dla firmy ELEKTROBUDOWA S.A., jak również bardzo ważny element w projektowaniu struktury systemu produkcyjnego jakim jest analiza procesów technologicznych obróbki i montażu. Opisano badania platform montażowych. Za pomocą analizy klasterowej dokonano grupowania operacji, aby określić podobieństwo technologiczne wykonywanych produktów.
EN
The publication presented above focuses on the directions in the development of contemporary assembly techniques. It touches upon the applications of an assembly platform in ELEKTROBUDOWA SA company. Additionally, it offers the analysis of technological processes like treatment or assembly, which constitutes a crucial element while designing a production system structure. What follows is the research into production platforms along with the cluster analysis used for grouping assembly operations according to technological similarities between manufactured products.
7
PL
Najwyższą formą uporządkowania rodziny konstrukcji są systemy modułowe konstrukcji. W celu ich racjonalnego tworzenia proponuje się, by zastosować optymalizację zróżnicowania wartości wymiarów, z zachowaniem relacji sprzężeń między współdziałającymi elementami. Podstawą jej realizacji jest automatyczna klasyfikacja (Cluster analyse). Spośród różnych metod automatycznej klasyfikacji wybrano hierarchiczną i iteracyjną, których celem jest utworzenie optymalnego układu klas. Kryterialny wybór reprezentantów klas pozwala tworzyć systemy modułowe konstrukcji złożonych środków technicznych ze wspomaganiem komputerowym.
EN
Basic problem of design in a way of production process is to assure serial manufacture. New requirements for construction process are oriented on using the newest solutions for design and also on putting the widest spectrum needs for specified class of technical means. It is possible by using modulus systems of design. In this written scientific issue you can find a trial of showing how to assure serial manufacture through aggregation of measurements values. Aggregation influences the amount of design; it means production of the biggest number of composition limited by design modulus.
EN
The aim of this study was to recognize the relation between total contents of nitrogen, '•'••' phosphorus, and iron in individual plant samples and water-extractable forms of these elements (N-NO3 P-PO4, and Fe(II) in infusions, as well as to compare the results with the nutritional standards. Digestion (microwave and wet) was used for preparation of the plant material for determination of the total content of the elements. In turn, water extraction was applied for separation of soluble species. For determination of the elements, UV VIS spectrophotometry and flame AAS were utilized. Total contents of nitrogen and phosphorus and of their water-extractable forms were found in the range of mg g-1 of drymass (d.m.), and in the range of mg kg-1 d.m. in case of total and extractable iron. Statistically significant (a < 0.05) correlation between the contents of P and N. P-PO4 and P, Fe(II) and N, as well as between Fe(II) and P was found. Cluster analysis (CA) and principal component analysis (PCA) allowed for grouping the samples according to the similar content of the studied elements. Concentrations of total nitrogen, phosphorus and iron were the most important factors causing differentiation of the samples. Based on the comparison of the obtained results with nutritional (dietary reference intakes, DRI) and lexicological (acceptable daily intakes, ADI) standards, none of the determined contents in the analyzed plant materials exceeded ADI. However, these plants are rather poor sources of bioavailable phosphorus and iron for humans.
PL
Celem badań było rozpoznanie zależności miedzy całkowitą zawartością azotu, fosforu i żelaza w poszczególnych próbkach roślinnych, a ilością ich form ulegających ekstrakcji wodą N-NO3 P—PO4 i Fe(II) w naparach, jak również porównanie wyników z normami żywieniowymi. Celem przygotowania materiału roślinnego do analizy zastosowano mineralizację (mikrofalową i mokrą) oraz ekstrakcję wodną do wyodrębnienia form rozpuszczalnych. Oznaczając pierwiastki ilościowo, posłużono się metodami spektrofotometrii z zakresu UV-VIS oraz płomieniową absorpcyjną spektrometrią atomową. Poziom azotu i fosforu całkowitego oraz ich form rozpuszczalnych oznaczono w ilościach rzędu mg g-1 suchej masy (s.m.), natomiast w przypadku żelaza całkowitego i ekstrahowalnego rzędu mg kg-1 s.m. Stwierdzono istotną statystycznie korelację (a < 0.05) między zawartością P i N, P-PO4 i P, Fe(11) i N, oraz Fe(II) i P. Analiza klasterowa (CA) oraz analiza głównych składowych (PCA) pozwoliły na pogrupowanie próbek w klastery o zbliżonej zawartości analizowanych pierwiastków. Zawartość azotu całkowitego, fosforu całkowitego oraz żelaza całkowitego okazały się najważniejszymi czynnikami odpowiedzialnymi za zróżnicowanie próbek. W oparciu o porównanie wyników z normami żywieniowymi (dietary reference intakes — DRI) i toksykologicznymi (acceptable daily intakes - ADI) stwierdzono, że żadna z badanych próbek nie przekraczała wartości ADI, jednakże badane rośliny lecznicze stanowią raczej ubogie źródło biodostępnego fosforu i żelaza dla ludzi.
9
Content available remote Algorytm dekompozycji sieci transportowej
PL
W pracy sformułowano zagadnienie wyboru optymalnej struktury sieci transportowej. Przedstawiono analizę istniejących metod optymalnej dekompozycji sieci. Zaproponowano przybliżony algorytm wyboru optymalnej struktury zarządzania siecią transportową oparty na analizie klasterowej i klasyfikacji automatycznej
EN
In this work the issue of choice of the optimum structure of the transport network is formulated. The analysis of the existing methods of the optimum decomposition of the network is presented. The approximate algorithm of choice of the optimum structure of managing the transport network based on the cluster analysis and automatic classification is proposed.
EN
Incorrectly designed motivation programmes in use have a negative influence on employees and they also do not motivate them to maximum performance. Such an effective work of employees assumes their systemic motivation and the following motivation processes. When we realise that basic tasks of human resources management include assurance of positive employees' behaviour then a goal of this work is to create similarly motivated groups of employees on the basis of their fulfilled motivation needs.
PL
Niewłaściwie skonstruowane programy motywacji negatywnie wpływają na pracowników i nie motywują ich do osiągania maksymalnych wyników. Podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi obejmują zapewnienie pozytywnego zachowania pracowników i stworzenie podobnie zmotywowanych grup. Dzięki zastosowaniu analizy klastrowej było możliwe określenie grup pracowników wytwórczych o podobnej strukturze potrzeb oraz zdefiniowanie zależności pomiędzy czynnikami motywacji. Badanie przeprowadzone na podstawie ankiety oraz weryfikacji statystycznej z wykorzystaniem analizy klastrowej dostarczyło wartościowych informacji na temat obszaru motywacji w przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego. Pozwoliło także wyróżnić trzy podstawowe grupy pracowników, które wymagają odmiennie skonstruowanych programów motywacji. Stosując programy motywacji przedsiębiorstwo musi zdawać sobie sprawę z wielkiej indywidualnej zmienności profili motywacji. Konieczne jest ciągłe uaktualnianie systemu motywacji oraz społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na wydajność pracy, które tworzą bazę informacyjną dla opracowywania programów motywacji.
PL
Kluczowym zagadnieniem podejmowanym w niniejszej pracy jest optymalizacja grupowania z wykorzystaniem analizy klasterowej.
EN
The key issue discussed in the article is the optimalisation of making group by using clatter analysis.
EN
An effort is done to demonstrate the opportunities of same environmetric methods like regression analysis, cluster analysis and principal components analysis. Their role for data modeling is stressed and the basic theoretical principles are given. The application of the multivariate statistical methods is illustrated by two major examples: - Assessment of metal pollution based on multivariate statistical modeling of "hot spot" sediments from the Black Sea - Trend study of Kamchia River water quality. In the first part of the study the environmetric approach makes it possible to separate three zones o the marine environment with different level of pollution (Bourgas gulf, Varna gulf and lake buffer zone). Further, the extraction of four latent factors offers a specific interpretation of the possible pollution sources and separates natural from anthropogenic factors, the latter originating from contamination by chemical, oil refinery and steel-work enterprises. In the second part of the study nine sampling sites along Kamchia River were considered as sources for water quality monitoring data. Trends for all determinants are calculated by the use of linear regression analysis and special attention is paid to a specific coastal site. Then five latent factors were extracted from the monitoring data set in order to gain information about same structural characteristics of the set.
PL
Pokazano możliwości jakie stwrzają metody enwironmetryczne: analiza klasterów i analiza głównych składników. Nacisk położono na ich rolę w opracowywaniu danych pomiarowych; podano również ich główne założenia. Zastosowanie statystycznej metody multiwariancji zostało zilustrowane dwoma przykładami: - ocena zanieczyszczenia metalami osadów dennych z Morza Czarnego; - badaniami nad jakości wód rzeki Kamchia. Podejście environmetryczne umożliwiło rozróżnienie trzech stref środowiska morskiego o różnym poziomie zanieczyszczenia (zatoki: Bourgas i Warna oraz strefa buforowa jeziora). Ponadto, wyznaczenie czterech niejawnych czynników daje ścisłą interpretację możliwych źródeł zanieczyszczenia oraz oddziela czynniki naturalne od antropogennych - pochodzących od zanieczyszczeń chemikaliami, ropą naftową z rafinerii i zakładów metalurgicznych. Ponadto, rozważano dziewięć miejsc pobierania próbek wzdłuż rzeki Kamchia jako źródła danych do oceny jakości wody. Zastosowano tu analizę regresji liniowej; specjalną uwagę zwrócono na obszar wybrzeża. Dane monitoringowe opracowano enwironmetrycznie uzyskując informacje o ich strukturze.
13
Content available remote Metodologia projektowania przedsiębiorstwa fraktalowego
PL
Korzyści, jakie przyniesie przedsiębiorstwo fraktalowe, zależą w dużej mierze od tego, jak efektywnie zrealizowano poszczególne etapy projektowania. Ta kluczowa kwestia nowej organizacji przedsiębiorstwa skupia na sobie uwagę badaczy, próbujących ją rozwiązać przez zastosowanie rozmaitych metod projektowania. W artykule przedstawiono nową metodologię projektowania przedsiębiorstwa fraktalowego, wykorzystującą technikę grupowania i symulację. Symulacja okazuje się być przydatną techniką optymalizacyjną w tej dziedzinie.
EN
The realisation of benefits expected from fractal company largely depends on how effective the separate phases of design have been performed. This key question of new structure of companies has attracted numerous attempts in applying various design methods. This paper presents a new methodology for fractal company design by the use of group technology and simulation. Recently, simulation has been found to be an useful optimalization technique in this area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.