Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesiewacze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Innowacje w konstrukcjach przesiewaczy i granulatorów przemysłowych
PL
Przesiewacze i granulatory surowców mineralnych eksploatowane w przemyśle wykazują wiele wad i nie zawsze spełniają wymagania użytkowników. Dlatego w Politechnice Łódzkiej we współpracy z Akademią Kaliską opracowano koncepcję budowy i badań wielu nowoczesnych maszyn tego typu. Wynalazki te zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, który udzielił patentów na część z nich, pozostałe zaś są na etapie rozpatrywania.
EN
A review, with 34 refs., of novel vibrating drum and rotary cone screens, inertial vibrators and vibrating disc granulators.
PL
Recykling odpadowych minerałów budowlanych i mineralnych to temat "na czasie", wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego warto omówić go pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych,które są w nim wykorzystywane: rozdrabniania i przesiewania materiałów. Szczególna uwaga poświecona jest zestawom mobilnym, służącym do tej formy recyklingu.
PL
W ostatnich latach KWK Budryk udostepniła poziom 1300 m, gdzie znajduje się około 160 mln ton węgla, w tym około 120 mln ton węgla koksowego typu 35. Podjęto zadanie kompleksowej modernizacji Zakładu Wzbogacania Węgla. W artykule przedstawiono modernizację układów przesiewania, klasyfikacji i odwadniania węgla w Zakładzie Wzbogacania Węgla KWK Budryk i wdrożenie przesiewaczy firmy PROGRESS ECO sp. z o.o. sp.k. W projekcie modernizacji określono następujące wymagania techniczne dotyczące wszystkich przesiewaczy w projekcie rozbudowy Zakładu Przeróbczego KWK Budryk: - przesiewacze wibracyjne o napędzie typu liniowego z jednostką napędową umieszczoną na belce napędowej przesiewacza w postaci generatorów drgań; - napędy przesiewaczy wyposażone w urządzenie rozruchowo-hamujące; - zastosowanie łożysk głównych napędu przesiewacza o nominalnym okresie eksploatacji wynoszącym co najmniej 40 000 roboczogodzin; - wszystkie powierzchnie robocze wykonane z materiałów o wytrzymałości dla nadawy o uziarnieniu do 80 mm i odporności na ścieranie; listwy boczne oraz sita umocowane w sposób zapewniający bezawaryjną pracę, a jednocześnie łatwą i szybką wymianę; - osłony z blachy nierdzewnej; - burty boczne, belki oraz inne elementy do nich montowane połączone śrubami z zastosowaniem systemu zabezpieczającego przed korozją szczelinową oraz rozłączaniem się elementów; - zastosowanie systemu monitorowania i wizualizacji parametrów pracy, tj.: - skoku rzeszota, - temperatury pracy łożysk i stanu ich zużycia. Dostarczono trzy rodzaje przesiewaczy: - przesiewacze PWP1-1Z-2,8x6,0 realizujące alternatywnie procesy odmulania lub odsiewania, - przesiewacze PWP1-2,4x6,0 realizujące procesy odmulania, - przesiewacze PWP1-2,0x6,0 realizujące proces klasyfikacji.
EN
In recent years, the Budryk Coal Mine (KWK Budryk) reached the mining depth of 1300 m, where there is about 160 million tons of coal, including 120 million tons of coking coal (type 35). The task of the Coal Processing Plant complex modernization was undertaken. The article presents the modernization of coal screening, classification and dewatering systems at the KWK Budryk Processing Plant and the implementation of screening of PROGRESS ECO sp. z o.o. SK. The modernization project defined the following technical requirements for all screens in the KWK Budryk Coal Processing Plant extension project: - Vibrating screens with a linear type drive with a drive unit placed on the drive beam of the trommel screen in the form of vibration generators; - Screen drives equipped with a starting-braking device; - The use of main screen drive bearings with a nominal service life of at least 40,000 man-hours; - All work surfaces made of materials with a strength of up to 80 mm grain and abrasion resistance; side strips and sieves fixed in a way ensuring trouble-free operation, and at the same time quick and easy replacement; - Sheets made of stainless steel; - Side walls, beams and other elements attached to them connected with screws using a system protecting against corrosion and elements separation; - The use of a work parameters monitoring and visualization system, i.e. - pitch of the riddle, - bearing operating temperatures and the condition of their wear. Three types of screens were provided: - PWP1-1Z-2,8x6,0 screeners that alternatively perform sieving or desliming processes, - PWP1-2.4x6.0 screening machines performing desliming processes, - PWP1-2.0x6.0 screens performing the classification process.
PL
Praca przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych. Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku można pozyskać nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych.
EN
The paper presents the equipment for the classification and sorting of minerals of various origin and various properties, including mineral waste and rock aggregates. Reusable minerals can be obtained from waste not only from the mining industry, but also from metallurgical and chemical industries, and even from particularly difficult to utilize construction residues.
PL
Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, które dotyczyły klasyfikacji różnego rodzaju odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje takich przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki odpadów mineralnych.
EN
The paper presents the results of research carried out at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology concerning the classification of various types of mineral waste using screens with flat sieves and rectangular riddles. Three different designs of such screens have been produced which then underwent process tests aimed at determining the efficiency and performance of those machines on a semi-technical scale. On the basis of the completed tests, design assumptions have been established and an industrial screen for processing mineral waste has been built.
PL
Kopalnie Górażdży Kruszywa łatwo poznać. Dominują „firmowe” kolory przesiewaczy czy odwadniaczy, w połączeniu z szarością elementów z ocynkowanej stali. Ale są i inne koncernowe wytyczne jakim muszą sprostać zakłady z Heidelberg Cement Group. Również i ten niedawno postawiony w Stoszycach.
PL
Od momentu wydobycia kruszywa aż do odpowiedniego jego wykorzystania zachodzi szereg procesów technologicznych. Dziś skupimy się na jednym z ważniejszych etapów obróbki nadawy – przesiewaniu. Aby zwiększyć efektywność i ekonomiczność przesiewu, dąży się do odpowiedniego dopasowania rodzaju sit i typu przesiewaczy do danego rodzaju kruszywa.
PL
Przesiewanie kopalin jest procesem występującym w całym przemyśle wydobywczym i nierzadko powoduje określone problemy techniczne i technologiczne. Sita stalowe, elastomerowe czy odlewane, przesiewacze dwuczęstościowe, membranowe oraz zestawy mobilne. Jaką mamy wiedzę na temat przesiewania i w jakich kierunkach nastąpi ich rozwój?
PL
Maszyny klasyfikujące, do których należą przesiewacze oraz kruszarki bębnowe podlegają w naszym wykonaniu nieustannemu procesowi doskonalenia i modernizacji. Zestawy sortująco kruszące traktowane, jako układ maszyn są znamiennym produktem WAMAG S.A. Wałbrzych. Współczesne dokonania projektowo-konstrukcyjne w obszarze przesiewaczy i selektywnego kruszenia, uruchomienia oraz wdrożenia maszyn tego typu są znaczącym osiągnięciem na skalę polskiej mechanicznej przeróbki surowców mineralnych, a zwłaszcza węgla kamiennego.
EN
Classifying machines of our manufacture, which include screens and drum crushers, are constantly being modernized and improved. Classifying and crushing sets are the important products of WAMAG S.A. Wałbrzych. Contemporary achievements in the field of designing and construction of screens and selective crushing, implementation and putting into operation of this type of machines are a significant success in the Polish mechanical processing of minerals, particularly hard coal.
10
Content available Motion simulation of industrial screen meshes
EN
This paper is an account of a method of motion simulation of vibrating screen meshes developed and tested at the Department of Process Equipment at the Technical University of Łódź. It is obvious that a type of screen vibration and its parameters such as throwing index have a crucial influence on the efficacy of separating granular mixtures. The possibility of simulating this motion before construction of a machine helps to save both the time and money, and it is also a significant contribution to further kinematic tests because it gives the chance of verifying the proper functioning of electronic meter circuits.
PL
Niniejsza praca prezentuje opis metody symulacji ruchu sit w przesiewaczach swobodnie drgających opracowanych i badanych w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej. Jak wiadomo, rodzaj ruchu drgającego przesiewaczy, oraz parametry tego ruchu, takie jak np. wskaźnik podrzutu, mają decydujący wpływ na skuteczność procesu rozdzielania mieszanin ziarnistych. Możliwość symulacji tego ruchu jeszcze przed zbudowaniem konkretnej maszyny pozwala zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze, jest też istotnym wsparciem późniejszych badań kinematycznych, gdyż pozwala zweryfikować poprawność działania elektronicznych układów pomiarowych.
11
PL
Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Badania te miały na celu określenie kinematyki przesiewacza doświadczalnego w skali półtechnicznej. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań zostaną opracowane założenia projektowe maszyny przemysłowej przeznaczonej do przesiewania drobno ziarnowego.
EN
The present study demonstrates the results of the research programme carried out at the Department of Process Equipment, Technical University of Lodz, and concerns double-frequency screens. It is widely known that the shape of trajectory in the oscillating motion of the screen has a relevant meaning for obtaining of the best processing properties of the machine. Therefore, the trajectories of oscillating motion, which will lead to the intensive segregation of the grain layer moving on the sieve, have been searched for a long time. Seemingly, it is possible to obtain a double-frequency screen. Two rotational vibrators of the same or different static moments are applied for the drive of such a screen. As the name indicates, it is a screen which is characterised by two different rotational speeds of those drive vibrators. Presented investigations were aimed at the determination of the experimental screen kinematics on a semi-technical scale. On the basis of the research results the design assumptions of the industrial machine aimed at fine-grained screening have been elaborated.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie wysoko wydajnych przesiewaczy w technologii klasyfikacji oraz wzbogacania ziaren drobnych i bardzo drobnych. Stosowanie wysoko wydajnych i sprawnych przesiewaczy w procesach klasyfikacji drobnych ziaren, obciąża obiegi wodne, co w konsekwencji wpływa na niższe zużycie energii elektrycznej. Ponadto w pracy opisano ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne firmy DERRICK CORPORATION - pięciopokładowy przesiewacz typu Stack Size, wyposażony w sita poliuretanowe o dużym prześwicie.
EN
Use of sieves of high capacity in classification line as well as in beneficiation of fine and very fine grains were given in the paper. The use of high productive and reliable sieves can ease water circuits, what in result enable reducing power consumption. Very interesting solution of DERRIC CORPORATION - five deck Stack Sizer screen equipped with polyurethane screen of high clearance were described.
13
Content available remote Characteristics of screening in screens with vibrating sieves
EN
A method of description of a classification process performed in membrane screens with vibrating sieves is presented in the paper. It is characteristic of these screens that the sieve, stretched on an immobile riddle, is induced pointwise to vibrate. Consequently, the amplitude distribution takes place on the vibrating surface. A result is a separation process that is different than in other screens. Results of studies on the height of material layer on a vibrating sieve surface are discussed in the paper. This is a next project in the research series dedicated to material classification on screens with vibrating sieves performed in the Technical University of Łódź.
PL
W pracy przedstawiono metodę opisującą proces klasyfikacji realizowany na membranowych przesiewaczach z wibrującymi sitami. Cechą charakterystyczną tych przesiewaczy jest to, że sito rozciągane na nieruchomej ramie, podane jest wibracji. W wyniku tych działań, ustala się określona dystrybucja drgań wibrującej powierzchni. W wyniki tego proces separcji na wibrujacych sitach jest inny niż na innych (typowych) sitach. W pracy przedyskutowane zostały wyniki badań nad zmianą wysokości warstwy materiału umieszczonego na wibrującym sicie. Praca jest następnym projektem badawczym, który jest poświęcony klasyfikacji materiału na sitach, i który realizowany jest przez Politechnikę w Łodzi.
14
Content available remote Crude ore screening in copper industry
EN
This study was stimulated by the problems with crude ore screening in the "Polska Miedź" SA. company The process of screening preceding ore crushing is performed using screens which do not guarantee a desired process efficiency. The existing single-plane screens do not ensure proper segregation of crude ore layer on the sieve, and consequently, not all particles which represent undersize fraction have a chance to fall into mesh and pass through it. In this situation the problem should be solved using various means, i.e. a variety of actions should be undertaken to obtain proper characteristics of the screening process. The first one is to propose a new schematic of screening which should be carried out on 4, and in an extreme case on 3 sieve levels. Another action should encompass the application of a linear-elliptic screen. The third innovation can be the use of cascade (stepped) sieves, in particular for two lowest screens on which the proper ore classification is performed. The last one seems to be the application of a feeder which supplies the feed to the sieves of screening machines.
PL
Bodźcem do powstania niniejszego opracowania były problemy, jakie są związane z procesem przesiewania rudy surowej w KGHM "Polska Miedź" SA. Proces przesiewania poprzedzający kruszenie rudy, jest realizowany na przesiewaczach, nie zapewniających wymaganej skutecznej wydajności procesowej. Istniejące przesiewacze jednopłaszczyznowe nie zapewniają odpowiedniej segregacji warstwy rudy surowej na sicie, a co za tym idzie nie wszystkie ziarna reprezentujące swym wymiarem klasę dolną, mają szansę wpaść w otwory sitowe i następnie przejść przez te otwory. W tej sytuacji rozwiązanie problemu powinno być prowadzone wielotorowo, tzn. powinny być wykonane różne działania, które razem doprowadzą do uzyskania właściwych charakterystyk procesu przesiewania. Pierwszym z nich jest zaproponowanie nowego schematu procesu przesiewania, który powinien być prowadzony na 4, a w skrajnym przypadku na 3 pokładach sitowych. Drugim działaniem powinno być zastosowanie przesiewacza liniowo-eliptycznego. Trzecią innowacją może być zastosowanie kaskadowych (schodkowych) pokładów sitowych, w szczególności dla dwóch najniższych sit, na których odbywa się właściwa klasyfikacja rudy. Ostatnim wydaje się być zastosowanie podajnika zasilającego, podającego nadawę na sita maszyn przesiewających.
15
Content available remote Prędkość warstwy ziarnistej na sicie przesiewacza
PL
Jednym z kluczowych problemów podczas projektowania maszyn przesiewających jest poprawne wyznaczenie prędkości materiału ziarnistego na sicie przesiewacza. Dostępne w literaturze wzory służą tylko do oszacowania tej prędkości, a jej wartość z praktycznego punktu widzenia jest ograniczona. W niniejszej pracy dokonano wstępnej próby oszacowania zależności prędkości materiału ziarnistego od najistotniejszych parametrów procesowych przesiewacza. Przedstawione badania są pracami wstępnymi w tej dziedzinie, a ich zakończenie powinno pozwolić na opracowanie praktycznej metody korekcyjnej do wyznaczania prędkości materiału na sicie.
EN
One of the key problems in screen design is a correct determination of granular material velocity on a sieve. Equations available in literature are suitable only for the estimation of this velocity, and their practical value is limited. In this study, an attempt was made to estimate the dependence of granular material velocity on the most important process parameters of a screen. Experiments presented in this study are preliminary, and when completed, they should enable development of a practical correction method for defining the velocity of material on a sieve.
16
Content available remote Zastosowanie zawieszeń elastomerowych w przesiewaczach i podajnikach wibracyjnych
PL
Elementy sprężyste typu X są mało znanymi elementami podatnymi, które mogą być szeroko stosowane w budowie maszyn, w szczególności w wytwarzaniu przesiewaczy i podajników wibracyjnych. Elementy typu X są produkowane seryjnie, a ich jakość jest ustabilizowana na wysokim poziomie. Jest to ważne, albowiem nie zawsze udaje się wykonać np. pewną ilość sprężyn śrubowych, niezbędną do zainstalowania w przesiewaczu, przy zachowaniu jednakowej i jednocześnie wysokiej dokładności. Elementy sprężyste typu X są elementami gumowymi, charakteryzującymi się tym, iż wkłady gumowe znajdujące się w przegubie elementu podatnego, pracują na ściskanie z jednoczesnym ścinaniem. Zastosowanie elementu typu X nie wymaga użycia jakichkolwiek dodatkowych części wchodzących w skład całego zawieszenia sprężystego. Element taki spełnia cztery podstawowe funkcje konstrukcyjne: ustalanie, sprężynowanie, napinanie i tłumienie.
EN
X-type springs are little known elements, that can be widely used in machine construction, in particular in the production of screens and vibrating feeders. The X-type springs are in series production, and their quality is set at a high level. This is important because it is not always possible to produce e.g. a certain number of helical springs necessary to install in the screen, that would preserve at the same time unchanged and high accuracy. The X-type springs are rubber elements whose characteristic feature are rubber inserts in the joint of the spring subjected to compression with simultaneous shearing. The application of the X-type element does not require the use of any additional parts that compose the whole spring suspension. Such an element plays four main construction functions: stabilisation, springing, stretching and damping.
PL
Przesiewacze krążące są maszynami, w których stworzone zostały stosunkowo dobre warunki do segregacji materiałów ziarnistych na sicie, przy zachowaniu prostej konstrukcji tych urządzeń. Ponadto są to przesiewacze o prostopadłościennej budowie rzeszot, co pozwala wykorzystać nieomal wszystkie elementy konstrukcyjne, znane i sprawdzone w przesiewaczach budowanych do chwili obecnej. Niniejsza praca dotyczy badania parametrów pracy nowego przesiewacza doświadczalnego, należącego do grupy krążących, a jej wyniki odnoszą się również do innych przesiewaczy o podobnym układzie napędowym. Przedmiotem badań jest jeden z serii przesiewaczy opracowanych w Politechnice Łódzkiej. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację pracy, która była prezentowana na poprzedniej konferencji z cyklu "Kruszywa mineralne".
EN
Revolving screens are the machines which offer relatively good conditions for the segregation of granular materials on a sieve, and which are characterised by a simple construction. Additionally, these are the screens with rectangular riddles which allow them to take advantage of almost all construction elements known and verified in the screens that have been built until present. This study deals with the investigation of operating parameters of a new experimental screen from the class of revolving screens and its results refer also to other screens of a similar driving system. The subject of studies is one of the series of screens developed in the Technical University of Lodz. This paper is next in the series which was presented at the previous conference on "Mineral Aggregates".
18
Content available remote Wybrane problemy technologii przesiewania materiałów bardzo drobno uziarnionych
PL
Przesiewanie materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych stanowi najtrudniejszy proces klasyfikacji sitowej. Przesiewanie takie odbywa się w grubych warstwach, które poruszają się po sitach przesiewaczy. W czasie tego ruchu zachodzą dwa zjawiska: segregacja warstwy polegająca na migracji ziaren małych tzn. tych, które wymiarem swoim należą do klasy dolnej i przechodzenie w/w ziaren przez otwory sitowe. Z tych dwóch zjawisk, pierwsze ma zasadnicze znaczenie dla przebiegu procesu. Ono bowiem w znacznej mierze decyduje o przebiegu całego zjawiska przesiewania, w nim zawarty jest główny opór procesowy. Przesiewanie materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych odbywa się w warstwach grubych, tzn. takich, grubość których wynosi powyżej kilkunastu średnic zastępczych przeciętnego ziarna nadawy. W warstwach tych istotną rolę odgrywa właśnie opór warstwy, czyli opór związany z koniecznością pokonania przez ziarna małe, całej grubości łoża i przedostania się w bezpośrednie pobliże sita. Do segregacji i klasyfikacji materiałów drobno uziarnionych używa się przesiewaczy, sita których wykonują płaskie lub przestrzenne drgania o torach nieliniowych. Takie maszyny zostaną omówione w niniejszym opracowaniu.
EN
Screening of fine and very fine materials is the most difficult process of screen classification. Such screening takes place in thick layers which move along the sieves. During this movement two phenomena occur: segregation of the layer which consists in migration of small particles, i.e. such which belong to the undersize fraction, and transition of these particles through the sieve mesh. From these two phenomena the first one is of basic importance for the process because it mostly determines the whole screening process and the main process resistance is just in it. Screening of fine and very fine materials takes place in thick layers, i.e. such whose thickness is equal to more than several equivalent diameters of an average feed particle. In this case the layer resistance plays a vital role. This resistance follows from the fact that small particles must transfer through the whole bed thickness and get near the sieve. To segregate and classify fine materials such screens are used whose sieves produce flat or spatial vibrations of non-linear trajectories. These machines will be discussed in the present study
PL
Przesiewacze krążące są maszynami, w których stworzone zostały stosunkowo dobre warunki do segregacji materiałów ziarnistych na sicie, przy zachowaniu prostej konstrukcji tych urządzeń. Ponadto są to przesiewacze o prostopadłościennej budowie rzeszot, co pozwala wykorzystać nieomal wszystkie elementy konstrukcyjne, znane i sprawdzone w przesiewaczach budowanych do chwili obecnej. Niniejsza praca dotyczy analitycznego i doświadczalnego wyznaczenia ruchu przesiewacza doświadczalnego liniowo-eliptycznego, należącego do grupy krążących, a jej wyniki odnoszą się również do innych przesiewaczy o podobnym układzie napędowym. Przedmiotem badań jest jeden z serii przesiewaczy opracowanych w PŁ i dla którego wykonano opis analityczny ruchu maszyny, symulację tego ruchu, oraz badania doświadczalne torów drgań. W dalszej perspektywie przewidziane jest również wykonanie badań procesowych.
EN
Revolving screens are the machines with relatively good conditions for granular material segregation on the sieve. These screens have a simple construction. Additionally, they have rectangular riddles which enable the application of almost all design elements known and tested in the screens built so far. This paper presents an analytical and experimental determination of the motion of an experimental linear-elliptic screen, which belongs to the class of revolving screens, and its results refer also to other screens with a similar driving system. The subject of investigations is one of the series of screens developed in Lodz. Technical University for which an analytical description of the machine motion, simulation of the motion and experimental investigations of vibration trajectories were prepared. In the future also process investigations will be carried out.
PL
Dostosowywanie się górnictwa skalnego do reguł obowiązujących w gospodarce rynkowej stwarza ogromną szansę rozwoju firm produkujących nowoczesne maszyny i urządzenia. Artykuł zawiera koncepcje i praktyczne spostrzeżenia w zakresie modernizacji dotychczas funkcjonujących zakładów przeróbczych oraz propozycje budowy nowych. P‰C‹˙
EN
Adjusting the rock mining to the rules of market economy poses a great chance for companies producing modern machines and appliances. The article presents concepts and practical remarks on the modernisation of existing processing plants and proposals of building new ones. Increasing requirements in the field of environment protection allow the implementation of modern systems reducing negative impact on the human race and environment. Price competition of the rock mining products forces the producers to constantly reduce variable and fixed costs. Automation and monitoring of the aggregate production effectively contributes to the increase in positive financial results.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.