Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
2
Content available remote Spoina jako istotny element jakości muru
EN
The article presents an analysis of the Cold Metal Transfer (CMT) method, including the process, advantages and application of the method. The joints made with low energy CMT method and classic MAG method were also compared. The paper presents the results of non-destructive penetrant tests of welded joints made of steel in the S235JR grade. Microscopic observations were made using optical microscopy and the hardness was measured in accordance with PN-EN ISO 6507-1:2007. The test results confirmed that the CMT process allows for the production of high-quality joints and a narrow heat-affected zone compared to the classic MAG welding method, and also provides good mechanical properties and elimination of spatter.
PL
W artykule scharakteryzowano metodę spawania MAG w odmianie Cold Metal Transfer (CMT), uwzględniając proces technologiczny, zalety i przydatność technologiczną, a także porównano złącza wykonane niskoenergetyczną metodą CMToraz klasyczną metodą MAG. W pracy przedstawiono wyniki nieniszczących badań penetracyjnych złączy spawanych wykonanych ze stali gatunku S235JR. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe za pomocą mikroskopu optycznego oraz wykonano pomiar twardości zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2007. Wyniki badań potwierdziły, że proces CMT pozwala na wytworzenie złączy o wysokiej jakości i wąskiej strefie wpływu ciepła w porównaniu do klasycznej metody spawania MAG, a także zapewnia dobre właściwości mechaniczne i eliminację rozprysku.
PL
Coraz wyższe wymagania stawiane złączom spawanym wiążą się z koniecznością odpowiedniego doboru parametrów spawania w celu uzyskania spoiny jak najwyższej jakości. Wymagania te mogą zostać spełnione przy wykorzystaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które zapewniają stabilność i powtarzalność parametrów łuku na całej długości wykonywanej spoiny.
PL
Procesy spawania oraz lakierowania są z sobą nierozerwalnie związane, ponieważ nawet najlepiej wykonana spoina, jeśli ulegnie korozji, straci swój potencjał. Dlatego należy pamiętać, że znaczną część sukcesu w wypadku gotowej powłoki ochronnej stanowi przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem. W normach opisanych w artykule podane są informacje dotyczące tego bardzo istotnego zagadnienia. Są to materiały ogólnie dostępne, jednak podane w nich informacje nie są przestrzegane przez część środowiska zajmującego się projektowaniem procesów technologicznych, cieciem termicznym, mechanicznym oraz spawaniem. W artykule przybliżono i objaśniono wymagania norm ISO 8501-3:2008, ISO 12944-1÷9:2018.02 oraz ISO 1090-2:2018.09.
EN
Welding and varnishing processes are inseparable, because even the best weld, if it corrodes, will lose its potential. Therefore, it should be remembered that a significant part of the success of a finished protective coating is the preparation of the surface before painting. The standards described in the article provide information on this very important issue. These materials are generally available, but the information given in them is not observed by part of the environment involved in process design, thermal cutting, mechanical cutting and welding. This paper approximates and explains the requirements of ISO 8501-3:2008, ISO 12944-1÷9:2018.02 and ISO 1090-2:2018.09.
6
Content available remote Wytrzymałość spoiny w murach z ABK
PL
W artykule omówiono metody komputerowej analizy obrazów znane z celowników lotniczych (ukrywanej przez wojskowych naukowców ubiegłego wieku w psychologii i badaniach językowego opisu obrazu), analizy obrazu z kamery robota spawalniczego, komputerowego wspomagania badań mikroskopowych. Do stworzenia algorytmów rozpoznawania struktur mikroskopowych stali wykorzystano znaną z językoznawstwa metodę zamiany metaforycznych wypowiedzi na wektory czyli na zapis matematyczny. W analizie wektorów uwzględniono odziedziczone i wyuczone typy zdolności. Wynik analizy, który jest identyczny dla algorytmów odpowiadających 3 typom zdolności daje pewność jednoznaczności. W innych przypadkach potrzebna jest dodatkowa wiedza dotycząca technologii powstawania badanych struktur mikroskopowych.
10
EN
AISI 304L stainless steel is most commonly used for spent nuclear fuel management; however, the welded joints of this steel are susceptible to intergranular stress corrosion cracking (IGSCC) under the influence of low-temperature sensitization. In the present research, the temperature history of two different groove designs (conventional and narrow groove) has been analyzed to ascertain the propensity of the weld zone to intergranular corrosion (IGC). 3D finite element models (FEMs) have been developed to retrieve the nodal thermal history and predict the region susceptible to IGSCC. The FEM results predicted a lower duration of exposure to the IGC temperature range for narrow groove design as compared to conventional design. The lower duration of exposure exhibits a lower propensity to chromium carbide precipitation and the tendency to IGSCC. The FEM analysis also has been used to observe the difference in the size of the region susceptible to IGSCC in the heat-affected zone of the respective weld designs. The predicted results obtained from the numerical analysis were validated by comparing the chromium carbide precipitation for both the groove designs.
EN
This paper contains the results simulation and linear elastic fracture mechanic (LEFM) calculation of the welded joint contains it discontinuity 1014. The model base material C-Mn non-alloy steel S235JRG2 according to EN 10025-2 and consumable GMAW wire electrode G3Si1 according to EN ISO 14341 was prepared. Due to stress singularity effect located at the tip of the crack, the Huber-Mises-Hencky (H-M-H) hypothesis cannot be used, so that the stress intensity factor (KI) and fracture toughness (KIC) was applied. The LEFM analysis showed the range where the existence of crack can be acceptable. Based on well-known LEFM issue the verification of simulation program was performed. The stress intensity factor (KI) values was obtained from FEM simulation process.
PL
Przedmiotem artykułu była prezentacja pola naprężenia złącza spawanego zawierającego niezgodność spawalniczą 1014 (pęknięcie podłużne w materiale podstawowym równoległe do osi spoiny) obliczonego za pomocą symulacji MES oraz mechaniki pękania.
PL
W artykule podano wyniki badań próbek murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zaprawie z piany poliuretanowej prowadzonych na Białorusi. Ustalono wytrzymałość muru na ściskanie, ścinanie i rozciąganie przy zginaniu. Porównano te wyniki z otrzymanymi podczas badań próbek na spoinach cementowo-polimerowych oraz z wynikami badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej.
EN
The article presents the results of tests of masonry samples of autoclaved aerated concrete (AAC) on polyurethane mortar carried out in Belarus. Compressive strength, shear and tensile strength during bending of the masonry samples were determined. The test results were compared with sample tests on thin cement-polymer as well as with the research results conducted at the Silesian University of Technology.
PL
Przedstawiono zespolony most drogowy nad rzeką Widawą między Wrocławiem i Krzyżanowicami. Ażurowe dźwigary głównego mostu były badane oraz naprawiane z uwagi na ich specyficzną konstrukcję i niską jakość połączeń spawanych. Konstrukcja musiała zostać naprawiona i wzmocniona w celu zapewnienia bezpieczeństwa, co jest typowe w przypadku mostów drogowych o dźwigarach ażurowych.
EN
The article describes a composite steel and concrete bridge crossing Widawa river between Wrocław and Krzyżanowice. Castellated beams of said bridge had been investigated and repaired due to unfavorable design of the structure and low quality of welded connections. The structure had to be repaired and reinforced to ensure safety, which is a typical case among road bridges with castellated steel beams.
EN
TRIP type steels have a multi-phase structure, which includes such phases as: austenite, bainite, ferrite and martensite. The presence of so many co-existing phases creates difficulties in their accurate identification. One of the methods used to identify the components of the microstructure is color metallography. Methods of color metallography in contrary to some methods of microstructure identification (e.g. TEM, EBSD) are simple to use, cheap and not very time-consuming. However, there are still no detailed recommendations on the use of this method. The paper examines the possibilities of application of colored etching methods, to distinguish the components of the microstructure of the as-received material and the welds of the TRIP type steel. Light microscopy methods were used for the study. The obtained results allow for a qualitative distinction of individual components of the microstructure.
PL
Stale typu TRIP charakteryzują się wielofazową strukturą, w skład której wchodzą takie fazy jak: austenit, bainit, ferryt czy martenzyt. Obecność tak wielu współistniejących ze sobą faz stwarza trudności w ich dokładnej identyfikacji. Jedną z metod, służących do identyfikacji składników mikrostruktury jest metalografia kolorowa. Metody metalografii kolorowej, w odróżnieniu od niektórych metod identyfikacji mikrostruktury (np. TEM, EBSD), są proste w użyciu, tanie oraz mało czasochłonne. Jednak nadal nie istnieją szczegółowe zalecenia, dotyczące użycia tych metod. W pracy zbadano możliwości aplikacji metod trawienia kolorowego, do rozróżnienia składników mikrostruktury materiału rodzimego oraz spoiny stali typu TRIP Do badań użyto metod mikroskopii świetlnej. Otrzymane wyniki, pozwalają na jakościowe rozróżnienie poszczególnych składników mikrostruktury.
15
Content available remote Ocena wyników badań złączy spawanych techniką phased array wg PN-EN ISO 19285
PL
W pracy przedstawiono sposób oceny wskazań wykrytych w badaniach złączy spawanych techniką phased array na podstawie PN-EN ISO 19285. Przedstawiono ocenę i klasyfikację wskazań bazującą na długości i wysokości, którą uzupełniono licznymi przykładami. Omówiono również ocenę bazującą na długości i amplitudzie wskazań oraz przedyskutowano zasadność stosowania tego wariantu oceny. Artykuł kierowany jest do personelu badań nieniszczących oraz personelu spawalniczego, zainteresowanego tematyką nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych.
EN
The paper presents a method of evaluating indications detected in the studies of welded joints using the phased array technique based on PN-EN ISO 19285. The evaluation and classification of indications based on their length and height, which was supplemented with numerous examples, was presented. An assessment based on the length and amplitude of the indications was discussed and the validity of the use of this evaluation variant was discussed. The article is addressed to non-destructive testing and welding personnel interested in the subject of advanced ultrasonic testing techniques.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe możliwości wspomagania procesu projektowania złączy spawanych wraz z analizą siły gnącej z wykorzystaniem oprogramowania MSC Marc/Mentat. Program ten może być używany do obliczania naprężeń i odkształceń w zakresie liniowo-sprężystym i nieliniowym.
EN
The paper presents the basic possibilities of using MSC Marc/Mentat for computer aided welding simulation, with additional bending force. The software may be used to calculate stresses and strains in the linear-elastic and nonlinear range.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań 9 zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z tworzywa sztucznego. Analizowano wpływ otulenia zbrojenia na parametry ścian. W sześciu modelach zastosowano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych trzech spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ściskanie wg normy PN-EN 1052-1:2000. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych.
EN
The paper presents the results of tests of 9 reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The models were reinforced with truss type steel reinforcement or with plastic grids. The influence of reinforcement cover on the wall parameters was analysed. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 3 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under compression in accordance with PN-EN 1052-1:2000. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls.
EN
The article presents the impact of welding non-conformities on microhardness of EN AW 5754 aluminium alloy welded joints made with the use of the TIG method. The results of microhardness tests of welded samples made with various process parameters. The impact of the welding non-conformities disclosed with the use of a tomographic method on the welded joint microhardness were analysed. The studies showed a strong link between the participation of welding non-conformities, welding process parameters and microhardness of welds.
PL
Niniejszy artykuł opisuje wpływ nieprawidłowości spawalniczych na mikrotwardość połączeń spawanych wykonanych ze stopu aluminium EN AW 5754 przy użyciu metody TIG. Wyniki badań mikrotwardości próbek spawanych wykonano za pomocą różnych parametrów procesu. Dokonano analizy wpływu niezgodności spawalniczych ujawnionych przy użyciu metody tomograficznej na mikrotwardość połączeń spawanych. Badania ukazały silne powiązanie pomiędzy obecnością nieprawidłowości spawalniczych, parametrami procesu spawalniczego oraz mikrotwardością spoin.
19
Content available remote Spawalnicze gazy techniczne. Vademecum młodego spawalnika
PL
Bez wątpienia gazy osłonowe są kluczowym czynnikiem w procesie optymalizacji technologii spawalniczych, ponieważ nie tylko chronią spoinę przed wpływem gazów z atmosfery, ale mają także pozytywny wpływ na jej właściwości, tj.: wytrzymałość, odporność na korozję czy obciążenia dynamiczne. Wpływają również na jakość i wydajność procesów spawalniczych. Odpowiedni dobór składu chemicznego i proporcji mieszanek spawalniczych wspomaga, a także zwiększa wydajność procesu spawania, minimalizuje liczbę rozprysków, zmniejsza porowatość spoiny oraz pozwala regulować kształt i przekrój ściegu spoiny, w tym głównie: szerokość lica, wysokość nadlewu oraz głębokość wtopienia.
PL
W pracy opisano możliwości badawcze symultanicznych badań Phased Array i TOFD stosowanych do kontroli jakości doczołowych złączy spawanych. Przeanalizowano zalety łączenia omawianych technik badań ultradźwiękowych. Zilustrowano je wieloma przykładami wyników badań, zawierających wskazania od różnych rodzajów niezgodności spawalniczych, obrazujących komplementarność technik Phased Array i TOFD. Artykuł kierowany jest do personelu badań nieniszczących oraz personelu nadzoru spawalniczego, chcącego poznać zalety stosowania nowoczesnych technik ultradźwiękowych.
EN
The paper describes capabilities of simultaneous Phased Array and TOFD testing used for quality control of butt welded joints. The advantages of combining these techniques to ultrasonic testing have been analyzed. They have been illustrated by many examples of research results, contain indications of different types of imperfections, showing the complementarity of Phased Array and TOFD ultrasonic techniques. Article is addressed to NDT personnel and welding supervision personnel interested in advantages of advanced ultrasonic techniques.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.