Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siła elektromotoryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeprowadzono analizę harvestera działającego w oparciu o zjawisko Faradaya, który będzie wykorzystany do zasilania liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR). Opisano budowę harvestera, podając jego parametry geometryczne i magnetyczne. Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych harvestera dla dwóch wariantów połączeń uzwojenia cewki. Wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej i siłę zaczepową w harvesterze oraz przeanalizowano jego działanie w stanie jałowym i w stanie obciążenia cewką sterującą tłumika MR. Zwrócono uwagę na możliwość pracy harvestera jako czujnika prędkości.
EN
This study investigates the performance of an energy harvester, utilizing the Faraday's law, used to supply a linear magnetorheological (MR) damper. The structural design of the harvester is outlined and its geometrical and magnetic parameters are summarised. The numerical calculation data were obtained for two variants of coil winding connections. Distribution of magnetic flux density and the cogging force are obtained both under the idle run and under the load applied to the control coil of the MR damper. It is demonstrated that the harvester can be operated as a velocity sensor.
2
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych siły elektromotorycznej silnika BLDC (ang. brushless dc motor) przeznaczonego do autonomicznych aparatów latających (ang. UAV – unmanned aerial vehicle). Siła elektromotoryczna jest powszechnie uwzględniana w równaniach matematycznych opisujących modele silników BLDC. Ponadto jest źródłem informacji dla realizacji zadań identyfikacji orientacji wirnika względem stojana, procedury startowej i procedur sterowania. Z dotychczasowej analizy literatury wynika, że podczas projektowania algorytmów sterowania często zakłada się idealny kształt back-EMF. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań identyfikacyjnych siły elektromotorycznej podczas pracy generatorowej jak i indukowanej w trakcie normalnego działania dla różnych prędkości obrotowych.
EN
This paper shows results of identification experiments of electromotive force in BLDC motor, which is typically used in unmanned aerial vehicles - UAV. Electromotive force is commonly included in equations of mathematical model of BLDC drives. Moreover, it is source of information for identification of orientation of the rotor relative to the stator, start-up procedure and control algorithms. The literature analysis shows, that during development of control algorithms, the back electromotive is often assumed to be ideally shaped. This paper shows results of identification of electromotive force during normal and generator work for different angular speeds.
PL
W artykule przedstawione usystematyzowane informacje dotyczące niebezpiecznych konsekwencji związanych z porażeniami prądem elektrycznym żywych organizmów. Podano wyniki, progi i dopuszczalne wartości dla przypadków różnych narażeń.
EN
The paper presents systematized information concerning hazards related to electric shock sustained by living organisms. It includes the effects, thresholds and admissible values of individual hazards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów bariery magnetycznej występującej w wirniku 6-biegunowego silnika synchronicznego między szczeliną powietrzną a magnesem. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki zamykania się linii strumienia magnetycznego w niepożądany sposób poprzez obwód magnetyczny. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja bariery magnetycznej pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonanej w celu ograniczenia skutków oddziaływania prądu twornika na deformację rozkładu pola magnetycznego w szczelinie, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement and shape of magnetic barriers in rotor of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor. Studies are focused on the comparative analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motors with different geometries of the magnetic barriers in the rotor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machines are studied. Selected results of simulations have been presented and discussed. On the basis of performed analysis the structure of the rotor that minimizes the armature reaction while keeping the performance factors has been pointed out for studied case problem.
5
Content available remote Measurements of impulse magnetic fields
EN
The measurements of impulse magnetic fields using different methods were investigated. The main goal was the comparison of methods for measuring a strong magnetic fields. Method based on a Hall sensor was compared with the method using the measuring coil. In addition, the comparison of analog and numerical integration of the back electromotive force e(t) is presented. The paper shows waveforms of magnetic flux density and current recorded under investigation. The paper presents measurements of the magnetic induction up to 3 T. The main goal of investigations is development of precise methods and cheap devices for measurements of strong impulse magnetic fields.
PL
W pracy przedstawiono pomiary impulsowych pól magnetycznych z wykorzystaniem różnych metod. Celem pracy było ich porównanie. Metoda bazująca na pomiarze za pomocą czujnika Halla została porównana z metodami bazującymi na pomiarze napięcia indukowanego w cewce pomiarowej. Dodatkowo, w pracy przedstawiano porównanie dwóch metod całkowania analogowego i cyfrowego siły elektromotorycznej e(t). W pracy przedstawiono przebiegi indukcji magnetycznej i prądu zarejestrowane w czasie badań. Pomiary indukcji magnetycznej prowadzono w zakresie do 3 T. Głównym celem badań jest opracowanie dokładnych metod i tanich urządzeń do pomiaru impulsowych pól magnetycznych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów położenia magnesów na cięciwach pakietu wirnika 6-biegunowego silnika synchronicznego. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę, w której zminimalizowano zjawisko bocznikowania strumienia magnesów. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja wielkości mostka magnetycznego pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonana w celu uzyskania najmniejszego strumienia rozproszenia magnesów, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement of the permanent magnets in the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. Studies are focused on the analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machine are studied. On the basis of performed analysis of the magnetic field distributions and functional parameters the structure ensuring minimal leakage flux has been chosen.
EN
The article presents a method for the electromotive force (EMF) determination and for correction of a connection diagram of a brushless DC (BLDC) motor winding. An appropriate mathematical field model has been proposed for this purpose. Calculation results are confirmed by experimental researches of the BLDC motor ДБ100-90-1-Р42 with an external rotor.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania siły elektromotorycznej bezszczotkowego silnika prądu stałego, dla sprawdzenia poprawności połączeń w jego schemacie uzwojenia. W tym celu zaproponowano odpowiedni model matematyczny pola. Wyniki obliczeń numerycznych potwierdzono badaniami eksperymentalnymi bezszczotkowego silnika z wirnikiem zewnętrznym typu ДБ100-90-1-Р42.
8
Content available remote Back EMF Computation of BLDC Motor
EN
In this paper a method of modeling and numerical calculation of the back electromotive force in the three phase BLDC motor using the finite element technique is presented. In analyzed model the electromagnetic field model considering permanent magnets is coupled with motion model and solved together at discrete time steps. The back electromotive force induced in the electric circuit is computed for a given rotor velocity. Numerical calculations are compared with experimental results.
PL
Artykuł przedstawia metodę modelowania i wyznaczania numerycznego indukowanej siły elektromotorycznej w uzwojeniach trójfazowego silnika BLDC przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. W prezentowanym modelu równania pola elektromagnetycznego uwzględniające oddziaływanie magnesów trwałych są sprzężone z równaniami ruchu i rozwiązywane wspólnie w dyskretnych chwilach czasowych. Siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie elektrycznym jest obliczana dla zadanej prędkości obrotowej silnika. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z pomiarami.
PL
W artykule przedstawiona została analiza matematyczna zjawisk fizycznych wykorzystywanych w wyrzutniach typu rail gun. Przedstawiono opis matematyczny siły działającej na pocisk w stanie statycznym. Zaprezentowano również sposób wyznaczania siły elektromotorycznej indukowanej w obwodzie wyrzutni podczas procesu wystrzału. Przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania obwodów magnetycznych z magnesami trwałymi w wyrzutniach typu rail gun.
EN
This paper presents the mathematical analysis of magnetic phenomena which are used in a rail gun. Mathematical description of the force acting on the projectile in a static state was presented. The equation of the electromotive force (EMF) induced in the rail gun during the shoot process was derived. The magnetic circuit with permanent magnet and aerial gap was presented as an external source of magnetic field between both rails. The analysis of the possibilities of improving launcher achievements by using magnetic circuit was made. The influence of external magnetic field on EMF and force acting on the projectile in the assumed model was defined. The comparison permits to affirm that external magnetic field can considerably magnify the force acting on the projectile. The value of EMF is negligibly small compared to high velocity energy storage commonly used in rail guns.
10
EN
The partial Gibbs free energies of formation of intermetallic compounds (IMC) in Al-Sc, Cu-Sc and Pb-Sc systems were determined by e.m.f. method. Electromotive forces of galvanic cells were measured in wide temperaturę rangę. The data obtained were used to find integral thermodynamic properties of IMC at 298.15 K. The integral Gibbs energy of Pb5Sc6 formation from solid scandium and liquid lead obtained from e.m.f. measurements can be described by the eąuation (at 650-1040 K): ΔfG (Pb5Sc6) = - (49.60 ± 1.1) + (3.63 ± 1.3) º1O-3 T, kJ/mol of atoms. The standard enthalpies of formation (ΔfH298), of the IMC in Al-Sc system assessed using experimental data of different authors, are the following (kJ/mol of atoms): Al3Sc: - 42.6; Al2Sc: - 47.8; AISc: - 51.1; AlSc2 - 41.0. The Cu-Sc intermetallides were investigated in the temperaturę rangę of 650-1050 K. Integral thermodynamic functions of IMC in Cu-Sc system can be presented as the following equations (kJ/mol of atoms): ΔfG (Cu4Sc) = - (23.1 ± 0.8) + (9.2 ± 1.0) º10-3T; ΔfG (Cu2Sc) = - (32.8 ± 1.0) + (14.5 š 1.2) º10-3T; ΔfG (CuSc) = - (35.5 ± 1.3) + (13.5 ±1.6) º10-3T.
PL
Metodą pomiaru siły elektromotorycznej ogniw galwanicznych wyznaczono cząstkowe energie swobodne tworzenia związków międzymetalicznych w układach Al-Sc, Cu-Sc I Pb-Sc w szerokim zakresie temperatur. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia własności termodynamicznych badanych związków w 298.15 K. Energia swobodna tworzenia związku Pb5Sc6 ze stałego skandu i ciekłego ołowiu można na podstawie pomiarów SEM opisać równaniem (650-1040 K): ΔfG (Pb5Sc6) = - (49.60 ± 1.1) + (3.63 ± 1.3) º10-3 T, kJ/mol. Standardowe ciepło tworzenia (ΔfH298), związków międzymetalicznych w układzie Al-Sc zostało oszacowane na podstawie danych doświadczalnych pochodzących z różnych źródeł, jak następuje (kJ/mol): AI3SC: -42.6; Al2Sc: -47.8; AISc: -51.1; AlSc2: -41.0. Związki międzymetaliczne z układu Cu-Sc zbadano w przedziale temperatur 650 - 1050 K; ich własności termodynamiczne opisano następującymi równaniami (kJ/mol): ΔfG (Cu4Sc) = - (23.1 ± 0.8) + (9.2 ± 1.0) º10-3T; ΔfG (Cu2Sc) = - (32.8 ± 1.0) + (14.5 š 1.2) º10-3T; ΔfG (CuSc) = - (35.5 ± 1.3) + (13.5 ±1.6) º10-3T.
11
Content available remote The oxidation of palladium
EN
Thermodynamic properties of palladium oxide, PdO, were determined by means of ernf techniąue, using solid electrolyte galvanic cells: Pt, Pd, PdO|Zr02 + Y203|air, Pt with air reference electrode. The main experimental problem was to obtain both palladium and palladium oxide, as well in the form of powders, which was attained by complicated chemical procedurę. Gibbs energy of oxidation reaction was derived from emf values measured within temperaturę rangę: 843 - 1100 K, and standard thermodynamic functions were then calculated at room temperaturę, using the most recent Cp data. Comparison of ąuantities obtained in this study with other recent experimental values from literaturę and data from thermochemical compilations displays very good agreement.
PL
Własności termodynamiczne tlenku palladu wyznaczono metodą pomiaru siły elektromotorycznej odpowiednich ogniw galwanicznym ze stałym elektrolitem: Pt, Pd, PdO|Zr02 + Y203|air, Pt z powietrzną elektrodą odniesienia. Poważnym problemem było uzyskanie metalicznego palladu jak i jego tlenku w postaci proszku, co osiągnięto z pomocą skomplikowanej procedury chemicznej. Energię swobodną reakcji utleniania palladu wyznaczono ze zmierzonych sił elektromotorycznych w przedziale temperatur: 843 - 1100 K. Wartości standardowych funkcji termodynamicznych w temperaturze pokojowej obliczono przy pomocy najnowszych danych Cp. Porównanie wyników niniejszej pracy z rezultatami najnowszych badań innych autorów a także z wartościami z kompilacji danych termochemicznych wskazuje na bardzo dobrą zgodność.
EN
This paper proposes an analytical method for static thrust and normal force calculation in a slotless-type permanent magnet linear synchronous motor (PMLSM). In this paper, the comparison between analytical and numerical (finite element method (FEM)) solution of magnetic field, static thrust, normal force, flux linkages and electromotive force (EMF) in PMLSM is presented. Both, analytical and FEM solutions are obtained by 2D analysis via magnetic vector potential. Static thrust and normal force are calculated using Maxwell’s stress tensor method, while the Faraday law is applied to the calculation of the induced voltage (EMF).
PL
Artykuł przedstawia analityczna metodę obliczania statycznego ciągu i siły normalnej w bezszczelinowym silniku synchronicznym o magnesach trwałych. Porównano wyniki analizy z obliczeniami numerycznymi (metoda elementu skończonego). Parametry analizowano w przestrzeni dwuwymiarowej (dwuwymiarowy potencjał wektorowy). Ciąg statyczny i siłę normalną liczono wykorzystując metodę tensora naprężeń, podczas gdy prawo Faradaya wykorzystywano do obliczania indukowanego napięcia.
EN
The equilibrium EMF's were measured for the Al-Ti solid alloys in the region of (alpha)Ti phase by means of the concentration cells. Experiments were conducted at the temperatures 923K, 1014K, 1041K and 1061: and in the concentration range from XAl=0.0222 to 0.1237. Next, the temperature-concentration dependence of excess Gibbs energy of Al was worked out (Redlich-Kister relation) and used to calculate the partial and integral thermodynamic functions (excess Gibbs energy, enthalpy of solutions, excess entropy and activity of aluminium and titanium, integral enthalpy of mixing and excess entropy).
PL
W pracy prezentowane sa pomiary sił elektromotorycznych (SEM) ogniw stężeniowych dla stałych stopów w obszarze występowania fazy (alfa)Ti. Badania wykonano dla temperatur 923K, 1014K, 1041K, 1061K oraz w zakresie stężeń od 0.0222-0.1237 ułamka molowego Al. Wyliczone z pomiarów SEM nadmiarowe energie swobodne aluminium opracowano temperaturowo-stężeniową zależnością Redlicha-Kistera, którą następnie wykorzystano do obliczenia cząstkowej nadmiarowej - energii swobodnej i entropii, entalpii rozpuszczania aluminium i tytanu oraz entalpii mieszania i nadmiarowej entropii mola roztworu. Uzyskane wyniki porównano z wcześniejszymi nielicznymi danymi dostępnymi w literaturze.
14
Content available remote Possibility of using hydriding metallic glasses as a fuel cells.
EN
On the ground of research of other authors who noticed increase in mass of metallic glass after hydriding, and further increase after hydriding has been completed, a hypotheses was put forward that in metallic glasses hydrogen is present in the form of ions, but this opinion is controversial [1, 2]. The phenomenon might be useful for construction of hydrogen electrode in fuel cells. Simultanously in this work the idea of metal hydrogenation was presented. It is bared on placing metals in glow discharge. The conception was tested for metallic glasses based on iron. Results of investigation of electromotive force of fuel cells with electrodes made of the same metallic glass, hydrided and inhydrided, immersed in acid and basic electrolyte, are presented in the work.
PL
Bazując na badaniach innych autorów, którzy zauważyli przyrost masy szkła metalicznego po nawodorowaniu i dalsze zwiększenie tego przyrostu po zakończeniu wodorowania, wysunięto hipotezę, że wodór w szkle metalicznym występuje w postaci jonów (hipoteza ta jest jednak kontrowersyjną). Rokowałoby to nadzieję na wykorzystanie tego zjawiska do budowy elektrody wodorowej ogniw paliwowych. Przedstawiono pomysł wodorowania metali polegający między innymi na umieszczeniu ich w wyładowaniu jarzeniowym. Sprawdzono tę koncepcję dla szkieł metalicznych na bazie żelaza. W pracy przedstawiono wyniki badań siły elektromotorycznej ogniw z elektrodami z tego samego szkła metalicznego nawodorowanego i nienawodorowanego, umieszczonymi w elektrolicie zasadowym i kwaśnym.
EN
The performance of zirconia-based electrochemical sensor for CO2 monitoring is described. The basic components of the sensor include yttria-doped cubic zirconia as a solid electrolyte and a mixture of carbonates as a CO(2) sensing material. In the range of 12-18 ppm of CO(2) the sensor's response time at 773 K is about 90 s. The sensor exhibits stable performance characteristics within 3-4 months. It is shown that sensor performance is determined by the formation of an ionic bridge that is formed during a special activation procedure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.