Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piorun
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Umowy ubezpieczenia są nieodzownym elementem codziennego życia. Bardzo często dokonując inwestycji sięgamy po kredyt bankowy, przez co zostajemy zmuszeni do zawarcia umowy ubezpieczenia. Bardzo często zawierając umowę ubezpieczenia bezpodstawnie domyślnie przypisujemy sobie, iż należy nam się odszkodowanie, bo przecież jestem ubezpieczony. W artykule omówiono praktykę życia codziennego w zakresie umów ubezpieczenia. Opisano co zrobić, aby właściwie zabezpieczyć się przed szkodami, gdyż na kształt umowy ubezpieczenia nie mamy większego wpływu i de facto musimy się dostosować do warunków oferowanych przez ubezpieczyciela.
EN
Insurance contracts are an indispensable element of everyday life. Very often, when making investments, we reach for a bank loan, which means that we are forced to conclude an insurance contract. Very often, when concluding an insurance contract, we unjustifiably assume that I am entitled to compensation, because I am insured. The article discusses the practice of everyday life in the field of insurance contracts. It was described what to do in order to properly protect ourselves against damages, because we do not have much influence on the shape of the insurance contract and in fact we have to adapt to the conditions offered by the insurer.
PL
W Polsce bardzo popularne stają się instalacje fotowoltaiczne. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania darmowej energii elektrycznej. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych innych źródeł. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badania wytrzymałości na udary napięciowe paneli fotowoltaicznych. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano kryterium stosowania ochrony przeciwprzepięciowej paneli PV, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie w przyszłości ryzyka strat, które w skrajnym przypadku mogą być przyczyną przedłużenia się czasu zwrotu z inwestycji.
EN
Currently in Poland it is becoming very popular to install a photovoltaic installation. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity "for free". Due to the place of installation, photovoltaic installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The article presents the results of immunity tests for voltage surge of photovoltaic panels. On the basis of the obtained results, a criterion for the use of surge protection for PV panels was developed. This results can minimize the risk of losses in the future, which in extreme cases may be the cause of an extension of the time of return on investment.
PL
Artykuł przedstawia krótkie notki biograficzne niemieckich naukowców, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój ochrony odgromowej. Wyjaśniono, na czym polegało osiągnięcie każdego naukowca.
EN
The article presents short biographical notes of German scientists who made a significant contribution to the development of lightning protection. The work explains what each scientist achieved.
4
Content available remote Modele matematyczne piorunowych udarów prądowych
PL
Opisano wyrażenia matematyczne często stosowane podczas modelowania przebiegów prądu wyładowania atmosferycznego. Przedstawione wzory są użyteczne zarówno podczas obliczeń analitycznych, jak i numerycznych dotyczących analizy zagrożenia piorunowego obiektów i przewodzących instalacji.
EN
Mathematical expressions frequently used for the modeling of the atmospheric discharge current waveforms are described. The presented formulas are useful for both analytical and numerical calculations related to the analysis of lightning hazard of objects and conductive installations.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. Czas zwrotu inwestycji może być znacznie przedłużony w przypadku uszkodzenia użytkowanego systemu, dlatego też prawidłowo zaprojektowana oraz dobrze wykonana instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa powinna być jej bardzo ważnym elementem. W skrajnym przypadku instalacja PV może być przyczyną pożaru obiektu, na którym została zainstalowana. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
EN
Currently, it is becoming very popular in Poland to install solar installation on the roof of your own house. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity “for free”. Due to the installation location, solar installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The payback time can be significantly extended in the event of damage to the system in use, which is why a properly designed and well-made lightning and surge protection installation is very important. In extreme cases, the PV installation can cause a fire in the facility where it was installed. The article presents the basic principles of lightning and surge protection of a home photovoltaic installation.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowanie na dachu własnego domu instalacji fotowoltaicznej. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych źródeł. W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej domowej instalacji fotowoltaicznej.
EN
Currently, it is becoming very popular in Poland to install solar installation on the roof of your own house. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electricity “for free”. Due to the installation location, solar installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The article presents the basic principles of lightning and surge protection of a home photovoltaic installation.
PL
Obecnie w Polsce bardzo popularne staje się instalowane instalacji fotowoltaicznych. Wszyscy inwestorzy są zafascynowani możliwością pozyskania energii elektrycznej „za darmo”. Ze względu na miejsce montażu instalacje fotowoltaiczne w znacznym stopniu narażone są na skutki bezpośrednich i pośrednich wyładowań piorunowych oraz przepięć pochodzących z różnych innych źródeł. W artykule zostały zaprezentowane rzeczywiste przypadki zniszczeń spowodowanych przez prądy doziemnych wyładowań piorunowych oraz przepięć. Niektóre zjawiska udało się odtworzyć w laboratorium, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie w przyszłości ryzyka strat, które w skrajnym przypadku mogą być przyczyną przedłużenia się czasu zwrotu inwestycji.
EN
Currently in Poland it is becoming very popular to install a photovoltaic installation. All investors are fascinated by the possibility of obtaining electicity „for free”. Due to the palce of installation, photovoltaic installations are significantly exposed to the effects of direct and indirect lightning discharges and surges from various sources. The arcticle presents actual causes of damage caused by ground faults and surges. Some phenomena have been reproduced in the laboratory, thanks to which it is possible to minimize the risk of losses in the future, which in extreme cases may result in a time extension of the return.
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
9
Content available remote Lightning Hazard of Motor Vehicles and Rules for Using them During Storms
EN
The lightning hazard of motor vehicles in motion and during parking was analyzed. . Moreover, the circumstances and effects of a lightning stroke on a passenger car have been described. Principles of proper conduct have been indicated as well to guarantee the safety of vehicle passengers in such situations. Finally, the rules for the construction of lightning protection systems for trucks during their movement in open spaces and stopping at typical open car parks and makeshift car parks have been indicated.
PL
Analizowano zagrożenie piorunowe pojazdów samochodowych w ruchu i w czasie parkowania. Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód osobowy. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach. Wskazano zasady budowy układów ochrony odgromowej samochodów ciężarowych w czasie ich ruchu na otwartej przestrzeni oraz postoju na typowych otwartych parkingach oraz parkingach prowizorycznych.
PL
Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.
EN
Results of calculations of overvoltages caused by a direct lightning strike to an underground coaxial cable are presented. Analytic formulas are used in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT).
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń przepięć spowodowanych przez bezpośrednie uderzenie pioruna w podziemny kabel koncentryczny. Wykorzystano wzory analityczne sformułowane w dziedzinie częstotliwości. Przebiegi w dziedzinie czasu obliczono z zastosowaniem Odwrotnej Dyskretnej Transformacji Fouriera (IDFT).
PL
Przedmiotem analizy jest model antenowy kanału wyładowania atmosferycznego z rozłożoną indukcyjnością. Dodana indukcyjność jest zastosowana w celu uzyskania odpowiedniej prędkości prądu wyładowania głównego, powodując równocześnie zmiany kształtu fali prądowej wzdłuż kanału. Analiza opóźnienia grupowego w dziedzinie częstotliwości wskazuje, że prędkość propagacji wzdłuż modelu kanału zależy od częstotliwości.
EN
An inductively loaded antenna theory model of a lightning return stroke is analysed. Inductive loading is applied to obtain the required return stroke current speed, which additionally causes changes of the lightning current waveform along the channel. The analysis of the group delay in the frequency domain shows that the propagation velocity along the channel model depends on frequency.
14
Content available Klasyczne i aktywne urządzenia piorunochronne
PL
Obecny stan wiedzy umożliwia zbudowanie piorunochronu o znacznie większej strefie ochronnej od klasycznego piorunochronu Franklina. Jednakże taka konstrukcja byłaby bardzo droga i niepraktyczna. Dostępne na rynku głowice aktywne oferują większe strefy ochrony tylko na papierze. W warunkach polowych nikomu nie udało się udowodnić ich rzekomych właściwości. Ich postulowana strefa ochronna wyznaczana jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych w laboratorium przy wręcz śmiesznie małym ostępie 1 m i równie zabawnym układzie ostrze – płyta (chmura) obniżonej do wysokości 2 m nad ziemią.
EN
Current state of art allows us to design a lightning arrestor, the protection zone of which is much larger, as compared to the classic Franklin’s lightning rod. However, design as such would be very expensive and impractical. The active systems available within the market offer larger protection zones only on paper. In field conditions, nobody, so far, has been able to prove the properties of such solutions. The postulated protection zone is determined on the basis of laboratory-based measurement with ridiculously small 1 meter spacing and equally inappropriate blade-plate (cloud) system, at height of 2 meters above the ground.
PL
Artykuł opisuje konstrukcje kompozytowe stosowane w lotnictwie, które narażone są na wyładowania atmosferyczne. Zaprezentowano skutki wyładowania atmosferycznego w kontakcie z kompozytem węglowym. Przedstawiono sposób ochrony kompozytu z użyciem zalaminowanej siatki odprowadzającej ładunki elektryczne oraz odprowadzającej i odbierającej ciepło. Przybliżono technologię wytwarzania siatki, budowę siatki LSP oraz sposób doboru odpowiedniego wariantu siatki LSP. Użyto siatki miedzianej, która umożliwiła odprowadzenie ładunków do zewnętrznej powierzchni obiektu latającego, nie tylko rozprowadzenia ładunku elektrycznego w bezpośrednim sąsiedztwie miej sca uderzenia pioruna. Zweryfikowano zasadność wyboru siatki miedzianej i sposobu aplikacji za pomocą wyników prób technologicznych wykonania ochrony przeciwpiorunowej na kompozytach. Przedstawiono lyzyko na jakie narażone są samoloty i śmigłowce podczas swoich lotów oraz sposoby minimalizacji szkód powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych.
EN
The article describes aviation composite structures exposed to lightning strike. Results of atmospheric discharge with carbon reinforced composite contact were presented. There was shown a way to protect the composite with use of laminated net discharging the electric current as well as discharging and absorbing heat. Manufacturing technology of the net was brought closer, as well as the structure and selection strategy of the LSP net. A copper mesh has been used, that enabled channelling the current to the outer surface of a flying object, not only distribution of the current in direct proximity of the strike. The copper mesh choice has been verified and the application method, by the results of technological trials.
16
Content available Ks. Józef Herman Osiński w gronie pijarów
EN
The article presents the history of the Order of Piarists starting from its inception in year 1614 in Rome. It also describes Piarists activity in Poland, since they were brought in year 1642. The activities of priest S. Konarski (1700-1773) a Piaristreformer and other prominent Polish Piarists are also discussed. The paper presents a short biography of Piarist priest J. H. Osiński (1738-1802), his interest in chemistry and physics, his publishing activities, in particular, as the author of the first Polish electricity works in the field of insurance against lightning.
17
Content available remote System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung
PL
W pracy przedstawiono możliwości, jakie dają współczesne systemy detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. Skupiono się na systemach opartych o analizę rozprzestrzeniającego się piorunowego pola elektromagnetycznego rejestrowanego przez rozmieszczone naziemne systemy antenowe. Scharakteryzowano krótko wybrane systemy profesjonalne oraz szerzej amatorski system Blitzortung, który swoją wysoką sprawność zawdzięcza bardzo dużej liczbie stacji rejestrujących rozmieszczonych głównie w Europie, Stanach zjednoczonych i Australii. Opisano także podstawowe techniki używane w systemach detekcji i lokalizacji a także ich wady i zalety.
EN
The paper presents the possibilities offered by the modern lightning detection and location systems. The study focused on the analysis of the propagation lightning electromagnetic field recorded by ground-based distributed antenna systems. Selected professional systems have been characterized together with the amateur Blitzortung system. This system owes high efficiency due to the very large number of detecting stations located mainly in Europe, the United States and Australia. Also, the basic techniques used in the lightning detection and location systems and their advantages and disadvantages are described.
EN
Aim: Identification of solutions, which increase the effectiveness of protection against direct lightning strikes, by taking account of past experience associated with agricultural property, which was exposed to the impact of storms. Introduction: Each year, in the Republic of Belarus, many fires are caused by lightning strikes. As a result buildings used by the public and for industrial purposes are exposed to damage. These include storage facilities for flax and fodder. Additionally, animals and birds die. During the years 2001-2013 there were 46 fires in Belarus, which affected buildings and items from the agro-industrial sector, of which 43 were as the result of direct lightning strikes and 3 related to secondary causes. The biggest proportion of fires were caused by direct lightning strikes. The basic approach used to protect buildings from lightning strikes is by utilising lightning conductors [1–2]. During a period of use, protective properties of lightning conductors may undergo a change, caused by the influence of external factors. Such a change may reduce the size of a protected area with a consequential impact on the safety of a building or other item in the vicinity at the moment of a lightning strike. Methods: In order to examine the impact on the safety of buildings and other property, caused by changes to properties of lightning conductors, research was performed with the aid of data analysis, of fires caused by lightning strikes and by observation of changes to properties of lightning conductors. Based on passive experiments a mathematical model was developed for use in forecasting, to determine the potential for property to avoid the consequences of fires caused by storms and a model, which could describe the effective operation of a lightning conductor. A technical solution was proposed for the construction of a lightning conductor, which would protect property from a direct lightning strike. A study of lightning conductors was performed, including the registration of changes to their protection properties. Conclusions: The choice of optimum technical data, for a protection device against direct lightning strikes, was justified. This data provided a basis for the development of an experimental lightning conductor model. Furthermore, research identified limit values applicable to changes in the properties of lightning conductors, with the aim of modifying methods of describing the protection range of lightning conductors and introduction of appropriate amendments to fire prevention regulations and norms in Belarus. Implications for practice: The development of a technical solution, to deal with protection against lightning strikes, particularly for business properties, provides a level of stable and lasting security and eliminates the problem associated with a reduction in the protective range of lightning conductors.
PL
Cel: Wskazanie rozwiązań zwiększających efektywność środków ochrony przeciw bezpośredniemu uderzeniu pioruna z uwzględnieniem negatywnych doświadczeń z eksploatacji obiektów gospodarczych związanych z oddziaływaniem na nie zjawisk burzowych. Wprowadzenie: W Republice Białorusi co roku dochodzi do pożarów spowodowanych uderzeniem piorunów. W wyniku tych pożarów zniszczeniu ulegają budynki produkcyjne oraz budynki i obiekty użyteczności publicznej, magazyny paszy objętościowej i lnu, giną zwierzęta, w tym ptaki. W latach 2001-2013 na terytorium Białorusi doszło do 46 pożarów w budynkach i obiektach sektora przemysłowo- rolnego, 43 z nich wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna, a 3 od jego wtórnego oddziaływania. Największy odsetek stanowią pożary powstałe wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna. Podstawowymi metodami ochrony obiektów od tego rodzaju zagrożenia są piorunochrony [1–2]. W czasie eksploatacji piorunochronów, z uwagi na oddziaływanie czynników zewnętrznych, ich właściwości ochronne mogą ulec zmianom. Odchylenia piorunochronów mogą powodować zawężenie strefy objętej ochroną, wpływając w ten sposób na bezpieczeństwo budynku lub obiektu w momencie uderzenia piorunu. Metody: Aby zbadać wpływ zmian właściwości piorunochronów na bezpieczeństwo budynków i obiektów, przeprowadzone zostały badania, których podstawą była analiza danych statystycznych na temat pożarów powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz obserwacje zmian właściwości piorunochronów. Na podstawie przeprowadzonych biernych eksperymentów opracowany został model matematyczny do prognozowania odporności budynków lub obiektów na pożary powstałe w wyniku zjawisk burzowych oraz model matematyczny skutecznej pracy piorunochronu. Zaproponowano rozwiązanie techniczne budowy piorunochronu, który zapewniłby ochronę obiektu przed bezpośrednim uderzeniem piorunu. Przeprowadzono obserwacje piorunochronu, w tym rejestrację jego odchyleń od osi ochrony. Wyniki: Uzasadniono dobór optymalnych parametrów technicznych dla urządzenia zabezpieczającego przed bezpośrednim uderzeniem pioruna, na podstawie których opracowano model eksperymentalny piorunochronu. Określono wartości graniczne dla zmian właściwości piorunochronu w celu opracowania zmian metodologii określania zasięgu ochrony piorunochronów, wprowadzenia odpowiednich poprawek w wymaganiach norm przeciwpożarowych i standaryzacji na Białorusi. Znaczenie dla praktyki: Stosowanie w obiektach gospodarczych: opracowanie rozwiązania technicznego w zakresie ochrony odgromowej, zapewniającego stabilną i trwałą ochronę, wyeliminowanie problemu zmniejszenia zasięgu ochrony piorunochronu.
PL
Przedstawiono uproszczony opis zjawiska wyładowania atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wyładowań doziemnych oraz parametrów impulsu elektromagnetycznego.
EN
The paper presents simplified description of atmospheric discharges especially earth lightning and parameters of electromagnetic pulse.
PL
W urządzenia piorunochronne wyposażone jest i nadal wyposaża się wiele obiektów budowlanych. Należy jednak pamiętać, że samo wyposażenie budynku w instalację odgromową nie zapobiega formowaniu się pioruna i możliwości wyładowania w chroniony budynek. Poza tym tylko poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja piorunochronna daje wysokie prawdopodobieństwo skutecznej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i znacznie redukuje ryzyko szkód wywołanych przez uderzenie pioruna.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.