Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformatory rozdzielcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Podobciążeniowy układ regulacji napięcia w transformatorach rozdzielczych
PL
W artykule omówiono regulację napięcia w transformatorach rozdzielczych pod obciążeniem. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne bazują na transformatorze dodawczym zabudowanym łącznie z transformatorem głównym w jednej kadzi. Transformator dodawczy, poprzez dobranie liczby zwojów uzwojeń i sposobu połączenia, umożliwia znaczne zmniejszenie wartości prądu w przełączanych zaczepach, tym samym umożliwia miniaturyzację stycznikowego układu przełączającego. Podano szczegóły techniczne rozwiązań. Zestawiono wnioski i literaturę.
EN
The article discusses voltage regulation in distribution transformers under load. The presented construction solutions are based on an additional transformer built-in together with the main transformer in one ladle. The addition transformer, by selecting the number of winding turns and the connection method, allows a significant reduction in the current value in the switched taps, thus enabling the miniaturization of the contactor switching system. Technical details of solutions are given. The conclusions and literature were collated.
PL
Urządzenia elektryczne niskiego napięcia są poddawane działaniu przepięć powstających w sieciach i instalacjach niskiego napięcia oraz przepięć powstających w sieciach rozdzielczych. Analiza narażeń przepięciowych w sieciach niskiego napięcia ma duże znaczenie ze względu na wzrastającą liczbę urządzeń elektrycznych niskiego napięcia i aparatury elektrycznej wrażliwej na oddziaływanie przepięć oraz zwiększające się wymagania odnośnie do niezawodności ich działania. Przepięcia powstające w sieciach rozdzielczych docierają do sieci niskiego napięcia między innymi w wyniku zjawiska przenoszenia przepięć przez uzwojenia transformatorów rozdzielczych. Uzwojenia transformatorów stanowią bowiem złożone nieliniowe układy elektryczne między którymi istnieją silne sprzężenia elektromagnetyczne. Przyczyną powstawania przepięć o największych wartościach w sieciach rozdzielczych są wyładowania piorunowe do linii napowietrznych. Podstawą analizy przepięć w układach elektroenergetycznych są głównie wyniki symulacji komputerowych wykonane z zastosowaniem modeli urządzeń odzwierciedlających zjawiska fizyczne w warunkach szybkozmiennych zjawisk przejściowych. W artykule przedstawiono analizę przepięć piorunowych w sieciach niskiego napięcia przenoszonych przez transformatory rozdzielcze na podstawie wyników obliczeń przepięć wykonanych z zastosowaniem programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Do obliczeń zastosowano wysokoczęstotliwościowy model transformatora rozdzielczego, opracowany na podstawie wyników rejestracji funkcji przenoszenia. Analizowano wpływ beziskiernikowych ograniczników przepięć z tlenków metali na przepięcia piorunowe przenoszone przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia.
EN
Low voltage electrical devices are affected on overvoltages occurred in low voltage networks and in medium voltage networks. Analysis of overvoltages in low voltage networks is very important due to increasing number of low voltage equipment and increasing demands on electrical reliability. Overvoltages occurred in medium voltage networks are transferred through power transformer windings to low voltage networks. Transformer windings behave as non linear electromagnetic coupled elements. Origin of transferred overvoltages with biggest maximal values are lightning overvoltages to overhead lines. Main research area in this field of study is made with computer simulations which uses high frequency models. This paper presents analysis of lightning overvoltages transferred to low voltages netwoks through power transformer windings made by simulations performed in Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Simulations uses high frequency transformer model which was developed with measured frequency characteristics. Analysis of influence of metal oxide surge arresters on maximal values of overvoltages transferred to low voltage windings was done.
PL
Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].
PL
W pracy przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania taśm amorficznych w transformatorach rozdzielczych, a także wykorzystanie wskaźników pola magnetycznego. Zastosowanie obu rozwiązań technicznych w praktyce winno przyczynić się do oszczędności energii elektrycznej.
EN
Some aspects of amorphous transformers and magnetic field indicator have been described in the paper. The putting of both technical solutions in practice should contribute to save electrical energy.
7
Content available remote Energy efficient distribution transformers
EN
The paper presented the possibilities of improvement in properties of electric distribution transformers through the use of new soft magnetic materials, mainly amorphous alloys, as transformer cores. The properties of amorphous were compared to conventional electrical steel sheets. Economic and pro-ecological advantages resulting from application of amorphous distribution transformers in electric power systems were considered.
PL
W pracy przedstawiono możliwości poprawy właściwości transformatorów rozdzielczych poprzez zastosowanie w nich rdzeni z nowych materiałów magnetycznych, głównie stopów amorficznych. Właściwości stopów amorficznych zostały porównane z właściwościami blach elektrotechnicznych. Przeanalizowano ekonomiczne i proekologiczne korzyści wynikające z wykorzystania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznych w systemach elektroenergetycznych.
PL
Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.
10
Content available remote Modern core materials for efficient power distribution transformers
EN
The paper surveys a potential for substantial loss reduction in power engineering distribution transformers, which can be obtained by the application of amorphous materials in their magnetic circuits.
PL
Artykuł przedstawia potencjalne korzyści, m.in. znaczące obniżenie strat energii, wynikające z zastosowania materiałów amorficznych w magnetowodach transformatorów rozdzielczych.
11
Content available remote Transformatory energetyczne z rdzeniami amorficznymi
PL
W pracy omówiono właściwości materiałów magnetycznych o strukturze amorficznej oraz przeanalizowano możliwość ich wykorzystania do budowy rdzeni magnetycznych transformatorów energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono ekonomicznemu oraz ekologicznemu aspektom zastosowania transformatorów rozdzielczych z rdzeniami amorficznymi w sieciach energetycznych.
EN
The paper presents properties of magnetic materials of amorphous structure and an analysis of their application on magnetic cores of transformers working in power engineering as well. Special attention is paid on economic and pro-ecological aspects of introduction of amorphous metal distribution transformers to electric power networks.
PL
Sprawność przetwarzania energii elektrycznej jest niewątpliwie jednym z podstawowych kryteriów oceny urządzeń technicznych (1). Sprawność silników elektrycznych wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt procent. Aktualnie produkowane transformatory mogą być jednak urządzeniami skrajnie (w 99%) efektywnymi (2), tyle że transformowana i rozdzielana jest przez nie cała energia elektryczna. Być może ta okoliczność, jak również działania nieformalne zadecydowały, że spółki dystrybucyjne przez wiele lat korzystały z egzkucyjnego pobierania opłat, tj. z pominięciem postępowań sądowych zajmowały konta, pensje i inne wpływy wszelkich dłużników (na mocy jednostronnie korzystnej dla energetyki interpretacji art. 57 Prawa Energetycznego).
PL
W artykule wskazano na dużą rolę transformatorów rozdzielczych w systemie dystrybucji energii oraz scharakteryzowano technologiczne możliwości zmniejszenia strat jałowych i obciążeniowych. Podano wymagania przepisów UE odnośnie do strat w transformatorach suchych i olejowych oraz możliwości wprowadzenia transformatorów energooszczędnych.
EN
The important role of distributing transformers in power distribution system was indicated and technological possibilities unproductive and load losses decrease were characterized. The UE regulations concerning dry and oil transformers losses and possibilities of energy saving transformers were presented in the paper.
PL
Przedstawiono wyniki analizy statystycznej jednofazowych pomiarów transformatorów rozdzielczych w stanie jałowym transformatora.
EN
Results of statistic analysis of one phase no-load measurements of distribution transformers are presented.
PL
Podano analizę obciążalności transformatorów krajowych przy maksymalnej sprawności oraz transformatorów produkowanych w krajach Unii Europejskiej wg dokumentów harmonizujących HD 428 i HD 538. Opisano wynikającą z tych dokumentów metodę kapitalizacji kosztów, umożliwiającą ewaluację strat w transformatorach oraz ceny. Zasugerowano nadanie wymienionym dokumentom harmonizującym rangi standardu narodowego.
EN
Given is an analysis of loading ability (at maximal efficiency) of dome-stic transformers and transformers manufactured in the European Union according to harmonising documents: HD 428 and HD 538. A method of cost capitalisation arisen from these documents is described. It enables to evaluate transformer losses and prices. Suggested is to treat these harmonising documents as the national standard.
PL
Przedstawiono analizę zawodności transformatorów rozdzielczych na podstawie danych z dwu krajowych zakładów energetycznych. Z analizy sezonowości awarii transformatorów średnich napięć wynika, że w okresach letnich występuje zwiększona intensywność awarii transformatorów. Ma to związek z występowaniem wówczas czynników zewnętrznych sprzyjających powstawaniu uszkodzeń. Można do nich zaliczyć wyładowania atmosferyczne, letnie burze oraz inne czynniki powodujące osłabienie izolacji, jak wysokie temperatury i zmiany wilgotności powietrza.
EN
An analysis of distribution transformer unreliability made on the base of data from two domestic distribution companies is presented. From analysis of seasonal character of the MV transformer Failures arises conclusion that in summer periods there occurs greater intensity of transformer failures. It is connected at that time with external factors favourable to failures. There can be counted to them atmosphere discharges, summer storms and other factors causing insulation weakening, such as high temperatures and changes of air humidity.
PL
Podano podstawowe informacje o produkowanych obecnie taśmach amorficznych, umożliwiających produkcję rdzeni transformatorowych o współczynniku zapełnienia nie mniejszym niż 0.90. Przedstawiono ocenę przydatności transformatorów rozdzielczych z rdzeniem z taśm amorficznych, ze względu na oszczędności wynikające z upowszechnienia proponowanego rozwiązania z rdzeniem zwijanym trójkolumnowym.
EN
Basic information about amorphous strips being now produced, permitting to make transformer cores of packing factor not below 0.90. An assessment of distribution transformers with cores from amorphous strips in view of savings resulting from the proposed wide-spread solution applied to three-column wound cores.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.