Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  design guidelines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oleje napędowe stanowią obecnie około 60–70% obrotów baz paliw w Polsce. Oleje napędowe magazynowane są w zbiornikach stalowych o osi pionowej z dachami stałymi, niewymagającymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, hermetyzacji. Powoduje to emisję do atmosfery gazów zawierających węglowodory, co przy dużych obrotach baz paliw generuje potrzebę określenia stężenia węglowodorów emitowanych ze zbiornika magazynowego do atmosfery oraz wykonania obliczeń stężeń występujących na granicy działki bazy paliw. W artykule zebrano dostępne dane literaturowe oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących emisji węglowodorów do atmosfery, jaka występuje podczas przeładunku i magazynowania oleju napędowego w zbiornikach magazynowych, łącznie z określeniem prężności pary nasyconej węglowodorowych składników badanego oleju napędowego w zależności od temperatury. Badania emisji przeprowadzono poprzez pobranie próbek gazowych emitowanych podczas operacji przeładunkowych i napełniania zbiorników magazynowych oleju napędowego. Analizy próbek gazowych, dostarczonych w strzykawkach gazoszczelnych, wykonywano z użyciem chromatografu SRI 8610C wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) i w kolumnę pakowaną wypełnioną modyfikowanym tlenkiem glinu. Analizy próbek oleju napędowego mające na celu oznaczenie składu wykonano metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus wyposażonego w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Do rozdziału substancji zastosowano kolumnę ZB-5HT (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). W badaniach określono zależność wielkości emisji węglowodorów do atmosfery od rodzaju operacji przeładunkowych, stopnia napełnienia zbiornika magazynowego oraz temperatury oleju. Wyniki badań pokazują zależność stężenia węglowodorów w gazach emitowanych ze zbiornika magazynowego od stopnia napełnienia zbiornika. Wyniki obliczeń prężności par oleju napędowego wykazały zbieżność z większością dostępnych danych literaturowych oraz z wynikami pomiarów. Określono ogólne wytyczne projektowe dotyczące ustalania danych niezbędnych do obliczenia poziomu stężeń węglowodorów w powietrzu atmosferycznym. Przeprowadzone badania miały na celu stworzenie podstawy dla wymaganych obliczeń środowiskowych, istotnych przy niedostatku odpowiednich danych literaturowych, koniecznych do rzetelnego określenia wielkości emisji węglowodorów.
EN
Diesel fuels currently constitute around 60–70% of the turnover of fuel bases in Poland. Diesel fuels are stored in vertical steel tanks with fixed roofs, which, according to applicable legal acts, do not require airtight sealing. This results in the emission of gases containing hydrocarbons to the atmosphere, which at high turnover of fuel bases generates the need to determine the concentration of hydrocarbons emitted to the atmosphere and to perform calculations of concentrations occurring at the boundary of the fuel base site. The article collects available literature data and presents the results of research on the emissions of hydrocarbons to the atmosphere that occur during handling and storage of diesel fuel in storage tanks, including the determination of the saturated vapor pressure of the hydrocarbon components of the tested diesel fuel depending on the temperature. The emissions tests were carried out by taking gas samples emitted during operations on diesel storage tanks. Analyzes of the gas samples supplied in gas-tight syringes were performed with SRI 8610C gas chromatograph equipped with a flame ionization detector (FID) and an alumina packed column. Diesel oil sample analysis was performed by gas chromatography using Shimadzu GC-2010 Plus chromatograph equipped with flame ionization detector (FID). ZB-5HT column (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) was used for the separation of the substances. Research has shown the amount of hydrocarbon emissions to the atmosphere depending on the type of loading operations, the degree of storage tank filling and oil temperature. The dependence of the concentration of hydrocarbons emitted from the storage tank depending on the degree of filling of the tank has been determined in the research. Results of calculations of diesel vapor pressure show convergence with most available literature data and measurement results. General design guidelines have been defined to determine the data necessary to calculate the level of hydrocarbon concentrations in atmospheric air. The research was aimed at creating the basis for the required environmental calculations, relevant in the absence of relevant literature data, necessary for the reliable determination of the amount of hydrocarbon emissions.
PL
W zakładach przemysłowych konieczne jest zastosowanie urządzeń usuwających ciepło oraz zanieczyszczenia powstające podczas procesów technologicznych. W tym celu wykorzystuje się okapy przemysłowe, które są częścią instalacji odciągów miejscowych. W niniejszym artykule scharakteryzowano zjawiska towarzyszące powstawaniu konwekcyjnego strumienia ciepła nad źródłem ciepła. W celu zastosowania odpowiednich rozwiązań przez projektantów takich instalacji przedstawiono sposoby obliczania parametrów strumienia konwekcyjnego. W wyniku przeglądu rozwiązań dostępnych na rynku zestawiono i przeanalizowano różne technologie okapów i systemów filtracji zanieczyszczeń przemysłowych.
EN
In industry, it is necessary to use devices that remove heat and contamination generated during technological processes. For this purpose, industrial hoods are used, which are part of the local exhaust systems. In this paper, the phenomena accompanying the formation of a convective heat flux above the heat source are characterized. In order to apply appropriate solutions by designers of such installations, methods of calculating the parameters of the convection stream have been presented. As a result of the review of solutions available on the market, various technologies of hoods and industrial pollutant filtration systems were compared and analyzed.
PL
Artykuł prezentuje analizę posadowienia oraz wytyczne do projektu konstrukcji chłodni kominowej w elektrowni konwencjonalnej. Zaprezentowano ogólną charakterystykę konstrukcji, główne założenia projektowe oraz opis warunków gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze. Następnie omówiono zakres i główne założenia analizy. Otrzymane na podstawie analizy wyniki prezentują podsumowanie rozważań projektowych związanych z wyborem ostatecznie przyjętego sposobu posadowienia. Ostatecznie uzyskano zoptymalizowany rozkład współczynnika podatności sprężystej podłoża, wraz z przewidywanymi wartościami osiadań po obwodzie fundamentu chłodni kominowej.
EN
The paper presents an analysis regarding the foundation solution as well as provided guidance for structural calculations for a cooling tower of a conventional coal-fired power plant. The characteristic of the structure, its main design assumptions, and description of ground conditions at the site are briefly presented. Then, the scope and main assumptions of the analysis are described. Presented results, based on this analysis, show the summary of design consideration for the optimal foundation solution chosen in the end. Finally, the optimized distribution of modulus of subgrade reaction was obtained, together with predicted settlement, along the circumference of the cooling tower’s foundation.
PL
W artykule omówione zostało II wydanie Wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych”. Korekta niektórych zapisów zawartych w wytycznych wynika ze zmian w krajowych przepisach, które weszły w życie po wydaniu standardu. Przedstawione i omówione zostały m.in. nowe i uzupełnione definicje oraz zmiany wynikające z nowego brzmienia przepisów techniczno-budowlanych. Przedstawiono również korektę w procedurze doboru wielkości jednostek nawiewnych oraz prowadzenia symulacji i próby dymowej. Autorzy wyjaśnili, dlaczego zastosowanie opisanych w Wytycznych rozwiązań systemów oddymiania ma praktyczne uzasadnienie.
EN
This article discusses the second edition of the CNBOP-PIB Guidelines „Smoke removal systems for staircases”. Correction of certain provisions contained in the Guidelines of changes in national legislation, which came into force after the release of the standard. The article presents and discusses, among others new and supplemented definitions, changes resulting from the new wording of technical and construction regulations. A correction was also presented in the selection procedure for the size of supply units and the procedure of simulation and smoke testing. The authors also explain as to why the use of the Guidelines described in the smoke ventilation system solutions has practical reasons.
PL
Niniejszy artykuł stanowi omówienie zagadnienia trybu i sposobu prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prawnych oraz analizę skutków (pozytywnych i negatywnych) wyboru poszczególnych form na sposób, w jaki prowadzone są prace projektowe oraz możliwości ekspozycji odsłoniętych reliktów. Zagadnienia te zostaną omówione głównie na przykładzie prac prowadzonych od 2015 roku na obszarze byłego szpitala im. Babińskiego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu przez zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Kmiecika oraz dr Roberta Szweda, przy współudziale dr Czesława Lasoty. Teren byłego Szpitala był zdecydowanie jednym z najciekawszych pod względem archeologiczno – architektonicznym we Wrocławiu, jednocześnie jednak również jednym z najbardziej skomplikowanych. Na stopień skomplikowania miało wpływ nie tyle nagromadzenie warstw kulturowych i spodziewanych odkryć, a samo położenie oraz nawarstwienie ciągłych przekształceń obszaru, skutkujące gęstą zabudową, a także nagromadzeniem czynnych magistrali sieciowych o znaczeniu tranzytowym, ukształtowaniem powiązań komunikacyjnych w obrębie rozległego obszaru i ukształtowaniem zieleni objętej ochroną prawną. Jednoczesne wystąpienie tylu czynników spowodowało niemożliwość oszacowania zakresu i wielkości prowadzonych prac przed ich rozpoczęciem, wymusiło elastyczność oraz konieczność zaaranżowania badań z uwzględnieniem udziału ekip budowlanych w ich trakcie. Poziom komplikacji wymuszał także pewne modyfikacje w trybie prowadzonych prac, co ukazuje konieczność weryfikacji podejścia do restrykcyjnego podziału, oraz ukazuje szereg możliwości, jakie daje ściślejsza współpraca na linii architekt-archeolog-urząd konserwatora zabytków-budowa.
EN
The paper discusses the issue of the mode and method of conducting archaeological and architectural research with particular emphasis on legal possibilities and analysis of potential effects (both: positive or negative) of the choice of individual forms on the way of carrying out the design works and the opportunity of displaying exposed relics. These issues will be discussed mainly on the example of excavations carried out since 2015 in the area of the former J. Babiński Regional Hospital at Jana Pawła II Square in Wrocław by a research team led by dr ing. arch. Piotr Kmiecik and dr Robert Szwed, with the participation of dr Czesław Lasota. The area of the former hospital was definitely one of the most interesting in terms of archeology and architecture in Wroclaw, but also one of the most complicated. The degree of complexity was influenced not so much by the accumulation of cultural layers and expected discoveries, but by the location and stratification of continuous historical transformations of the area, resulting in dense development, as well as in accumulation of active network buses of transit importance, which resulted in forming communication linkage within a vast area and the existence of urban greenery covered by legal protection. The simultaneous occurrence of many factors resulted in the inability to estimate scope and size of conducted works before their commencement, forced flexibility and the need of arranging excavations taking into account permanent participation of construction team during that time. The level of complexity also forced some modifications in the mode of research, which shows the need of verifying the approach towards restrictive division between different forms of architectural and archeological research and shows numbers of opportunities offered by closer cooperation between architect, archeologist, the office of monument conservation and the construction site.
EN
In relation to the current development of the sailing, modernization and development of yacht ports and marinas are necessary. The preparations process, stages of the design, analyses and finally construction of yacht ports is time-consuming and laborious. In the article a statistical analysis of selected design parameters was described. In order to carry out the analysis a database was created based on 210 ports from different regions of the world such as: Europe, North America, Australia and South Asia. Google Earth was used to obtain the actual values of the analyzed parameters. Most of achieved results was described in the form of tables or graphs.
PL
W związku z bieżącym rozwojem żeglarstwa, konieczna jest modernizacja oraz rozwój portów jachtowych i marin jachtowych. Proces przygotowania, etapy projektowania, analizy i wreszcie budowa portów jachtowych jest czasochłonna oraz pracochłonna. W artykule opisano statystyczną analizę wybranych parametrów projektowych. W celu przeprowadzenia analizy stworzono bazę danych opartą na 210 portach z różnych regionów świata, np: Europa, Ameryka Północna, Australia i Azja Południowa. Do uzyskania rzeczywistych wartości analizowanych parametrów wykorzystano Google Earth. Większość uzyskanych wyników została opisana w formie tabel lub wykresów.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
651--659, CD 1
PL
W artykule przedstawiono wskazówki projektowe do obliczania zanurzenia maksymalnego kutra rybackiego eksploatowanego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków eksploatacji kutrów rybackich. W badaniach zdefiniowano warunki eksploatacji jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków eksploatacji wybranych kutrów rybackich. W głównej części pracy opracowano uproszczone zależności matematyczne do obliczenia nośności i zanurzenia maksymalnego na wstępnym etapie projektowania. Na końcu artykułu przedstawiono przykład obliczania zanurzenia maksymalnego wybranych kutrów rybackich w oparciu o opracowane zależności matematyczne.
EN
The paper presents design guidelines for the calculation of the maximum draft of fishing vessel operated under conditions similar to real operating conditions. The study defined operating conditions as close as possible to the real operating conditions selected fishing vessels. The main part of the work are simplified mathematical function for the calculation of deadweight and maximum draft at the preliminary design stage. At the end of the article is an example of the calculation of the maximum draft fishing vessels based on developed mathematical formulas.
PL
Miasto jest żywą istotą i jako organizm ulegający ciągłym przeobrażeniom potrzebuje kolejnej rewolucji komunikacyjnej. Jednym z priorytetów polityki rozwoju miast jest wyeksponowanie roli jaką odgrywa pieszy w jego tkance. Działania te konieczne są do podtrzymania charakteru miasta, zahamowania procesów rozrzedzania się jego tkanki i ożywienia centrów miejskich. Co zrobić, aby skłonić człowieka do zrezygnowania z przewartościowanego środka transportu jakim jest samochód? Jakie inicjatywy są potrzebne dla odbudowania obumarłej infrastruktury traktów pieszych czy też rewitalizowania jej integralnych elementów – zespołów zabudowy śródmiejskiej. Kształtowanie przestrzeni formułowane jest poprzez autorskie opracowania jakimi są np. eMSA IE, gdzie być może należy szukać odpowiedzi na powyższe pytania.
EN
City is a living being and as an organism that undergoes constant transformations, it needs next communication revolution. One of the priorities of city development policy is to expose the role played by pedestrian in its urban fabric. Those actions are required to sustain character of the city, to inhibit the processes of fabric thinning and to revive city centres. What should be done to persuade a man to give up overrated mean of transport, which is car? What initiatives are necessary to rebuild torpid infrastructure of the pedestrian routes or to revitalize its integral elements – assemblies of downtown built-up areas. Shaping of the space is formulated by original compilations, which include e.g. eMSAIE, where maybe we should look for answers to the above questions.
PL
W artykule przeanalizowano koszty eksploatacyjne instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych oraz przesłanki wyboru rozwiązań na etapie projektowania w celu optymalizacji kosztów i zapewnienia komfortu użytkownikom.
EN
The paper presents the operating costs analysis for the model mechanical ventilation systems, commonly used in detached houses. The potential reduction of the operating costs are shown on the basis of the calculations.
PL
W województwie warmińsko-mazurskim panują doskonałe warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Jednym z wariantów lokalizacji nowych tras rowerowych jest wykorzystanie do tego celu nieczynnych linii kolejowych. Przystosowanie ich do nowej funkcji pociąga za sobą konieczność niezbędnych prac związanych m. in. z umocnieniami nasypów oraz wycinką roślinności. Po odpowiednim przygotowaniu większość z nich może być z powodzeniem wykorzystywana do rozwoju turystyki. Głównym celem pracy jest określenie potencjału nieczynnych linii kolejowych do rozwoju turystyki rowerowej w województwie warmińsko-mazurskim. Celem szczegółowym jest analiza przypadku nieczynnej linii kolejowej Lidzbark Warmiński - Jarzeń. W pracy zaprezentowano koncepcję przekształcenia linii kolejowej w trasę rowerową. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz analiz materiału źródłowego sformułowano wytyczne projektowe do wyznaczania tego rodzaju szlaków. Głównym założeniem koncepcji projektowej było rozmieszczenie miejsc postojowych wzdłuż trasy, skomunikowanie ścieżki z ciągami samochodowymi oraz wkomponowanie w trasę elementów małej architektury. Ze względu na przeciętne walory krajobrazowe zdecydowano, że powinna ona zostać urozmaicona i należy wprowadzić wzdłuż niej elementy o funkcji edukacyjnej i rekreacyjnej. Motywem przewodnim projektowanego szlaku są występujące na obszarze badań liczne mokradła i bagna oraz rzadkie gatunki ptaków.
EN
The Province of Warmia and Mazury possesses excellent conditions for the pursuit of cycling tourism. One possible solution for creating new bicycle trails is to use the disused railway tracks. Their adaptation to the new function will necessitate such works as the reinforcement of banks, clearing brambles, etc. When properly adapted, former railway tracks can be successfully used for the development of tourism. The main purpose of this paper has been to determine the potential adaptability of disused railway tracks for development of the tourism industry in the Province of Warmia and Mazury. A morę detailed objective has been to perform a case study on a former railway link between Lidzbark Warmiński and Jarzeń. The article presents a concept of how this railway line could be converted into a bicycle trail. Based on the investigations and analyses performed, guidelines have been put forth to support design of such tourist trails. The underlying assumption was to design resting sites along the trail, to link to trail with motor roads, and to include elements of street architecture into the bi-cycle route. Because the landscape values along the analyzed railway track are of modest quality, the authors have decided that it should be made more attractive by adding educational and recreational facilities. The overriding motive was to draw attention to the numerous marshes and wetlands along the trail, and to some rare species of birds dwelling there.
14
Content available remote Ronda w Polsce - stan wiedzy i praktyka
PL
Od ponad 15 lat małe ronda stały się bardzo ważnym typem skrzyżowania, zapewniającym wysoki poziom brd, dość wysoką przepustowość i małe straty czasu. Artykuł przedstawia historię powstania nowej generacji rond i wytycznych ich projektowania w Polsce, a następnie kryteria projektowania rond i wyniki badań wpływu czynników geometrycznych na prędkość. Następnie są opisane przewidywane zmiany klasyfikacji i zasad projektowania elementów rond, specyficzne problemy projektowania rond dotyczące projektowania bypassa, rond położonych przy przejazdach kolejowych i przecinanych przez linie tramwajowe. Całość zamyka lista powtarzających się błędów w projektowaniu rond i wnioski dotyczące przyszłych wytycznych projektowania.
EN
Since more than 15 years roundabouts became very important type of road intersection, providing high level of road safety, reasonably high capacity and small delays. The paper presents history of development of modern roundabouts in Europe and in Poland, guidelines for their design and criteria of roundabouts' design regarding road safety and capacity. Then results of empirical research on impacts of roundabouts geometrical parameters on travelling speed through roundabout are presented. The second part presents the author's suggestions concerning changes in the guidelines including roundabouts (or rotary intersections) classification, and several elements of roundabout design as well as plans to specific issues of design including: right-turn bypass, functioning with railway crossings or tram line, diamond interchange with roundabouts. Last part includes list of common errors in design of roundabouts and remarks related to the new guidelines.
EN
Design guidelines are presented for predicting added wave resistance useful at the early stage of designing ro-ro ferries. The guidelines were prepared on the basis of regression analysis of model values of added wave resistance. The model values were calculated by means of 448 ferry shape variants assuming conventional waving parameters and ferry movement parameters. Such approach permitted the replacement of a complicated numerical model with a simple regression model based on basic design parameters.
PL
W pracy przedstawiono wskazówki projektowe dotyczące prognozowania dodatkowego oporu na fali przydatne na wstępnym etapie projektowania promów ro-ro. Wskazówki opracowano w oparciu o analizę regresji wartości wzorcowych dodatkowego oporu na fali. Wartości wzorcowe obliczono za pomocą dokładnych metod numerycznych dla 448 wariantów kształtu promu, przyjmując umowne parametry falowania oraz parametry ruchu promu. Takie podejście pozwoliło zastąpić skomplikowany model numeryczny prostym modelem regresyjnym bazującym na podstawowych parametrach projektowych.
EN
The main scientific aim of this research was to elaborate design guidelines which could make it possible to improve sea-keeping qualities of passenger-car ferries. The searchedfor design guidelines were prepared in the form of regression functions as well as artificial neural networks on the basis of the results obtained from calculations with the use of numerical methods based on the theory of planar flow around a body. The guidelines make it possible to predict ship roll, sea-sickness index, lateral and vertical accelerations on the basis of quantities available in the preliminary stage of ship design.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.