Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser scanner
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The knowledge of the location, shape and other characteristics of spatial objects in the coastal areas has a significant impact on the functioning of ports, shipyards, and other waterinfrastructure facilities, both offshore and inland. Therefore, measurements of the underwater part of the waterside zone are taken, which means the bottom of the water and other underwater objects (e.g. breakwaters, docks, etc.), and objects above the water, such as the above-water part of the waterside, breakwaters, hydraulic constructions, and other objects of the waterside infrastructure. In this paper, project results of an integrated acoustical-optical system for inventory of hydrotechnical objects are presented. The aim of the project was to elaborate a mobile underwater scanning system which could be applied in various works that require precise, detailed and coherent, underwater and above-water measurement, especially in areas associated with surveying, inspection and monitoring of objects in coastal areas.
EN
Selected remote measuring systems were presented suitable for use on Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in order to provide data for mapping of spatial and physicochemical parameters of anthropogenic landscape forms, including sinkholes, landfills and plant formations around the urban industrial areas, especially burdened with heavy mining activity. Applications of UAV systems already used by GIG for needs of air pollution monitoring were mentioned. A photogrammetry for needs of mapping of the anthropogenic terrain changes were presented on examples of closed coal mine in Katowice for needs of land reclamation. Applications of photogrammetry from low altitudes for mapping of anthropogenic invasive alien plants formations were presented on an example of Giant hogweed in locations in the municipality of Piekary Śląskie and the municipality Łodygowice of Silesian Voivodeship. New UAV platform was proponed for the remote laser scanning of terrain from a low altitude, comprised of inertial system, 2D laser scanner, and system recorder. Examples of scans obtained using 2D laser scanner in the laboratory conditions were presented. The laser mining scanner with a self-propelled layout for underground applications was also presented for mapping results of underground anthropogenic activities, including applications of 2D scanners not only for mapping geometry of underground workings, but also the interior of test boreholes in a rock mass, as well as for depicting artificially produced fractures for the degassing of the rock mass. The test configuration and introductory results of measurements in external environment of the slope geometry using a laser scanner 2D were also presented.
PL
Omówiono wybrane zdalne systemy pomiarowe przydatne do wykorzystania na mobilnych bezzałogowych platformach latających, w celu dostarczania danych dla mapowania parametrów przestrzennych i fizykochemicznych antropogenicznych form krajobrazowych, w tym zapadlisk, wysypisk i formacji roślinnych wokół zurbanizowanych terenów przemysłowych, zwłaszcza obciążonych ciężką działalnością górniczą. Wymienione zostały zastosowania systemów UAV wykorzystywane już przez GIG dla potrzeb monitoringu zanieczyszczenia powietrza. Wykorzystanie fotogrametrii dla potrzeb mapowania antropogenicznych zmian ukształtowania terenu zostało przedstawione na przykładzie poddawanego rekultywacji terenu zamkniętej kopalni w Katowicach. Zastosowania fotogrametrii od mapowania z niskich wysokości antropogenicznych formacji obcych roślin inwazyjnych zostały przedstawione na przykładzie barszczu olbrzymiego dla wybranych miejsc jego występowania w gminach Piekary Śląskie i Łodygowice, w Województwie Śląskim. Została zaproponowana nowa platforma UAV do zdalnego laserowego skanowania terenu z niskiej wysokości, składająca się z układu inercyjnego, skanera laserowego 2D i układu rejestratora. Przedstawiono przykłady obrazów przestrzennych uzyskane za pomocą skanowania laserowego 2D w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono również skaner laserowy 2D do zastosowań górniczych w układzie samojezdnym do mapowania wyników podziemnych działań antropogenicznych, w tym zastosowań nie tylko do skanowania 2D geometrii wyrobisk podziemnych, ale również wnętrza otworów badawczych w górotworze, jak również do obrazowania przestrzennego sztucznie wytworzonych szczelin dla odgazowania górotworu. Przedstawiono również konfigurację testową oraz wstępne wyniki pomiarów w środowisku zewnętrznym geometrii skarpy przy użyciu skanera laserowego 2D.
PL
W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach opracowano mobilny system skanujący dla inwentaryzacji wyrobisk górniczych oraz oceny stanu technicznego podziemnych obiektów geoinżynierskich. Składa się on z urządzenia skanującego na bazie skanera 2D LMS511 SICK, laserowego systemu kontroli położenia, szynowego układu jezdnego lub obrotowego systemu mocowania, systemu rejestracji i analizy danych. Jest on o rząd wielkości tańszy od skanerów 3D. Urządzenie wykonane jest w wersji przeciwwybuchowej i spełnia wymagania dyrektywy ATEX, co poświadczają stosowne certyfikaty. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania skaningu 2D w ocenie stanu technicznego obudowy zbiornika retencyjnego oraz deformacji dwóch typów obudowy skrzyżowania.
EN
The Central Mining Institute in Katowice developed a mobile scanning system supporting the inventory of mine workings and assessment of the technical condition of underground workings. It comprises a scanning device based on a 2D scanner type SICK LMS511, a laser system for location control, rail chassis or a rotary clamping system, a system for data recording and analysis. The costs of the scanner are lower than the costs of a 3D model. The device is explosion proof and meets the requirement of ATEX directive which is certified by appropriate certificates. This paper presents examples of application of the 2D scanning system in the evaluation of the technical condition of the casing of a storage tank and deformation of two types of supports of an intersection.
8
Content available remote Robot z laserowym czujnikiem odległości do budowy map 2D
PL
W pracy zaprezentowano system budowy dwuwymiarowej mapy otoczenia dla robota mobilnego kołowego poruszającego się po płaskiej powierzchni. Sterowanie robota i algorytmy mapujące zostały zaimplementowane z wykorzystaniem środowiska ROS. Testy systemu zostały przeprowadzone w środowisku symulacyjnym V-REP z wykorzystaniem wtyczek ROS. Walidację działania systemu przeprowadzono w warunkach rzeczywistych na przygotowanym torze testowym.
EN
This paper presents a system for building of 2D environment map for a wheeled mobile robot, operating on flat surfaces. Robot control and mapping algorithms were implemented with use of ROS framework. System tests were conducted in V-REP simulation environment with use of ROS plugins. Validation of system operation was conducted in real conditions in a prepared test rig.
PL
Zaprezentowano ocenę dokładności geometrycznej wydruków 3D w technologii PolyJet. Pomiary modeli wykonano za pomocą skanera laserowego oraz maszyny współrzędnościowej.
EN
The paper presents assessment of geometrical accuracy in 3D printing in PolyJet technology. The measurements were made on a laser scanner and coordinate measurement machine.
PL
W artykule podjęto temat analizy cech geometrycznych skrawów wykonywanych nożami stożkowymi (stycznymi obrotowymi) w aspekcie modelowania ich kształtu dla potrzeb komputerowej symulacji procesu urabiania kombajnami chodnikowymi i ścianowymi. Dokonany został pomiar geometrii skrawów wykonanych nożem stożkowym w bloku cementowo-piaskowym na stanowisku do skrawania skał w laboratorium Instytutu Mechanizacji Górnictwa. Komputerowa rekonstrukcja kształtu skrawów zrealizowana została w oparciu o digitalizację ich powierzchni z wykorzystaniem skanera laserowego. Umożliwiło to przeprowadzenie obszernych analiz wartości podstawowych parametrów geometrycznych skrawów objętych pomiarem. Wyniki pomiarów skonfrontowano z wartościami teoretycznymi uzyskanymi w oparciu o powszechnie stosowane modele skrawów w celu określenia stopnia dopasowania teoretycznego (modelowego) kształtu skrawu do kształtu rzeczywistego.
EN
This paper presents the analysis of geometrie features of cuts made by point pivots (tangential tools) in the context of shape modeling for the purpose of computer simulation of heading machines and longwall shearers mining process. Geometry measurements of the cuts made by a point pivot in a cement-sand block were taken at the stand for rock machining in the laboratory of the Mining Mechanization Institute. The computer reconstruction of the cuts' shape was performed by digitizing their surfaces with the use of a laser scanner. This allowed to carry out comprehensive analyses of the values of basic geometric parameters of the cuts subjected to measurements. The results were compared with the theoretic values obtained on the basis of widely-applied cut models in order to determine the extent of matching the theoretic (model) cut shape with the real shape.
12
Content available remote Roughness of the Metal Sheet Edges – Problems of Measurement and Visualization
EN
Many technical devices are built of metal sheets which are cut with the help of mechanical tools (guillotine or slicer). Usually the cutting process affects the properties of the mentioned metal sheets. In this paper this problem is considered on the basis of aluminium sheets used in printing industry for offset printing technique. The laboratory stand designed and constructed in the Department of Mechatronics at Silesian University of Technology is described, as well as the procedure of measurements.
PL
Wiele urządzeń technicznych jest wykonywanych z blach, które są wycinane za pomocą narzędzi mechanicznych (gilotyny). W każdym przypadku proces cięcia wpływa na właściwości tych blach. W artykule został przedstawiony problem pomiaru nierównomierności krawędzi i jej wizualizacji na podstawie badań blach aluminiowych stosowanych w poligrafii do druku techniką offsetową. Opisano również skaner laserowy zaprojektowany i wykonany w Katedrze Mechatroniki Politechniki Śląskiej, oraz procedurę pomiaru nierównomierności krawędzi.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty oceny morfologii wybranych powierzchni betonowych z wykorzystaniem skanera laserowego nowej konstrukcji. Wyniki zaprezentowano w postaci wartości średnich wybranych parametrów chropowatości 3D, obliczonych na podstawie modeli wirtualnych 3D badanych powierzchni, uzyskanych za pomocą użytego w badaniach skanera.
EN
In this article the evaluation of concrete surfaces morphology by using a novel 3D laser scanner is presented. The results of investigated surfaces are presented as the values of the selected 3D roughness parameters calculated based on the threedimensional virtual models.
14
Content available remote Monitoring geometryczny obiektów zabytkowych
PL
Monitoringiem można nazwać wszystkie techniki i metody do pomiaru stanu zachowania konstrukcji. Różne klasyfikacje monitoringu korzystają z różnych kryteriów, np. cel monitorowania, rodzaj pomiarów (statyczne, dynamiczne), charakter badań (badania niszczące, quasi-niszczące i nieniszczące), czas monitorowania itp. W artykule zaprezentowano koncepcję programu testowego monitoringu geometrycznego oraz przykładowe rezultaty pomiarów przemieszczeń metodami optycznymi konstrukcji kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich oraz Hali Stulecia we Wrocławiu.
EN
The monitoring can be called all techniques and methods for measuring the condition of the structure. Different classifications of monitoring use different criteria, eg. the purpose of monitoring, the type of measurement (static, dynamic), the nature of the research (destructive testing, quasi-destructive and non-destructive), time monitoring, etc. Authors present the concept of geometric monitoring test program and sample optical measurement results construction displacement in church. St. Anna in Zabkowice Slaskie and Centennial Hall in Wroclaw.
EN
The paper presents a method of localization of a mobile robot which relies on aggregation of data from several sensors. A review of the state of the art regarding methods of localization of ground mobile robots is presented. An overview of design of the four-wheeled mobile robot used for the research is given. The way of representation of robot environment in the form of maps is described. The localization algorithm which uses the Monte Carlo localization method is described. The simulation environment and results of simulation investigations are discussed. The measurement and control equipment of the robot is described and the obtained results of experimental investigations are presented. The obtained results of simulation and experimental investigations confirm the validity of the developed robot localization method. They are the foundation of further research, where additional sensors supporting the localization process could be used.
PL
W obecnych czasach inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury wykonywana jest na bardzo zróżnicowanym poziomie. Dlatego też w artykule tym podjęta zostaje próba analizy przyczyn takiego stanu. W dalszej kolejności przedstawiona zostanie charakterystyka różnych metod pomiarowych, od ręcznego poprzez wykorzystanie tachimetrii i fotoplanu na skaningu laserowym kończąc. Omówione zostaną również podstawowe cele jakim ma służyć dokumentacja. Na tej podstawie w zakończeniu autorzy przedstawią trójstopniową propozycję standaryzacji inwentaryzacji, w odniesieniu do skali, stopni dokładności oraz zawartości rysunkowej.
EN
Nowadays, measurement and drawing inventory of architecture monuments is prepared according to very different standards. Thus, in this paper the question about the reasons of such condition will be raised. Subsequently, different measurement methods will be presented, from the manual ones, then tachymetry and photoplan, up till laser scanning technique. There will also be discussed basic purposes at which the documentation should serve. Finally, in the conclusion, the authors will propose three-step standardization of the inventory due to the accuracy degrees, scale and drawing content.
PL
Prezentowana praca związana jest z wykorzystania laserowych skanerów pomiarowych w odniesieniu do struktur kompozytowych. W pracy omówiono działanie skanerów i techniki skanowania oraz przedstawiono podstawowe zastosowania skaningu w analizie deformacji struktur kompozytowych tj. szybkie prototypowanie, naprawa uszkodzeń, modelowanie MES oraz pomiar geometrii. Analiza deformacji struktur kompozytowych przy użyciu skanowania w odniesieniu do szybkiego prototypowania umożliwia optymalizację i przeprojektowanie konstrukcji. Ponadto pozwala na wydajniejsze przeprowadzenie naprawy uszkodzeń i recyklingu. Daje także możliwość tworzenia i walidacji modeli MES poprzez porównanie deformacji uzyskanych z badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych. Jednakże największe możliwości skaningu laserowego w analizie deformacji związane są z pomiarem wielkości geometrycznych. W pracy dokonano wstępnej analizy deformacji kompozytowej powłoki cylindrycznej przy użyciu skaningu laserowego celem zobrazowania możliwości wykorzystania danych pomiarowych.
EN
The presented paper is dedicated to the application of laser measuring scanners with reference to composite structures. The scanners and scanning techniques are discussed and their applications in composite structures deformation analysis i.e. rapid prototyping, damage repair, FEM modeling and the measurement of geometry are presented. The deformation analysis of composite structures using scanning with reference to the rapid prototyping provides the opportunities for optimization and reconstruction. Moreover, it allows for more efficient reparation of damage and recycling. It also offers a possibility for both the creation and validation of FE models by comparing the deformation from experiments with numerical calculations. However, the most important abilities of the laser scanners in the analysis of the deformation are connected with the measurement of geometry. In the presented work, the preliminary analysis of the deformation of the cylindrical composite panel with the help of the laser measuring scanner is presented in order to validate the possibility of using the measured data.
PL
Przedstawiono nowe i zmodernizowane współrzędnościowe ramiona pomiarowe firm FARO [5], Tomelleri Engineering [9] i Kreon Technologies [10] do pomiarów punktowych, wyposażone w głowice stykowe lub bezstykowe laserowe głowice skanujące. Podano główne parametry tych urządzeń, w tym zakresy pomiarowe i dokładności. Ponadto krótko scharakteryzowano rodzaje oprogramowania komputerowego stosowanego do ramion mierzących z użyciem głowic stykowych i laserowych.
EN
New and upgraded coordinate measuring arms of Faro [5], Tomelleri Engineering [9] and Kreon Technologies [10] are presented. They can be equipped with tactile probes or with laser scanning probes for contact or non-contact measurements respectively. Main parameters of these devices are listed, including measuring range and accuracy. Moreover, briefly characterized are different types of computer software for use with measuring arms equipped with tactile or with laser probes.
PL
W pracy przedstawiono najczęściej wykorzystywane metody służące do wyznaczania bieżącej pozycji automatycznie kierowanego pojazdu transportowego AGV. Metody te bazują na technice laserowej. W ramach pracy zaprezentowano dwie takie metody. Pierwsza z nich wykorzystuje laser do pomiarów kątów pomiędzy znacznikami. Druga metoda wykorzystuje skaner laserowy służący do budowy map numerycznych. Zawarte w pracy rozważania poparto dwoma przykładami z rzeczywistych pomiarów wykonanych przez autorów publikacji.
EN
The paper presents the most commonly used method for determining the current position of the automated guided vehicle. These methods are based on laser technology. The paper presents two of the methods. The first one uses a laser to measure the angles between the markers. The second method uses a laser scanner used for the construction of digital maps. Included in the study consideration supports two examples of actual measurements made by the authors of the publication.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych jak i w obszarze świadczenia usług. Jednym ze sposobów zapewniania bezpieczeństwa jest wykorzystywanie skanerów laserowych. W artykule przedstawiono obszary zastosowana skanerów laserowych w warunkach przemysłowych oraz omówiono podstawowe parametry techniczne, które determinują możliwość zastosowania skanerów do pełnienia funkcji bezpieczeństwa. Dokonano również oceny możliwości zastosowania przykładowego skanera S300 firmy SICK do ochrony wybranej grupy maszyn. Artykuł przedstawia także opracowany przez Autorów moduł bezpieczeństwa stanowiska roboczego wykorzystujący w/w skaner laserowy i technologię RFID.
EN
Security is extremely important in all kinds of factories as well as in the area of provision of services. One way to provide security is the use of laser scanners. The article presents the used laser scanners in industrial applications and discusses the key technical parameters that determine the possibility of using scanners to perform safety functions. We also assessed the applicability of the sample S300 scanner from SICK for the protection of the selected group of machines. This article presents also developed by the authors workstation security module using the laser scanner and RFID.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.