Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość łożysk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The use of preloaded tapered roller bearings in wind turbine drive systems allows a transfer of load in the case of high variations of axial forces. The examined bearing system, a modification of a current design, consists of a pair of different sized bearings. Previous study showed the high sensitivity of tapered roller bearings on the existing radial interference. Dimensional tolerances used in the original design do not allow obtaining precise values of preload required for slippage-free operation of bearings with varying wind turbine load conditions. With the aim of achieving expected preload values, the use of plate springs (Belleville springs) is proposed. The springs will allow creating an axial force, independently of real dimensions in a modernised unit. Furthermore, it is very important in the case of gearbox retrofits to be executed up in the wind turbine nacelle without dismantling the gearbox.
PL
Układ napędowy turbiny wiatrowej przy wykorzystaniu łożysk stożkowych napiętych wstępnie pozwala na przeniesienie napędu z wysokim stosunkiem siły obwodowej do siły promieniowej. Badany układ łożysk składa się z pary dwóch łożysk o różnych wymiarach. Układ taki powoduje trudności obliczeniowe polegające na braku metod obliczeniowych takich układów oraz brak możliwości zapewnienia prawidłowych wartości napięcia wstępnego przy zastosowaniu komercyjnie dostępnych łożysk. W celu osiągnięcia prawidłowych wartości napięcia wstępnego proponowane jest zastosowanie sprężyn talerzowych, które pozwalałoby na generowanie określonej siły osiowej, uniezależniając układ od istniejących warunków wymiarowych. Jest to istotne, ponieważ umożliwia modernizację przekładni w gondoli turbiny wiatrowej bez konieczności kosztownego demontażu przekładni.
EN
A system of two taper roller bearings can carry loads with a high ratio of axial load to radial load. Such a system was proposed for a wind turbine gearbox following the poor durability of original bearing design with the aim of increasing durability. Because of size limits, a proposed system is composed of two different taper roller bearings. Standard manufacturers’ catalogues do not provide information on recommended pre-load or clearance conditions or the durability as a function of pre-load. That was the reason why durability was calculated on the basis of software provided by one of the manufacturers. The analysis presented in the paper shows the relationship between bearing fits, preload values, and the theoretical durability of the bearing.
PL
Zastosowanie zespołu łożysk stożkowych napiętych wstępnie pozwala przenosić obciążenia charakteryzujące się wysokim stosunkiem siły osiowej do siły promieniowej. Rozwiązanie wykorzystujące taki układ zaproponowano do przekładni turbiny wiatrowej w celu poprawy trwałości łożyskowania. Ze względu na ograniczenia gabarytowe jak i warunki obciążenia, zaproponowano układ dwóch różnych łożysk stożkowych. Katalogi producentów łożysk nie przedstawiają metod obliczeniowych trwałości takich zespołów. Trwałość zespołu łożyskowego została obliczona z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez producenta łożysk zgodnie z normą ISO/TS 16281:2008. W pracy przedstawiono analizę wzajemnych zależności między pasowaniem łożysk oraz wstępnym luzem osiowym między łożyskami układu a roboczym napięciem wstępnym oraz obliczeniową trwałością.
PL
W artykule omówiono wpływ zastosowania powłok diamentopodobnych na zużycie elementów trących w środkach transportu wewnętrznego w zakładzie przemysłu kruszywowego na przykładzie Trzuskawica S.A. Scharakteryzowano warunki środowiskowe w jakich pracują urządzenia w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono przenośnik taśmowy jako urządzenie przeznaczone do transportu kruszywa, oraz omówiono najczęściej występujące w nim uszkodzenia. Zaproponowano zabezpieczenia elementów roboczych przenośników taśmowych w postaci przeciwzużyciowych powłok diamentopodobnych typu a-C:H. Do obserwacji próbek z naniesionymi powłokami użyto skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W pomiarach struktury geometrycznej powierzchni próbek pokrytych powłokami DLC, posłużono się profilometrem optycznym. Badania tribologiczne wykonano na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu kula-tarcza. Przedstawione wyniki wykazały, że powłoki DLC charakteryzują się mniejszym współczynnikiem tarcia niż stal 100Cr6.
EN
In the article one has discussed the impact of the application of diamond-like carbon coatings on the wear of friction elements in means of internal transport in the plant of aggregate industry using Trzuskawica S.A. as an example. One has characterized the environmental conditions in which equipment is used in the plant. The conveyor is belt shown as a device intended to transport the aggregates and the most common damage appearing in it were also discussed. One has proposed security elements of operating conveyor belts in form of anti-wear diamond-like-carbon coatings of type a-C:-H. To observe samples with coating , the SEM scanning electron microscopy was used. In the measurements of geometric structure of the surface of samples coated with DLC coatings, optical profilometer was used. The testing was performed on the T-01M tester operating in ball - disc system. The results indicated that the DLC coatings have a lower coefficient of friction than steel 100Cr6.
EN
Durability of deep groove ball bearings depends on factors (attributes) of design, technology, and operation. Among the design features, one of the most important is the bearings. Polish standards list five groups of looseness in bearings in the range from 0 to 105 microns. Manufacturers of roller bearings do not normally give the exact value of the bearing looseness. The aim of this study is to determine how looseness affects the play three-bearing shafts, including elasticity and resilience.
PL
Trwałość łożysk kulkowych zwykłych zależy od czynników (tzw. cech) konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych. Wśród cech konstrukcyjnych jedną z najistotniejszych jest luz w łożyskach. Polska Norma wskazuje 5 grup luzu w łożyskach, w których wartości luzu wahają się od 0 do 105 μm. Producenci łożysk tocznych podają tylko grupę luzu, jaką posiada dane łożysko, bez podawania dokładnej wartości luzu. Celem pracy jest określenie, jak luz w łożyskach wpływa na pracę łożysk w układzie wału trzypodporowego, z uwzględnieniem sprężystości wału trzypodporowego i sprężystości łożysk.
PL
Artykuł przedstawia nowatorskie rozwiązanie problemu łożysk tocznych pracujących w ruchu wahadłowym spotykanym w szeroko pojętej mechanice i budowie maszyn. Przytoczono dotychczas stosowane modele matematyczne nośności łożysk oraz pokazano ich sprzeczność z obserwacjami. Po szczegółowym przedstawieniu problemu i trudności obliczeniowych zaprezentowano pewien układ łożyskowy, w którym nie występuje obniżenie nośności łożysk. Jako uzasadnienie dla przeprowadzenia szczegółowych i czasochłonnych badań stanowiskowych przedstawiono podsumowanie obliczeń modelowych i wnioski otrzymane na podstawie ich analizy Ponadto zaprezentowano założenia konstrukcyjne przyjęte do budowy stanowiska badawczego, jego model bryłowy oraz gotowe stanowisko w ostatecznej formie. Przedstawiono także analizę możliwości wykonania prototypu z dostępnych na rynku łożysk.
EN
The paper presents innovative solution of roller bearings problem working in oscillation motion widely encountered in mechanics and mechanical engineering. There have been hitherto quoted applied mathematical models of bearings lifetime which have shown a contradiction with the observations. After precise presentation of a problem and computational difficulties, some roller bearing system has been presented. As a justification for the execution of precise and time-consuming tests on the research station, the summary of mathematical model computation and conclusions received from analysis of this model are presented. l\/loreover, constructional assumptions used for research station design, solid model and a ready research station in its finał form are presented. The paper aiso shows the analysis of the opportunity to produce the prototype from available bearings.
6
Content available remote Zużycie odkształceniowe łożysk tocznych
PL
Prawidłowa eksploatacja łożyska uzależniona jest nie tylko do wymogów ich funkcjonowania. Już etap produkcji wpływa na bezawaryjność łożysk tocznych (wymagana chropowatość powierzchni, klasy dokładności wykonania). Kluczowe jest jednak określenie warunków ich pracy, względnie trafne ich przewidzenie w kontekście doboru łożysk (typ i model).
EN
The bearings of the three bearing shaft are usually regarded as ideally stiff articulated supports. In technical literature, the shaft elasticity is the only factor taken into account when determining the reaction and bending moments of three bearing shafts. The elasticity of the bearings is not taken into consideration. In fact, the bearings experience deformation, which causes additional shaft deflection and has an impact on contact stresses in the bearings. These deformations depend on, among others, the osculation. The objective of this paper is to determine the effect of the osculation on the contact stress of the three bearing shaft, as well as on its durability.
PL
Łożyska wału trzypodporowego traktuje się zazwyczaj jako podpory doskonale sztywne o charakterze przegubowym. Książkowe wyznaczanie reakcji i momentów gnących wałów trzypodporowych odbywa się przy uwzględnieniu tylko sprężystości wału. Nie uwzględnia się sprężystości podpór. W rzeczywistości w łożyskach również występują odkształcenia, które powodują dodatkowe ugięcie wału i wpływają na naprężenia kontaktowe łożyskach. Odkształcenia te są zależne m.in. od współczynnika przylegania. Celem tej pracy jest stwierdzenie, jak wpływa współczynnik przylegania na naprężenia kontaktowe łożysk wału trzypodporowego oraz na trwałość łożyskowania. Trwałość łożysk kulkowych zwykłych zależy od czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych. Wśród czynników (cech) konstrukcyjnych jednym z najistotniejszych jest współczynnik przylegania.
8
Content available remote Co nowego w łożyskach?
PL
Łożyska odgrywają istotną rolę w maszynach przemysłowych. Ważna jest ich trwałość oraz bezawaryjność, a ewentualne usterki powinny być szybko wykrywane i usuwane przez serwisantów działów utrzymania ruchu.
EN
This paper discusses the issues of induced bearing currents in high-power drives. Computer-based application for measuring those currents has been portrayed. Findings of research conducted under electromagnetic interference conditions have been presented. Technical solutions have been proposed to limit bearing currents.
PL
Zapewnienie odpowiedniej trwałości węzła obrotu z wielkogabarytowym łożyskiem tocznym, ze względu na wysoki koszt oraz dostępność zamienników jest zagadnieniem o dużej wadze. Dla katalogowych łożysk wieńcowych, montowanych w większej liczbie identycznych maszyn możliwe jest określenie powtarzalnych parametrów eksploatacyjnych. W przypadku dużych łożysk wielkogabarytowych jest to utrudnione ze względu na indywidualne cechy każdej maszyny. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na trwałość węzła obrotu. Opisano kryterium oceny trwałości resztkowej.
EN
Because of the high cost and limited availability of replacements it is vitally important to ensure proper durability of the slewing unit incorporating a large-size rolling bearing. For catalogue rim bearings installed on a larger number of identical machines it is possible to determine recurring operating parameters. In the case of large-size bearing, this is rather diffi cult because of the unique features of each machine. Major factors affecting the life of the slewing unit are discussed. The criterion for assessing residual durability is described.
11
Content available remote Trwałość i niezawodność łożysk rozrusznika
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań trwałości łożysk rozrusznika. Geometria łożysk rozrusznika decyduje o ich trwałości i niezawodności. Wzrost początkowej wartości luzu powoduje spadek trwałości łożysk. Dla mniejszych wartości prędkości obrotowej spadek trwałości jest mniejszy. Trwałość i niezawodność łożysk nowych i naprawianych mogą być zbliżone. Nawet po trzeciej naprawie nie zaobserwowano wzrostu wartości momentu tarcia, temperatury i amplitudy drgań w łożyskach. Po trzeciej wymianie panewek rozrusznik powinien być wymieniony na nowy.
EN
The obtained results from researches of durability of bearing in car starter have been presented in the paper. The geometry of sintered bearing influences the durability and reliability of bearing system in car starter. The increasing of the begin value of bearing clearance results in decreasing of durability of bearing in car starter. For lower value of rotational speed the decreasing of durability of bearing is lower. The durability and reliability of repaired bearing can be close to the durability and reliability of new bearing. Even after the third repairing the bearing can work without increasing of resistance of motion, of value of temperature and of vibration. After the third repairing of bearing the car starter should be changed for new one.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.