Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available Polish military leaders of the interwar period
EN
The authors of the article present the profiles of two outstanding military leaders from the interwar period. Based on the analysis of the subject literature, they interpret various approaches to leadership. In the context of the cited interpretations of leadership and the interwar period conditions, they describe General Tadeusz Jordan Rozwadowski’s and General Stefan Rowecki’s course of military service and the activity they undertook. In summary, they indicate the characteristic qualities of generals that allow them to be included in the group of military leaders.
PL
Autorzy w artykule przedstawiają sylwetki dwóch wybitnych przywódców wojskowych z okresu międzywojennego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu interpretują zróżnicowane ujęcia przywództwa. W kontekście przytoczonych interpretacji przywództwa oraz uwarunkowań okresu międzywojennego opisują przebieg służby wojskowej i związaną z tą służbą działalność generałów: Tadeusza Jordana Rozwadowskiego i Stefana Roweckiego. W podsumowaniu wskazują na charakterystyczne przymioty generałów, które pozwalają umieścić ich w gronie przywódców wojskowych.
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów laserowego cięcia materiałów obuwniczych, tj. prędkości oraz mocy. Testom poddano wybrane materiały zróżnicowane surowcem i/lub sposobem wytwarzania, grubością, a także docelowym przeznaczeniem. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że właściwości fizyczne promieniowania lasera CO2 – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), pozwalają zapewnić wysoką jakość obróbki dowolnych materiałów obuwniczych. Efekty wizualne cięcia zależą od precyzji ustawień ogniskowej pomiędzy płaską powierzchnią cięcia i głowicą lasera oraz parametrów prędkości i mocy lasera. Konieczny jest więc ich każdorazowy dobór na podstawie przeprowadzonych testów kontrolnych.
EN
The results of optimizing laser cutting parameters of footwear materials, i.e. speed and power, are presented. Selected materials were tested, differing in terms of raw material and/or manufacturing method, thickness and intended use. On the basis of the tests, it was found that the physical properties of CO2 laser radiation – Maximus PRO (model: JSM 90 x 60), ensure high quality processing of any footwear materials. The visual effects of the cut depend on the precision of the focal length settings between the flat cutting surface and the laser head, as well as the speed and laser power parameters. Therefore, it is necessary to always select them on the basis of the control tests.
EN
The authors of this article deal with questions concerning command and/or leadership in military service conditions. Based on the analysis of the reference literature and their own reflections, they define the notions of command and leadership, pointing to differences and similarities. In addition, they try to answer the questions of whether students of military universities are being educated towards leadership or to become leaders? And, whether in the practice of military service, we encounter command or leadership, and why?
PL
Autorzy w artykule podejmują kwestie dotyczące dowodzenia i/lub przewodzenia w warunkach służby wojskowej. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz własnych refleksji definiują pojęcie dowodzenia i przewodzenia, wskazując na różnice i podobieństwa. Ponadto podejmują próbę odpowiedzi na pytania, czy w uczelniach wojskowych kształci się przywódców, czy w kierunku przywództwa? Oraz, czy w praktyce służby wojskowej spotykamy się z dowodzeniem, czy przewodzeniem i dlaczego?
EN
It is shown that the formation of an uneven rate of the pipeline valves control provides the minimum control time and the change of dynamic loads in the pipeline network within acceptable limits. The method for the determination of the electric motor power and the reduction rate of the reducer of the pipeline valves variable-frequency electric drive is proposed. This method takes into account the nonlinear dependences of the hydraulic and mechanical characteristics, the condition of the exclusion of overload at the torque and overheating of the stopcock induction motor.
PL
Zaproponowano metodę określania mocy napędu elektrycznego i redukcji szybkości w zaworze potokowym w przypadku napędu o zmiennej częstotliwości. Metoda uwzględnia nieliniowość składowych mechanicznych, zapewnia możliwość zapobiegania przeciążeniom i przegrzaniom.
EN
Due to the implementation of environmental regulations and the continual tightening up of the limits for pollutants in combustion systems, we are being forced to pay more attention to this area. A significant source of pollutants originating from the industry is, in particular, the formation of carbon dioxide (CO2) and nitrogen oxides (NOx) in combustion systems with air intake. The control of pollutant emissions has become a global concern due to the worldwide increase in the use of fossil fuels. Besides the fact that the insufficient combustion process has a significant share of emissions in the environment, it also reduces the overall efficiency and economy of the operation using this energy source. We encounter this problem also in the operation of gas melting furnaces. Therefore, the aim of this paper was to describe the results of experimental measurements of the amount of emissions produced during the gas melting furnace KOV 010/1998 operation, which is in practice predominantly used for the melting of Aluminium alloys. Experimental measurements were performed to design the most appropriate operating mode variant of the melting furnace with regard to maximizing its productivity and at the same time to minimizing the total amount of emissions produced during one melting cycle.
EN
Humans are most sensitive to whole body vibration (WBV) within the frequency range of 1 to 20 Hz. Whole-body vibration can cause fatigue, stomach problems, headache. After daily exposure over a number of years, whole-body vibration can affect the entire body and result in a number of health disorders. Workers driving tractors or other vehicles are especially at risk of being exposed to WBV. On the basis of the guidance provided in ISO 2631-1 to relate vibration exposure with the risks of health effects are established based on absorbed power. The 4-DOF dynamic model developed by Wan and Schimmels is recommended for the study of biodynamic responses of seated human subjects under vertical whole body vibration. This model of the human body is used to estimate the absorbed power distributed in head, upper torso, lower torso and thighs. The vibration energy (power) absorption of seated human that is exposed to vertical whole-body vibration are investigated under work of the aggregate tractor-round baler.
PL
Ludzie są najbardziej wrażliwi na drgania o działaniu ogólnym w zakresie częstotliwości od 1 do 20 Hz. Drgania o działaniu ogólnym mogą powodować zmęczenie, problemy żołądkowe, ból głowy. Po codziennej, wieloletniej, ekspozycji na drgania o oddziaływaniu ogólnym może zostać powstać szereg zaburzeń zdrowotnych. Pracownicy prowadzący ciągniki lub inne pojazdy są szczególnie narażeni na kontakt z drganiami o oddziaływaniu ogólnym. Na podstawie wytycznych zawartych w normie ISO 2631-1 istnieje powiązanie narażenia na wibracje z ryzykiem skutków zdrowotnych na podstawie pochłoniętej mocy drgań. Model biodynamiczny o czterech stopniach swobody 4-DOF opracowany przez Wana i Schimmelsa jest zalecany do badania reakcji siedzącego kierowcy na pionowe drgania o oddziaływaniu ogólnym. Model ten pozwala wyznaczyć pochłoniętą moc drgań w poszczególnych elementach ciała człowieka: głowa, górną część tułowia, dolną część tułowia oraz uda. Model ten zastosowano do badania absorpcji mocy drgań przez operatora agregatu ciągnik-prasa zwijająca
EN
In this work we consider a problem from the field of power- and energy-aware scheduling, in which a set of batteries have to be charged in a minimum time. The formulated problem is to schedule independent and nonpreemptable jobs to minimize the schedule length, where each job requires some amount of power and consumes a certain amount of energy during its processing. We assume that the power demand of each job linearly decreases with time, as it is the case when Li-ion batteries are being charged. For the assumed job model we prove that each next job should be started as soon as the required amount of power is available. Basing on the proven theorem we formulate a procedure generating a minimum-length schedule for an assumed order of jobs. We also analyze the case of identical jobs, and show some interesting properties of this case.
8
Content available Istota bezpieczeństwa dyplomacji
PL
Artykuł stanowi próbę zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa dyplomacji i jest przyczynkiem do dalszej dyskusji nad zagadnieniem, w szczególności w kontekście zwiększającej się dynamiki w relacjach międzynarodowych oraz rozszerzającej się przestrzeni konfrontacji między podmiotami bezpieczeństwa. Praca prezentuje zagadnienie w odniesieniu do roli dyplomacji i siły w stosunkach międzynarodowych w kontekście realizacji interesów narodowych. Poruszana jest również kwestia bezpośrednich ataków na personel dyplomatyczny oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne jako jeden z efektów rywalizacji pomiędzy państwowymi podmiotami bezpieczeństwa.
EN
The paper examines the diplomatic security phenomena throughout an epistemological and ontological view. In the article the Author tries to put a diplomatic security in broader terms related to diplomacy and security, as well as depicts and defines its role, scope and assumptions. The issue is much more important due to rising dynamics of international relations well as still expanding “space confrontation” between states. It is also crucial because sometimes the effects of this confrontation are direct attacks on diplomats or diplomatic and consular missions. The paper depicts an introduction to diplomatic security issues. The sketch of the theory of diplomacy and security is also given.
EN
Architecture goes along power. Power defines possible field of creation and materialization of architecture. This paper analyzes various aspects of relationship between architecture and power, and ponders social control as a central theme of architectural profession. From ancient history, through ages to contemporaneity architectural works were allowed to grow as long as they allowed powers to pursue their social and political agendas.
PL
Architektura idzie w parze z władzą. Władza określa możliwe pola kreacji i materializacji architektury. Artykuł analizuje różne aspekty relacji między architekturą a władzą i rozważa kontrolę społeczną jako główny temat zawodu architekta. Od historii starożytnej, poprzez wieki, aż po współczesność, prace architektoniczne mogły rosnąć, o ile pozwalały władzy realizować swoje plany społeczne i polityczne.
10
Content available remote Ortogonalne i nieortogonalne-zaburzone próbkowanie sygnałów harmonicznych
PL
Praca dotyczy próbkowania sygnałów harmonicznych za pomocą dwóch próbek, które wystarczają do pełnego zidentyfikowania sygnału. Rozpatruje się dwa rodzaje próbkowania. Próbkowanie ortogonalne, które nie zniekształca operatorów przejścia przetworników liniowych czasowo-niezmienniczych i tzw. próbkowanie nieortogonalne, zniekształcające operatory przejścia i relacje mocowe.
EN
The work is on sampling a harmonic signals using two samples that is sufficient to fully identify the signal. Two types of sampling are considered. Orthogonal sampling, which does not distort the transient time-invariant linear transducer operators and so called non-orthogonal sampling that distorts these operators, and power relations.
11
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV. Stanowisko zakłada połączenie modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5–3 kWp w specjalnie skonfigurowaną sieć. Do tego celu wykorzystane będą optymizery mocy, które wraz z falownikiem stworzą indywidualny system pomiarowy. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych zarówno dla modułów fotowoltaicznych, jak i maszyn elektrycznych. Prowadzone badania będą miały na celu dobór optymalnie współpracujących ze sobą elementów systemu. Przewiduje się realizację następujących etapów prac: zestawienie kilku różnych technologicznie modułów PV w jeden system pomiarowy; podłączenie każdego modułu do optymizera mocy i kolejno do falownika; skonstruowanie systemu pomiarowego umożliwiającego agregację danych i wgląd w pracę indywidualnych modułów poprzez stworzony tym celu specjalny system online, umożliwiający ciągły dostęp i analizę pracy; pomiar parametrów i charakterystyki pracy maszyny elektrycznej zasilanej z proponowanego układu; porównanie uzysków energetycznych z poszczególnych modułów; zestawienie danych pomiarowych pracy maszyny elektrycznej i odniesienie ich do pracy tej samej maszyny zasilanej ze standardowej sieci elektroenergetycznej; analiza uzyskanych danych.
EN
The article presents the concept of a test stand with an electric machine powered from a system equipped with PV modules. The stand assumes connecting PV modules with a total power of 2,5–3 kWp in a specially configured network. For this purpose, power optimizers will be used, which together with the inverter will create an individual measurement system. There are many construction solutions available on the market for both photovoltaic modules and electric machines. The conducted research will aim to select optimally cooperating elements of the system. The following stages of works are planned: combining several technologically different PV modules into one measuring system; connection of each module to the power optimizer and successively to the inverter; constructing a measurement system enabling aggregation of data with insight into the operation of individual modules with access to online system created for this purpose; measurement of parameters and characteristics of the operation of the electric machine fed from the proposed system; comparison of energy output from the individual modules; compilation of measurement data of the operation of the electric machine with comparison to the operation of the same machine supplied from the standard power grid; analysis of the obtained data.
13
Content available remote Reliability analysis of critical kinematic pair of the RD-33 engine
EN
The article addressed the technological problem occurring in the RD-33 turbine engine on the kinematic pair between the accessory gearbox (AGB) and fuel regulator pump HP-59A (Polish: NR-59A). In the beginning, examples of operational problems were described. Then, the power balance for the accessory gearbox and strength calculations of gear and splines of a critical pair were presented. It was demonstrated that gear made from an original material complies with strength criteria and the observed operational problems with splines are created by other factors.
PL
W artykule przedstawiono problem technologiczny występujący w silniku turbinowym RD-33 na połączeniu kinematycznym między skrzynką napędu agregatów a pompą regulatora paliwa HP-59A. Na początku opisano przykładowe problemy eksploatacyjne, następnie przedstawiono bilans mocy dla skrzynki napędu agregatów i obliczenia wytrzymałościowe dla koła zębatego i wielowypustu krytycznego połączenia. Wykazano, że koło zębate wykonane z oryginalnego materiału spełnia warunki wytrzymałościowe, natomiast obserwowane problemy eksploatacyjne z wielowypustem są generowane przez inne czynniki.
EN
This paper proposes a unique method of an error detection and correction (EDAC) circuit, carried out using arithmetic logic blocks. The modified logic blocks circuit and its auxiliary components are designed with Boolean and block reduction technique, which reduced one logic gate per block. The reduced logic circuits were simulated and designed using MATLAB Simulink, DSCH 2 CAD, and Microwind CAD tools. The modified, 2:1 multiplexer, demultiplexer, comparator, 1-bit adder, ALU, and error correction and detection circuit were simulated using MATLAB and Microwind. The EDAC circuit operates at a speed of 454.676 MHz and a slew rate of -2.00 which indicates excellence in high speed and low-area.
PL
W artykule przeprowadzono analizę stosowanych przenośników w systemach odbioru i transportu pyłu z kotłów z paleniskiem rusztowym w energetyce przemysłowej i ciepłowniczej. Zwrócono uwagę na konstrukcję najczęściej stosowanych rodzajów przenośników, ich parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Dokonano oceny porównawczej zużycia energii elektrycznej do napędu urządzeń. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy podejmowaniu decyzji techniczno-finansowych w ww. zakresie.
EN
This paper analyzes the conveyors used in dust collection and transport systems from grate boilers in industrial and heating energy. Attention was paid to the construction of the most commonly used types of dust conveyors, their construction and operational parameters. A comparative assessment was made of electricity consumption for the drive of the equipment. The analysis helps in making technical and financial decisions.
PL
W artykule przedstawiono badania optymalizacji osiągnięcia maksymalnej mocy i energii elektrycznej dla ustawień paneli fotowoltaicznych względem poziomu dla trzech okresów czasowych, czyli najniższe, pośrednie oraz najwyższe górowanie Słońca w mieście Katowice. Przedmiotem badań był krzemowy panel fotowoltaiczny amorficzny o mocy ≥ 128 W. Wykazano, że koncepcja zróżnicowanego ustawienia paneli jest optymalna przy kątach: 19°, 48° i 73° w skali roku. Ponadto usytuowanie paneli w terenie górskim lub wyżynnym (Katowice) podnosi ich wydajność od 1% do 5% w zależności od kąta. Panele o orientacji południowej przetwarzają na energię elektryczną ponad kilka lub kilkanaście procent energii ze Słońca, przy czym ponad 80 procent energii pozyskiwane jest wiosną, latem i jesienią, a 17 procent w zimie.
EN
Presented is research on optimization of achieving maximum power and electric energy from positioning of PV panels in relation to the horizontal plane in three time periods i.e. the lowest, medium and the highest zenith points that the sun reaches in the city of Katowice.The subject of this research was an amorphous silicon PV panel with the power rate of 128 W. Proved is that the concept of differentiated panel positioning is optimal at angles of 19°, 48° and 73° in a year’s scale. Additionally, location of panels in a mountain or an upland (Katowice) area improves their efficiency by 1-5% depending on the angle. South-facing panels convert more than several or even more than a dozen per cent of solar energy into electricity, with more than 80% of this energy acquired in spring, summer and autumn, and 17% in winter.
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Niniejszy artykuł jest prezentacją praktycznej realizacji teorii publikowanej w „elektro.info” w numerach 6/2018 oraz 7–8/218. Artykuł został ograniczony do zasilania transformatorów elektromedycznych, które stanowią główny element zasilania bloku operacyjnego. Rozwinięcie tematu w zakresie zasilania sali operacyjnej nastąpi w jednym z numerów „elektro.info” w 2019 roku.
PL
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów stanów nieustalonych w zasilaczu bezprzerwowym (UPS) typu online. Do rejestracji zdarzeń po stronie zasilania i na wyjściu UPS wykorzystano dwa przyrządy do pomiaru jakości energii elektrycznej zsynchronizowane czasowo. Rejestratory kompresują uzyskane dane pomiarowe, co może wprowadzać dodatkowe błędy pomiaru wielkości mierzonych – napięć i prądów. Dodatkowe rejestracje oscyloskopem wielokanałowym potwierdziły poprawność danych uzyskiwanych w celu określenia reakcji zasilacza na zaburzenia występujące na wejściu i wyjściu urządzenia. W pracy analizowano wyniki pomiarów impedancji pętli zwarciowej zmierzone przyrządem wymuszającym poziomy prądu zwarciowego na linii zasilającej odbiorniki energii elektrycznej we wszystkich stanach pracy zasilacza, a następnie porównywano je z wynikami obliczeń przeprowadzonych na uzyskanych przebiegach prądu i napięcia.
EN
The paper presents the methodology and the results of transient measurement in on-line Uninterruptable Power Supply (UPS). There were two power quality measurement instruments (synchronised with time) used for registering the events in UPS input and output. The recorders compress the obtained measurement data, which may introduce additional measurement errors of measured values, i.e. voltage and current. Additional registrations with a multi-channel oscilloscope confirmed the correctness of the obtained data in order to determine the reaction of the UPS to the disturbances occurring in UPS input and output. The work analysed the results of loop impedance, measured by a meter that forces short-circuit current in the line supplying electric load, in all states of the UPS, and then they were compared with the results of calculations carried out on the obtained current and voltage waveforms. The measurement of fault loop impedance in UPS output line should be performed in active static switch (bypass mode), because UPS will operate in this mode after switching from inverter operation due to high current forcing during a short circuit in the UPS output. Measurement of fault loop impedance in UPS output circuits, when it is in AC-DC-AC double conversion mode, may result with loop impedance overstating by meters, which in turn limits recognition of the tested installation as safe from the protection against electric shock by automatic power off point of view. The values of calculated loop impedance at forced high current, i.e. 160 A in the UPS output, when it is respectively in the manual bypass and static switch mode, are 4% and 2.5% lower than the ones presented by meter after measure by forcing high current. Differences in impedance of the static switch and manual bypass UPS mode can be the basis for the estimation of the thyristor impedance. Estimation of direct measurement results with 14.6 m, and according to the calculation of recorded transients it is about 16.1 mΩ.
PL
Artykuł jest odpowiedzią na pytania: jakie podstawowe błędy popełniane są podczas interpretacji certyfikatów regulowanych prawem; czym jest i czym może być atest na materiały budowlane, znakowanie i certyfikacja CE oraz znak budowlany B, krajowa deklaracja właściwości użytkowych, deklaracja właściwości użytkowych, certyfikat właściwości użytkowych, krajowa ocena techniczna; czym jest certyfikacja CNBOP, a czym świadectwo dopuszczenia CNBOP; jak uniknąć błędów w interpretacji oznakowania CE zasilaczy stosowanych w ochronie przeciwpożarowej? Zostały wskazane różnice w zakresie stosowania certyfikatów dla zasilaczy wg PN-EN 12101-10 oraz PN-EN 54-4.
EN
The article is the answer to the following questions: What basic mistakes are made when interpreting certificates regulated by law? What is and what can be the certificate for building materials, marking and CE certification and construction mark B, national declaration of performance, declaration of performance, certificate of performance, national technical assessment? What is the CNBOP certification and what is the CNBOP certificate of approval? How to avoid errors in the interpretation of the CE marking of power supplies used in fire protection? The differences in the use of certificates for power supplies according to PN-EN 12101-10 and PN-EN 54-4 have been indicated.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.