Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote EmDrive within arm's reach
EN
The paper presents a three-dimensional model of selected elements of the motor EmDrive (the magnetron and the resonator tube with the shape of a truncated cone the magnetron and the resonator tube with the shape of a truncated cone). EmDrive (RF resonant cavity thruster) is an electromagnetic engine, which in the conceptual assumptions is supposed to operate in space. The principle of operation of the engine is addressed in a number of studies, but has not been clearly explained yet. The 3D model EmDrive and FEM calculations was made in parametric CAD program Inventor 2016. The paper presents the results of analysis of the FEM and calculations of potency of the electromagnetic engine. The prepared 3D model of selected elements of the electromagnetic engine may be used for further FEM analysis using the COMSOL Multiphysics simulation package. The currently ongoing work is aimed at completion of the construction of the physical model. The next step will be to launch and test the engine in a vacuum chamber. The results obtained will be presented in future papers.
PL
W pracy przedstawiono trójwymiarowy model wybranych elementów silnika EmDrive (magnetronu i tuby rezonatorowej w kształcie stożka ściętego). EmDrive (RF resonant cavity thruster) jest silnikiem elektromagnetycznym, który w założeniach koncepcyjnych ma działać w przestrzeni kosmicznej. Zasada działania silnika jest przedmiotem wielu studiów i nie została w sposób jednoznaczny wyjaśniona. Model 3D silnika EmDrive i obliczenia MES wykonano w parametrycznym programie CAD Inventor 2016. W pracy przedstawiono wyniki analizy MES oraz obliczanie mocy silnika elektromagnetycznego. Wykonany model 3D wybranych elementów silnika elektromagnetycznego może być wykorzystany do dalszych analiz MES za pomocą pakietu symulacyjnego COMSOL Multiphysisc. Obecnie prowadzone prace zmierzają do zakończenia budowy fizycznego modelu. Następnym etapem będzie uruchomienie i przetestowanie silnika w komorze próżniowej. Otrzymane wyniki badań będą przedstawione w kolejnych artykułach.
EN
The paper presents a one-dimensional model of heat conduction in a couple consisting of a cylinder made of a sliding plastic material, TG15, and a cuboid made of alloy AW 6061 coated with a hard anodic coating, where the couple is heated with the heat generated during friction. TG15 is a composite material based on polytetrafluoroethylene (PTFE) with a 15% graphite filler, used for piston rings in oil-free air-compressors. Measurement of temperature in the friction zone is extremely important for the understanding and analysis of the phenomena occurring therein. It is practically impossible to introduce a temperature sensor in such a place. Therefore, the interaction taking place in such a couple was modelled using numerical methods. In order to simplify and accelerate the calculations, a one-dimensional model and constant thermophysical parameters of the materials participating in friction were adopted. To solve the proposed model, the finite difference method was used (FDM). The resultant system of equations was solved by means of an explicit scheme.
3
PL
Aktywizacja osób niepełnosprawnych często wymaga dedykowanego dla nich sprzętu. Przykładem możliwej personalizacji jest zaprojektowanie elementów urządzeń oznakowanych alfabetem Braille’a lub drukiem wypukłym w oparciu o standardowe wyroby przemysłowe. W pracy przedstawiono wykorzystanie druku 3D do aktywizacji osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano przykładowe urządzenia komercyjne (panel drukarki, odtwzracz MP3 i panel pralki) przed i po przystosowaniu. Modele wykonano w programie SolidWorks przy zastosowaniu skanowania 3D i inżynierii odwrotnej.
EN
Activation of people with disabilities often require dedicated hardware for them. An example of personalization is possible to design a device components labeled in Braille or embossed lettering on the basis of standard industrial products. This paper presents the use of 3D printing to the activation of the disabled. Exemplary commercial equipment (panel printer, MP3 player and washing machine control panel) before and after adjustment. Models made in SolidWorks using 3D scanning and reverse engineering.
4
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych modeli anodowej warstwy tlenkowej. Na podstawie modeli literaturowych i badań własnych autorzy zaproponowali model 3D warstwy tlenkowej. Modele te mogą być wykorzystane do analizy warstw metodami symulacji komputerowej (FEM).Warstwa tlenkowa została wytworzona na stopie EN-AW- 5251 i zamodelowana w programie SolidWorks.
EN
This paper presents an overview of selected models of anodic oxide layer. Based on models of the literature and our own authors proposed a 3D model of the oxide layer. These models can be used to analyze the layers of a computer simulation method (FEM). Oxide layer was formed on the alloy EN-AW-5251 and modeled in SolidWorks.
5
PL
Aktywizacja osób niepełnosprawnych często wymaga dedykowanego dla nich sprzętu. Przykładem możliwej personalizacji jest zaprojektowanie urządzenia peryferyjnego oznakowanego alfabetem Braille’a w oparciu o standardowe podzespoły elektroniczne. W pracy przedstawiono możliwości szybkiego prototypowania z wykorzystaniem wydruku trójwymiarowego metoda FDM. Zaprezentowano proces modelowania w programie CAD myszki komputerowej dedykowanej dla osób z dysfunkcja wzroku. Modyfikacje zostały wykonane na podstawie dostępnego w sprzedaży modelu myszki komputerowej.
EN
Elicitation of people with disabilities often require dedicated hardware for them. An example of personalization is design of a peripheral device with Braille code by using standard electronic components. This paper presents the possibility of rapid prototyping three-dimensional printing by using FDM method. Presented modelling of a dedicated computer mouse for people with visual dysfunction. Modifications were made on the basic computer mouse model.
6
Content available remote Trójwymiarowy animowany model ramienia robota edukacyjnego
PL
Modelem bazowym wykorzystanym pracy było ramie robota edukacyjnego do samodzielnego montażu STV-KSR10 firmy Velleman. W programie typu CAD zamodelowano urządzenie w przestrzeni trójwymiarowej i wygenerowano jego animacje. Badania numeryczne w programie typu CAE zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu MES, jako metody obliczeniowej dla różnych materiałów konstrukcyjnych. Urządzenie przetestowano pod katem występowania naprężeni, odkształceń i przemieszczeń, a także zbadano wartości współczynnika bezpieczeństwa.
EN
The base model of this study was educational robot arm STV-KSR10 for selfassembly, produced by Velleman. In CAD programme modelled device in three dimensional space and generated its animation. Numerical studies were performed in CAE by using MES as a calculation method for different materials. The device has been tested for the presence of stress, strains and displacements and examined the safety factor.
7
Content available remote Computer methods in study of historical assyrians chariot
EN
This paper is about the Assyrian battle chariot, which is one of the most characteristic element of the historical military. To modeling the battle chariot used a reverse engineering (RE) technique in CAD – Solid Edge and computer image analysis (CIA) in Met-Ilo and ImageJ applications. The numerical analysis which using finite element method (FEM) for calculations, were made in Autodesk Inventor software. 3D photorealistic rendering was realized after designed the model of the battle chariot in the Autodesk Showcase.
PL
Artykuł traktuje o Asyryjskim wozie bojowym, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych militarnych elementów historycznych. Do zamodelowania wozu posłużono się metodami inżynierii odwrotnej (IO) zrealizowanej w programie CAD – Solid Edge, użyto również komputerowej analizy obrazu (KAO) wykorzystując aplikacje Met-Ilo i ImageJ. Analizy numeryczne z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) zostały wykonane w Autodesk Inventor. Fotorealistyczny rendering zamodelowanej bryły wozu bojowego uzyskano w programie Autodesk Showcase.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki tribologiczne kojarzenia trzpień-płaszczyzna w ruchu posuwisto-zwrotnym (Tester T-17 produkcji ITeE - PIB w Radomiu) w warunkach tarcia technicznie suchego. Poddano analizie przeciwpróbki wykonane z czystego APT i APT modyfikowanego polimerem. W artykule przedstawiono również badania stereometryczne i obserwacje mikroskopowe. Przeprowadzone badania i analiza wyników potwierdziły przydatność tak uszczelnionej warstwy do zastosowań na elementy ślizgowe w skojarzeniach o ruchu rewersyjnym. W pracy zamieszczono model 3D analizowanej warstwy.
EN
The paper represents the results of investigations conducted on a tribological test for technically dry conditions of the friction. Analysis of the stereological counter-specimen was subjected from AOC and AOC modified sealed up the polymers that is composites coats. Polymerisation occurred at a temperature below the recrystallization temperature of the alloy EN AW 5251. The values of the coefficient of the friction, the results of investigations AFM, and the parameters of the roughness were compared. The tribological properties of the composites are investigated using the pin-on-plate type wear tester T-17. This paper shows 3D models of the AOC modified polymer and the mechanism of wearing. Tribological measurements show the reduced wear and friction of the composite coatings as compared with the pure anodic oxide.
PL
Przeprowadzając modelowe badania tribologiczne, dążąc do uzyskania wysokiej powtarzalności i odtwarzalności wyników, szczególną uwagę zwraca się na precyzyjne zadanie parametrów testu (prędkość ślizgania i obciążenie węzła) oraz kontrolę warunków otoczenia (temperatura, wilgotność). Jednocześnie często marginalizuje się sprawy związane z niedokładnością wykonania próbek. Niedokładności struktury geometrycznej powierzchni i kształtu są często spowodowane dodatkowymi procesami technologicznymi, realizowanymi po precyzyjnym wykonaniu bazy próbki. Powoduje to często zwiększenie bicia osiowego i promieniowego próbek. Może to spowodować błędną interpretację pomiaru intensywności zużywania liniowego oraz siły tarcia. W celu wyeliminowania wpływu bicia osiowego na pomiar intensywności zużywania liniowego, autorzy opracowali koncepcję oraz zaprojektowali i wykonali zautomatyzowany, sterowany komputerowo układ wyzwalania pomiaru charakterystyk tribologicznych w funkcji położenia tarczy, a nie, jak dotychczas, w funkcji czasu. System ten zastosowano w stanowisku T-01M opracowanym w ITeE – PIB Radom. Zmodyfikowane stanowisko poddano badaniom dwóch rodzajów skojarzeń materiałowych i przy dużej zmienności prędkości obrotowej węzła. Dodatkowo porównano wyniki charakterystyk tribologicznych uzyskane ze standardowego układu pomiarowego wyzwalanego czasem z uzyskanymi za pomocą opracowanego systemu. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie zautomatyzowanego systemu wyzwalania pomiaru w funkcji położenia tarczy powala na znaczne zmniejszenie rozrzutu wyników pomiarów przy niskich prędkościach obrotowych, a tym samym na poprawę powtarzalności i odtwarzalności badań tribologicznych w układzie kula–tarcza i trzpień–tarcza.
EN
When conducting tribological model studies with the aim of achieving a high repeatability and reproducibility of results, much attention is paid to the precise setting of test parameters. Most of all, setting the sliding speed and normal load is made with great care. Ambient conditions (temperature, humidity) are also controlled. At the same time, issues related to inaccuracy in making samples are often marginalized. Inaccuracies in surface geometric texture and shape are often caused by additional technological processes carried out after a precise execution of the sample base. This often increases the axial and radial run-out of samples. Moreover, it may lead to a misinterpretation of the measurement of linear wear intensity and friction. In order to eliminate the impact of the axial run-out on the measurement of linear wear intensity, the authors have developed a concept as well as designed and built an automated computer-controlled system of triggering the measurement of tribological characteristics as a function of a disc position, which is no longer as a function of time. This system was applied in the system of the T-01M produced by ITeE – PIB Radom. The modified system was tested on two types of material combinations and with a high variability of the speed of the node. In addition, the results of tribological characteristics obtained with a standard measuring system triggered with time were compared with those obtained using the developed system. The study shows that the use of an automated system of triggering measurement as a function of a disc position enables a considerable decrease in scattering measurement results at low engine speeds, thereby improving repeatability and reproducibility of tribological studies in the system ball-on-disc and pin-on-disc.
10
Content available remote Wizualizacja pomiarów tribologicznych i SGP w programie SolidEdge
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania węzłów tarcia mikroprocesorowego testera tribologicznego o skojarzeniu rolka-klocek oraz kula-tarcza produkcji ITEe-PIB w Radomiu. Modelowanie przeprowadzono dla modułu węzła tarcia uwzględniając możliwe warianty ruchu (ruch obrotowy i obrotowo-oscylacyjny) oraz rodzaje styku (styk skoncentrowany i styk rozłożony). W pracy przedstawiono też model 3D profilografometru. Uzupełnieniem są wyniki badań eksperymentalnych dla skojarzenia kula- tarcza: tribologicznych, struktury geometrycznej powierzchni (SGP) oraz pomiarów termograficznych.
EN
The article presents the results of microprocessor tribological friction tester modeling for roll-block and ball-disk PIB ITeE produced in Radom. The modeling was done for the module of the friction pair having possible variants of motion (rotation and rotation-oscillation) and types of contact (concentrated contact and distributed contact). The paper presents a model 3D surface profilers. Are complemented by experimental results for the friction pair ball-disk: tribological, surface geometric structure (SGS) and thermography measurements.
11
Content available remote Wirtualne laboratorium tribologiczne
PL
W pracy przedstawiono wdrażane na Uniwersytecie Śląskim, Wirtualne Laboratorium Tribologiczne, w którego skład wchodzą testery: RS2007, T-05, T-11, T-17, używane w badaniach zjawiska tarcia i zużycia dla różnorodnych węzłów tribologicznych. Zaprezentowano trójwymiarowe modele urządzeń tribologicznych, a także wyniki badań skojarzeń ślizgowych, wspomaganych komputerowo. Przedstawiono możliwości nowoczesnych systemów CAD/CAE, a także ich zastosowanie we współczesnej technice i dydaktyce.
EN
The paper presents implemented at the University of Silesia, tribological Virtual Laboratory, which consists of testers: RS2007, T-05, T-11, T-17, used in the study of friction and wear for various tribological friction pairs. Presented three-dimensional models of tribological testers and the results of computer-aided sliding couples. Shown the possibilities of modern CAD/CAE, and their application in nowadays technology and teaching.
PL
Artykuł traktuje o wozie bojowym Sumerów, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych militarnych elementów historycznych. Do zamodelowania wozu posłużono się metodami inżynierii odwrotnej (IO) zrealizowanej w programie CAD - Autodesk Inventor, użyto również komputerowej analizy obrazu (KAO) wykorzystując aplikację ImageJ. Analizy numeryczne z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) zostały wykonane w module do symulacji, programu Inventor. Fotorealistyczny rendering zamodelowanej bryły wozu bojowego uzyskano w programie Autodesk Showcase.
EN
The paper is about the Sumerian battle chariot, which is one of the most characteristic element of the historical military. To modeling the battle chariot used a reverse engineering (RE) technique in CAD - Autodesk Inventor and among other things, a computer image analysis (CIA) in ImageJ application.The numerical analysis witch use of finite element method (FEM), were made in Inventor simulation module. 3D photorealistic rendering was realized after designing the model of the battle cart in the software Autodesk Showcase.
13
Content available remote Eksperimental and model tests of a car frame member at a collision by FEM
EN
It is important to identify strains which take place in the stringer of automotive chassis during car crash. The paper contains a designated stress distribution, deformation and displacement by FEM in the stringer. Numerical simulation results obtained are compared with experimental studies.
PL
Ważnym zagadnieniem jest określenie odkształceń jakie zachodzą w podłużnicy samochodowej w czasie zderzenia. W pracy został wyznaczony rozkład naprężeń, odkształceń i przemieszczeń za pomocą MES w podłużnicy. Wyniki symulacji numerycznej zostały porównane z uzyskanymi w autorskich badaniach doświadczalnych.
14
Content available remote 3D model of rotor-blade helicopter AH-64A apache
EN
In this paper shown three-dimensional model of rotor-blade helicopter AH-64A Apache. The model was made in parametric program Solid Edge v19 pl. The blade is based on a honeycomb structure made of aluminium. Stress distribution and deformation was calculated by using numerical method FEM in 3D blade model. Analyses were performed for standard loads occurring in the tested element. The paper also presents a helicopter model before and after photorealistic visualisation (rendering) in program Autodesk Showcase (trial version).
PL
W pracy przedstawiono trójwymiarowy model zespołu rotor-łopata śmigłowca Apache AH-64A. Model wykonano w programie parametrycznym Solid Edge v19 pl. Łopata wirnika bazuje na konstrukcji plastra miodu wykonanego z aluminium. Dla zamodelowanej łopaty określono rozkład naprężeń i odkształceń wykorzystując do obliczeń numerycznych metodę elementów skończonych. Analizy zostały wykonane dla standardowych obciążeń występujących w analizowanym elemencie konstrukcyjnym. W pracy przedstawiono również model śmigłowca po fotorealistycznym renderingu w programie Showcase firmy Autodesk (wersja trial).
15
Content available remote Wizualizacja trybów pracy testera T-05
PL
Przedstawiono wyniki modelowania węzłów tarcia mikroprocesorowego testera tribologicznego o skojarzeniu rolka-klocek produkcji ITEe-PIB w Radomiu. Modelowanie przeprowadzono dla modułu węzła tarcia, uwzględniając możliwe warianty ruchu (ruch obrotowy i obrotowo-oscylacyjny) oraz rodzaje styku (styk skoncentrowany i styk rozłożony). Na tym urządzeniu przeprowadzono badania tribologiczne dla wszystkich wariantów styku i rodzaju ruchu.
EN
The article presents the results of microprocessor tribological friction tester modeling for roll-block-PIB ITeE produced in Radom. The modeling was done for the module of the friction pair having possible variants of motion (rotation and rotation-oscillation) and types of contact (concentrated contact and distributed contact). Researches was made on the above device for all variants of the tribological contact and type of motion.
PL
Przedstawiono modelowanie i tworzenie animacji testera T-11 wykorzystywanego do badań tribologicznych w programie Solid Edge vl9 wspomagającym komputerowe projektowanie. Zaprezentowano także badania rozkładu naprężeń w węzłach tribologicznych przy wykorzystaniu MES.
EN
The paper contains the modeling and animation of T-11 Tester used for tribological researches in Solid Edge vl9 - computer aided design system. It also presents stress analysis of tribological couple using FEM.
17
Content available remote Modelowanie i animacja humanoida w przestrzeni trójwymiarowej
PL
Opisano proces projektowania, modelowania i tworzenia animacji w przestrzeni trójwymiarowej programu Solid Edge vl9. Zastosowanie nowoczesnego programu CAD pozwoliło na stworzenie kompletnego modelu humanoida przypominającego człowieka wraz z animacją jego ruchu.
EN
The paper describes designing, modeling and creating animation processes in three dimensional space on Solid Edge vl9 application. The use of modern CAD program allows to create a complete model of humanoid which is like human, and animation of its movement.
18
Content available remote Komputerowa analiza obrazu i modelowanie nanoceramicznych warstw tlenkowych
PL
W artykule przedstawiono komputerową analizę obrazów (KAO) nanoceramicznej warstwy, wytworzonej dla zmiennych warunków anodowania twardego w elektrolicie SAS na stopie aluminium EN AW-5251. Do badań zdjęć z mikroskopu skaningowego posłużono się programem ImageJ. Modele trójwymiarowe zamodelowano w programie wspomagającym komputerowe projektowanie – Solid Edge.
EN
The paper describes computer image analysis (CIA) of nanoceramic surface layer Al2O3, produced in variables conditions of hard anodizing in the electrolyte SAS on the aluminum alloy EN AW-5251. Images from a scanning electron microscope was used in ImageJ program. Three-dimensional models were modeled in Solid Edge – computer aided design.
PL
Praca traktuje o metodzie elementów skończonych (MES) i jej zastosowaniu w badaniach węzłów tribologicznych: kulka-tarcza, kostka-płytka, klocek-płytka, trzpieńtarcza, rolka-klocek płaski, rolka-klocek wklęsły i rolka-rolka. Analizy komputerowe przeprowadzono po wprowadzeniu odpowiednich właściwości materiału próbki i własności wytworzonej na niej warstwy tlenkowej, a także zadaniu warunków brzegowych odpowiadających rzeczywistym. Badania wykonano w programach wykorzystujących do obliczeń MES, przedstawiono wnioski z ich użycia, oraz pokazano ich wady i zalety. Zebrane konkluzje wskazują na różnorodność działania i możliwości użytych aplikacji, które są pomocne w początkowych fazach technicznego cyklu życia produktu.
EN
The paper is about finite element method (FEM) and its application in tribometers uses a: ball-on-disc, cube-on-plate, block-on-plate, pin-on-disc, block-on-ring and ring-ring. Computer analyses were performed after entering material properties and the properties of the oxide layer produced on sample and task boundary conditions corresponding to actual. The tests were performed in programs using FEM for calculations, presented conclusions from the use of software, and showing their advantages and disadvantages. Collected conclusions indicate to variety of activities and capabilities used in applications which are helpful in the initial phases of a technical product life cycle.
EN
The paper represents the results of investigations conducted on the tribological tester T-01 on pinon-disk pair for the conditions of the friction of technically dry. Analysis stereological counterspecimen was subjected from AOC and AOC modified with carbon particles and nano-pipes, that is composites coats. The values of the coefficient of the friction and the parameters of the roughness are presented, to four groups of samples.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzone na stanowisku tribologicznym T-01 w skojarzeniu trzpień-tarcza w warunkach tarcia technicznie suchego. Poddano analizie stereologicznej przeciwpróbki wykonane z czystego APT i APT modyfikowanej cząstkami węgla i nanorurkami czyli powłokami kompozytowymi. Zestawiono wartości współczynnika tarcia oraz parametry chropowatości, dla czterech grup próbek.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.