Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NDT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule pokazano możliwość zastosowania termografii aktywnej do badań nieniszczących stalowych paneli typu sandwich wytwarzanych w technologii spawania laserowego. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym jednostronnym, w którym źródło ciepła i kamera termowizyjna usytuowane są po tej samej stronie względem badanej próbki. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury, obrazujących kształt analizowanych złączy oraz sztucznie wytworzoną wadę.
XX
The paper presents the possibility of applying active thermography for the non-destructive testing (NDT) of laser-welded steel sandwich panels. Active thermography measurements were carried out using a single-sided experimental arrangement, in which both an infra-red (IR) camera and a thermal wave source are located at the same side of a tested specimen. The obtained results are presented in the form of the thermal images of momentary temperature distribution, showing the shape of the analyzed laser-welded joints as well as an artificially created fault.
2
Content available remote CT inspection of cooled turbine blades
EN
To improve the engine efficiency by increasing the gas temperature, multi-layer cooling passages are applied in new designs of gas turbine blades. As a result, traditional non-destructive methods, which have been applied so far in the production control, became insufficient. The aim of this manuscript is to develop an inspection method for cooling passages of turbine blades, which would be helpful in detecting manufacturing defects of blades and their operational failures. GE v/tome/x/m 300 was applied to conduct dimensional control and check the interior of two types of turbine blades from turboshaft engines. The procedure for selecting X-ray parameters was suggested. The thickness of walls in the selected cross-section was measured with the accuracy of 0.01 mm, and the selected manufacturing defects of cooling passages were identified.
PL
W celu zwiększenia sprawności silników przez podniesienie temperatury gazów, w nowych konstrukcjach łopatek turbin gazowych stosuje się wielowarstwowe zespoły kanałów chłodzących. W efekcie, tradycyjne metody nieniszczące, stosowane dotychczas w kontroli produkcji stają się niewystarczające. Celem pracy jest opracowanie metodyki inspekcji kanałów chłodzących łopatek turbin do wykrywania wad produkcyjnych łopatek oraz ich uszkodzeń eksploatacyjnych. Zastosowano tomograf GE v/tome/x/m 300 do kontroli wymiarowej i sprawdzenia poprawności wykonania wnętrza dwóch typów łopatek turbiny silnika turbowałowego. Zaproponowano procedurę doboru parametrów prześwietlania. Zmierzono grubość ścian w wybranych przekrojach z dokładnością 0,01 mm oraz zidentyfikowano wybrane wady produkcyjne kanałów chłodzących.
EN
Drilling rigs belong to the lowest-safety level of hoisting rope systems. The valid regulation for drilling permits the usage of steel ropes on condition that their permanent safety does not decrease under the value 2.5. Considerable dynamic and cyclic stresses, abrasion and corrosive environment generated during the operation cause rapid fatigue and rope damage. The stress of the rope in operation leads to the specific precautions ensuring the safety rope work. The specific precautions include monitoring of the rope tractive work measured in tonne-kilometres (ton-kilometres services). The working part of the hoisting ropes of the drilling rigs - after the stated number of tonne kilometres was worked off - is slipped and a regular non-destructive rope test (NDT) is recommended. Rope under sizing, failing in rope slipping program and non- implementation of NDT controls led to the situations endangering the drilling crew safety. After the critical situations the operator decided to perform the analysis of the condition of all ropes.
4
Content available remote Selected aspects of ultrasonic testing of difficult materials
EN
Welding is considered as a “Special Process”, which means that its quality cannot be readily verified and its successful application requires specialist management, personnel and procedures. It is important to conduct proper testing of the welded joints, including volumetric testing. In this case there are conducted ultrasonic testing, which enable detecting volumetric discontinuities. Ultrasonic testing meets many problems while testing joints with large anisotropy. The problems are caused by the physical phenomena, e.g. transformation, dispersion and absorption of the wave. It is connected with the structure of the material, which cause different propagation of the ultrasonic beam. The article presents the review of the factors affecting the quality of ultrasonic testing.
PL
Spawanie to proces specjalny, tzn. taki, którego wyniku nie można przewiedzieć w trakcie jego trwania, a ewentualne niezgodności mogą ujawnić się dopiero po jego zakończeniu. Bardzo ważne są więc badania złączy spawanych, w tym badania objętościowe. Często są to badania ultradźwiękowe dające możliwość wykrycia nieciągłości objętościowych. Badania ultradźwiękowe nastręczają wielu problemów przy badaniu złączy o dużej anizotropii, spowodowanych zjawiskami fizycznymi, takimi jak transformacja fali, rozpraszanie oraz tłumienie fali. Odpowiedzialna za te zjawiska jest struktura materiału i spowodowane nią różnice w rozchodzeniu wiązki ultradźwiękowej. W artykule przedstawiono przegląd czynników wpływających na wykonywanie badań ultradźwiękowych.
EN
The aim of this paper is to create a research methodology that allows a quick analysis of the structural state of high alloy austenitic steels using non-destructive ultrasonic tests, in contrast to destructive standard methods. Electromagnetic acoustic transducers (EMAT) are used to generate and receive the ultrasonic wave and detect the microstructural changes caused by sample sensitization in elevated temperature, even after 0.5 h in high temperature exposition. Different acoustic response for reference sample and sensitized samples were recorded. In this work, changes in share wave amplitude were measured.
EN
A significant development of the foundry industry contributes to the creation of high reliability and operational strength castings so that they meet specific standards in accordance with customers’ needs. This technology, however, is inseparably connected with casting defects in finished products. Cast products are subject to various defects which are considered acceptable or not, which is conditioned by the alloy chemical composition and strength characteristics, that is, generally – qualities to be agreed between the foundry and the customer. It is the latter that led the authors to research on designing a tool enabling the most reliable possible assessment of the emerging casting defects, which after proper consultations can be repaired and the casting – sold. The paper presents an original tool named the Open Atlas of Defects (OAD), developed for the last few years to support the evaluation of cast iron defects using Non-Destructive Testing (NDT) casting defects analysis tools (DCC card – Demerit Control Chart, Pareto-Lorenz analysis and ABC analysis). The OAD tool structure was presented as an integral part of the original system module for acquisition and data mining (A&DM) in conjunction with the possibilities of using selected tools for defect analysis support on the example of cast iron casting.
PL
Metody defektoskopowe dedykowane szczególnie do diagnozowania deformacji i degradacji elementów stalowych wymagają szczegółowych badań parametrów magnetycznych i elektrycznych. W opracowaniu zamieszczono wybrane wyniki badań dotyczących możliwości wykrywania zmian strukturalnych za pomocą metod indukcyjnych. Z grupy metod indukcyjnych opisano badania polegające na rozdziale i szczególnej interpretacji przebiegu składowych impedancji w funkcji pulsacji pola magnetycznego w układzie współrzędnych kartezjańskich, unormowanych według zależności F. Förstera. W wybranych zakresach częstotliwości możliwa jest diagnostyka zarówno stanu powierzchni, jak i głębszych warstw materiału. Zainteresowanie badaniami nieniszczącymi, analizą rozwoju defektu oraz skutecznym i wczesnym wykrywaniem nastąpiło po katastrofie kolejowej w Eschede.
EN
Flaw detection are especially dedicated to diagnosing structures of their deformation and degradation require detailed tests of parameters magnetic and electric. The study includes selected results research related to the possibility of detecting structural changes with the help of induction methods. Inductive methods have been described in research involving chapter and special interpretation of the course of impedance components in function magnetic field pulsation in the Cartesian coordinate system according to F. Förster. In selected frequency ranges, it is possible to identify surfaces and deeper layers of material up to 8 mm. The sensitivity of defect detection using these dependencies is discussed. Effective detection of defects in transport took place several years after (Eschede).
PL
Blachy krzemowe o zastosowaniach elektrotechnicznych są produkowane ze względu na przeznaczenie. W obwodach magnetycznych transformatorów struktura blach jest projektowana ze względu na zgodność kierunku magnesowania z kierunkiem wektora indukcji. Są to blachy o strukturze zorientowanej (GO - e.g. anisotropic transformer sheets). W napędach przetwarzających energię pola magnetycznego na ruch obrotowy stosujemy blachy o strukturze niezorientowanej (NGO - e.g. isotropic or generator sheets). Defekty struktury będące wynikiem cięcia lub wycinania (dowolnymi technikami mają wpływ na deformację kierunku magnesowania bez względu na stosowane techniki cięcia. W procesie tym uczestniczą zjawiska magnetosprężyste i odwrotne, znane jako efekty Vilariego i Joule’a. W artykule opisano kierunkowe zmiany magnesowania na dwóch modelach testowych przygotowanych z blachy krzemowej M130 w obszarze materiałowym, elektrotechnicznym i mechanicznym, a także w obszarze badań nieniszczących NDT (Non-destructive testing) i SHM (Structural health monitoring) monitorowanie stanu strukturalnego SHM, a także monitorowanie stanu w procesie eksploatacji (ang. Condition Monitoring - CM).
EN
Silicone sheets for electrical purposes are made for their intended purpose. In transformer magnetic circuits, the sheet structure is designed due to the compatibility of the direction of magnetization with the direction of the induction vector. These are oriented metal sheets (for example, anisotropic transformer sheets). In drives that convert the energy of a magnetic field into rotational motion, we use plates with a non-oriented structure (NGOs — for example, isotropic or generator sheets). Design defects resulting from cutting or cutting (using any methods that affect the deformation of the magnetization direction, regardless of the cutting methods used.) This process includes magneto-elastic and backward effects, known as the Vilary and Joule effects. tests prepared from silicon steel sheet M130 in the material, electrical and mechanical fields, as well as NDT (non-destructive testing) and SHM (Structural health monitoring), monitoring the state of structures SHM, and monitoring the state (Condition Monitoring - CM).
EN
This paper presents two techniques of active thermography i.e. the pulsed thermography technique and the step heating technique. The aim of this article is to compare these two techniques and present the possibilities, advantages and limitations of their use in the context of non-destructive testing of composite materials. The experimental section presents the results of tests carried out on samples of the polymer composites reinforced with glass fiber.
EN
Carbon fiber reinforced plastics (CFRPs) are widely used in aerospace structures due to their high stiffness, strength and good fatigue properties. They are however vulnerable to loads perpendicular to their plane and, while impacted, can suffer significant internal damage decreasing their overall strength. Detecting and sizing such damage is an important task of the non-destructive inspection (NDI) methods. This study was conducted to detect and quantify damage in a set of six impacted even rectangular CFRP specimens designed from a MiG-29 vertical stabilizer’s skin. The inspection was done using the ultrasonic (UT) method (based on mobile scanner – MAUS V) and the pulsed infrared thermographic (IRT) method. Each specimen’s inside and outside (impacted) surface was inspected separately with IRT, while the outside surface was then inspected with UT. UT provided the most precise measurements of the damage area, while the IRT inspection of the outside surface (which would be accessible on a real aircraft structure) provided underestimated values due to the damage’s depth and geometry.
EN
The paper presents an application of hyperspectral imaging for defect detection in stamped elements of a car body. Measurements were performed on zinc-coated stamped steel sheets. The aim of the experiment was to verify the effectiveness of hyperspectral imaging for detecting discontinuities of the zinc layer. Two-dimensional hyperspectral scanning was performed on prepared steel samples. Experimental results prove the effectiveness of the proposed method for detecting zinc coating damage under laboratory conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nieniszczących elementów karoserii samochodowej metodą obrazowania hiperspektralnego. Eksperymenty przeprowadzono na wytłoczkach z blachy ocynkowanej. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykrywania nieciągłości powłoki cynkowej na podstawie analizy odpowiedzi spektralnej pozyskanej drogą skanowania 2D. Wyniki badań potwierdziły przydatność metody do wykrywania defektów w warunkach laboratoryjnych.
PL
W pracy przedstawiono propozycję dedykowanego stanowiska laboratoryjnego, w którym z wykorzystaniem technologii internetowych i sieci komputerowej można diagnozować, za pomocą optycznych czujników przemieszczeń, jakość połączeń spawanych w płytach stalowych. W ramach ćwiczenia przedstawiono również możliwości analizy otrzymanych danych wibrodiagnostycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Opisane w pracy ćwiczenie, na tle innych - realizowanych na kierunku mechanicznym w Akademii Morskiej w Gdyni, cechuje się przede wszystkim tym, że pozwala studentom w sposób zdalny i z wykorzystaniem technologii informatycznych rejestrować, analizować i diagnozować układy mechaniczne metodą wibrodiagnostyczną.
EN
In the paper there is presented a proposition of dedicated laboratory station in which, with usage of internet technologies and computer network, quality of welding joins in steel plates can be diagnosed by laser displacement sensors. As part of the exercise, options of analysis the received vibrodiagnostic data in the domain of time and frequency were presented. The exercise described in the work, against the background of others - the ones carried out in the mechanical department, is primarily characterized by the fact that it can help students - with usage of the informatic technologies - register, analyze and diagnose mechanical systems in the remote way by vibrodiagnostic method.
EN
The authors of this article have been looking for new parameters and dynamic characteristics which can be applied to the non-destructive testing of welded joints. All the characteristics have been based on the recorded data generated during the vibration tests of welded joints both with and without failures. This article has dealt with the methods of assessing welded joints using either 2D or 3D time-frequency dynamic characteristics. The calculation procedure that was used for analyzing the simultaneous changes of the response modules, registered by acceleration sensors, has been presented. The vibration amplitudes were transformed into a function of time and frequency (simultaneously) and presented over 2D or 3D time-frequency characteristics. The analyses of the characteristics were performed for a plate without a welded joint, for a plate with a non-defective welded joint and for a plate with a defective welded joint caused by edge bonding. Having analyzed and registered the 2D or 3D time-frequency dynamic characteristics it could be noticed that by presenting the responses, analyzed simultaneously against time and frequency, allowed for the evaluation of whether the examined system maintained non-linearity and, at the same time, allowed for the quality of the welded joint to be indirectly assessed. The proposed measurement parameters of the quality of a welded joint can be defined as a dispersion of the colors from the obtained characteristics. The faults (and the vibration nonlinearity) of the welded joints will be bigger if the dispersion is greater.
PL
W pracy pokazano zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących złączy lutowanych blach stalowych na zakładkę. Na potrzeby eksperymentu wytworzono próbki do badań zawierające wadę w postaci lokalnego braku wypełnienia szczeliny lutowniczej. Badania termograficzne wykonano, stosując układ pomiarowy dwustronny, w którym próbka umieszczona była pomiędzy kamerą termowizyjną a źródłem ciepła. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury na powierzchni próbki, ukazujących przybliżony kształt obszaru niewypełnionego ciekłym lutem. Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o procedurę wyznaczania maksymalnego kontrastu temperaturowego na podstawie zarejestrowanych wykresów zmian temperatury w czasie.
EN
The paper presents the application of active thermography for the non-destructive testing (NDT) of soldered lap joints of steel sheets. To carry out the experiment, the specimens with an artificially created fault in the form of an area locally unfilled with liquid metal were manufactured. The active thermography measurements were carried out using a double-sided experimental arrangement, in which a specimen was located between the infrared camera and the thermal wave source. The obtained results were presented in the form of thermal images of momentary temperature distribution on the surface of the specimen, showing the approximate shape of the analyzed fault. The analysis of the results was curried out using a procedure of the maximum thermal contrast determination, based on the recorded temperature–time plots.
PL
W artykule przedstawiono metodologię badań nieniszczących połączeń adhezyjnych blach stalowych z zastosowaniem termografii aktywnej. W celu przeprowadzenia eksperymentu wykonano próbki do badań zawierające wadę w postaci lokalnego braku ciągłości warstwy kleju pomiędzy dwiema blachami połączenia zakładkowego. Badania termograficzne wykonano, stosując układ pomiarowy dwustronny, w którym próbka umieszczona była pomiędzy źródłem ciepła a kamerą termowizyjną. Zastosowanie takiego układu pomiarowego zapewniało jednorodne nagrzewanie powierzchni próbki i, w efekcie, umożliwiło uzyskanie czytelnych obrazów termograficznych, ukazujących analizowaną wadę. Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o typową procedurę wyznaczania kontrastu temperaturowego, na podstawie zarejestrowanych wykresów zmian temperatury w czasie.
EN
The article presents the methodology of non-destructive testing (NDT) of adhesive bonded steel sheets using active thermography. The specimens with artificially created imperfection in the form of local lack of adhesive layer between two sheets of lap-joint, were manufactured to carry out the experimental trials. The active thermography measurements were performed in a two-sided arrangement, in which a specimen was situated between a heat source and an infrared camera. Such an arrangement enabled the uniform heat ing of the specimen surface and, as a result, the obtainment of legible thermal images, which clearly showed the analyzed imperfection. Analysis of the results was curried out using a typical procedure of the thermal contrast determination, based on recorded temperature–time plots.
17
Content available remote Logarytmiczny dekrement tłumienia w diagnostyce połączeń spawanych
PL
W artykule przedstawiono metodę nieniszczących badań wibrodiagnostycznych do oceny połączeń spawanych, w której wykorzystano zmianę dekrementu tłumienia. Omówiono znaczenie monitoringu żywotności konstrukcji w konstrukcjach morskich. Otrzymane podczas realizacji badań odpowiedzi (zarejestrowane akcelerometrami) dostarczają informacji diagnostycznych, które wymagają matematycznego przetworzenia, aby wyodrębnić zapisane w nich istotne cechy charakterystyczne badanych połączeń spawanych i dokonać oceny ich jakości. W artykule przedstawiono metodę oceny wyników polegającą na obliczeniu dekrementu tłumienia, który zmienia się w czasie wraz ze zmianą odpowiedzi. Z uwagi na złożony przebieg odpowiedzi, dekrement tłumienia obliczono z wykorzystaniem aproksymacji odpowiedzi różnymi funkcjami. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że zmiana dekrementu tłumienia w czasie w zastosowaniu do płyt spawanych pozwala na ocenę jakości połączenia spawanego. Omówiono istotne do realizacji badań połączeń spawanych metodą wibrodiagnostyczną elementy, przedstawiono algorytm obliczeniowy oraz przykładowe wyniki badań z aplikacji proponowanej metody dla płyty spawanej z różnymi wadami.
EN
The article presents a vibrodiagnostic, non-destructive assessment method of welded joints where damping decrement change was used. SHM importance in sea constructions was discussed. Responses received while inspection (registered by acceleration sensors) provide diagnostics that require mathematic processing to extract the important characteristics of examined welded joints that were recorded and to assess quality of the joint. A method based on calculation of the damping decrement which changes over time as the response changes was presented in the paper. Due to complicated course of the responses, the damping decrement was calculated using approximation of the responses by many mathematical functions. The result of the analysis shows that the damping decrement change over time allows assessing quality of the joint when used in welded plates. Elements vital to carrying out examination of welded plates using vibrodiagnostic method were discussed, an calculation algorithm and example results of applicating this method at welded plates with several different detects were presented.
PL
Przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO 1461 oraz wytyczne DASt 022 w zakresie kontroli i badań powłok cynkowych. Scharakteryzowano rodzaje metod badań prowadzonych na cynkowanych powłokach antykorozyjnych celem potwierdzenia stopnia ich spełnienia. Przedstawiono i oceniono skuteczność metod nieniszczących służących do wykrywania wad powłoki cynkowej – pęknięć. W przypadku pomiaru grubości powłok oprócz najczęściej wykorzystywanej metody magnetycznej przedstawiono alternatywne metody niszczące.
EN
In the study, there are presented requirements of the standard EN ISO 1461 and DASt 022 guidance in terms of control and zinc anticorrosion coatings tests. Test methods for zinc anticorrosion coatings were characterized in order to confirm a degree of conformance with the requirements. Effectiveness of non-destructive methods that are used to find defects of zinc coating – cracks was presented and assessed. As for measuring the thickness of coatings, in addition to the most commonly used magnetic method, there are presented alternative destructive methods.
PL
Trwałość (i niezawodność) podzespołów jest podstawowym celem zapewnienia ważnego aspektu bezpieczeństwa (security and safety). W transporcie szynowym po katastrofie w Eschede stosuje się ulepszone techniki badań w zakresie ultradźwięków i prądów wirowych, tzn. stosuje się głowice wieloczujnikowe, automatyzację badań, złożoną obróbkę cyfrową sygnału i archiwizację wyników badań. W artykule przedstawiono przykłady detekcji powierzchniowej materiału w zakresie metod magnetycznych, magnetoindukcyjnych aż po rezonans magnetyczny. Badania te pozwalają stwierdzić obecność stref o znacznych zmianach magnetycznych materiału, sugerujących zmiany ciągłości struktury, często powiązane z procesem pękania. Przedstawione urządzenia można stosować manualnie lub półautomatycznie. Ze względu na niski koszt przedstawionych rozwiązań i ich nowatorstwo są warte dalszego rozwijania we współpracy z koleją.
EN
The durability (and reliability) of the components is the main goal of providing an important aspect of safety (safety and security). On railway transport after the Eschede disaster, we use an improved test method in the field of ultrasonic and eddy currents. Multisensor heads, test automation, complex digital signal processing and archiving test results are used. The article presents examples of surface detection of material in the field of magnetic methods, magnetic induction and magnetic resonance. Many solutions can improve the safety of the chassis by detecting areas with significant magnetic changes in the material. Differentiation of the signal level indicates a change in the continuity of the structure, which is often associated with a close process of cracking. The presented devices can be used manually or semi-automatically. Because of the low cost of the solutions presented and their innovativeness, it is worth continuing to develop from cooperation with the railway.
EN
The article presents a non-destructive welded joints assessment (vibrodiagnostics) method, in which, with the use of the Internet, computer networking technologies and laser displacement sensors, the quality of welded steel plates may be monitored. The article also describes the possibilities of analysis of received vibrodiagnostics data on the base of diagnostic parameters analysed in function of time and frequency. The method described in the article allows remotely registering, analysing and diagnosing mechanical systems using vibrodiagnostics and information technologies. Modern, computerized methods exhibit efficiency and reliability of results – they are currently the best measuring tools that can be used in automatic monitoring (structural health monitoring - SHM) of marine structures. It is essential to make objective assessment of the results by NDT users, which is tightly connected with the expertise of norms and regulations of NDT. It may be helpful in this respect to monitor responses from a few sensors, arranged in a few measuring points. NDT results quite often trigger further analysis of durability of an object. The NDT of welded joints method as presented in the article allows remotely and in an IT-aided way analysing and diagnosing mechanical systems with the use of vibrodiagnostics method.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.