Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zima
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Gdyby przechadzające się po trawnikach naszych miast gawrony i wrony potrafiły mówić, odezwałyby się zimą po rosyjsku. Jemiołuszka mogłaby nieźle władać szwedzkim, a czeczotka - szczebiotać po angielsku.
PL
Zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych stanowi znaczną część jej całkowitego zużycia. Szacuje się, że w Polsce dochodzi ono do 40%. Dobrym sposobem na zmniejszenie tego udziału jest szersze wykorzystanie energii słonecznej. Sezonowe różnice między zapotrzebowaniem, którego szczytowe wartości występują zimą, a jej dostępnością latem, sprawiają, że typowe projekty solarne przystosowane są tylko do podgrzewania c.w.u. w okresie dobrego napromieniowania. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło jest zwykle pokrywane przez inne źródło, często zasilane paliwem kopalnym. Jednym z możliwych rozwiązań poprawy tego stanu jest opracowanie możliwie wydajnych systemów do współpracy z magazynami ciepła. Efektem takiego działania jest wzrost wydajności i niezawodności, co bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacyjne oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska, głównie emisji dwutlenku węgla. W niniejszym artykule opisano algorytm ładowania zasobnika wypełnionego materiałem zmiennofazowym przez układ kolektorów słonecznych. Podczas rozładowania magazynu glikol kierowany jest na parowacz pompy ciepła. Wyższa temperatura na dopływie do pompy powoduje wzrost jej współczynnika wydajności grzejnej i mocy. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla dwóch zimowych dni (17 lutego i 14 marca). Otrzymane wyniki wskazują na zasadność budowy takich układów. Pozwala to efektywniej wykorzystać energię słoneczną w okresach jej niskiej dostępności zimą.
EN
Energy demand in residential buildings accounts for a significant proportion of final energy consumption. It is estimated that in Poland it reaches 40%. A good way to reduce this share is to use more solar energy. Seasonal differences between the demand, whose peak values occur in winter, and its availability in summer, make typical solar projects suitable only for heating domestic hot water. for a period of good irradiation. The remaining heat demand is usually covered by another source, often by fossil fuel. One of the possible solutions for improvement is the development of possibly efficient systems for cooperation with heat storage. The effect of such action is an increase in efficiency and reliability, which directly translates into operating costs and lower environmental pollution, mainly carbon dioxide emissions. This paper describes the algorithm of loading a container filled with a phase change material by a system of solar collectors. When the storage is discharged, glycol is directed to the heat pump’s evaporator. A higher temperature at the pump inlet causes an increase in its heating efficiency and power factor. Sample calculations were made for two winter days: February 17 and March 14. The obtained results indicate the validity of the construction of such systems. This allows more efficient use of solar energy in periods of its low availability in winter.
PL
Idealnym terminem przycinania wiekszości gatunków krzewów ozdobnych jest późna zima - od lutego do marca - w końcu okresu spoczynku, przed rozpoczeciem wegetacji.
PL
Zima to trudny czas dla ludzi i zwierząt, ale także dla roślinności, zwłaszcza tej przyulicznej. Powodem do obaw nie są wcale niskie temperatury, lecz substancje chemiczne wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg. Stosowane w dużych ilościach powodują obumieranie drzew i krzewów rosnących przy ulicach. Poznań znalazł sposób by sobie w tym radzieć.
PL
Trwa zimna, niesprzyjająca pora roku i każdy doświadczony ogrodnik wie, że jest to czas kiedy rośliny, również te o znacznych rozmiarach, muszą być przygotowane do trudnych warunków atomsferycznych.
PL
Tworzenie miejskich kompozycji roślinnych, przyciągających uwagę i wzrok mieszkańców poza sezonem wegetacyjnym, opiera się na wykorzystaniu gatunków i odmian o interesującym ułożeniu pędów, ciekawej barwie kory oraz atrakcyjnych owocach. Jedne z wymienionych elementów są widoczniejsze w okresie jesieni i na przedwiośniu, inne przyciągają uwagę, gdy spadnie pierwszy śnieg.
PL
Drzewa przy poznańskich ulicach zyskują na zimę specjalne osłony, chroniące ich korony nie tyle przed zimnem, co przed szkodliwym działaniem aerozolu solnego, unoszącego się spod kół przejeżdżających samochodów. W ten sposób w okresie zimowym chronionych jest ok. 1500 drzew rosnących wzdłuż poznańskich jezdni.
PL
Dach jest najwyższą konstrukcyjną częścią budynku. Wszelkie prace odbywające się na dachu są traktowane jako roboty wykonywane na wysokości. Jakie zatem należy podjąć działania, by bezpiecznie odśnieżyć dachy płaskich budynków?
PL
Miejskie tereny zieleni to wyzwanie dla lokalnych władz nie tylko wiosną czy latem, gdy trzeba je pielęgnować – nawozić, podlewać, przycinać i kosić. Także złota polska jesień, a więc wrzesień, październik i listopad, to dla samorządowych ogrodników czas wzmożonej aktywności – prostego grabienia liści, ale i wielu poważniejszych prac przygotowujących parki, skwery, klomby, zieleńce i zwykłe trawniki do nadchodzącej zimy.
PL
Zimowe utrzymanie oraz pielęgnacja drzew, krzewów oraz bylin w mieście to jedno z poważniejszych zadań, z jakimi zmagają się polskie samorządy.
PL
Gdy zaczyna padać śnieg, zwykle widzimy wokół siebie tylko niepozorny biały puch. Zaczyna on jednak przeszkadzać, gdy utrudnia poruszanie się po chodnikach i ulicach. Rzadko jednak zwracamy uwagę na to, co leży na dachach. A leży tam dużo, nawet bardzo dużo.
PL
Wstęp i cel: Fotografia krajobrazu w dydaktyce jest ważnym źródłem poznawania rzeczywistości. W procesie komunikacji społecznej jest ona nośnikiem informacji o rzeczywistości. W artykule przedstawiono krajobraz Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy. Zaprezentowano naturalną architekturę klifu Morza Bałtyckiego. Celem było przygotowanie materiału dydaktycznego na potrzeby edukacji medialnej i zdalnej. Materiał i metody: Psychologiczna i graficzna analiza struktury obrazu cyfrowej fotografii krajobrazu. Obróbka fotografii cyfrowych za pomocą edytora graficznego. Wykonanie albumu w edytorze Word. Krytyczna dyskusja problemu i refleksja końcowa. Wyniki: Prezentacja drzewostanu Wolińskiego Parku Narodowego w okresie zimy Wniosek: W procesie komunikowania się społecznego, wykorzystując technologie multimedialne, cyfrowa fotografia krajobrazu stanowi dla człowieka podstawowe źródło informacji o rzeczywistości zewnętrznej. Obraz steruje procesem myślowym człowieka oraz wpływa na podejmowanie przez niego decyzji. Obraz też wywołuje emocje, które mogą zakłócać ten proces decyzyjny.
EN
Introduction and aim: Landscape photography in didactics is important sources realty. In the process of social communication it is the carrier of information about reality. The article has been presented the presents a landscape in The Wolin National Park during the winter. The natural architecture of the Baltic Sea cliff was presented. The aim was to prepare the didactic material for the needs of media education. Material and methods: Psychological and graphical analysis of image structure digital landscape photographs. Digital photo processing using a graphical editor. Making of photo album in the Word editor. Critical discussion of the problem and final reflection. Results: The forest stand presentation of The Wolin National Park during the winter. Conclusion: In the process of social communication, using multimedia technologies, digital landscape photography is for humans the basic source of information about the external environment. The picture controls the human thought process and influences the decision making. The image evokes emotions that may interfere with the decision-making process.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie zjawisk występujących w okresie zimowym, stosowanych środków oraz sprzętu do utrzymania dróg na odpowiednim poziomie. Porusza także problematykę całorocznego utrzymania dróg, w skład której wchodzą: kontrola, naprawa dróg, a także właściwe wykonawstwo całej podbudowy wpływające w znaczący sposób na ich utrzymanie w okresie zimowym.
EN
The article aims to present phenomena that occur in winter and the equipment and measures used to maintain roads at the appropriate level, and addresses the issues of the year-round road maintenance including a year-round inspection and repair of roads and the proper completion of the entire substructure, which significantly affect road maintenance in winter.
PL
W artykule autor przedstawił aktualnie stosowane kierunki modernizacji pługów odśnieżnych i posypywarek drogowych przeznaczonych do zimowego utrzymywania dróg i ulic. Podczas eksploatacji maszyn drogowych służących do zimowego utrzymywania dróg i ulic bardzo często jesteśmy świadkami uszkodzeń, które w nich zachodzą. Niektóre z tych uszkodzeń są bardzo proste do usunięcia, wręcz banalne, natomiast często zdarza się tak, że do danej maszyny musi przyjechać ekipa naprawcza z autoryzowanego serwisu. Wówczas pojawia się problem polegający na konieczności wyłączenia takowej maszyny z ruchu i zastąpienia jej maszyną rezerwową, o ile taką posiadamy.
EN
The article presents current directions of modernization of snow plows and road spreaders intended for the winter maintenance of roads and streets. During the operation of road machines used for the winter maintenance of roads and streets we often witness damage that occurs to them. Some failures are very easy to repair, almost banal, but it often happens that a repair team from an authorized service must come to the machine. Then there is the problem of having to turn it off and replace it with a spare machine, if we have one.
PL
W artykule scharakteryzowano zagadnienie zimowego utrzymania dróg, dokonano przeglądu sprzętu do realizacji przedsięwzięć z nim związanych oraz omówiono zasady utrzymania tego sprzętu.
EN
Road maintenance during the winter season includes all works aiming at decreasing or limiting traffic disturbances caused by environmental factors (road surface slipperiness and snowfall). In this case machines and equipment used for these operations are a very important aspect. The article describes the issue of winter road maintenance. A review of equipment for road maintenance during the winter season is presented and its maintenance is discussed.
PL
W artykule opisano zadania i ogólne zasady działania organów właściwych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na zarządzanej sieci dróg krajowych regulowanych zapisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.