Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cultivation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The date palm Phoenix dactylifera L., due to deep and strong rooting, uses deep groundwater and can survive in oases in desert areas with low humidity and rainfall, even for over 100 years. It begins to bear fruit on average at the age of 5, and gives maximum yield only after 30-40 years. The date fruit is a berry consisting of skin, pulp, inner layer and seeds. There are over 600 varieties of dates around the world that differ in shape, size and properties of the fruit pulp. In addition, dates vary in color, shape and texture, depending on the ripening phase in which they are harvested: Hababouk, Kimri, Khalal, Rutab and Tamar. Appearance also depends on the type of crop and climatic conditions. In the immature state, the dates are green. However, during the ripening process, depending on the variety, they change color from yellow to red or brown. Dates also differ in water and sugar content, depending on the ripening phase. The sugar content in the early stages of ripening is about 20% of dry matter, and in ripe fruit reaches 72-88%. In terms of humidity and texture, dates are divided into fresh and soft, semi-dry and dry. About 90% of date palms are grown in the Middle East and North Africa. The main date producers are: Egypt, Saudi Arabia, Iran, Algeria, Iraq, Pakistan, Sudan, Oman United Arab Emirates and Tunisia.
PL
Palma daktylowa Phoenix dactylifera L., dzięki głębokiemu i silnemu ukorzenieniu, korzysta z głębokich wód gruntowych i może przetrwać w oazach na terenach pustynnych o niskiej wilgotności i opadach, nawet ponad 100 lat. Zaczyna owocować średnio w wieku 5 lat, a maksymalny plon daje dopiero po 30-40 latach. Owocem daktylowca jest jagoda, składająca się ze skóry, miąższu, warstwy wewnętrznej i pestki. Na całym świecie jest ponad 600 odmian daktyli różniących się kształtem, wielkością i właściwościami miąższu owocu. Ponadto daktyle różnią się barwą, kształtem i teksturą, w zależności od fazy dojrzewania w której są zbierane: Hababouk, Kimri, Khalal, Rutab i Tamar. Wygląd zależy również od rodzaju uprawy i warunków klimatycznych. W stanie niedojrzałym daktyle są zielone. Natomiast podczas procesu dojrzewania, w zależności od odmiany, zmieniają barwę od żółtej po czerwoną lub brązową. Daktyle różnią się także zawartością wody oraz cukru, w zależności od fazy dojrzewania. Zawartość cukru we wczesnych stadiach dojrzewania wynosi około 20% suchej masy, a w dojrzałych owocach osiąga 72-88%. Pod względem wilgotności i tekstury daktyle dzielą się na świeże i miękkie, półtwarde i twarde, wysuszone. Około 90% palm daktylowych jest uprawianych w regionie Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Głównymi producentami daktyli są: Egipt, Arabia Saudyjska, Iran, Algieria, Irak, Pakistan, Sudan, Oman Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tunezja.
EN
A one-factor field experiment was carried out in 2016–2019 at the Experimental Station in Lipnik near Stargard. The aim of the study was the cultivation of Virginia fanpetals in two systems of sowing and planting, determining the impact of the cultivation system on the yield quantity, calorific value, moisture, content and dynamics of the macronutrient uptake by Virginia fanpetals, calculation of the relationship between the yield and NPK intake, calorific value and yield as well as the analytical moisture content. Studies have shown that the method of establishing the plantation (sowing, planting) did not have any significant impact on the calorific value of Sida. A statistical analysis indicated that the method of establishing the plantation (sowing, planting) did not have a significant impact on the formation of the nitrogen, phosphorus and potassium contents in the biomass, while it was significant for magnesium and sulfur. More macroelements was contained in the Virginia fanpetals biomass from sowing compared to planting. The total uptake of macronutrients by the Virginia fanpetals biomass was higher in the planting cultivation system. In the system of planting cultivation, in the first year of plantation operation, higher dynamics of the N, P, K, Mg and S uptake by the Virginia fanpetals biomass compared to the sowing system was found. A correlation analysis showed very high degree of correlation between the size of Virginia fanpetals biomass yield as well as the nitrogen and phosphorus uptake.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
5
Content available remote Development of plant cultivation using precision agriculture
EN
Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work.
PL
Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw włącznie z roślinami paszowymi, a także dzięki rolnictwu precyzyjnemu nie tylko uzyskuje się bardzo wysokie i dobrej jakości plony, ale także wpływa się na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów produkcji. Uzyskanie danych za pomocą metod teledetekcyjnych jest zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności gleby i roślin, która pochodzi z jednostek monitorujących wykonujących rejestrację zmian w czasie, co ma znaczenie z punktu widzenia stosowania rolnictwa precyzyjnego. Poza tym może zracjonalizować proces zarządzania płatnościami w systemie komputerowym IACS, przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego na większą skalę poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiary upraw polowych, monitorowanie ilości zwierząt w gospodarstwie i monitorowanie pracy maszyn rolniczych.
EN
The study presents the results of field trials, whose aim was to assess the impact of sowing and fertilization method on the dynamics of dry matter accumulation in the initial period of growth by two different maize hybrid types. The method of soil cultivation significantly conditioned the growth dynamics of maize plants in the initial vegetation period. In the direct sowing system, the "stay-green" cultivar, with simultaneous phosphorus fertilizer application, may reduce the effects of direct sowing in the BBCH 15/16 stage, but will not eliminate them.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena wpływu sposobu siewu i nawożenia na dynamikę gromadzenia suchej masy w początkowym okresie wzrostu przez dwa różne typy mieszańcowe kukurydzy. Sposób uprawy roli istotnie kształtował dynamikę wzrostu roślin kukurydzy w początkowym okresie wegetacji. W systemie siewu bezpośredniego odmiana typu „stay-green” z jednoczesną aplikacją nawozu fosforowego może zmniejszyć skutki siewu bezpośredniego w stadium BBCH 15/16, ale ich nie wyeliminują.
EN
Herbal plants and spices, due to their aromatic and medicinal properties, are widely used in pharmacy, cooking, cosmetology and agriculture. The increase in the number of willow plantations for energy crops has enhanced the interest of the salicylic glycosides contained in the willow bark which shows multidirectional pharmacological activity. The small-scale production of herbs and spices requires the application of agricultural machines and horticultural implements adjusted to the area cultivated. In this paper, the comprehensive characteristics of the medicinal properties of willow are presented. Newly developed machines used for the mechanisation of the establishment and cultivation of herbs and spices are also described. The machines presented are a part of the technology developed at the Rzeszow University of Technology which can also be used for the mechanisation of biomass production. In order to improve the physicochemical properties of the soil and increase the amount and quality of yield, natural organic fertilisers can be used. Therefore, the paper presents the correct method of storing manure and a device for the application of solid and liquid fertilizers to the soil as well as a device for monitoring the state of the soil-water environment.
PL
W ostatnich latach bardzo ważną rolę w branży paliwowej odgrywają biopaliwa. Stawiane są im jednak odrębne wymagania. Poza kwestiami jakościowymi niezbędne jest wykazanie, że dane biopaliwo jest w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych na minimalnym zadanym poziomie. Sama produkcja biokomponentu także generuje pewną ilość emisji GHG. Oblicza się ją już od momentu pozyskiwania surowców. W niniejszej pracy przeanalizowano etap uprawy rzepaku i zbadano, jak na generowaną tam emisję GHG oddziałują poszczególne czynności i procesy agrotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń określono, że największy wpływ na generowaną podczas upraw emisję mają nawozy azotowe oraz występująca emisja podtlenku azotu zwana „emisją polową”.
EN
In recent years, biofuels have been playing a very important role in the fuel industry. Apart from their quality, it is necessary to prove that the biofuel is able to reduce greenhouse gas emissions at the minimal preset level. Production of the biofuels also generate GHG emissions. It is calculated from the moment of cultivation of the raw materials. In this paper, the stage of rapeseed cultivation was analyzed. The impact of various activities and agronomic operations on the total emissions from the cultivation was studied. On the basis of the calculations, it was determined that the greatest impact on the emissions from the cultivation stage, are as a result of nitrogenous fertilizers and nitrous oxide emissions called “field emission”.
EN
The objective of the paper was assessment of the selected qualities of carrot from retailer's shops, organic and traditional food shops in Krakow. The following quality parameters of the fruit pulp were investigated: content of extract, sugars, polyphenols, nitrite, flavonoids, beta-carotene, colour, and antioxidant activity. The investigation shows that the content of nitrogen (V) in the samples of carrot from traditional cultivations was higher than in case of carrot from organic crops, and in case of a sample from traditional cultivation it exceeds the admissible norms. However, the research which was carried out provides no justification for the statement that the content of nitrate (III) depends on the production system of carrot. The research on the content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity of juice proved the increased antioxidant ability of carrot that was traditionally cultivated with reference to carrot cultivated organically. However, the differences were not statistically confirmed. Betacarotene content in all samples was comparable regardless the cultivation system. Content of extracts, total carbohydrates and sucrose was significantly higher for carrot from traditional crops than for ecocarrot.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech jakościowych marchwi pochodzącej ze sklepów, z żywnością ekologiczną i konwencjonalną, na terenie miasta Krakowa. W przeprowadzonym doświadczeniu oceniano następujące parametry jakościowe soku przecierowego: zawartość ekstraktu, cukrów, polifenoli, azotynów i azotanów, flawonoidów, β-karotenu oraz oceniano barwę i aktywność przeciwutleniającą. Z przeprowadzonych badań wynika, że zawartość azotanów (V) w próbkach marchwi z upraw konwencjonalnych była wyższa niż w marchwi z upraw ekologicznych, a w jednej z próbek z upraw konwencjonalnych przekracza dopuszczalne normy. Jednak przeprowadzone badania nie dają podstaw do twierdzenia, że zawartość azotanów (III) uzależniona jest od systemu produkcji marchwi. Badanie zawartości polifenoli, flawonoidów oraz aktywności przeciwutleniającej soków wykazały zwiększoną zdolność antyoksydacyjną marchwi z uprawy konwencjonalnej w odniesieniu do marchwi uprawianej systemem ekologicznym, jednak różnice te nie zostały potwierdzone statystycznie. Zawartość β-karotenu we wszystkich próbkach była porównywalna niezależnie od systemu upraw. Zawartość ekstraktu, węglowodanów ogółem oraz sacharozy była istotnie większa dla marchwi z upraw konwencjonalnych niż dla eko marchwi.
10
Content available remote Wpływ odpadów mineralnych na mobilność miedzi w osadach flotacyjnych
PL
Badano wpływ dodatku odpadów mineralnych do osadów flotacyjnych na mobilność miedzi oraz możliwość przemieszczania się tego pierwiastka do części nadziemnych uprawianych roślin. Doświadczenia prowadzono w nieczynnym zbiorniku osadów flotacyjnych „Wartowice 3” zlokalizowanym na Dolnym Śląsku. Na wyznaczonych tam poletkach osad flotacyjny mieszano z odpadami mineralnymi pochodzącymi z działalności wydobywczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika. Odpad stanowił piasek, skała płonna, fosfogips oraz nadkład z eksploatacji kamieniołomu. Do osadu dodawano także preparat wapniowo-magnezowy (PRP). Wpływ odpadów na mobilność miedzi oceniano na podstawie zawartości tego pierwiastka w kilku gatunkach roślin oraz w podłożach, na których były uprawiane. Wykazano, że wprowadzenie do osadów flotacyjnych odpadów mineralnych powodowało obniżenie zawartości miedzi przyswajalnej przez rośliny oraz ograniczało jej pobieranie przez wszystkie gatunki roślin. Zawartość miedzi w roślinach zależała od okresu wegetacji i nie przekraczała 25 mg/kg s.m.
EN
Three selected plant species and their mixts. were grown up in the region of Lower Silesia on substrates doped with sand, waste rock, phosphogypsum, and overburden from the operation of the quarry. In plants harvested 2–3 times a year, the Cu content was variable depending on the species and the grooving period but it was below 25 mg/kg dry mass.
PL
Celem prac badawczych było określenie możliwości zastosowania ścieków mleczarskich oczyszczanych w zintegrowanym układzie osadu czynnego i systemu hydrofitowego w procesie namnażania biomasy mikroglonów Platymonas subcordiformis. Prace badawcze nad produkcją biomasy mikroglonów przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem fotobioreaktorów kolumnowych. Kryterium podziału doświadczeń na warianty była ilość ścieków stosowanych do sporządzenia medium hodowlanego. Wykazano, iż testowane ścieki mogą zostać wykorzystane w procesie intensywnej hodowli biomasy mikroglonów z gatunku Platymonas subcordiformis. Najwyższe efekty technologiczne związane z przyrostem biomasy glonów uzyskano w próbie kontrolnej gdzie koncentracja komórek glonów na zakończenie procesu namnażania wyniosła prawie 3500 mgs.m.o./dm3. W wariantach z zastosowaniem ścieków jako komponentu medium hodowlanego uzyskano przyrost mikroglonów powyżej 2000 mgs.m.o./dm3.
EN
The aim of the research was to determine the possibility of treated dairy wastewater using in the process of microalgae Platymonas subcordiformis biomass production. Researches were conducted in the laboratory scale with vertical photobioreactors using. Experiment was divided on the three variants based on the amount of wastewater introduced to culture medium. The researches proved the tested wastewater can be used in the intensive culture biomass of microalgae Platymonas subcordiformis. The highest technological effects associated with the increase in algal biomass obtained in the control sample where the concentration of algae cells at the end of the expansion process was nearly 3500 mgs.m.o./dm3. In embodiments using waste water as a component of the culture medium obtained microalgae increase over 2000 mgs.m.o./dm3.
EN
Cultivation and development of land degraded by brown coal mines are the responsibilities of each mine in the light of the Act of 9 June 2011 Geological and Mining Law. Brown Coal Mine’s leads many directions of land reclamation, with forest being the dominant one.
PL
W pracy przeprowadzono analizę LCA (ang. Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia) procesu produkcji buraka cukrowego. Zakres pracy obejmował wszystkie etapy – od przygotowania pola pod siew aż po zbiór. Analiza obejmowała również produkcję nawozów naturalnych oraz ich przechowywanie, których udział wyniósł ok. 30% całkowitych skumulowanych emisji wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Skumulowane emisje z produkcji nawozów mineralnych, pestycydów oraz nasion wyniosły ok. 26%, udział emisji z produkcji paliwa i jego zastosowania w uprawie – ok. 23%, emisje z nawozów aplikowanych do gleby (naturalnych i mineralnych razem) – ok. 21%, a wskaźnik emisji z uprawy – 96,6 (kg CO2 eq)·(t buraka)-1. Łączna suma asymilowanego CO2 dla korzeni i liści buraka cukrowego wyniosła 45 563 kg·ha–1, wskaźnik asymilowanego CO2 – 0,79 (t CO2)·(t buraka)-1.
EN
This paper is an LCA (Life Cycle Assessment) analysis of the sugar beet production process. The scope of work covered all cultivation phases – from field preparations for sowing, up to the harvest. The analysis also covered the production and storage of organic fertilizers, their share amounted to approx. 30% of the total cumulative emissions expressed in CO2 equivalent. Cumulative emissions from the production of mineral fertilizers, pesticides and seeds amounted to approx. 26%. The share of emissions from fuel production and its usage in cultivation stood at approx. 23%, emissions from fertilizers applied to the soil (organic and mineral altogether) stood at approx. 21% and the emission factor from cultivation was 96.6 (kg CO2eq)·(t beet)-1. The total amount of CO2 assimilated by the roots and leaves of sugar beet was 45 563 kg·ha–1 and the CO2 assimilation index – 0.79 (kg CO2)·(t beet)-1.
EN
The objective of the study was to analyse actual possibilities of monitoring and controling different field work such as cultivation, fertilization, harvesting with the use of remote sensing techniques. Moreover, the analysis covered utilization of different type of machinery using remote sensing systems, searching for and collection of data on soil structure in certain agricultural areas and adjusting conditions for development of digital maps. Obtaining data by the use of remote sensing methods is integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from registered units which provide recorded changes of different parameters, having importance from the point of view application in precision agriculture. Precision agriculture guarantees not only obtaining very high and good quality yields but also limits pollution of the natural environment and reduction of production costs. Bands which cover these features can measure iron and other soil components. Thermal bands are used for determination of the stage of plants growth and also for prediction of expected yield. Some plants which are warm and the others which are cool show up difference in thermal bands. Development of precise agriculture contributes to the management of the system by controlling farm machinery during field work, monitoring biomass and crop yields, taking soil samples, dosing mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring animals, generation of field parcels identification, monitoring farm machinery work. Satellite systems enable obtaining information on the soil structure and different types of crops with feed plants as well.
PL
Celem opracowania była analiza aktualnych możliwości monitorowania oraz sterowania pracą maszyn podczas uprawy, nawożenia i zbioru przy wykorzystaniu teledetekcji. Poza tym istotnym jest również badanie i zbiór danych dotyczących struktury gleby na danym obszarze dla przygotowania map cyfrowych do ogólnego wykorzystania. Ważnym jest też odpowiedni dobór sprzętu rolniczego w zależności od polowych warunków uprawy, nawożenia i zbioru. Dane uzyskane przy wykorzystaniu metod teledetekcyjnych są zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności warunków glebowych oraz wymaganiami roślin uprawnych i mogą służyć pomocą w planowaniu działań w rolnictwie precyzyjnym w zakresie uprawy, nawożenia i zbioru roślin. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje pozytywny wpływ na ochronę środowiska, wzrost plonów oraz obniżenie kosztów produkcji rolnej. Wykorzystanie systemu teledetekcji umożliwia sterowanie procesem pracy maszyn rolniczych, takie jak: regulowanie dawką nawożenia pól w zależności od jakości gleb, monitorowanie wydajności roślin uprawnych, monitorowanie stanu technicznego maszyn, monitorowanie stada zwierząt hodowlanych. Systemy satelitarne dzięki programom komputerowym umożliwiają opracowanie map z aktualną strukturą gleb na danym terenie i przewidywaniem odpowiednich upraw do zastosowania, aby uzyskać wysokie plony przy niskich kosztach produkcji rolnej. Zastosowanie analizy spektrum fal odbitych od roślin uprawnych umożliwia określenie fazy dojrzałości, wielkości plonu oraz uszkodzeń roślin spowodowanych warunkami atmosferycznymi lub działaniem owadów lub dzikich zwierząt. Dotyczy to także odbicia fal elektromagnetycznych od powierzchni gleby uprawnej o różnej klasie i różnym składzie fizyko-mechanicznym.
EN
Results of tests on working resistance of cultivation units and cultivation and sowing units used in various systems of soil cultivation. The objective of the paper was to determine the impact of speed of cultivation units and cultivation and sowing units on working resistance including diversity of previous cultivation systems. Properties of soil on the analysed fields, where different cultivation system was used, was characterised with the use of physical and mechanical properties of soil such as: moisture, compactness and maximum shear stress. Working resistance was determined for: a stiff tine cultivator, a disc harrow and a cultivation and sowing unit used in the direct sowing technology. Working depth was determined for all units as equal to 0.05 m. Measurements of working resistance were carried out with the use of two tractors connected with a haul, where strain gauge force transducer was mounted. Significant impact of the used unit and working speed was determined, whereas no impact of the previous soil cultivation system on the measured working resistance was reported.
PL
Przedstawiono wyniki badań oporów roboczych agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych stosowanych w zróżnicowanych systemach uprawy gleby. Celem badań było wyznaczenie wpływu prędkości agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych na opory robocze z uwzględnieniem zróżnicowania systemów upraw poprzedzających. Właściwości gleby na analizowanych poletkach, na których stosowano odmienny system uprawy scharakteryzowano za pomocą wybranych właściwości fizyczno-mechanicznych gleby takich jak: wilgotność, zwięzłość oraz maksymalne naprężenia ścinające. Wyznaczono opory robocze dla: kultywatora o zębach sztywnych, brony talerzowej oraz agregatu uprawowo-siewnego stosowanego w technologii siewu bezpośredniego. Głębokość roboczą ustalono dla wszystkich agregatów równą 0,05 m. Pomiary oporów roboczych wykonano przy pomocy dwóch ciągników połączonych holem, w którym zamontowano tensometryczny przetwornik siły. Stwierdzono istotny wpływ zastosowanego agregatu i prędkości roboczej, nie stwierdzono natomiast wpływu poprzedzającego systemu uprawy gleby na zmierzony opór roboczy.
PL
Arborystyka (łac. arbon – drzewo) to słowo, które nie wszyscy kojarzą z dyscypliną naukową zajmującą się uprawą, pielęgnacją, badaniem oraz leczeniem drzew, krzewów, pnączy i innych wieloletnich roślin drzewiastych. W jej ramach są podejmowane działania zmierzające do utrzymania drzew i krzewów w krajobrazie kulturowym w ogrodach, parkach i na innych terenach zieleni.
PL
Celem pracy była ocena sezonowanej biomasy wierzbowej na otwartej przestrzeni przez 4-6 miesięcy w aspekcie jej wilgotności, ciepła spalania i wartości opałowej, pozyskanej z doświadczenia polowego z uprawą dziewięciu klonów wierzby wiciowej, gdzie stosowano zróżnicowane nawożenie kompostem z osadów komunalnych i nawożenie mineralne w latach 2008-2010. Zastosowano nawożenie: (a) obiekty bez nawożenia, (b) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s.m.), (c) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem w ilości 90 kg·ha-1 N oraz (d) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem w ilości 180 kg·ha-1 N. Podblokami I rzędu były cztery kombinacje nawozowe, a II rzędu – dziewięć klonów wierzby wiciowej uprawianych przy wysadzeniu 32100 zrzezów na hektarze. W doświadczeniu uczestniczyły klony wierzby: 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1018 i 1033. Poletko do zbioru miało powierzchnię 11,5 m2, zastosowano trzy powtórzenia. Biomasa zbierana w terminie późnowiosennym miała przeciętną wilgotność 29,0% z wahaniami w latach 13,4%–50,3%, a w terminie letnim 26,5% z wahaniami w latach 22,2%–33,5%. Największy wpływ na wilgotność i wartość opałową sezonowanej biomasy miały zmiany pogody w latach sezonowania wierzby i współdziałanie lat z terminami poboru prób, a przy cieple spalania – lata odrastania pędów, klony i interakcje klonów z kombinacjami nawożenia oraz klonów z kombinacjami nawożenia i latami. Wpływ kombinacji nawożenia na zawartość wody w sezonowanej biomasie, jej ciepło spalania i wartość opałową był istotny, ale wyjaśniał tylko małą cześć zmienności. Wartość opałowa biomasy pobrana do analiz w terminie późnowiosennym wyniosła przeciętnie 12300 kJ·kg s.m. z wahaniami w latach 7867–15521 kJ·kg s.m., a w terminie letnim – 12801 kJ·kg s.m. z wahaniami w latach 11311–13728 kJ·kg s.m.
EN
The aim of the study was assessment of willow biomass seasoned in the open air for 4-6 months in terms of its water content, net and gross calorific value. Biomass was obtained from field experiment with cultivation of nine clones of willow and various fertilization with compost from municipal sewage sludge and mineral fertilization in the years 2008-2010. Following fertilization combinations were used: (a) objects without fertilization, (b) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 of dm), (c) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 dm) and nitrogen 90 kg·ha-1 of N, and (d) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 of dm) and nitrogen 180 kg·ha-1 of N. Sub-blocks of I level were four fertilizer combinations and level II – nine clones of willow cultivated at planting of 32,100 cuttings per hectare. In the experiment following willow clones were used: 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1018 and 1033. Harvesting plot had an area of 11.5 m2, three repetitions were applied. Biomass harvested in the late spring term had an average water content of 29.0% changing from 13.4% to 50.3 % within the years and in the summer term 26.5%, changing from 22.2% to 33.5% within years. The biggest influence on water content and gross calorific value of the seasoned biomass had weather course during years of willow seasoning and interaction of years with dates of sampling, and for the gross calorific value – the years of shoots regrowth, clones and interaction of clones with combinations of fertilization and clones with combinations of fertilization and years. The influence of fertilization combination on water content in seasoned biomass, its gross and net calorific value was significant, but explained only a small part of the variation. Net calorific value of biomass collected for analysis within late spring term was on average 12,300 kJ·kg of dm changing from 7,867 to 15,521 kJ·kg of dm within years, and in the summer term 12,801 kJ·kg of dm changing from 11,311 to 13,728 kJ·kg of dm.
18
Content available remote Rośliny energetyczne jako kreatorzy krajobrazu
PL
W warunkach klimatycznych Polski istnieje realna szansa włączenia do systemu energetycznego różnych gatunków roślin, które obecnie mają niewielkie znaczenie w kreowaniu krajobrazu. Wzrost powierzchni ich upraw może być przyczyną zmiany wizerunku obszarów wiejskich. Dlatego też w pracy dokonano analizy znaczenia plantacji energetycznych jako wartości dodanej wykorzystywanej w architekturze krajobrazu i turystyce. Rośliny energetyczne przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności krajobrazowej poprzez bezpośrednie zaspokojenie potrzeb człowieka w zakresie piękna estetyki i harmonii, bowiem wnoszą w przestrzeń pozytywny akcent kolorystyczny. Rośliny tj. rzepak ozimy, topinambur, róża bezkolcowa dzięki jednolitej strukturze kompozycji tworzą duże płaty kolorystyczne, które dają niezamierzony efekt przekazu artystycznego. Ponadto uprawa roślin energetycznych na dużych powierzchniach umożliwia wykorzystanie ich w turystyce poprzez tworzenie różnego typu labiryntów. Za atrakcyjne uważane się przede wszystkim labirynty wykonane z roślin jednorocznych: kukurydza zwyczajna, konopie siewne, bowiem corocznie umożliwiają one tworzenie nowych schematów ścieżek. Niektóre gatunki, jak rdest Sachalińskiego mogą przyczynić się do trwałego zaburzenia składu florystycznych zbiorowisk łąkowych i pól uprawnych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku introdukcji barszczu Sosnowskiego na terenie Bieszczad. Wpływ na wizerunek przestrzeni mogą mieć nie tylko rośliny energetyczne uprawiane wielkopowierzchniowo, ale również gatunki o mniejszym znaczeniu ekonomicznym, często wykorzystywane do tworzenia ogrodów tematycznych.
EN
In Polish climatic conditions, there is a real chance of inclusion in to the energy system of different species of plants, which currently have little importance in creating the landscape. Increase in the area of crop may be the cause of changing the image of rural areas. Therefore, the study analyzes the importance of energy plantations as an added value used in landscape architecture and tourism. Energy crops will increase the attractiveness of the landscape through the direct satisfaction of human needs in the field of aesthetic beauty and harmony, as in space make a positive accent color. Plants such as Brassica napus, Helianthus tuberosus, Rosa multiflora through the uniform structure of the composition form large patches of color that give the unintended effect of artistic communication. In addition, the cultivation of energy crops on large areas allows to use them in tourism through the creation of various types of mazes. Considered to be attractive primarily mazes made from annual plants: Zea mays, Cannabis sativahemp, because every year they enable the creation of new patterns of tracks. Some species, such as the Reynoutria sachalinensis can contribute to sustainable disorders floristic composition of meadow and arable land , as it did in the case of introduction of Heracleum sosnowskyi in the Bieszczady mountains. The impact on the image of the space may have not only grown energy crops large areas, but also species of lesser economic importance, is often used to create thematic gardens.
PL
Jednym z podstawowych surowców energetycznych w Polsce jest węgiel brunatny. Wydobycie węgla odbywa się metodą odkrywkową. Powoduje to ogromne negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Po wydobyciu węgla pozostaje martwe wyrobisko, które w miarę posuwania się odkrywki za złożem wydobywanego węgla, zasypywane jest materiałem z nakładu. Powierzchnia po odkrywce zostaje wyrównana, lecz powstała w ten sposób wierzchnia warstwa terenu cechuje się znikomą zawartością próchnicy. Do rekultywacji obszarów poodkrywkowych można wykorzystać konopie włókniste, których uprawa, a następnie przyorywanie, przyspiesza procesy glebotwórcze. W 2012 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wspólnie ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim, rozpoczął realizację projektu pt. „Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach mechanizmu Life+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
EN
One of the main energy sources in Poland is lignite. Lignite is excavated by strip mining method. Unfortunately this method caused huge negative transformations in natural environment. When lignite seam is exhausted, a dead excavations site is left which is next filled with the material initially taken away when accessing the lignite seam – an overburden. In the result, the surface is levelled but the top layer is not normally formed soil, as it contains only trace amounts of humus. Remediation of such land can be done by cultivation of industrial hemp and ploughing the hemp plant matter down which leads to remediation of degraded land. In 2012, the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, in cooperation with Farmers’ Cooperative in Kazimierz Biskupi initiated a project „Reclamation of Degraded Land in the Region of Lignite Mine in Konin by Cultivation of Industrial Hemp”. The Project is subsidized by the European Commission and the National Fund for Environmental Protection and Water Management. The objective of the Project is reclamation of land by cultivation of two crops in a crop rotation – hemp and alfalfa. At the end of vegetation period plants are ploughed down to supply organic matter and accelerate the formation of soil humus layer.
PL
Arborystyka to profesja stosunkowo mało znana, co wynika z pewnego rodzaju elitarności tego zawodu. Arborysta zajmuje się kompleksową ochroną i pielęgnacją drzew (sadzenie, uprawa, diagnozowanie i zarządzanie drzewostanami), a zapotrzebowanie na tego typu usługi nie jest zbyt duże.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.