Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CMM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu długości trzpienia pomiarowego na dopuszczalny błąd graniczny (MPE – Maximum Permissible Error) współrzędnościowej maszyny pomiarowej Zeiss MMZ M. Wyznaczono parametry EL, MPE oraz R0, MPE dla maszyny współrzędnościowej Zeiss MMZ M z użyciem trzpieni o wybranych długościach oraz przeanalizowano uzyskane wyniki w celu określenia wprowadzanych przezeń błędów. Proces pomiaru oparto na wytycznych zawartych w normie ISO 10360-2, a program przygotowano w środowisku programowym Zeiss Calypso. Wzorcem użytym w badaniach był stopniowy liniał pomiarowy certyfikowany świadectwem DKD.
EN
The article presents an analysis of the impact of the stylus length on the Maximum Permissible Error (MPE) of the Zeiss MMZ M coordinate measuring machine. The EL, MPE and R0, MPE parameters were determined on a Zeiss MMZ M coordinate measuring machine using selected mandrel lengths and the obtained results were analyzed to determine the errors it introduces. The measurement process was based on the ISO 10360-2 standard, and the program was prepared in the Zeiss Calypso programming environment. The standard used in the tests was a graded measuring ruler certified with a DKD certificate.
EN
The subject of the article is the suitability analysis of a measuring system, specifically the Zeiss MMZ T 20 30 16 coordinate-measuring machine utilizing an extended procedure. The article outlines the measurement preparation process and presents the research station as well as the procedure for determining Repeatability & Reproducibility (R&R).
PL
Opisano historię programów pomiarowych do obsługi współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP), wdrożonych w trakcie kilkudziesięcioletniej działalności Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – IZTW (dawniej: Instytutu Obróbki Skrawaniem – IOS) w zakresie produkcji, użytkowania i modernizacji WMP.
EN
The history of the implemented measuring programs for the operation of coordinate measuring machines (CMM) during the decades-long activity of The Institute of Advanced Manufacturing Technologies (former: The Institute of Metal Cutting) in the field of production, use and modernization of CMMs has been described.
EN
The article presents the analysis of the influence of various fixtures of the Y-axis slide of the CMX 70U machining center measured in a coordinate measuring machine. As a result of a series of measurements of the designated geometric features, specific deviations were determined, and statistical calculations were performed on their basis. The further part of the article shows the analysis of the theoretical body deflection under the influence of the force of gravity performed using the MES method in CREO Simulate.
PL
W artykule przedstawiono proces sprawdzenia błędów MPEE maszyn współrzędnościowych oraz przeprowadzono analizę ich odchyłek w celu określenia, czy parametr ten powinien być wiodącym czynnikiem przy wyborze maszyny współrzędnościowej. Proces pomiaru oparto na normie ISO 10360-2, program przygotowano w środowisku ZEISS CALYPSO. Jako wzorzec zastosowano liniał stopniowy typu „ITS step” certyfikowany świadectwem DKD. Badania przeprowadzono na trzech WMP: • Zeiss MMZ T 20 30 16 S-ACC, • Zeiss Prismo Navigator 10 MASS S-ACC, • Zeiss Accura II 10 MASS.
EN
The topic of the article is the analysis of the influence of the MPEE error on the actual accuracy of measurements performed on the selected coordinate measuring machines (CMM). The process of MPEE error checking in coordinate measuring machines is described and the analysis of its deviations is conducted in order to determine whether this parameter should be a key factor in choosing a proper coordinate measuring machine. The measurement process was based on ISO 10360-2 and the programme was prepared in ZEISS CALYPSO. A straightedge „ITS step” certificated by DKD has been used as an example. The tests were performed on three CMM’s: • Zeiss MMZ T 20 30 16 S-ACC, • Zeiss Prismo Navigator 10 MASS S-ACC, • Zeiss Accura II 10 MASS.
EN
The 5-axis systems, especially those that use in their kinematic chain both prismatic joints and revolute kinematic pairs are gaining popularity in many scientific disciplines with manufacturing, metrology and robotics at the forefront. This is therefore important to undertake research aiming in identification of sources of inaccuracies in their functioning and investigation on possibility of eliminating or compensating them. A significant impact on 5-axis kinematic structures accuracy may be assigned to parameters associated with the stabilization of the machine position and angular position, such as position stabilization time, position overshoot and drift of positioning accuracy. These parameters are well described in ISO 9283 standard related to performance criteria and test methods for industrial robots. The methodology presented in this standard is adapted for testing the impact of mentioned parameters for functioning of 5-axis kinematic structures other than industrial robots, which mainly include five-axis coordinate measuring systems and machine tools. A series of experiments performed on five-axis coordinate measuring system is presented in this paper, their results are assessed in a quantitative manner and basing on them a general algorithm for assessing the significance of impact of position stabilization parameters on functioning of the manipulator is proposed.
EN
Continuous development in aerospace industry puts increasingly higher challenges for manufacturers of aerospace parts. The production process of aerospace parts must meet strict requirements. One of them is inspection of part’s dimensions at the various stages of its production. It is important to proceed with the measurements when the part reaches desired temperature (usually 20°C). Temperature of the parts after machining process may be raised to approx. 60°C, hence they need to be cooled down. Cooling requires especially long time in case of large volume parts, which leads to prolongation of their delivery time. The research and development work in this field is therefore focused mainly on developing new solutions which may accelerate the cooling process. The present study describes the influence of temperature of workpiece on the result of dimensions measurement and a new design of refrigerator developed and patented by WALDREX Sp. z o.o. Refrigerator is equipped with an insulated container with cooling coil. The container is fixed in a stainless-steel frame. Provided solution enables fast and cost-effective cooling and keeping workpieces at a given temperature.
PL
Rozwój lotnictwa stawia coraz większe wyzwania dla producentów części lotniczych. Wytwarzanie tych części jest związane z koniecznością spełnienia rygorystycznych wymagań przez zakłady produkcyjne. Jednym z nich jest prowadzenie kontroli wymiarów detalu w poszczególnych etapach jego produkcji. Istotne w tym przypadku jest wykonywanie pomiarów w ustalonej temperaturze (zwykle 20°C). Elementy wytwarzane w procesach obróbki skrawaniem po jej wykonaniu mogą mieć temperaturę podwyższoną do ok. 60°C. Chłodzenie elementów o dużej objętości jest długotrwałe i zwiększa czas ich produkcji. Stąd prowadzone są prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowych rozwiązań przyspieszających chłodzenie detali. W pracy analizowano wpływ wartości temperatury detalu na wyniki pomiarów oraz przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcji chłodziarki opracowane i opatentowane w ramach prac prowadzonych przez przedsiębiorstwo WALDREX Sp. z o.o. Konstrukcja jest wyposażona w izolowany pojemnik osadzony w ramie ze stali odpornej na korozję, w którym znajduje się wężownica oraz ciecz chłodząca, co umożliwia szybkie i ekonomiczne chłodzenie detali i utrzymywanie ich w określonej temperaturze.
8
Content available Hob identification methods
EN
In industrial practice, hobs are manufactured and used. The problem boils down to the identification of a hob with defining its profile, which depends on many design and technological parameters (such as the grinding wheel size, profile, type and positioning during machining). This makes the basis for the correct execution and sharpening of the tool. The accuracy of the hob determines the quality of gear wheel teeth being shaped. The article presents hob identification methods that are possible to be used in industrial and laboratory practice.
PL
Współrzędnościowe maszyny portalowe należą do grupy maszyn o najwyższej dokładności i są najczęściej stosowane do pomiarów geometrycznych elementów maszynowych, a zwłaszcza motoryzacyjnych. Opisano parametry i funkcje maszyn różnych producentów.
EN
Gantry type coordinate measuring machines belong to a group of machines operating to the highest accuracy standards and they are most commonly used for geometric measurements of machine elements, especially in automotive industry. Description of characteristics and functions of the machines offered by different manufacturers is presented.
PL
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe o konstrukcji wspornikowej są z założenia przeznaczone do pomiaru części i elementów maszynowych, a zwłaszcza części motoryzacyjnych, w warunkach produkcyjnych. Zaprezentowano typowe rodzaje tych maszyn i omówiono ich własności, takie jak zakresy pomiarowe i dokładności.
EN
Coordinate measuring machines of cantilever type are specifically intended for use in production environment, for measurement of the produced parts and machine elements, especially automotive parts. Common types of these machines are presented with their properties, such as measuring range and accuracy explained.
EN
One of the factors affecting the accuracy of Coordinate Measuring Systems is hysteresis of a probe head. It is important especially in case of touch trigger probes and should be taken into account during the determination of probing strategy. In this article, the authors try to assess how this phenomenon affects the accuracy of five axis coordinate systems which utilize articulating probe head. Such systems allow to measure point coordinates using rotary movements of the head what introduces changes to the probing process. The experiments presented in this paper are based on multiple measurements of the reference elements such as gauge blocks and standard ring.
EN
The five-axis measuring systems are one of the most modern inventions in coordinate measuring technique. They are capable of performing measurements using only the rotary pairs present in their kinematic structure. This possibility is very useful because it may cause significant reduction of total measurement time and costs. However, it was noted that high values of measured workpiece’s form errors may cause significant reduction of the accuracy of a five-axis measuring system. The investigation on the relation between these two parameters was conducted in this paper and possible reasons of decrease in measurement accuracy was discussed on the example of measurements of workpieces with form errors ranging from 0,5 to 1,7 millimetre.
EN
This paper presents optimisation of a measuring probe path in inspecting the prismatic parts on a CMM. The optimisation model is based on: (i) the mathematical model that establishes an initial collision-free path presented by a set of points, and (ii) the solution of Travelling Salesman Problem (TSP) obtained with Ant Colony Optimisation (ACO). In order to solve TSP, an ACO algorithm that aims to find the shortest path of ant colony movement (i.e. the optimised path) is applied. Then, the optimised path is compared with the measuring path obtained with online programming on CMM ZEISS UMM500 and with the measuring path obtained in the CMM inspection module of Pro/ENGINEER® software. The results of comparing the optimised path with the other two generated paths show that the optimised path is at least 20% shorter than the path obtained by on-line programming on CMM ZEISS UMM500, and at least 10% shorter than the path obtained by using the CMM module in Pro/ENGINEER®.
PL
W trakcie prowadzonych w IZTW prac nad wpływem zjawisk termicznych na błędy geometrii maszyn pomiarowych z użyciem modelowania cyfrowego [1÷3] zaistniała potrzeba wyznaczenia parametru współczynnika przewodności cieplnej, umożliwiającego przeprowadzenie wiarygodnej analizy termicznej typu transient dla szczeliny powietrznej prowadnicy aerostatycznej.
EN
In the course of works carried out in the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the impact of thermal issues on geometry errors of CMM using computer modelling [1÷3] there was a need to designate the coefficient of thermal conductivity in a gap of air bearing (Thermal Conductance Value in ANSYS system) to enable a reliable transient thermal analysis.
EN
This article compares the accuracy of spiral bevel gear teeth obtained using the classical method and MEM as well as PolyJet methods. Gear models designed in a CAD software environment using hybrid modelling were used as the baseline. Steel gear teeth were performed by grinding. Measurements were taken on a P40 coordinate machine with the use of an Atos II Triple Scan optical scanner. On the basis of data from measurements, relevant accuracy analyses for the obtained geometry were performed and compared for each method of fabrication.
PL
Opisano kontynuację badań elementów oraz podzespołów maszyn pomiarowych przedstawionych w Mechaniku nr 3/2012 i nr 11/2015. Tym razem zajęto się bardziej złożonymi elementami i podzespołami. Przeprowadzono analizę komputerową konstrukcji maszyny pomiarowej. Badania wykonano na ręcznej maszynie pomiarowej produkcji IZTW Kraków typu NMP 5.5.4 (o zakresach ruchu w osiach X×Y×Z: 500×500×400 mm). W różnych konfiguracjach rozmieszczono zestawy czujników temperatury i przemieszczeń, które rejestrowały warunki panujące w maszynie. Rozpatrzono kilka przypadków zjawisk termicznych i porównano je z wirtualnym modelem komputerowym.
EN
Presented in the paper is how the research and analysis work is continued on the more sophisticated details and subassemblies of measuring machines referred to in Mechanik issues. In present stage the work is concentrated on examination and computer analysis of the entire measuring machine structure. Submitted to the examination was hand operated NMP 5.5.4 measuring machine produced in the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IZTW), Cracow (displacement range: 500 mm in X axis, 500mm in Y axis, 400 mm in Z axis). Complete sets of temperature and displacement sensors to register conditions prevailing on the machine were installed in several different configurations. Several examples of thermal issues were reviewed and confronted with the computer generated model.
17
Content available Sharing Experiences
EN
Companies repeatedly determine that not all purchase parts fit exactly despite extensive specifications and controlled production. For fear of expensive recalls and complaints, many companies therefore go on the offensive and check all purchased parts despite extensive measurement reports. Many companies would be able to skip this time-consuming, resource-intensive work by having the measuring process of their suppliers checked and certified by external experts.
EN
The paper deals with the problem of influence of scanning speed and measuring strategy on results of flatness and straightness deviations with CMMs. The straightness was studied for various numbers of sampling points and for various scanning speeds. The flatness was investigated for various measurement paths and for various levels of scanning speeds. The results of the study indicate that applied measurement speed and selected measurement path can change obtained results very significantly.
PL
W syntetyczny sposób porównano podejście do zagadnienia zjawisk termicznych i ich wpływu na dokładność pracy w dwóch przypadkach: obrabiarek i współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). Zaprezentowano sposoby pomiaru temperatury, odkształceń termicznych i błędów pozycjonowania w przestrzeni. Omówiono metody analizy błędów spowodowanych zjawiskami termicznymi oraz sposoby ich kompensowania. Przedstawiono metody zwiększania odporności termicznej maszyn pomiarowych. Zestawiono zasadnicze podobieństwa i różnice w analizie, badaniach i metodach kompensacji w obu analizowanych obszarach konstrukcji i eksploatacji – obrabiarek i WMP.
EN
Comparative approach to thermal phenomena and their impact on accuracy of work in two areas: machine tools and coordinate measuring machines (CMM) is presented in a synthetic way. Measurement methods of thermal deformation, errors, positioning in space, temperature measurements are described. Methodical errors caused by thermal phenomena and ways to compensate them are presented. Methods of increasing thermal resistance of measuring machines are presented. Comparison of essential similarities and differences in analysis, research, and methods of compensation in two analyzed sectors of construction and service of machine tools and CMMs is performed.
20
Content available remote Wpływ odchyłki kształtu na wyniki pomiarów elementów walcowych
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę klasyfikacji i pomiaru elementów walcowych z odchyłkami kształtu. Podano wstępny opis wymiaru lokalnego wynikającego ze zmian w danym przekroju oraz wzdłuż tworzącej. W zakresie metodyki badań opisano pokrótce sposób otrzymywania próbek walcowych z elementarnymi odchyłkami kształtu. Próbki były mierzone za pomocą okrągłościomierza i na WMP. Wyniki pomiarów pozwoliły na wstępną ocenę wpływu liczby pomiarów oraz liczby przekrojów pomiarowych na rezultaty badań.
EN
The paper presents the theme of both classification and measurement of cylindrical elements with shape deviations. Moreover the preliminary description of local size comming shape changes in given cross-section and also along generating line has been given. In case of reaserch methodology has been briefly described the method of obtaining of cylindrical samples with elementary shape deviations. Samples have been measured with the use of both roundness gauge and also CMM. Measurement results allowed to carry on preliminary evaluation of the impact of both measurements and cross section numbers on measurement results.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.