Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
2
Content available Dimension of local security – selected issues
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
PL
Niniejsza publikacja ma na celu ustalenie skali zjawiska przestępczości w rodzinie, umiejscowienie go w przestrzeni bezpieczeństwa lokalnego i społecznego, opisanie jej prawnych i psychologicznych aspektów, a także wskazanie istniejących rozwiązań w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Przemoc w rodzinie, wpływająca destrukcyjnie na podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, niewątpliwie wywiera również wpływ na jej funkcjonowanie w relacjach z innymi uczestnikami życia społecznego. Relacje te stanowią jednocześnie o strukturze i jakości życia społeczności lokalnych oraz ich poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji.
EN
The aim of the publication is to establish the scale of the phenomenon of violence in the family. Apart from that showing its place in the space of a local and social safety. Describing its legal and psychological aspects and presenting the existing ways to counteract this phenomenon. There is no doubt that the violence influences destructively on the family as a basic social element and in the same – influences on relations between those families and other participant of a social life. The relations determines the structure and quality of life of local communities and their sense of safety and stability.
PL
Temat użycia grup dyspozycyjnych, w tym wojska, w sytuacjach kryzysowych jest powszechnie znany. Wiadomym jest, że stanowią one realne siły mogące nieść skuteczną pomoc ogółowi ludności. Jednak zasady funkcjonowania wojska, szczególnie podczas zagrożeń niemilitarnych, nie są już tak oczywiste. Dotyczy to również pododdziałów stanowiących elementy ratownictwa inżynieryjnego. Obecna organizacja i możliwości tego komponentu powodują, że pomimo ogromnego zaangażowania, w wielu sytuacjach nie jest on w stanie sprostać oczekiwaniom i zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym.
EN
The subject of the use of emergency services, including the army, in crisis situations is widelyknown. It is commonly known that they form real forces capable of providing the general public with effective aid. However, the rules of the functioning of the army, especially in the cases of non-military threats, are not as obvious. This also concerns sub-units constituting the elements of rescue engineering. The current organization and possibilities of this component result in the situation in which, despite the immense commitment, they do not come up to social expectations in many circumstances and guarantee the society’s safety at local level.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.