Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surowce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Aktualnym kierunkiem rozwoju w branży poliuretanowej jest zastępowanie polioli petrochemicznych poliolami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych (biopoliolami) lub z recyklingu chemicznego (ekopoliolami). Na podstawie wyników zrealizowanych badań opracowano metodę syntezy nowego surowca poliolowego na bazie czystego polilaktydu (PLA), pochodzącego ze źródeł roślinnych (m.in. z kukurydzy), oraz glikolu dietylenowego (GDE). Analizowano właściwości otrzymanego produktu korzystne pod względem aplikacji w branży poliuretanowej. Wykonano oznaczenia: liczby hydroksylowej, liczby kwasowej, gęstości, lepkości oraz zawartości wody. W celu potwierdzenia zakładanej struktury chemicznej wytworzonego produktu oraz obecności reaktywnych grup hydroksylowych analizowano widma spektroskopowe: FT-IR, 1H NMR i 13C NMR. W celu oznaczenia średnich wagowo i liczbowo ciężarów cząsteczkowych oraz dyspersyjności otrzymanego ekopoliolu wykonano także analizę metodą chromatografi i żelowej (GPC). Badania potwierdziły, że otrzymany produkt poliolowy z powodzeniem może być stosowany w branży poliuretanowej jako alternatywa dla polioli petrochemicznych.
EN
The current development trend in the polyurethane industry is the replacement of petrochemical polyols by polyols derived from renewable sources (biopolyols) or from chemical recycling (ecopolyols). A method of synthesis of a new polyol raw material based on pure polylactide (PLA) derived from corn and diethylene glycol (GDE) was developed as a result of the research. A number of tests were carried out to characterize the obtained product in terms of application for the polyurethane industry. The research carried out determinations of the hydroxyl number, acid value, density, viscosity and water content. Spectroscopy analyses in FT-IR, 1H NMR and 13C NMR were model in order to confirm the assumed chemical structure of the obtained product and the presence of reactive hydroxyl groups. GPC (Gel Permeation Chromatography) analysis was also performed to determine the average weight and average number molecular weight, and dispersion of the obtained ecopolyol. Studies have confirmed that the obtained polyol raw material can be successfully used in the polyurethane industry and can be a green alternative to petrochemical polyols.
2
PL
Przedstawiono spadek produkcji materiałów ogniotrwałych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i późniejszy systematyczny wzrost produkcji na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce. Opisano problemy surowcowe, które w ostatnich dwóch latach wpłynęły na sytuację producentów materiałów ogniotrwałych, ich skutki i przewidywania. Omówiono wzrost stosowania ogniotrwałych surowców wtórnych jako efekt niedoboru surowców naturalnych i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Podkreślono fakt, że racjonalne stosowanie złomów ogniotrwałych pozwala na wytwarzanie materiałów pełnowartościowych, o wysokich własnościach użytkowych, dostosowanych do warunków eksploatacji u danego użytkownika. Przedstawiono perspektywy przemysłu materiałów ogniotrwałych do 2030 roku. Odniesiono się do działań na rzecz rozwoju przemysłu w Europie.
EN
The paper presents a decline in the production of refractory materials because of the global economic crisis and the subsequent systematic increase in production in the world, the European Union and Poland. The raw material problems that influenced the situation of refractory manufacturers, their effects and predictions in the last two years are described. The increase in the use of refractory secondary raw materials as a result of the shortage of natural resources and the implementation of the circular economy is discussed. It was emphasized that the rational use of refractory scrap allows to produce full-value materials with high functional properties, adapted to the operating conditions of a given user. The prospects for the refractory industry until 2030 are presented. Reference was made to activities for the development of industry in Europe.
EN
Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized in architectural decorative, industrial and special purpose coatings. The largest segment, with highest number of producers is the decorative one. The development of raw materials for decorative market segment must satisfy the needs of todays and future end users as well as regulatory challenges and economical challenges. This will not happen without influence on currently used raw materials and future development. Aim of the article is present short history of coating industry on the world and in Poland, drivers of changes that are currently ongoing as well as future trends and developments.
PL
Rynek farb i lakierów jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, głównie ze względu na ogromne zapotrzebowanie w branży budowlanej. Biorąc pod uwagę zastosowanie końcowe farb i lakierów rynek ten można podzielić na architektoniczne powłoki dekoracyjne, przemysłowe i specjalne. Największy segment z największą liczbą producentów stanowi segment dekoracyjny. Rozwój surowców do segmentu farb i lakierów dekoracyjnych musi spełniać potrzeby dzisiejszych i przyszłych użytkowników jak i wyzwań regulacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych. Nie stanie się to bez wpływu na obecnie stosowane surowce i przyszły rozwój. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiej historii przemysłu lakierniczego na świecie i w Polsce, wskazanie czynników napędzających obecnie ten rynek jak również wskazanie trendów istotnych w przyszłości.
PL
Produkcja żywności w Polsce odbywa się przede wszystkim w oparciu o krajową bazę surowcową, czyli surowce pochodzące z rodzimego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiego sektora żywnościowego, zwiększyło się znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie przynależności Polski do Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego wzrósł do ponad 1/3. Produkty te stanowią głównie surowce pochodzące z innych stref klimatycznych. Struktura zaopatrzenia surowcowego, tj. wykorzystanie krajowych i importowanych surowców różni się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is based mainly on the domestic raw material base, i.e. raw materials originating from domestic agriculture. Along with the development of the internationalization process of Polish food sector, the importance of imported raw materials has increased. During the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total raw material resources increased to over 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The structure of raw material supply, i.e. use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
PL
W kontekście ponownego wykorzystania surowców nasuwa się wiele uwag co do dotychczasowych zasad stosowania tego cyklu w polskim przemyśle wydobywczym węgla kamiennego. W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić nad niezbędnymi zmianami prawnymi, które umożliwiłyby i stymulowały inne podejście do odpadów wydobywczych i rekultywacji terenów zdegradowanych.
EN
In the context of recycling raw materials, many reflection arise concerning the principles of circular economy in the Polish coal mining industry. First of all we should consider necessary legal changes which would enable and stimulate a different approach to mining waste and the revitalization of degraded land.
PL
Produkcja surówki wielkopiecowej wymaga ogromnej ilości surowców i materiałów do produkcji. Ciągłość pracy wielkiego pieca powoduje, że nie mogą wystąpić sytuacje braku surowców w magazynie. Celem artykułu jest charakterystyka problemu gospodarki surowcowej w wybranym Wydziale Wielkopiecowym jednej z polskich hut. Artykuł ten dotyczy tylko jednego rodzaju surowców, tj. rud żelaza. W pierwszej części dokonano analizy wielkości i struktury dostaw surowców do zakładu. W drugiej jego części oceniono wielkość produkcji surówki i jednostkowe zapotrzebowanie na poszczególne surowce i materiały. W ostatniej części dokonano próby prognozy produkcji i zapotrzebowania na rudy. W analizie uwzględniono wyniki zebrane w analizowanym Wydziale Wielkopiecowym i obejmujące 1 rok kalendarzowy.
EN
The production of pig iron requires a huge amount of raw materials and materials for production. The continuous operation of blast furnace means that there cannot be situation of lack of raw materials in the warehouse. The main purpose of the paper is the characteristics of problem of raw materials management in the selected Blast Furnace Department in one of Polish steelworks. This paper applies only to one type of raw materials: iron ores. In the first part the analysis of volume and structure of raw materials supply to the plant is presented. In the second part, the volumes of pig iron production and unit demand for individual raw materials and materials were assessed. In the last part of the paper, the attempt of forecasting of production and demand for iron ores was made. The analysis takes into account the results collected in the analyzed Blast Furnace Department and covers the period of 1 calendar year.
PL
Opracowano nowy surowiec poliolowy na bazie surowego oleju z gorczycy białej oraz 2,2’-tiodietanolu (schemat A i B).Oceniane: liczba hydroksylowa, liczba kwasowa, zawartość wody, gęstość i lepkość wskazują, że otrzymany biopoliol może być alternatywą dla petrochemicznych surowców poliolowych. Analiza spektroskopowa (FT-IR, 1H NMR i 13C NMR) potwierdziła oczekiwaną budowę chemiczną wytworzonego poliolu, w tym obecność w łańcuchach aktywnych grup OH.
EN
New bio-polyol raw material based on white mustard seed oil and 2,2’-thiodiethanol has been developed (Scheme A and B). The hydroxyl number, acid value, water content, density and viscosity of the obtained bio-polyol were determined and the results indicate its applicability as an alternative to petrochemical polyols. The results of spectroscopic analysis (FT-IR, 1H NMR and 13C NMR) confirmed the expected chemical structure of the bio-polyol as well as the presence of active OH groups in the polyol chain.
EN
In 2016, in EU Member States (EU), only less than half of the biowaste produced, i.e. around 40 million tonnes, was used to produce compost and, to some extent, biogas. Most of it was still incinerated or stored together with other waste. On 14 June 2018, amendments to 6 directives on waste management were published. One of the most important changes introduced in the Waste Framework Directive is the obligation for Member States to recycle biowaste at source or selectively collect it for composting or fermentation by 31 December 2023 at the latest. The article presents the potential of biowaste and its use for the production of compost and changes in directives concerning the handling of biowaste, which will shape the directions of development of this waste management in the EU after 2020. The composting and fermentation processes of biowaste were also compared, defining their advantages and disadvantages. This information can be helpful in the selection of technologies for its processing, making decisions on the construction of new or modernization of existing installations.
PL
W 2016 roku, w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) tylko mniej niż połowa wytwarzanych bioodpadów, około 40 milionów ton, była wykorzystywana do produkcji kompostu i do pewnego stopnia biogazu. Większa część nadal była spalana lub składana razem z innymi odpadami. Jedną z najwazniejszych zmian wprowadzonych w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów jest zobowiązanie państw członkowskich, aby do najpóźniej od dnia 31 grudnia 2023 r. bioodpady były poddawane recyklingowi u źródła lub selektywnie zbierane, w celu kompostowania lub fermentacji. W artykule przedstawiono potencjał bioodpadów i ich wykorzystanie do produkcji kompostu oraz zmiany w dyrektywach dotyczące postępowania z bioodpadami, które kształtować będą kierunki rozwoju gospodarki tymi odpadami w UE po 2020 r. Porównano również procesy kompostowania i fermentacji bioodpadów, określając ich wady i zalety. Informacje te mogą być pomocne przy wyborze technologii ich przetwarzania, podejmując decyzje o budowie nowych modernizacji istniejących instalacji.
PL
Do produkcji żywności w Polsce wykorzystuje się głównie surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiej gospodarki żywnościowej, zwiększa się jednak znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego przekroczył 1/3. Produkty te wytwarzane są głównie z surowców pochodzących z innych stref klimatycznych. Wykorzystanie krajowych i importowanych surowców inaczej przedstawia się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z różnych uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is mainly based on raw materials derived from domestic agriculture. Together with the development of the internationalization process of Polish food economy, the importance of raw materials coming from imports is increasing. In the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total stock of raw material resources has exceeded 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
PL
Przemysłowe operacje drobnego rozdrabniania, zwłaszcza procesy mielenia, stanowią integralną część technologicznych układów przeróbki wielu typów surowców mineralnych. W zależności od wymaganego składu ziarnowego i wielkości ziarna maksymalnego produktu końcowego proces mielenia prowadzi się w odpowiednio dobranych typach młynów. Urządzenia te pracują ze zróżnicowaną efektywnością pracy determinowaną energochłonnością, wydajnością, a także uzyskiwanymi stopniami rozdrobnienia produktu końcowego.
EN
Industrial operations of fine grinding constitute an integral part of the circuits of technological processing of many types of mineral raw materials. Depending on the required particle size composition and maximum particle size of the final product, the grinding process is carried out in the appropriate types of mills. These devices operate with various work efficiency, determined by energy consumption, productivity, and comminution degree of the final product.
11
PL
Magazyn jest jednym z elementów łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Surowce wykorzystywane do produkcji, jak również wyroby gotowe oferowane przez przedsiębiorstwa powodują, że niezbędnym elementem w infrastrukturze przedsiębiorstw są magazyny. Są one dostosowywane w zależności od rodzaju przechowywanych materiałów oraz wyrobów gotowych, jak również profilu przedsiębiorstwa i branży, w której ono funkcjonuje. W artykule zaprezentowano proces magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Przeprowadzona została analiza ABC/XYZ, która wskazała wyroby o najwyższej wartości dla przedsiębiorstwa pozwalająca na optymalne zaplanowanie rozmieszczenia tych towarów w magazynie.
EN
Warehouse is one of the elements of the logistics chain of the company. The raw materials used in the production as well as the finished goods offered by the companies make the warehouse an essential element in the infrastructure of the companies. They are customized according to the type of materials and finished products as well as the profile of the company and industry in which it operates. The article presents the process of storage in a selected metalworking company. An ABC / XYZ analysis was performed, which identified the highest value products for the company, allowing for optimal planning of the distribution of these goods in the warehouse.
EN
In the article an analysis of conditions affecting the development of logistic chains from mining enterprises to Baltic Sea ports is presented. It include: logistic chain sand channels review, comparison of rail road delivery conditions, distances, mineral raw materials transshipment costs. Additionally, historical comparison of relationships between producers and ports in changeable inner and external politics of transit countries so as producing countries is established.
PL
W artykule przedstawiono analizę warunków, które wpływają na rozwój systemów logistyki w przedsiębiorstwach górniczych. Analiza ta zawiera: opis łańcuchów logistycznych dostawy piasku, porównanie warunków dostawy kolejowej, odległości transportu oraz koszty dostawy surowców drogą morską. Ponadto w artykule znajduje się historyczne porównanie powiązań między producentami a portami w warunkach zmiennej polityki wewnętrznej i zewnętrznej krajów tranzytowych.
PL
Odpowiadając na pytanie: nie, nie muszą. Co więcej – optymalizacja w gospodarce popłuczynowej kopalni może stanowić potencjał poprawy wyników ekonomicznych.
PL
Systemy gospodarki o obiegu zamkniętym pozwalają możliwie jak najdłużej zachować wartość dodaną produktów i wyeliminować odpady. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce wykorzystuje się ponownie, tworząc kolejną wartość.
17
Content available Chińska polityka surowcowa
EN
Our increasing economic relations with China provide an opportunity to compare raw materials economies in both countries. They are completely different. A modern form of raw materials management in China is based on scientific analyses of universities and research institutes which, at their own initiative, submit their proposals to the Chinese Government. They are numerous in every issue, and even conflicting as regards the methods, conclusions and purposes. The Government selects the best options, providing broad and comprehensive justification for each of them. This method has brought to China a worldwide investment success in raw materials economy. If we want to cooperate with China in thisfield, it is worthwhile to take advantage of its experience in this matter.
EN
The purpose of the research was to examine the properties of vortex and ring spun yarns and their influence on the properties of woven fabrics when used as weft. Two different mixtures of fibres (Cotton/PET; Cotton/PA6.6) in different portions and pure cellulose viscose (CV) fibres from the same input material were used to produce vortex and ring spun yarn of 16 & 67 tex. The properties of the measured yarns evaluated showed that ring spun yarns were, depending on the blend used, superior in the breaking force up to 30% and in the elongation at break up to 20%. The same occurred with the properties of woven fabrics in the weft direction, only that the difference was significantly smaller – up to 15% breaking force and up to 5% elongation at break. At the same time the abrasion properties of woven fabrics containing vortex yarns in the weft were significantly better than those of full ring spun yarn fabrics.
PL
Wybrano dwie różne mieszanki włókien (bawełna PET i PA6.6) w różnych proporcjach, jak również jednorodne włókna celulozowe typu Modal. Wyprodukowano przędze Vortex i obrączkowe o masie liniowej 16 tex i 67 tex. Badania właściwości wyprodukowanych włókien wykazały, że przędze obrączkowe miały lepsze właściwości wytrzymałościowe zależne od składu procentowego mieszanki. Wytrzymałość przędz różniła się o 30%, podczas gdy wydłużenie przy zerwaniu różniło się o 20%. Podobne zależności stwierdzono badając wytrzymałość tkanin w kierunku wątku, z tym, że różnice były tu znacznie mniejsze, do 15% jeżeli chodzi o wytrzymałość, a do 5% wydłużenie przy zerwaniu. Jednocześnie stwierdzono, że odporność na ścieranie była znacznie lepsza dla tkanin wykonanych z przędzy Vortex w wątku.
EN
The paper presents mathematical modelling of determining the power output over the rolling materials in the gap rotating rollers taking into account the rheological parameters of the final product. Determination of these parameters will reduce energy consumption, increase efficiency and reduce loss of material during production. This solution, suggested in the article, allows determination of the overall quality of the rolled product layer. Analysis of experimental results revealed that the main features of the machine provide the necessary stable shape products and provide good rheological parameters of these products. Rheological testing indicators allow for a rational approach to a decision to operate a rolling process. At the same time they improve quality control methods and will have an impact on the design parameters of rollers and modes of chambers. The proposed method not only allows obtaining a predetermined pressure, but also allows defining the optimal shape of the gap, wherein the pressure gradient is constant.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie matematyczne wyznaczania mocy użytecznej podczas walcowania surowców w szczelinie rolek obrotowych z uwzględnieniem parametrów reologicznych produktu końcowego. Wyznaczenie tych parametrów pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie strat surowców w czasie produkcji. Zastosowanie tego rozwiązania zaproponowanego w artykule pozwala na określenie ogólnej jakości zwiniętej warstwy produktu. Analiza wyników eksperymentalnych pozwoliła stwierdzić, że główne cechy maszyny, zapewniają niezbędny stabilny kształt produktów i zapewniają dobre parametry reologiczne tych produktów. Testowanie wskaźników reologicznych pozwalają na racjonalne podejście do decyzji o prowadzeniu procesu walcowania. Jednocześnie poprawią sposoby kontroli jakości i będą miały wpływ na parametry konstrukcji trybów rolek i komór roboczych. Proponowany sposób nie tylko pozwala na uzyskanie określonego ciśnienia, a również pozwolą na określenie optymalnego kształtu szczeliny, w którym gradient ciśnienia jest stały.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.