Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elevator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents interesting examples of technical activities realized in the past years, having a significant impact on a development of hoisting systems in mines. An increasing number of visitors to the underground workings of the Wieliczka Salt Mine, including foreign tourists, caused a technical development of the vertical transport devices mainly used by visitors. It should be mentioned that an exploitation of underground seams is not conducted any more, but simultaneously a continuous increase of monumental underground objects availability occurs. There is no doubt about the fact that at the turn of the XX and XXI centuries a number of visitors, including foreign guests increased significantly and at present is reaches about 10000 visitors per day (till March 2020). Such a situation caused a need of modernizing the transportation system and making considerable investments, ensuring a realization of vertical transport tasks, enabling a presentation of continuously developed and modernized exhibits of the underground mining exposition. However, these changes were mainly oriented onto a modernization of the vertical transport means for visitors. This requirement was met due to a development of cage winders in selected shafts, adapted for these purposes, mainly in the result of technical changes in the existing Daniłowicz Shaft and in the result of implementing an innovative solution in the completely rebuilt Regis Shaft. As regards the last one, in the place of the former winder with a winding machine, installed on the pit-bank, an innovative solution for the underground mining transport was used. It has been in operation since 2012. It is a passengers-goods hoisting device used so far only in high buildings on the ground and in technical -view towers. The article contains a compact description, giving an image of a certain technical development origin of cage winders -from horse gears to cabin passengers-goods devices.
PL
Wzrastająca liczba zwiedzających podziemia Kopalni Soli w Wieliczce, w tym turystów zagranicznych spowodowała przy zaniku eksploatacji złóż podziemnych, a równocześnie ciągłym rozwojem udostępniania turystom zabytkowych podziemnych obiektów –były powodem istotnego rozwoju technicznego urządzeń transportu pionowego przeznaczonego głównie dla zwiedzających. Niewątpliwie na przełomie XX i XXI wieku liczba ta, w tym także gości zagranicznych znacznie wzrosła, obecnie dochodzi do około10000 na dobę (do marca 2020 r.). Spowodowało to konieczność modernizacji i znacznych inwestycji zapewniających spełnienie zadań, także w transporcie pionowym, stale rozwijanych i unowocześnianych zasobów podziemnej ekspozycji górniczej. Podstawowym jednak celem tych zmian było unowocześnienie transportu pionowego dla zwiedzających. Spełniono to poprzez rozwój wyciągów klatkowych w wybranych i dostosowanych dla tych celów szybach górniczych, głównie poprzez zmiany techniczne w istniejącym szybie Daniłowicz oraz zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w całkowicie przebudowanym szybie Regis. W tym ostatnim w miejsce dawnego wyciągu z maszyną wyciągową zabudowaną na zrębie szybu, zastosowano funkcjonujące od 2012roku innowacyjne rozwiązanie w transporcie górnictwa podziemnego, to jest urządzenie zjazdowe osobowo-towarowe stosowane dotychczas jedynie w wysokościowych budynkach naziemnych oraz wieżach techniczno –widokowych. Bardzo zwięzły opis stanowiący obraz pewnej genezy technicznego rozwoju wyciągów klatkowych –od wyciągów kieratowych do urządzeń kabinowych osobowo-towarowych stanowi przedmiot niniejszego opracowania.
EN
Permanent magnet motor drive is a widely used technology, offering many advantages, such as exceptional speed, torque control and greater flexibility. Improvement of reliability and efficiency has become a great research interest. Towards this direction and taking into account the major developments in permanent machine technology over the recent years, the use of energy recovery converters has been introduced in various industrial applications. In this paper, the effects of harmonics on a three-phase motor controlled by a drive are analysed, and the behaviours of the filter topology after adopting regenerative drives are studied. The main contribution of this study is a methodology to foresee the standards that can be achieved with the use of an active front end system topology with filters. Moreover, the use of an optimum filter that eases the power system distortion is presented. The analysis presented in this paper is validated experimentally.
PL
Jedną z najczęściej stosowanych metod przeróbki nadaw węglowych jest wzbogacanie w węzłach osadzarkowych. O skuteczności tego procesu decydują m.in. sterowanie natężeniem przepływu nadawy oraz odprowadzaniem produktów wzbogacania. Uzasadnia to potrzebę integracji układów sterowania poszczególnych maszyn wchodzących w skład węzła technologicznego, w jeden zintegrowany system. W artykule przedstawiono propozycję innowacyjnego połączenia układów sterowania maszyn tworzących węzeł osadzarkowy, bazującą na korelacjach parametrów procesowych.
EN
One of most frequently applied methods of the aggregate and the coal feed processing is their beneficiation in jig nodes. Effectiveness of the process depends mainly on controlling the feed and distribution of beneficiation products. This justifies the need to integrate the control systems of individual machines, included in the technological node as a part of one integrated system. A proposal for an innovative combination of a machine control systems forming a jig node, based on correlations of process parameters is presented.
4
EN
The control of the longitudinal aircraft dynamics is challenging because the mathematical model of aircraft is highly nonlinear. This paper considers a sliding mode control design based on linearization of the aircraft, with the pitch angle and elevator deflection as the trim variables. The design further exploits the decomposition of the aircraft dynamics into its short-period and phugoid approximations. The discrete-time variable structure system synthesis is performed on the base of the elevator transfer function short-period approximation. This control system contains a sliding mode controller, an observer, based on nominal aircraft model without finite zero and two additional control channels for the aircraft and for the aircraft model. The realised system is stable and robust for parameter and external disturbances.
EN
The authors’ tests results on the impact of the guiding system (the guides) contamination in the friction lift on the delay of progressive gears braking process are presented in this article. The tests were conducted using a free fall method and a test bench built for that purpose. In order to render all working conditions the guiding system of tested gears was lubricated with the most commonly used lubricating agents. Solid grease (SM), mineral oil (OL), the mixture of solid grease and quartz sand (S50) as well as the mixture of mineral oil and quartz sand (O50) were used.
6
Content available remote Improving the logistics of the multi-floor assembly manufacturing
EN
The concordance of the vertical transport carrying capacity and of the performance of a multi-floor assembly manufacturing is one of tasks of production logistics. This paper defines the performance of multi-floor assembly manufacturing, depending on the number of parallel working flexible assembly cells, the weight or volume distribution of the finished product on the floors, the floor area occupied by the assembly production and vertical transport, the carrying capacity and number of freight elevators, time of their working cycle. The conditions to achieve the rational performance of multi-floor assembly manufacturing are revealed, allowing to determine the number of parallel working flexible assembly cells, the number of floors taking into account the height and the production of area floors, performance and footprint flexible assembly cells, the technical characteristics of the freight elevators and the area occupied by them. It provides the conditions for effective operations of the multi-floor assembly manufacturing and servicing, the vertical transport.
PL
Dopasowane pojemności i wydajności pionowego transportu w montowni, usytuowanej w obiekcie wielokondygnacyjnym, jest jednym z zadań logistyki produkcji. Wydajność montażu wyrobu określona jest w zależności od: liczby równoległych elastycznych komórek montażowych, masy i/lub objętości wyrobu końcowego, powierzchni podłogi zajmowanej podczas montażu oraz wydajności transportu pionowego, pojemności i liczby wind towarowych oraz od czasu cyklu produkcyjnego. Warunki do uzyskania skutecznego działania wielokondygnacyjnych montowni, wyznaczają: liczba równoległych elastycznych komórek montażowych, liczba pięter, wysokość i powierzchnia przestrzeni produkcyjnej, wydajności elastycznych komórek montażowych, właściwości techniczne wind towarowych wraz z zajmowanym przez nie obszarem. Uwzględnienie powyższych uwarunkowań i zaproponowanie logistycznych rozwiązań sprawia, że możliwe jest zapewnienie warunków dla skutecznego funkcjonowania produkcji montażowej wielopoziomowej i obsługi IT, transportu pionowego.
EN
The multi-floor manufacturing is widely used in the megacities with high-density population due to the limited areas for industrial development and also the necessity of unloading transport streams. The article gives the analysis of an infrastructure for the multi-floor virtual enterprises system that allows allocating the components and studying their role in maintaining the main production. The conditions for the harmonization of the vertical transport carrying capacity and of the performance of a multi-floor assembly manufacturing are determined. The morphological analysis of ownership patterns of the fixed assets for the multi-floor virtual enterprises is defined. The article offers to define the enterprises-homes as system of multi-floor virtual workhouses.
PL
Wytwarzanie multi-floor jest szeroko stosowane w wielkich miastach o dużej gęstości populacji z powodu ograniczonych obszarów dla rozwoju przemysłu, a także konieczności usprawnienia strumieni transportowych. Artykuł zawiera analizę infrastruktury, dla wielokondygnacyjnego systemu wirtualnych przedsiębiorstw. Analiza ta umożliwia przydzielanie komponentów i badanie ich roli w utrzymaniu produkcji głównej. W artykule ustalono warunki dotyczące harmonizacji pionowego transportu, ładowności oraz wykonania produkcji montażowej multifloor. Ponadto przeprowadzono morfologiczną analizę wzorców własności środków trwałych dla wielokondygnacyjnych wirtualnych przedsiębiorstw. W artykule proponuje się zdefiniowanie przedsiębiorstwa - domu, jako systemu multi-floor wirtualnych przedsiębiorstw.
EN
This article presents a novel rope-free multi-cabin elevator system for vertical and horizontal transport and simultaneous integration of movement in two directions. Using the patent applications to the Patent Office of the Republic of Poland, the structure and the principle of operation of the rope-free elevator is presented. The advantages of using the mechatronic rope-free multi-cabin elevator in novel, multi-area high rise buildings are presented. The directions of further studies are outlined.
PL
W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązanie systemu wielokabinowej bezlinowej windy do transportu pionowego i poziomego oraz w dwóch kierunkach jednocześnie. W oparciu o dokonane autorskie zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej opisano budowę i zasadę działania bezlinowej windy. Wskazano zalety zastosowania proponowanego rozwiązania w nowoczesnych, wielkopowierzchniowych, wielokondygnacyjnych budynkach. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych badań nad prototypowym rozwiązaniem.
PL
Globalne zapotrzebowanie na poszanowanie energii jest wyzwaniem również dla architektów i konstruktorów. Zadaniem projektantów jest projektować tak połączenia konstrukcyjne w budynkach, aby uniknąć tzw. pomostów energetycznych (mostków termicznych). Straty energii ogrzewczej przez przenikanie, poprzez omawiane defekty mogą być w ogólnym bilansie cieplnym – znaczące. Likwidacja i niwelacja strat ciepła jest w obecnej dobie nadrzędnym wymaganiem stawianym projektantom konstruktorom. Interdyscyplinarność mocy konstrukcji i fizyki zjawisk, stała się dziś czymś codziennym dla każdego architekta i konstruktora budowli, zarówno w kontekście ekonomicznym, jaki i z punktu widzenia ochrony przyrody – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku redukcji zapotrzebowania na energię.
EN
Global demand for energy conservation is also a challenge for architects and designers. Their job is to design structural connections in the buildings in a way to avoid the so called “energy bridges” (thermal bridges). Heating energy losses caused by such defects – in the overall thermal balance – can be very significant. Eliminating and leveling the heat loss is currently the main requirement for architects and designers. Interdisciplinary profile of construction and building physics is not that unusual for professionals, both in economic and environmental context – lower degree of air pollution is achieved by reducing the energy demands.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2833--2840, CD 1
PL
W artykule zaprezentowano wyniki symulacji ugięcia pakietów sprężyn talerzowych zastosowanych w chwytaczach progresywnych. Podjęto próbę zastosowania uproszczonej metody Wahala do oceny nośności sprężyn talerzowych.
EN
The simulation results of Belleville springs packets deflection installed in the progressive gears were presented in the article. An attempt was made to use Wahl's simplified method to evaluate the Belleville springs loading capacity.
PL
W artykule zaprezentowana została koncepcja innowacyjnego systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego w oparciu o parametry wibroakustyczne generowane przez urządzenie podczas pracy. Opisywany projekt zakłada, że system będzie rejestrował parametry takie jak drgania i hałas i na ich podstawie w funkcji czasu dokonywał oceny komfortu (jego pogorszenia). Ponadto projekt zakłada wykorzystanie istniejących komponentów dźwigu takich jak transmiter GSM i sterownik w celu zmniejszenia kosztów instalacji urządzenia.
EN
The article was presented the concept of an innovative system for the evaluation of a passenger lift comfort based on vibro-acoustic parameters generated by the device during operation. This project assumes that the system will record parameters such as vibration and noise, and on this basis as a function of time were to determine the comfort (its deterioration). The project envisages the use of existing components such as lift GSM transmitter and controller in order to reduce the cost of installation.
12
Content available remote System pomiarowy parametrów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych
PL
Obecnie stosowane metody wyznaczania klasy efektywności energetycznej urządzeń dźwigowych mogą prowadzić do błędnego oszacowania zużycia energii elektrycznej, co w istotny sposób wpływa na wynik końcowy ich certyfikacji. Różnorodność układów sterowania dźwigami osobowymi oraz wymagana ilość rejestrowanych parametrów narzuciła konieczność zaprojektowania i wykonania systemu akwizycji parametrów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych. Zaproponowane w pracy podejście umożliwia dokładną i indywidualną oceną sprawności energetycznej dźwigu osobowego.
EN
Currently used methods of establishing the category of energy efficiency may yield incorrect levels of energy demand, which affects the final results of the certification procedure. A wide variety of control systems employed in passenger lifts and the number of parameters to be registered have prompted the need to design and fabricate data acquisition unit to support each lift installation. This approach enables a precise and individual assessment of energy efficiency of the given passenger lift.
PL
Artykuł przedstawia metody wizyjne robota Kuriera służące do lokalizacji semantycznej oraz określania pozycji przycisków panelu wewnątrz windy. Pierwszy problem (lokalizacji robota na podstawie wzorców płaskich) rozwiązano wykorzystując synergię sensorów - skanera laserowego i kamery 2D. Skaner dostarcza informacji dotyczącej położenia i orientacji robota względem ścian, która dalej jest wykorzystywana w algorytmie wizyjnego rozpoznawania miejsc charakterystycznych. Do określenia pozycji przycisków panelu windy, zamiast algorytmu rozpoznawania przycisków, zaproponowano metodę opartą na perspektywicznej transformacji obrazu do układu współrzędnych związanego z łatwo rozpoznawalnym wzorcem przyklejonym obok panelu. Obydwie zaproponowane metody sprawdziły się w rzeczywistym środowisku pracy robota.
EN
The paper presents two methods used in the vision system of the Courier mobile robot. The first one addresses the problem of mobile robot localization based on a topological map. A synergistic combination of laser scanner readings and camera data is used to solve the problem. The 2D image is transformed according to the position of the walls detected using laser scanner data. For the second problem (the task of elevator buttons localization) we propose a method based on a QR code attached nearby the elevator panel. This approach is independent of the button individual features such as shape, color and material. The effectiveness of the methods has been proved in real environment.
14
Content available remote Velocity Control of Linear Switched Reluctance Motor for Prototype Elevator Load
EN
In this study, a double-sided, 12/8 poled, 3 phased Linear Switched Reluctance Motor (LSRM) designed, manufactured and its velocity simulated by fuzzy logic control. Motor power is about 900 W. LSRM drive applied to a prototype elevator. LSRM motion distance is 2000 mm and it having about 500 N propulsion force used in locations such as elevators where linearly moving accurate position, easy control and rapid response are requested. Its operation and switching sections as motor and generator are determined and the simulation of fuzzy logic and PI speed and position control are simulated. Reference velocity is constant during the accelerating and decelerating. As a different, reference velocity is variable depended to position and time. The velocity of translator was controlled versus to position by Fuzzy Logic Control (FLC) and PI control techniques. Velocity and velocity error signals of translator separately were compared the simulation results PI and FLC techniques. It is concluded that the designed motor in the simulation according to the values determined values may be used in elevator as a driver.
PL
W pracy przedstawiono projektowanie, budowę oraz sterowanie z użyciem logiki rozmytej podwójnego, trójfazowego liniowego silnika reluktancyjnego przełączalnego (LSRM). Silnik LSRM zastosowano do budowy prototypu windy. Moc badanego silnika wynosiła około 900W, posiadał on zakres ruchu 2000 mmm i około 500 N siły napędowej. Ze względu na liniowy ruch, możliwość ustalenia dokładnej pozycji, prostego sterowania i możliwości szybkiego reagowania zaproponowano zastosowanie omawianego napędu w takich urządzeniach jak windy. Działanie napędu było realizowane zarówno w rzeczywistym prototypie, jaki i symulowane, z wykorzystaniem logiki rozmytej i regulatora PI kontrolującego prędkość i pozycję. Wyniki pomiarów porównano z wynikami symulacji.
PL
Żyjemy w dobie powszechnej i coraz szerszej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wielu z nas szczególną uwagę zwraca na wpływ codziennych czynności na środowisko. Zasadne wydaje się więc podjęcie tematu związanego ze zużyciem energii przez dźwigi (windy), które powszechnie wpisały się w nasze codzienne życie. W Polsce zainstalowanych jest ponad 71 000 dźwigów. Największą grupę (58 000) stanowią dźwigi osobowe, około 11 000 to dźwigi towarowe z obsługą, a 2000 to dźwigi towarowe. Najwięcej obecnie pracujących dźwigów (50-60%) instalowanych było wiatach 1970-1990, podczas budowy osiedli z tzw. wielkiej płyty.
EN
Over 71 000 lifts are installed in Poland. Passenger lifts are the largest group (58 000), there are 11 000 man and material lifts and 2 000 material lifts. Plenty of actually working lifts 50-60%), was installed in 1970-1990. Development of the technique and introducing new solutions causes formation of the devices that need smaller quantity of energy. That is why during modernization and installing the new device, part from the costs of the device, we should also consider their energy consumption. The reduction of the energy consumption leads not only to ecological, but also economic advantages.
PL
Eugeniusz Cieśla z Czchowa (woj. małopolskie), jeden z największych w Polsce producent przenośników dla rolnictwa, mimo 65 lat, nie zwalnia tempa życia. - Jestem dziadkiem - mówi. - Najstarszy wnuk ma już 17 lat, a ja nie wyobrażam sobie życia bez pracy. Wstaje o piątej rano. Przed szóstą wchodzi do firmy, wita się z załogą. Dzień kończy tuż przed północą. Przyznaje, że jest pracoholikiem. Ale bez wytężonej pracy nie zbudowałby firmy o takiej renomie i zaufaniu na rynku. To głównie dzięki jego pomysłom powstają coraz to nowsze konstrukcje przenośników. Posiada wszystkie potrzebne obrabiarki, włącznie z centrum obróbczym, dzięki czemu kolejny pomysł może od razu z wirtualnego świata przenieść do realu. Tylko nieliczne detale zamawia w innych firmach.
PL
W pracy przedstawiono wyniki dotyczące zmian jakościowych podstawowych parametrów (wilgotność, energia kiełkowania, barwa) jęczmienia browarnego suszonego dwoma metodami: w suszarce daszkowej typu SU oraz w silosach z promieniowym układem wietrzenia. Materiałem użytym do badań było ziarno jęczmienia odmiany Prestige i Mauritia pochodzące ze zbioru w 2006 r. Doświadczenie realizowano w zakładzie produkcyjnym specjalizującym się w uprawie jęczmienia browarnego. Ziarno suszone w silosach zebrane w pierwszym okresie badań charakteryzowało się wysoką energią kiełkowania wynoszącą odpowiednio 96,8% oraz 97,2%. Ziarno przetrzymywane na polu w stanie dojrzałym wysuszone w tych samych warunkach posiadało niższą wartość technologiczną.
EN
The work presents the results of a research concerning quality changes of basic parameters (moistness, germinating energy, colour) of brewer's barley dried using two methods: in a SU-type canopy dryer and in elevators with radial air system. Material used in this research was barley grain of Prestige and Mauritia varieties originating from 2006 crops. Experiment was carried out in production plant specializing in brewer's barley growing. The grain dried in elevators harvested at the beginning of the experiment was characterized by high germinating energy, respectively 96.8% and 97.2%. Ripe grain that was kept in the field and dried in the same conditions had lower technological value.
19
Content available remote Maison a Bordeaux, czyli dom na granicy miasta
PL
Trójkondygnacyjna willa położona we Francji, na peryferiach miasta Bordeaux, miała być w zamierzeniu zaprojektowana tak aby jej niepełnosprawny właściciel mógł bez przeszkód poruszać się po wszystkich piętrach domu. Ten czynnik okazał się mieć zasadnicze znaczenie w projekcie tego niezwykłego obiektu. Za pomocą oryginalnie rozwiązanej windy-platformy (3x3,5 metra) Rem Koolhaas zdołał stworzyć dzieło, które mimo upływu lat wciąż inspiruje i zadziwia.
EN
Three-floored villa has been built in France, in the Bordeaux city peripheries was intended to serve its disabled owner in the way he could move indoors without problems. This was the most important in the project of the unusual biulding. With the help of the lift-platform (3,5x3,0 m) Rem Koolhaas was able to create the design that, in spite of the years that have passed, inspires and amuses still.
PL
W artykule przedstawiono wpływ stopnia zużywania się rowka koła ciernego dźwigu elektrycznego na stopień emisji sygnału wibroakustycznego. Do celów badawczych został wybudowany specjalny szyb dźwigowy, imitujący dźwig o napędzie ciernym, który został wyposażony w dwa czujniki akustyczne oraz dwa czujniki wibracyjne. W czasie badań wykonano szereg pomiarów mających na celu uwidocznieni problemu zawartego w temacie opracowania.
EN
The article presents the effect of frictional wheel rope groove wear degree in an electric on the vibrating-acoustic signal degree. For research purposes a special lift shaft was built, imitating a frictional-drive. It was equipped with two acoustic and two vibration sensors. During the studies a range of measurements was performed in order to reveal the problem contained in the subject of this paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.