Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Nylon fibres are commonly used in blends with elastane. One of the problems encountered in the printing of nylon/elastane blend fabrics is the necessity of long steaming times for fixation, which causes an increase in energy consumption. In this study, the possibility of printing polyamide fabrics with 1:2 metal complex dyes for short steaming times was investigated. For this aim, laboratory and sample scale trials were performed to develop a method of chemically modifying fibres so that polyamide fabrics can be printed in short steaming times. Based on the results obtained in both trials, it was noticed that the steaming time for fixation could be reduced from 30 minutes to 15 minutes by printing with 1:2 metal complex dyes without causing a loss of printing yield and without affecting the fastness adversly in case of applying cationisation pretreatment with a modified quaternary polyalkylamine compound based product.
PL
Włókna nylonowe są powszechnie stosowane w mieszankach z elastanem. Jednym z problemów napotykanych przy drukowaniu tkanin z mieszanki nylon/elastan są długie czasy parowania podczas drukowania, które powodują wzrost zużycia energii. W pracy zbadano możliwość drukowania na tkaninach poliamidowych barwnikami metalokompleksowymi 1:2 dla krótkich czasów parowania. W tym celu przeprowadzono próby laboratoryjne i produkcyjne. Opracowano metodę modyfikacji chemicznej włókien, tak aby tkaniny poliamidowe mogły być drukowane w krótkim czasie parowania. Na podstawie wyników uzyskanych w obu próbach zauważono, że czas naparowywania, utrwalania można skrócić z 30 do 15 minut. Pożądany efekt uzyskano drukując z użyciem barwników metalokompleksowych 1:2 z zastosowaniem obróbki wstępnej kationizacyjnej produktem na bazie modyfikowanego czwartorzędowego związku polialkiloaminy. Skrócenie czasu parowania nie powoduje utraty wydajności drukowania i nie ma negatywnego wpływu na trwałość druku.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę umiejętnego posługiwania się kolorem w architekturze. W olbrzymim skrócie na podstawie opracowania W. Kandinskiego O duchowości w sztuce przedstawiono, jak do tematu koloru podchodzono w Bauhausie. Następnie, posługując się abstrakcyjną kompozycją malarską, nieprzedstawiającą konkretnych kształtów ani tematów, poddając ją zabiegom zmieniającym zachodzące w niej relacje barwne, podjęto próbę sprawdzenia i potwierdzenia myśli sformułowanych przez Kandinskiego. Prezentowane ilustracje oraz przynależne im komentarze w intencji autora przybliżyć mają omawiane zagadnienie czytelnie oraz w miarę możliwości w obiektywnym stopniu, z ukierunkowaniem na stosowanie koloru w architekturze współczesnej.
EN
The aim of the article is to draw attention to the need for skillful use of color in architecture. On the basis of W. Kandinski’s study Concerning the Spiritual in Art , the Bauhaus approach to color was briefly presented. Then, using an abstract painting composition which did not represent specific shapes or themes and subjecting it to changes of the color relations, an attempt was made to verify and confirm the thoughts formulated by Kandinsky. It was the author’s intention that the presented illustrations and the accompanying comments should present the issues under discussion clearly and, if possible, objectively, with a focus on the use of color in contemporary architecture.
3
Content available remote Landscape dominant element – an attempt to parameterize the concept
EN
A “landscape dominant element” – an object with the greatest range of visual impact on the surrounding space, of a strong form that integrates the entirety of a composition, distinguished by its height, dimensions, colour, material, texture or the variety of its details. The attempts to define the concept presented herein, and which is intuitively perceived as obvious, illustrate its ambiguity. They bring to mind a visual contrast between this subject and others that surround it. This article attempts to analyse views using the author’s computer program. The objects in the photos are characterized by their interference in a panorama silhouette or skyline, size, colour, height, and shape. This helped to identify those that clearly stand out from the other forms, with which they come into visual interaction. The purpose of these considerations is to create tools that allow for a partial objectification of the landscape composition assessment.
PL
Dominanta krajobrazowa – obiekt o największym zakresie wizualnego oddziaływania w otaczającej go przestrzeni, o formie silnej, integrującej kompozycję, wyróżniający się wysokością, gabarytami, barwą, materiałem, fakturą czy bogactwem detalu. Te próby definicji pojęcia, które intuicyjnie odbierane jest jako oczywiste, obrazują jego niejednoznaczność. Wpisany jest w nie także wizualny kontrast pomiędzy tym przedmiotem a innymi, które go otaczają. W artykule podjęto próbę oceny widoków z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego. Obiekty widoczne na zdjęciach scharakteryzowano pod względem stopnia ingerencji w sylwetę panoramy lub „linię nieba”, rozmiaru, barwy, wysokości i kształtu. To pomogło wskazać te z nich, które wyraźnie odróżniają się od innych form, z którymi wchodzą w wizualną interakcję. Celem tych rozważań jest stworzenie narzędzi umożliwiających częściową obiektywizację ocen krajobrazowej kompozycji.
EN
Research was undertaken in order to examine the ways colour has been coordinated in urban design in Poland and Slovakia – especially reasons and conditions under which colour planning started and thereafter operated. The methodology employed included an analysis of archival materials, interviews with designers and public officials as well as field studies. Five colour plans were analysed from the following points of view: the circumstances of their initiation, the methodology and process of their elaboration, the method and degree of implementation and their ‘life’ over the following years. The aim of this study is to compare and analyse the impact of individual colour plans in order to get an input for strengthening the professional and scientific approach to colour planning through lessons learnt from these examples.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy sposobów koordynowania koloru w architekturze i urbanistyce w Polsce i na Słowacji, w tym badania powodów i warunków, w jakich podjęto się planowania koloru w architekturze w tych krajach. Metodologia badań objęła szczegółowe zapoznanie się z materiałami źródłowymi i wywiadami z projektantami i urzędnikami oraz badania terenowe. Pięć przykładów planowania koloru przeanalizowano pod kątem okoliczności ich powstania, metod projektowania, sposobu i stopnia zastosowania. Porównanie i analiza wpływu poszczególnych planów kolorystycznych pomogły wyciągnąć wnioski, które powinny przyczynić się do rozwoju planowania i koordynowania koloru w przestrzeni publicznej.
5
Content available remote Od neonów do rzeźb plazmowych
6
Content available remote Dominanta krajobrazowa – próba parametryzacji pojęcia
PL
Dominanta krajobrazowa – obiekt o największym zakresie wizualnego oddziaływania w otaczającej go przestrzeni, o formie silnej, integrującej kompozycję, wyróżniający się wysokością, gabarytami, barwą, materiałem, fakturą czy bogactwem detalu. Te próby definicji pojęcia, które intuicyjnie odbierane jest jako oczywiste, obrazują jego niejednoznaczność. Wpisany jest w nie także wizualny kontrast pomiędzy tym przedmiotem a innymi, które go otaczają. W artykule podjęto próbę oceny widoków z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego. Obiekty widoczne na zdjęciach scharakteryzowano pod względem stopnia ingerencji w sylwetę panoramy lub „linię nieba”, rozmiaru, barwy, wysokości i kształtu. To pomogło wskazać te z nich, które wyraźnie odróżniają się od innych form, z którymi wchodzą w wizualną interakcję. Celem tych rozważań jest stworzenie narzędzi umożliwiających częściową obiektywizację ocen krajobrazowej kompozycji.
EN
A “landscape dominant element” – an object with the greatest range of visual impact on the surrounding space, of a strong form that integrates the whole composition, distinguished by its height, dimensions, colour, material, texture or a variety of details. These attempts to define the concept, which is intuitively perceived as obvious, illustrate its ambiguity. They bring to mind a visual contrast between this subject and others that surround it. This article attempts to analyse views using the author’s computer program. The objects in the photos are characterized by their interference in a panorama silhouette or skyline, size, colour, height, and shape. This helped to identify those that clearly stand out from the other forms, with which they come into visual interaction. The purpose of these considerations is to create tools that allow for a partial objectification of the landscape composition assessment.
PL
W obiektach mostowych istotne są nie tylko parametry techniczne, ale także estetyka, w tym kolor obiektu. Projektanci i wykonawcy muszą zwracać uwagę nie tylko na to, jak wygląda on teraz, ale jak będzie się zmieniał w czasie. W artykule omówiono problematykę stabilności różnych barw w zależności od czasu i działania warunków atmosferycznych.
EN
Colour is one of the most crucial characteristics influencing the aesthetics of a structure. Designers often do not pay attention to the conditions in which the structure will be exposed and how they will effect the stability of the gloss and colour of coatings. The durability of colour and gloss depends both on the used binder and pigment, and this is surely connected with the price of the material. Therefore technical durability requirements for these two parameters should be specified. The article discusses how to define these requirements, what is possible for which kinds of paint, which colours are durable and which are the most susceptible to change. The examples of the appropriate and inappropriate applications of colour coatings on bridge structures are also presented.
PL
Niniejszy artykuł w szczególny sposób zwraca uwagę, na rolę jaką pełni światło w odbiorze współczesnej architektury. Światło stanowi zasadniczy element kreujący i uwidaczniający piękno architektury, podkreśla jej walory estetyczne i pozwala odczuwać nieograniczoną przestrzeń „całym sobą”. Od zarania dziejów światło w połączeniu z kolorem odgrywało istotną rolę już na etapie projektomania a później jej odbioru. Współcześnie postęp technologiczny i cywilizacyjny przyczynił się do zwiększenia roli światła i koloru umożliwiając zastosowania ich już momentu projektowania. Wzrastające oczekiwania wobec architektów spowodowały intensyfikację zjawiska, która coraz częściej wyrażana jest realizacjami przepełnionymi światłem i kolorem.
EN
This article investigates the role of light in the perception of contemporary architecture. Light is an essential element that creates and reveals the beauty of architecture, emphasizes its aesthetic values, and allows us to feel the unlimited space „with one’s whole self”. Since time immemorial, light in combination with colour has played an important role at the design stage and later in its reception. Nowadays, technological and civilization progress has contributed to the increase in the role of light and color, enabling their application already at the moment of design. Increasing expectations towards architects have led to an intensification of the phenomenon, which is increasingly expressed in projects filled with light and colour.
EN
People with visual impairments make up a very large part of society. Elderly people, as well as children and young people, are affected by sight impairments that sometimes continue until they lose their sight. These people should be facilitated as to their functioning in the environment through appropriate space design. It is reasonable and advisable to adapt the living quarters in particular to meet their needs. In this study, the authors investigated the preferences for colours and textures in living space, with particular emphasis on the kitchen.
10
Content available remote Jak wybrać farbę elewacyjną
PL
W artykule opisano różnice między rodzajami farb elewacyjnych. Omówiono zasady prawidłowego malowania elewacji.
EN
The article discusses differences between the available types of facade paint. It discusses the rules of correct facade painting.
EN
Coagulation studies were carried out simultaneously in a batch and continuous mode systems. Four coagulants of varied properties were used. Both test procedures contained the same process phases (rapid mixing, flocculation, sedimentation) and a corresponding coagulant dosage range (1.7–3.3 gAl/m3). In the batch mode test, the raw water composition was stable, while in the continuous mode test it was subject to changes resulting from natural variation in source water properties. The main process effectiveness measures were: color, absorbance at 254 nm, and dissolved organic carbon content. Studies in the batch mode system showed clear linear relationships between coagulant dosage and effectiveness of analyzed water contamination indicators values reduction. Tests in flow conditions confirmed the relationships found in the batch test, albeit with lesser agreement with a linear effectiveness – coagulant dosage model. Due to a comparison of coagulation results from both test systems, it was possible to determine the relationships between coagulation effectiveness obtained in continuous and batch mode systems. The linear relationships obtained show a dependence on current raw water properties and the type of coagulant used. However, in many cases, these relationships do not differ significantly as with respect to analyzed water quality indicators. The general rule is that the effectiveness observed in the continuous mode system is larger than that for the batch mode process, which is justified due to different process conditions. Determining the relationship between coagulation results obtained for different experimental procedures allows for predicting effects of changes in technical systems based on laboratory results.
PL
Prowadzono jednoczesne badania koagulacji w układzie porcjowym oraz przepływowym. Korzystano z czterech koagulantów o zróżnicowanych właściwościach (polimeryzacja, zasadowość, zawartość glinu, koszt zakupu). Obie procedury badawcze zawierały te same fazy procesu (szybkie mieszanie, flokulację, sedymentację) oraz analogiczny zakres dawek koagulantów (1,7-3,3 gAl/m3). W teście porcjowym skład wody surowej był ustalony natomiast w badaniu przepływowym podlegał zmianom wynikającym z naturalnej zmienności charakterystyki ujmowanej wody powierzchniowej. Głównymi wskaźnikami oceny skuteczności procesu były: barwa, absorbancja w 254 nm oraz zawartość rozpuszczonego węgla organicznego. Badania w układzie porcjowym pokazały wyraźne liniowe zależności wiążące dawkę koagulantu ze skutecznością zmniejszania wartości analizowanych wskaźników zanieczyszczenia wody. Badania w warunkach przepływowych potwierdziły prawidłowości odnotowane w układzie porcjowym, jednak przy mniejszej zgodności uzyskanych wyników z liniowym modelem zależności skuteczności procesu od dawki koagulantu. Dzięki zestawieniu wyników koagulacji w obu układach doświadczalnych możliwe było określenie związków skuteczności koagulacji osiąganych w układzie przepływowym i porcjowym. Uzyskane liniowe przebiegi wykazują zależność od aktualnej charakterystyki oczyszczanej wody oraz rodzaju stosowanego koagulantu. Natomiast w wielu wypadkach nie różnią się istotnie w odniesieniu do analizowanych wskaźników jakości wody. Za regułę uznać można większą skuteczność koagulacji obserwowaną w układzie przepływowym wobec układu porcjowego, co znajduje uzasadnienie w różnych warunkach prowadzenia procesu. Ustalanie związków pomiędzy wynikami koagulacji uzyskiwanymi w różnych procedurach badawczych, a w szczególności w układzie porcjowym oraz przepływowym, pozwala na przewidywanie skutków zmian wprowadzanych w układach technicznych w oparciu o efekty doświadczeń laboratoryjnych.
12
Content available Architektura inteligentna światłem i kolorem
PL
Artykuł porusza zagadnienia koloru i światła w architekturze, w ramach zjawiska jakim określa się zespół „inteligentne miasto”, w którym problemy komunikacyjne, łączności i estetyczne rozwiązuje najnowsza technologia. Inteligentne kolorem i światłem miasto to głównie jego artystyczna strona, gra intelektualna i emocjonalna mająca na celu uporządkowanie przestrzeni do życia, potrzeby która leży w naturze człowieka. Faktem jest, że wszelka kompozycja barwna we wnętrzu urbanistycznym podlega bezwiednej i nieuniknionej obserwacji, podświadomie wpływająca (udowodnione naukowo) na psychikę i fizjologię obserwatora. Analiza kolorystyki zespołów architektonicznych w Polsce wskazuje na wciąż drugoplanową rolę, jaką odgrywabarwa i kolor zarówno budynków jak i kontekstu. Widoczny w Polsce chaos kolorystyczny większości wnętrz urbanistycznych wciąż nie pozostawia w tym względzie złudzeń. Jednakże nadzieją na poprawę sytuacji jest globalna wymiana doświadczeń projektantów oraz intensywne migracje ludności między szybko powstającymi nowymi ośrodkami miejskimi, co prowadzi do konieczności uporządkowania kodów kolorystycznych całych zespołów mieszkalnych.
EN
The article raises the issues of color and light in architecture as part of what is called the „smart city”, where communication and aesthetics solve the latest technology. Color and light in „smart city” create mainly its artistic side, intellectual and emotional game aimed at ordering space for life, the need that lies in the nature of man. The fact is that all color composition in the urban interior is subject to unconscious and unavoidable observation, subconsciously influenced (scientifically proven) to the psyche and physiology of the observer. The analysis of the colors of architectural ensembles in Poland points to the still secondary role that is the color of both buildings and the context. Visible in Poland the color chaos of most urban interiors still leaves no illusions in this regard. However, the hope of improving the situation is the global exchange of designers’ experiences and intense migration between rapidly emerging new urban centers, leading to the need for color coding of entire residential complexes.
13
Content available remote Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane
PL
W artykule zaprezentowano rzadko podnoszony do tej pory w Polsce problem kolorystyki w architekturze zewnętrznej oraz kwestię braku uregulowań tych zagadnień na poziomie ustawowym. Artykuł porusza pojawiający się coraz częściej problem dotyczący eklektycznej i nieprzemyślanej kolorystyki architektury zabudowy miast i wsi w Polsce, który wynika z braku decyzyjności na poziomie ujednoliconych procedur w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
EN
This article presents the problem of coloring in external architecture rarely discussed in Poland and the lack of regulation of these issues at the statutory level. The article addresses growing problem of the eclectic and ill-considered color of urban and rural architecture in Poland, resulting from the lack of decision-making at the level of harmonized procedures within local spatial development plans.
14
Content available remote Colorimeter based on color sensor
EN
In this paper colorimeter based on color sensor is considered. The developed colorimeter experimental utilization is shown on example of detection Cu2+, Co2+ ions and Neutral Red indicator. Realized measurement optical system in the colorimeter supports operation with different types of sorbents, as possibility is shown an operation with silica, polyurethane foam and the indicator paper. Dynamic range of device at 12 bit per channel and well stability of characteristic are enough to work with fine reliability that is no more 0.7% for analyzed test systems.
PL
W artykule przedstawiono kolorymetr zbudowany z wykorzystaniem czujnika barwy. Przedstawiono wykorzystanie przedstawionego kolorymetry na przykładzie detekcji jonów Cu2+, Co2+ i neutralnego wskaźnika barwy czerwonej. Zrealizowany system optyczny kolorymetru umożliwia pracę z różnymi rodzajami sorbentów. Możliwości te pokazano z wykorzystaniem krzemionki, pianki poliuretanowej i papierka wskaźnikowego.
15
Content available remote Estetyka obiektów mostowych
EN
Modification of polymer materials by various kinds of fillers is presently applied very often in massive production. This is due to the need for materials with better properties and lower prices for parts. One of the newest solutions is the filling of polymers with fly ash. This results in a change in products properties and reduction the amount of waste in the form of ashes. This article shows the results of investigations of thermomechanical properties of polyamide 6 modified by fly ash from the combustion of biomass. Comparative analysis of unfilled polyamide and polyamide composites with the addition of 5%, 10% and 15% of fly ash was performed. The specimens were obtained using injection moulding technology. The commercial name for the Polyamide 6 used in this study is TARNAMID T-27 and was manufactured by Zakłady Azotowe Tarnów. Fly ash manufactured by GDF Suez Energia Polska S.A. was applied as a filler. The investigations of mechanical properties were made using a harness by pressing ball method, impact strength by Charpy method and tensile strength. Differential scanning calorimetry (DSC), softening temperature by Vicat, and colour investigations were also performed. Pictures of microstructure were made.
17
Content available remote Podróż przez historię gdańskich okien
PL
W literaturze i w środowisku specjalistów do spraw marketingu oraz opakowań trwa dyskusja na temat wpływu opakowań na decyzje konsumenta. Podczas tej dyskusji pojawiają się takie problemy i kwestie, jak osobowość opakowania, jego psychologiczna wartość i personifikacja. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tego zjawiska w świetle doświadczeń wybranych konsumentów. Artykuł prezentuje wrażenia powstałe pod wpływem opakowań, w tym koloru i kształtu. Wyniki potwierdziły, że takie wspomniane czynniki, jak kolor i kształt stymulują pogłębioną projekcję, która odzwierciedla cechy istoty ludzkiej, jej zachowanie i osobowość.
EN
In the literature and in the environment of specialists of marketing and packaging there is a discussion about the impact of packaging on consumer decisions. During it such problems and issues appear like the personality of the package, its psychology value and personification. The purpose of this article is to present this phenomenon in the light of the experience of selected consumers. The article presents the impression that arises under the influence of packaging, including its color and shape. The results confirmed that factors like color and shape stimulate in-depth projection, which reflects the characteristics of the human being, his or her behavior and personality.
PL
W artykule przedstawiono rozwój i specyfikę idei estetycznych właściwych dla projektowania mostów w Japonii, koncentrując się na kolorystyce mostów stalowych. W pierwszej części zostały omówione cechy estetyki japońskiej w odniesieniu do kolorów oraz przykłady mostów w kolorystyce białej, szarej i żółtej. W drugiej części zostały przedstawione mosty w kolorystyce czerwonej, pomarańczowej, niebieskozielonej, zielonej, fioletowej i łączonej oraz podsumowanie.
EN
The paper concerns the theory and practice observed in the colouring of steel bridges in Japan. Both of them regard not only the suitable contemporary world canons but also strongly recognize the principles of the Japanese traditional culture. Practical examples show the values and deficiencies of the particular colours and their combinations applied in such bridges. The paper is addressed to a Polish reader and – simultaneously – is thought to be a presentation of both authors’ own achievements in that subject, in their native country. Therefore, drawing from the original Japanese sources, in addition it refers – almost only – to the authors’ publications in Poland.
20
Content available Ultrasonic Assisted Dyeing of Angora Fi̇bre
EN
In this study it was aimed to determine the effect of ultrasound usage on the colour yield in dyeing angora fibres, and it was found that dyeing in the presence of ultrasound energy increases the dye-uptake of angora fibres, hence higher colour yield values were obtained. According to experimental results, it can be said that at all points the colour yield values were higher in the presence of ultrasound than in its absence . The difference between them was greater for darker shades and for dyeing carried out in an acidic medium (pH 5), and also for moderate dyeing periods (90 min.). Furthermore there is no important difference between washing fastness, alkali solubility and strength values of fibres dyed in the presence and absence of ultrasound.
PL
Badania poświęcone były określeniu wpływu ultradźwięków na właściwości kolorystyczne barwionych włókien angora. Stwierdzono, że barwienie przy zastosowaniu ultradźwięków zwiększa pobieranie barwnika przez włókna angory, w wyniku czego uzyskuje się większą intensywność barwy. Różnice w barwieniu były większe w przypadku ciemniejszych odcieni i dla barwienia przeprowadzonego w kwaśnym środowisku (pH 5), jak również dla średnich czasów barwienia (90 min). Stwierdzono również brak wyraźnego wpływu odporności na pranie i wytrzymałość włókien barwionych w obecności, jak i bez ultradźwięków. Nie stwierdzono istotnych różnic w barwieniu przy stosowaniu różnych częstotliwości ultradźwięków.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.