Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpylanie cieczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of research are related to the influence of the air stream produced by the drone on the distribution of the jet deposited under the drone that is sprayed with the aid of the XR 11002 slot sprayer, with water pressure of 0.4 MPa and Steinernema feltiae entomopathogenic nematodes contained in it. An influence was found of air on a change in distribution of the liquid that is deposited on the groove patternator and the concentration of the nematodes in the depositing liquid.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu strumienia powietrza wytwarzanego przez drona na rozkład osadzającej się pod dronem strugi rozpylanej za pomocą rozpylacza szczelinowego XR 11002, przy ciśnieniu 0,4 MPa wody i zawartych w niej owadobójczych nicieni Steinernema feltiae. Stwierdzono wpływ powietrza na zmianę rozkładu osadzanej na stole rowkowym cieczy i koncentracji nicieni w osadzającej się cieczy.
2
Content available remote Wytwarzanie emulsji w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej
PL
W pracy określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej. Przeanalizowano wielkości charakteryzujące proces rozpylania. Wartość spadków ciśnienia wzrastała ze wzrostem prędkości przepływu wody i oleju. Zależność kąta rozpylania od prędkości przepływu wody i oleju była nieliniowa. Wzrost prędkości przepływu oleju nie wpływał istotnie na wielkość kropel oleju w wodzie. Wzrost prędkości przepływu wody powodował powstawanie kropel o większych rozmiarach.
EN
The structure of emulsion produced in the atomizer with a swirl chamber was determined. The characteristics of aromization process were analyzed. Drop sizes of emulsion increased with the increasing of water phase content, whereas the increasing of oil phase did not significantly affect the emulsion structure. Pressure drop values increased with the increasing of water and oil flow rates. A relationship between the spray angle and water and oil flow rates represented a non-linear character. The increase of oil flow rate did not significantly affect the size of oil droplets water. The increase the water flow rate caused a formation of larger droplets.
3
Content available remote Wpływ temperatury cieczy na proces rozpylania w nebulizatorze pneumatycznym
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rozpylania wody destylowanej o temperaturze 20÷70 ºC w nebulizatorze pneumatycznym. Głowicę nebulizacyjną wyposażono w regulator temperatury, który umożliwił sterowanie temperaturą powstającego aerozolu, co może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa terapii wziewnej. Wykazano, że temperatura i lepkość rozpylanej cieczy mają istotny wpływ na wielkość otrzymanych kropel rozpylonego aerozolu. Wzrost temperatury przyczynił się do zmniejszenia mediany rozkładu liczbowego oraz rozkładu wielkości kropel.
EN
The paper describes the results of atomization distilled water at temperatures of 20÷70 ºC in a pneumatic nebulizer. The nebulizer spray chamber was equipped with a temperature controller responsible for aerosol temperature control of. It can be contributed to an increase of aerosol therapy safety. It was shown that temperature and viscosity of sprayed liquid had a significant inpact on the size of sprayed aerosol droplets. The increase of temperature caused the reduction of count median diameter and the decease of drop size distribution.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła i masy w zraszanym wymienniku płytowym podczas procesu quasi-adiabatycznego nawilżania powietrza. Omówiono stanowisko badawcze oraz metodykę wykonanych pomiarow. Do analizy procesów wymiany ciepła i masy w badanym urządzeniu wykorzystano numeryczną mechanikę płynów. Symulacjom numerycznym został poddany współprądowy przepływ rozpylanej wody obiegowej i powietrza oraz przeciwprądowy schemat przepływu. Dodatkowo określono widmo rozpylanych kropel wody.
EN
The paper discusses simultaneous processes of heat and mass transfer during quasi-adiabatic humidification in plate-type heat exchanger with circulating water sprinkled plate. The measurement station and methodology of measurements have been presented. Computational fluid dynamics has been used to study the heat and mass transfer. Parallel and counter flow of air and water in heat exchanger have been investigated with CFD. The water droplet diameter distribution has been given.
5
Content available remote Analiza kąta rozpylenia dla rozpylaczy o stożkowej komorze wirowej
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu prędkości przepływu cieczy oraz konstrukcji rozpylacza wirowego na wartość kąta rozpylania. Wykazano, że kąt rozpylania wzrasta wraz ze wzrostem prędkości przepływu wody. Kąt rozpylania zależy od konstrukcji i wymiarów geometrycznych rozpylacza (przykładowo średnicy i wysokości komory stożkowej). Kąt rozpylania jest większy dla rozpylacza z króćcem wlotowym ustawionym kątowo w porównaniu do rozpylacza z króćcem wlotowym umieszczonym prostopadle do osi wlotu.
EN
The results of experimental study dealing with the effect of liquid flow rate and construction of pressure-swirl atomizer on a value of spray angle are presented in the paper. It was shown that the spray angle increased with the increase of water flow rate. The spray angle depends on the construction and geometrical sizes of atomizer, such as for instance, the inner diameter and length of swirl chamber. The spray angle is larger for the atomizer with an angular inlet in comparison with the atomizer having a perpendicular to the spray axis inlet port.
6
Content available remote Analiza kąta rozpylenia dla rozpylaczy wirowych
PL
W pracy przeanalizowano doświadczalnie wpływ konstrukcji rozpylacza wirowego oraz kształtu otworu wylotowego na wartość kąta rozpylenia. Analiza procesu rozpylania wykazała, że dla rozpylacza z jednym króćcem wlotowym kąt rozpylenia jest większy niż dla rozpylacza z dwoma króćcami wlotowymi. Zależność kąta rozpylenia od prędkości przepływu jest nieliniowa. Kąt rozpylania rośnie ze wzrostem prędkości przepływu cieczy.
EN
Effect of construction and outlet shape of the pressure-swirl atomizer on the spray angle value was experimentally analyzed in the paper. Atomization process analysis proved that the spray angle is larger for the atomizer with one liquid inlet in comparison with the atomizer with two inlets. A relationship between the spray angle and flow rate is of non-linear character. The spray angle increases with the increase of liquid flow rate.
PL
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zagrożenia pyłowego w górnictwie z wyszczególnieniem podstawowych metod i środków jego zwalczania. Z uwagi na to, że najlepszą metodą zwalczania zapylenia jest ograniczanie do minimum natężenia emisji pyłu z jego źródeł, niniejsza praca opisuje metodę i sposób osiągania maksymalnie możliwej efektywności strącania pyłów z powietrza kopalnianego poprzez optymalne rozpylanie cieczy urządzeniami zraszającymi.
EN
The general characteristic of dust hazard in mining is shown in the paper. Specification of basic methods and measures to prevent this hazard is presented as well. The best method of fighting against the dustiness is to reduce the level of dust emission at the source. This report describes the most effective method in dust precipitation in air with help of optimum liquid atomizing by spraying plants.
PL
W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące właściwości i parametrów mgły wodnej istotne z uwagi na zastosowania gaśnicze. Wyjaśniono mechanizmy gaśnicze mgły wodnej i czynniki sprzyjające efektywności gaśniczej. Poddano analizie wpływ wielkości średnic kropel w mgle wodnej z uwagi na tłumienie pożarów i chłodzenie gazów w gaszonej przestrzeni. Podano optymalne wartości średnic kropel w mgle wodnej w odniesieniu do celów gaśniczych, w szczególności w obiektach zabytkowych.
EN
This article describes general information concerning characteristics and parameters of water mist important for extinguishing applies. Extinguishing mechanisms and factors favourable for the efficiency of extinguishing process were explained. Influence of water mist drop size on the efficiency of fire suppression and cooling of gases in extinguishing space was analyzed. Optimal values of water mist drop diameters in relation to extinguishing purposes were given, particularly in heritage buildings.
EN
The paper contains the results of experimental studies on water atomization process in effervescent nozzle in one-phase and two-phase systems. The gas phase flow rate causes the changes in characteristic parameters of atomization. The gas flow rate has certain effect on the Sauter Mean Diameter SMD values. SMD for airliquid systems investigated is decreasing with increase of gas volume rate. It is observed that SMD values are increasing with increase of liquid volume rate. The larger SMD values for one-phase flow in comparison with two-phase flow have also been observed. The increase of SMD value has been observed with a decrease of an outlet diameter of an effervescent nozzle.
10
Content available remote Drop size distribution in the spray cone of jet-swirl atomizers
EN
This paper presents the design of jet-swirl atomizers with swirling grooves and results of drop size spectrum measurements with particular interest in the modal (most often) drop size diameter. Further discussion concentrates on the relationships between droplets size, pressure drop, position in the spray cone angle, and geometric factor that comprises the parameters describing the whole atomizer (a body and an insert) – K'g .
PL
Przedstawiono interpretację zjawiska rozpylania cieczy w oparciu o teorię kawitacji. Omówiono budowę i właściwości nowoczesnych przetworników ogniskujących, wyszczególniając parametry istotne dla oceny przetworników podawane przez producentów. Zamieszczo formuły umożliwiające obliczenie niektórych parametrów wynikających ze schematów zastępczych.
EN
An interpretation of the phenomenon of atomizing of liquids based on the cavitation theory is presented and construction and properties of modern focusing transducers are discussed. Technical parameters crucial for assessment of transducers are specified. Formulas for calculation of certain parameters for an electrical model circuit of the transducer.
PL
W pracy przestawiono zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne wtryskiwacza, który w przyszłości ma być wykorzystany do rozpylania paliwa w małym bezzałogowym aparacie latającym. Krótko przedstawiono przebieg prac nad wykonaniem modelu wtryskiwacza w metodzie rapid prototyping, a następnie omówiono prowadzone prace badawcze, które miały na celu określić właściwości rozpylanej cieczy. Przedstawiono i omówiono wyniki badań przepływowych oraz makrostruktury rozpylanej strugi cieczy, na podstawie których sformułowano wnioski odnośnie wpływu cech konstrukcyjnych wtryskiwacza i parametrów zasilania na parametry rozpylania.
EN
The The conception of the construction of the fuel spray injector for a turbo engine of a small unmanned aircraft is proposed in this paper. The work out of the injector model made in rapid prototyping method is shortly presented. Methods of the injector investigation were described. The results of the injector flow parameters and macrostructure parameters investigation were presented and discussed. They were used to formulate the main conclusion connected with the relation between the injector construction, the injector feeding parameters and spray parameters.
13
Content available remote Atomisation of the liquid and the two-phase mixture in straight and conic nozzles
EN
The paper contains the results of experimental studies on the water atomisation process in straight and conic nozzles in one-phase and two-phase systems. The gas phase flow rate causes the changes in characteristic parameters of atomisation. It has been shown that the spray characteristics are improved by the increase of gas volume rate and the decrease of the liquid volume rate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.