Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational diseases
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono zidentyfikowane czynniki chemiczne występujące w środowisku pracy. Na podstawie literatury przedmiotu wykazano negatywny ich wpływ na zdrowie pracowników skutkujący zdiagnozowaniem choroby zawodowej. Przedstawiono istniejący stan prawny dotyczący sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
EN
A review, with 87 ref., of negative impacts of chem. substances on human health. The procedure for confirmation of a suspected occupational disease on the base of current legal status was presented.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i organizacji pracy oraz narażenie na czynniki uciążliwe i ryzyko psychospołeczne. Dokonano tego z użyciem kwestionariusza. Zbadano też w jakich obszarach nie są spełnione minimalne wymagania prawne, które mogą zwiększać obciążenie związane z pracą. Użyto do tego celu listy kontrolnej. Wyniki, które uzyskano, są ze sobą zbieżne i pozwoliły na charakterystykę obciążenia związanego z pracą na stanowisku doradcy klienta call center, dzięki czemu możliwe było zaproponowanie działań profilaktycznych.
EN
In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and organisation of work as well as the risks of potentially harmful factors and psychosocial burdens were diagnosed. The diagnosis was based on the questionnaire study. Furthermore, we have researched areas, in which legal regulations are not implemented, which may potentially increase the workload. In order to do this the checklist was applied. The research results coincide with each other and let us characterise the workload of the call center customer consultant's workstand and formulate the proposals of preventive action.
PL
Drgania to nic innego niż procesy, w których charakterystyczne dla nich wielkości fizyczne są zmienne w czasie. Mechaniczne wibracje są często generowane celowo, jako czynnik niezbędny do realizacji określonych procesów technologicznych. Z reguły jednak stanowią tzw. czynnik resztkowy, a więc zjawisko uboczne, które w sposób niezamierzony towarzyszy eksploatacji maszyn i urządzeń.
PL
Codziennie miliony pracowników są narażone na czynniki szkodliwe w miejscu pracy oraz wszelkie ryzyko z nimi związane. Tytułowe trzy czynniki są niewątpliwie utrapieniem dla branży górniczej. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zagrożeń spowodowanych hałasem. Kolejne dwa obejmą pozostałe czynniki. Skala zjawiska jest ogromna. Warto przyjrzeć się każdemu z osobna, próbując odpowiedzieć na pytanie: czy można temu zaradzić.
EN
Every day millions of workers are exposed to noxious agents in the workplace and all the risks associated with them. The three agents listed in the title are undoubtedly a nuisance for the mining sector. The paper aims to present hazards caused by noise. Another two articles will cover the other two agents. The scale of the phenomenon is huge. It is worth to take a closer look at every agent separately and attempt to answer the question if it can be prevented.
PL
Kryteria dokonywania oceny ryzyka zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Zgodnie z nim, ocena ryzyka powinna być przeprowadzona na podstawie wszelkich dostępnych informacji z uwzględnieniem klasyfikacji czynników biologicznych, według skali 2-4, rodzaju wykonywanych przez pracownika czynności, czasu i stopnia spodziewanego narażenia, potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwych czynników biologicznych, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą lub wskazówek organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.
EN
Criteria for risk assessment are listed in the ordinance of the Minister of Health on harmful biological agents in the workplace and the protection of workers exposed to those agents. Accordingly, risk assessment should be based on all available information including classification of biological agents, risk groups 2-4, information on diseases which may be contracted as a result of work; information on diseases from which workers are found to be suffering and which have a direct connection with their work, recommendations from competent sanitary authorities National Labour Inspectorate, and occupational medicine services.
PL
Artykuł zawiera opis i analizę problematyki zatrudnienia oraz warunków pracy w województwie śląskim w latach 1990-2014, biorąc pod uwagę dokonujące się w tym czasie w Polsce, w tym na Górnym Śląsku, przeobrażenia systemowe, gospodarcze i demograficzne. Analizy dokonano m.in. w oparciu o dane statystyczne dotyczące osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stwierdzając stopniowe zmniejszanie się liczby osób pracujących w zagrożeniu oraz spadek liczby wypadków. Mimo odnotowanego spadku liczba wypadków przy pracy w województwie śląskim nadal jest wysoka (12000 rocznie). Mniej liczne są także choroby zawodowe, przy czym oprócz pylic i chorób narządu słuchu, częste stają się obecnie również choroby narządu głosu oraz choroby obwodowego układu nerwowego, co ma związek z faktem przekształcania się województwa śląskiego z typowo przemysłowego w województwo o charakterze przemysłowo-usługowym i z wzrostem w latach 1990-2014 zatrudnienia w handlu, usługach i szkolnictwie.
EN
This paper deals with an aspect of employment and working conditions' ratios in the Silesian Voivodship in the years 1990-2014. At the same time the ongoing system of transformation of Poland has been taken into account along with demographic and economic changes in Upper Silesia. The above aspect is based on statistical data related to people who were employed in dangerous conditions, work accidents and occupational diseases. The gradual decline of the number of people employed in conditions of threat and the decrease in accidents was observed. In spite of the observable decrease the number of accidents is still high (12000 annually). The number of occupational diseases has also decreased, however, pneumoconiosis and hearing system disorders, vocal organ diseases and peripheral nervous system diseases are often encountered. The problems are due to the transformation of the Silesian Voivodship from a typically industrial region into the Voivodship of the industrial and service nature and to the increase in the employment rate in trade, provision of services and education in the years 1990-2014.
EN
The article discusses innovative forms of participation of employees in the work safety system. It also presents the advantages of these forms of employees’ involvement. The aim of empirical studies was the analysis of their behavior and attitude towards health and safety at work. The issues considered in the article have a significant impact on the improvement of methods of prevention related to work safety and aided the creation of a healthy society.
PL
W prezentowanym artykule zajęto się innowacyjnymi formami partycypacji pracowników w system bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono korzyści wynikające z tych form zaangażowania pracowników. Przeprowadzono badania empiryczne, których celem było przeprowadzenie analizy zachowań i postaw pracowników odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy i wspomaganiem tworzenia zdrowego społeczeństwa.
PL
Artykuł porusza kwestie świadczeń odszkodowawczych, przysługujących funkcjonariuszom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych za wypadki przy pracy, przedmioty osobistego użytku utracone w czasie wypadku oraz choroby powstałe w związku ze służbą. Pomimo iż nowe przepisy w tej sprawie obowiązują od ponad 2 lat i nawiązują swoją konstrukcją do tych, które dotyczą zwykłych pracowników, to jednak są w nich pewne odrębności, wynikające z charakterystyki służby, jako sposobu zatrudnienia, które wzbudzają kontrowersje Artykuł porządkuje kwestie otrzymywania jednorazowego odszkodowania, jednocześnie sugerując rozwiązanie kontrowersyjnych zagadnień.
EN
The articles raises a question of compensations for service uniform officers who became submitted to the authority of the Ministry of International Affairs. Those indemnities are only payable for the case of accident during the service, or personal items which were lost or any serious illness undergone m the process. Although the new Act has been in force forever two years, while referring within structure to the ones having applied to ordinary workers, there is however a some kind of distinctiveness stemming from the core of the service, as a way of employment, that might at the same time - turn out controversial. The present paper attempts thus to make clear all the issues as well as present the circumstances of receiving the indemnity, and be in search of a solution for the disputed subject matter.
10
Content available remote Środki ochrony skóry i ich rola w zapobieganiu chorobom zawodowym
PL
W pracy omówiono czynniki wywołujące choroby zawodowe skóry. Zaprezentowano rodzaje rynkowych środków ochrony skóry i ich klasyfikację.
EN
A review, with 25 refs., of com. skin protectors and their role in preventing skin diseases.
PL
Wg statystyk co roku w górnictwie notowanych jest około 500 przypadków chorób zawodowych. Zdecydowana większość z nich to choroby układu oddechowego (pylica węglowa) oraz utrata słuchu. Spółki węglowe zapewniają odpowiednie środki ochrony indywidualnej, jednak liczba chorób zawodowych utrzymuje się na podobnym poziomie. Trudno powiedzieć, na ile ma to związek z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony indywidualnej, dlatego tak ważne jest, by górnicy stosujący te środki byli w pełni świadomi, że pozwalają one nie tylko na zmniejszenie uciążliwości pracy w warunkach górniczych, ale też chronią przed groźnymi chorobami zawodowymi.
PL
W wykazie chorób zawodowych obecnych jest 8 grup chorobowych powodowanych czynnikami o etiologii alergicznej oraz zakaźnej lub pasożytniczej Odnośnie do chorób alergiczny wiatach 2004 2012 od notowań o niewielką tendencję malejąca (w 2012 r. stanowiły ok. 3,7 % i wśród chorób powodowanych przez czynniki biologiczne i rozpoznanych jako zawodowe dominującą grupę stanowią choroby zakaźne lub pasożytnicze (prawie 30%) W tatach 80 190. XX w. dominowały WZW, gruźlica i bruceloza, natomiast obecnie należą do nich choroby przenoszone przez kleszcze, w szczególności borelioza, a dopiero na kolejnych miejscach WZW i gruźlica.
EN
The list of occupational diseases contains 8 disease groups caused by biological agents (allergic and infectious or parasitic diseases) A slightly downward trend was recorded in the number of allergic diseases in 2004-2012 (m 2012 about 3.7 %). Among the diseases caused by biological agents and recognized as occupational, infectious and parasitic diseases are the dominant group (30%). In the eighties and nineties, viral hepatitis, tuberculosis and brucellosis were the dominant, while now tick-borne diseases, including Lyme disease, are the leaders, followed by hepatitis and tuberculosis.
13
Content available Choroby „parazawodowe” czyli…
PL
Określenie „choroby parazawodowe” stosowane przez wiele lat zastąpiono określeniem „choroby związane z pracą” (niebędące chorobami zawodowymi). Badania epidemiologiczne wykazują, że w niektórych grupach zawodowych obserwuje się znacznie wyższą częstość lub zwiększone ryzyko występowania chorób o złożonej etiologii, nieznajdujących się w wykazie chorób zawodowych. Rodzaj i sposób wykonywanej pracy mogą stać się przyczyną różnych chorób, których powstanie czy ujawnienie może być związane z pracą.
EN
Defined “para-occupational diseases” used from many years was replaced by “work – related diseases” (not occupational diseases). Epidemiological examinations described, that in some age there are higher share or higher risk of multi – factor diseases, which are not described in occupational diseases register. The only possibility to have compensation in Poland for these diseases (work – related but not occupational diseases) is the court procedure The kind and track of work may cause many diseases not only described in the occupational diseases register.
PL
Znaczny wzrost rozpoznawanych chorób zawodowych narządu głosu zwłaszcza wśród nauczycieli, skłonił autorów artykułu do przeanalizowania dostępnych materiałów naukowych i opracowania zasad profilaktyki oraz programu prewencji narządu głosu. Wszyscy polscy specjaliści z dziedziny foniatrii i laryngologii podkreślają w swoich pracach, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom emisji głosu jest usunięcie czynników wpływających na dysfunkcję.
EN
The significant increase in diagnosed occupational diseases related to voice disorders has prompted the authors to examine the available scientific materials and to develop principles of and a programme for preventing voice disorders. All Polish specialists in laryngology and phoniatrics stress that the most effective way to prevent the disturbance of speech is to eliminate factors contributing to the dysfunction.
EN
In the article major factors exerting an adverse impact on the comfort of work have been characterised. Mining plants engaged in the process of coal mining and their working conditions have been characterised. Selected examples of hazards influencing the incidence of occupational diseases have been presented. The results of investigations carried out at selected workstations in a mine, both overground and underground, have been presented. Solutions and measures aimed at reducing the existing threats have been proposed.
PL
Przedstawiono problem zachorowalności na pylicę płuc w górnictwie węgla kamiennego. Pylica płuc jest od wielu lat dominującą pozycją wśród chorób zawodowych w kopalniach węgla kamiennego. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowalności, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań oraz sposobów zmierzających do zmniejszenia stężenia pyłów na stanowiskach pracy. Zaproponowano rozwiązania zmniejszające ryzyko zachorowań m.in. poprzez zwiększenie świadomości wśród pracowników kopalni, wykorzystując do tego celu istniejące środki masowego przekazu. Wymiernym efektem tych działań, będzie zmniejszenie wskaźników zachorowań na pylicę płuc wśród pracowników kopalń.
EN
The problem of the pneumoconiosis morbidity rate in the hard coal mining industry was presented. Pneumoconiosis is since many years the dominating position among occupational diseases in hard coal mines.In order to reduce the morbidity rate risk, it is necessary to undertake all possible actions and means, aiming at the reduction of dust concentrations at work stations. Solutions have been proposed reducing the risk of falling ill, among other thinks through the increase of consciousness among mine workers, using for this purpose the existing mass media. An measurable effect of these actions will be the decrease of pneumoconiosis morbidity rate indices among mine workers.
17
Content available Neurologiczne choroby zawodowe w Polsce
PL
Znaczenie neurologicznych chorób zawodowych (zwłaszcza przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy) w ostatnich latach rośnie. Sumaryczna liczba rozpoznanych chorób zawodowych w latach 2003-2008 uległa zmniejszeniu o 18,8%. Największy spadek liczby stwierdzonych chorób zawodowych (o 28,3%) obserwowano w latach 2003-2006. Natomiast liczba stwierdzonych zawodowych, przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy w omawianym okresie uległa zwiększeniu o 79,8%. Dlatego też spróbowano przedstawić w obecnym artykule choroby zawodowe mające podłoże neurologiczne.
EN
In recent years the significance of neurological occupational diseases (especially work-related chronic diseases of the peripheral nervous system) nas been growing. The total number of diagnosed occupational diseases in 2003 - 2008 decreased by 18.8%. The biggest decrease in the number of diagnosed occupational diseases took place in 2003-2006. However, the number of diagnosed chronic occupational diseases of the peripheral nervous system in the same period increased by 79.8%. That is why this article discusses the problem of occupational diseases of the peripheral nervous system.
EN
This study aimed to investigate the subjective health complaints (SHC) in the teaching profession of Hong Kong. On the basis of the SHC inventory, a questionnaire was prepared for data collection through a mail survey. A total of 1 710 usable questionnaires were returned by the primary or secondary school teachers. The results showed that 99.5% (n = 1 702) of respondents suffered at least one type of the 39 single health problems on the total SHC scale during the preceding 30 days. The 10 most frequently reported health complaints among the teachers were tiredness, eyestrain, anxiety, sleep problems, voice disorder, shoulder pain, neck pain, headache, cold/flu, and lower-back pain. With the exception of the category of pseudoneurological complaints, primary school teachers showed a statistically higher prevalence in reporting problems in 6 of 7 subscales. The 5 most severe complaints were tiredness, eyestrain, sleep problems, shoulder pain, and voice disorder.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zachorowalności na pylicę płuc w górnictwie węgla. Opisano podstawowe źródła zapylenia w kopalniach węgla kamiennego oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli tego zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na zmniejszanie emisji pyłów oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych.
EN
This article presents basic information on the incidence rate of pneumoconiosis in coal mining. Main sources of dust in coal mining are discussed as are the most common irregularities found during inspection of this hazard. Special emphasis is focused on a reduction of the emission of dusts and the use respiratory protective devices.
20
Content available Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie w 2008 r.
PL
W artykule zestawiono liczbę zakładów, zatrudnienie w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, a w tym kontekście przedstawiono stan wypadkowości i chorób w górnictwie w 2008 roku. Wskazano na główne przyczyny zaistniałych wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem. Na podstawie liczby zarejestrowanych chorób zawodowych przedstawiono stan higieny pracy w górnictwie w ubiegłym roku. Sformułowano wnioski dotyczące najważniejszych problemów bezpieczeństwa i zdrowia w polskim górnictwie.
EN
This paper presents basic data on mining plants supervised and inspected by the mining authorities in Poland. The following information is discussed: the number of mining plants and employment in Polish mining industry, safety issues in 2008, the major causes of accidents (fatal, serious and in total), and the structure and morbidity associated with occupational diseases in Polish mining industry. Conclusions concerning problems of work safety and health in Polish mining industry are drawn.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.