Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PA6
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Plastic plain bearings are deformed during assembly. According to one of the leading manufacturers of plastic sliding elements, the bushing’s internal diameter may be reduced by up to 2.5%. Moreover, plastic sliding elements are increasingly used in harsh conditions (e.g., under high pressure). However, there are no papers that describe the influence of deformation under compression on the tribological properties of plastics. Specimens made of PTFE, PA6, and PE-HD were deformed while conducting the current research, and this deformation was maintained during cooperation with steel. The results of microhardness, wear, and the coefficient of friction tests were compared to data gathered during tests of non-deformed specimens. During deformation under compression (e ≈ 6%), microhardness lowered by up to 30% (PTFE). A significant reduction of hardness (by up to 15%) was observed when strain was only 2%, and up to this value of strain, there is mainly elastic deformation in the polymer. Changes of the coefficient of friction values were insignificant. In terms of PTFE and PE-HD, during deformation under compression up to e ≈ 6% , the block scar volumes were 20% and 40% larger, respectively, than the non-deformed form of specimens. In terms of PA6, the change in block scar volume was insignificant. It may seem that tension and compression ought to cause totally different effects. However, the comparison of the current results and the results described in the previous paper exposes that these two different processes led to the same effects – reducing hardness and increasing wear. Deformation of plastic sliding components as an effect of assembly appears to be minor; however, it affects polymer microhardness and wear resistance.
PL
Polimerowe elementy ślizgowe podczas montażu w urządzeniu ulegają odkształceniu. Jeden z czołowych producentów elementów ślizgowych z tworzyw sztucznych podaje, że po montażu średnica wewnętrzna tulei może zmniejszyć się aż do 2,5%. Ponadto tego typu elementy są stosowane w coraz bardziej wymagającym otoczeniu (np. przy znacznym ciśnieniu), a w literaturze nie można znaleźć informacji na temat wpływu ściskania na właściwości tribologiczne. W opisanych badaniach utrzymywano w ściśnięciu próbki wykonane z PTFE, PA6 i PE-HD i w takim stanie poddano je współpracy ze stalą. Wyniki dotyczące współczynnika tarcia, zużywania i mikrotwardości porównywano z wartościami uzyskanymi dla nieodkształconych materiałów. Po ściśnięciu materiałów do e ≈ 6% mikrotwardość zmniejszyła się nawet o 30% (w przypadku PTFE). Znaczące zmiany mikrotwardości (do 15% różnicy) pojawiły się już przy odkształceniu do 2%, czyli w zakresie, gdzie dominują w polimerze odkształcenia odwracalne (sprężyste). Nie zaobserwowano znaczących zmian współczynnika tarcia. Dla PTFE i PE-HD po odkształceniu do e ≈ 6% objętość usuwanego podczas współpracy materiału zwiększyła się odpowiednio o 20% i 40%. W przypadku PA6 nie odnotowano znaczących zmian. Wydawać by się mogło, że ściskanie i rozciąganie powinny powodować przeciwstawne skutki. Porównując jednak uzyskane wyniki do tych z poprzednich badań, okazuje się, że prowadzą one do tego samego – zmniejszenia twardości i zwiększenia zużywania. Pomimo że odkształcenia wprowadzane do polimeru podczas montażu tudzież pracy elementu ślizgowego wydają się niewielkie, to mają one wpływ na twardość materiału i odporność na zużywanie.
EN
The paper describes the effects of gamma radiation doses on the tribological and mechanical properties of selected thermoplastic polymers: PEEK, PEI, PET, and PA6. Samples of those polymers were irradiated with gamma rays of energy 1, 1.2, 3, 4, 5 MeV and with the intensity of the radiation beam 4, 7, 10, 30, 40 μA. With an increasing dose of radiation, properties such as microhardness, the friction coefficient of polymers, and the wear rate are changed. The chemical structure of the irradiated polymer may be changed by crosslinking but also by chain scission. The modified polymers may be used in medical science, electronics, and space technology. In this article, we report the results of steel C45 – thermoplastics (PEEK, PEI, PET, and PA6) friction couple during the slip motion. The analysis is focused on the friction coefficient, wear rate, and microhardness. Kinematic parameters of the experiment in slide movement were constant and defined by the following values: contact pressure p = 1MPa and sliding velocity v = 1m/s. The authors observed that, as gamma radiation dose increased, the microhardness and friction coefficient increased and their wear intensity decreased. Polymers change their microstructure and molecular structure when they are subjected to gamma ray irradiation, which results in modification on many important physical and chemical properties.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu dawki promieniowania gamma na właściwości tribologiczne i mechaniczne wybranych polimerów termoplastycznych: PEEK, PEI, PET, PA6. Wraz ze wzrostem dawki tego promieniowania właściwości takie jak microhardness, współczynnik tarcia statycznego oraz intensywność zużycia ulegają zmianie. Wymienione właściwości mogą być modyfikowane na skutek zachodzących zmian w strukturze chemicznej naświetlonych polimerów poprzez sieciowanie łańcuchów polimerowych, ale także ich rozerwanie. Zmodyfikowane polimery mogą być wykorzystane m.in. w medycynie, elektronice i technologii kosmicznej. W pracy opisano badania par ślizgowych stal C45 – wybrany polimer. Analizie poddano wartości współczynnika tarcia statycznego oraz intensywności zużycia materiału. Dla wszystkich analizowanych przypadków wartości parametrów ruchowych były stałe: siła nacisku wynosiła 1 MPa, a prędkość ślizgowa 1 m/s. Eksperyment wykazał zwiększenie wartości mikrotwardości i współczynnika tarcia oraz zmniejszenie intensywności zużycia.
PL
Przedstawiono metodę otrzymywania kompozytów poliamidu 6 (PA6) z montmorylonitem z wykorzystaniem fosforanu wapnia, który pełnił funkcję zarówno napełniacza, jak i środka obniżającego palność kompozytów. Kompozyty badano metodami skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), termograwimetrii (TG) oraz mikrokalorymetrii. Wyniki badań mikrokalorymetrycznych wskazują na obniżenie palności kompozycji zawierających fosforan wapnia o 75% w stosunku do matrycy PA6.
EN
Polyamide-6 was filled with particles of organomodified montmorillonite and Ca(PO₄)₂ in a twin-screw extruder and studied for thermal and mech. properties and inflammability. The addn. of both fillers resulted in increasing the mech. strength and flame retardancy of the composite material.
EN
The purpose of the research was to examine the properties of vortex and ring spun yarns and their influence on the properties of woven fabrics when used as weft. Two different mixtures of fibres (Cotton/PET; Cotton/PA6.6) in different portions and pure cellulose viscose (CV) fibres from the same input material were used to produce vortex and ring spun yarn of 16 & 67 tex. The properties of the measured yarns evaluated showed that ring spun yarns were, depending on the blend used, superior in the breaking force up to 30% and in the elongation at break up to 20%. The same occurred with the properties of woven fabrics in the weft direction, only that the difference was significantly smaller – up to 15% breaking force and up to 5% elongation at break. At the same time the abrasion properties of woven fabrics containing vortex yarns in the weft were significantly better than those of full ring spun yarn fabrics.
PL
Wybrano dwie różne mieszanki włókien (bawełna PET i PA6.6) w różnych proporcjach, jak również jednorodne włókna celulozowe typu Modal. Wyprodukowano przędze Vortex i obrączkowe o masie liniowej 16 tex i 67 tex. Badania właściwości wyprodukowanych włókien wykazały, że przędze obrączkowe miały lepsze właściwości wytrzymałościowe zależne od składu procentowego mieszanki. Wytrzymałość przędz różniła się o 30%, podczas gdy wydłużenie przy zerwaniu różniło się o 20%. Podobne zależności stwierdzono badając wytrzymałość tkanin w kierunku wątku, z tym, że różnice były tu znacznie mniejsze, do 15% jeżeli chodzi o wytrzymałość, a do 5% wydłużenie przy zerwaniu. Jednocześnie stwierdzono, że odporność na ścieranie była znacznie lepsza dla tkanin wykonanych z przędzy Vortex w wątku.
5
Content available remote Energy Based Mechanical Characteristics of Polymers POM-C, PET, PA6, PVC, PVDF
EN
Classical carried out tensile tension test relating to the basic research of mechanical properties of materials doesn’t always provide comprehensive information about the realistic nature of discussed materials. To complement research of typical lead material properties characteristics, you have to consider the accurate measuring of the transverse strain of specimens which can be used as the basis to assess the dangers relating to said materials which can be defined as the partial or total loss of its mechanical properties. In engineering practices, it can be observed that there is a the lack of indications which could be useful for engineers and could help to take an accurate assessment during polymers mechanical components design. Results obtained during tensile tension test of chosen polymers will be based on strain energy related, polymer models, which accurately allow us to estimate various conditions to be compromised by plastic flow or total material destruction. Research was done for rods made of POM-C, PET, PA6, PVC, PVDF, applied as constructible materials in machines, processing, agricultural, food and the chemical industry. Investigated polymers showed interesting elastic properties, especially in the event of very flexible materials, where strain energy changes are possible to estimate.
PL
Tematem przeprowadzonych badań było tarcie spoczynkowego występujące w typowych skojarzeniach ślizgowych metal–polimer. W pracy opisano procedurę badawczą oraz wyniki badań statycznego współczynnika tarcia μ0. Polimery poddane badaniom to przede wszystkim polimery ślizgowe stosowane w budowie maszyn na łożyska, prowadnice i uszczelnienia. Wyselekcjonowane materiały opisane w pracy to: polieteroeteroketon (PEEK), polieteroeteroketon z włóknami węglowymi (PEEK BG), poliamid (PA 6), polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW), polioksymetylen (POM), polioksymetylen z 40% dodatkiem włókna szklanego (POM + 40GF), polioksymetylen z 10% dodatkiem proszku politertafluoroetylenu (POM + 10% PTFE), politetrafluoroetylen (PTFE), politetrafluoroetylen z 40% dodatkiem proszku brązu (PTFE +40% Brąz), politereftalanetylenu (PET) i polisulfon (PSU). W ramach badań współpracowały one ze stalami: C45, hardox 500 oraz AISI 316L. Badania prowadzono w ruchu liniowym, przemiennym dla węzła tarcia typu trzpień–płytka. Eksperyment uwzględniał stałą wartość chropowatości powierzchni elementu stalowego oraz czas spoczynku pomiędzy cyklami ruchowymi. Dla badanych par ślizgowych zostały wyznaczone charakterystyki zależności współczynnika tarcia statycznego μ0 od nacisku jednostkowego p w zakresie 0,1÷3,0 MPa. Uzyskane wyniki wyraźnie wykazują duży wpływ nacisku jednostkowego na wartość współczynnika tarcia statycznego.
EN
The main goal of the experiments was to determine the value of a static friction coefficient for particular friction pairs. Each friction couple consists of a plastic sample and a steel countersample. Pairs of materials that were chosen for the tests are ones most frequently used for friction nodes in machine design and many another branches of industry. Understanding and ability to influence the value of COF allow the reduction of energy losses and the design of more robust products. This article contains the results of studies and the description of a static friction coefficient μ0 testing procedure. The selected plastics were PEEK, PEEK BG, PA 6, PE-UHMW, POM, POM + 40GF, POM + 10% PTFE, PTFE, PTFE +40% Bronze, PET and PSU (as a group of materials commonly used for bearings, guides and gaskets etc.); and during the investigations, they rubbed together with steels C45, Hardox 500, and AISI 316L. Each test consists in an induction of reciprocating movement between the friction pair pin-plate-type. The experiment assumed that the value of a steel element surface roughness and the rest time between the cycles are constant. Characteristics describing the dependence between the static friction coefficient and the unit pressure (of range 0.1 – 3.0 MPa) were prepared for all selected rubbing pairs. The results clearly indicate a meaningful influence of unit pressure on the value of static COF.
EN
The paper analyzes changes in the microstructure and mechanical properties of aluminium PA6 and PA38. Prepared samples were deformed in GLEEBLE 3800, a device designed for physical simulation of metallurgical processes, using the MAXStrain module. The MAXStrain module enabled generating large plastic strains by alternate deformation in two perpendicular directions. After deformation, metallographic microsections were analyzed and a static tensile test were carried out that allowed the determination of mechanical properties such as the yield strength R0.2 and the ultimate tensile strength Rm. A detailed analysis was made for true strain in the range from 1 to 9. It was found that strain accumulation caused reduction in the average grain size. In addition, the increase in the value of strain increment resulted in a reduction of the average grain size. The analysis of the effect of strain rate found that the higher strain ratethe smaller average grain size.
PL
W pracy analizowano zmiany mikrostruktury stopów aluminium PA6 i PA38 przeznaczonych do przeróbki plastycznej. Przygotowane próbki odkształcano w urządzeniu do fizycznych symulacji procesów metalurgicznych GLEEBLE 3800 wyposażonego w moduł MAXStrain.Zastosowanie modułu MAXStrain umożliwia uzyskanie dużych odkształceń plastycznych poprzez naprzemienną deformację w dwóch kierunkach. Po odkształceniu dokonano analizy struktury badanych stopów. Przeprowadzono również statyczną próbę rozciągania w celu wyznaczenia umownej granicy plastyczności R0,2 oraz wytrzymałości na rozciąganie Rm. Szczegółową analizę wyników badań przeprowadzono dla odkształceń rzeczywistych w zakresie od 1 do 9. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że akumulacja odkształcenia powoduje zmniejszenie średniej wielkości ziarna oraz powoduje wzrost własności wytrzymałościowych. Ponadto wzrost wartości odkształcenia jednostkowego powoduje zmniejszenie średniej wielkości ziarna. Analiza wpływu prędkości odkształcenia pozwoliła na stwierdzenie, że wraz ze wzrostem prędkości otrzymujemy mniejsze wartości średniej wielkości ziarna.
PL
W artykule przedstawiono wyniki tribologicznych badań porównawczych odporności na zużywanie ścierne wybranych polimerów inżynieryjnych: PA6, PEEK, PEI, PET, PSU. Do badań wykorzystano stanowisko badawcze Tester T-07. Badania prowadzono w obecności luźnego ścierniwa, którym był elektrokorund F90, przy zachowaniu jednakowych warunków tarcia dla wszystkich badanych materiałów. W celu wyjaśnienia przyczyn różnej odporności na zużycie ścierne badanych polimerów przeprowadzono badania mikrotwardości ich powierzchni trących przed i po procesie ścierania oraz dokonano próby powiązania odporności na zużywanie ścierne poszczególnych polimerów z ich podstawowymi własnościami wytrzymałościowymi.
EN
The paper presents the results of comparative studies of abrasive wear resistance of selected engineering polymers: PA6, PEEK, PEI, PET, PSU. The study used a research position Tester T-07. The research testing stand Tester T-07 was used for a study. The study was conducted in the presence of loose abrasive, which was the F90 corundum, while maintaining the same friction conditions for all tested materials. In order to clarify the causes of various abrasive wear resistance of investigated polymers, the testing of microhardness of friction surfaces before and after abrasion was conducted, and the attempt to link abrasive wear resistance of various polymers with their fundamental strength properties was also done.
EN
This contribution outlines the preparation and properties of PA 6 fbres modifed with two types of montmorillonite - organophilic Bentonite 11958 or Cloisite 15A alone, as well as with concentrates consisting of copolyamides and Bentonite. The concentrates were synthesised with ?-caprolactam (CL) and two minor comonomers - nylon salts from adipic acid + diethylenetriamine (ADETA) and from adipic acid + 1-(2-aminoethyl) piperazine (AN2) in the presence of Bentonite. Three concentrates containing copolyamide from CL + 10.7 wt. %, 21.4 wt.% and 23.4 wt.% of minor comonomers + 5 wt.% of Bentonite were prepared. The basic properties of PA 6 and the concentrates were evaluated. Blends PA 6 + 10 - 50 wt.% of each concentrate, PA 6 + 0.25 - 2.5 wt.% of Bentonite and PA 6 + 0.25 - 5 wt.% of Cloisite were prepared, and the apparent viscosity of the blend melts with Bentonite was measured. Experimental PA 6 fbres modifed with Bentonite, Cloisite and the concentrates were prepared and drawn. The mechanical properties - tensile strength, elongation at break and Young's modulus of non-modifed and modifed PA 6 fbres were compared.
PL
Celem pracy była modyfikacja czwartorzędowymi solami amoniowymi glin smektycznych dla poprawy ich mieszalności z polimerami, a następnie użucie ich jako napełniaczy wybranych polimeów: polamid 6(PA6), polipropylen (PP) termoplastyczne poliuretany (PUR), nienasycone poliestry (UP) i żywice epoksydowe (EP). bentonity pochodzące od różnych producentów oraz produkty ich modyfikacji solami amoniowymi (organogliny) o różnych podstawnikach przy azocie i wytypowano te, które miały najkorzystniejsze działanie podczas napełniania polimerów. Zastosowanie organoglin w stężeniu od 0,5 do 5,0 % mas. pozwoliło na uzyskanie kompozytu, który miał zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i drobno-pyłkową morfologię przełomu. Największy efekt wzmocnienia uzyskano dla UP, EP i PUR.
EN
Modyfication of smectic clays with quaternary ammonium salts (QAS) to improve their miscibility with polymere. Modified clays were used as fillers of some polymers: polyamide (PA6), polypropylene (PP), thermoplastic polyurethanes (PUR), unsaturated polyesters (UP) and epoxy resins (EP). Six types of bentonites from various manufacturers and their modification products by means of QAS with different N-substituents (organoclays) have been studied. The organoclays giving the best property improvement of filled polymers have been chosen. Organoclays filled filled (0.5-5.0 wt. %) composites with improved mechanical strenght and lamellar (submicro dimensions) morphology have been obtained. The best effects of polymer toughening was observed UP,EP and PUR.
11
Content available remote Badania rentgenowskie PA6 w kompozytach z przędz hybrydowych
PL
Kompozyty poliamidu 6 (PA6) z włóknami szklanymi wytworzone zostały ze specjalnie zaprojektowanych przędz hybrydowych. Proces łączenia włókien wzmacniających i włókien termoplastycznych w przędze odbywał się trzema różnymi sposobami: frykcyjnego przędzenia, skręcania, teksturowania pneumatycznego. Uzyskane przędze różniły się strukturą i stopniem wymieszania włókien składowych, czego efektem były różne odległości między włóknami wzmacniającymi w kompozytach otrzymanych z tych przędz, różna impregnacja włókien stopionym termoplastem, a w konsekwencji różna budowa krystaliczna polimerowej osnowy. Badanie krystaliczności PA6, stanowiącego osnowę kompozytów wytworzonych z przędz hybrydowych o różnej strukturze, przeprowadzono metodą rentgenowską.
EN
Polyamide 6 (PA6) glass fibres composites were manufactured from specially designed hybrid yarns. As thermoplastic materials, PA6 multifilament and staple polyamide fibres coated with the DT2 antielectrostatic preparation were used. The glass multifilament EC9 with an aminosilane preparation with dispersion of polyurethane resin was used as reinforcing material (Table 1). The hybrid yarns were produced by three different spinning systems: friction spinning, ring twisting and pneumatic texturing (4) Each of these systems gives a different structure of the yarn and a different level of blending of the reinforcing and thermoplastic fibres (Figs. 1-3): -friction yarn - a core of yarn from reinforcing multifilaments and a braid from staple thermoplastic multifilaments, -twisted yarn - two multifilaments arranged parallel and twisted together, -pneumatic textured yarn - connected over the length of the multifilaments by shifting filament fibres of both components and forming loop structures in the yarn surface. It causes that distances between fibres in composites produced in the same press conditions are different (Figs. 4-6) and the impregnation of fibres by molten polymer is different. Consequently, a crystalline structure of polymeric matrix is different according to a structure of the used yarn. The different structure of the hybrid yarns leads to differences in the crystallinity of PA6 matrix in the composites. It influences on the mechanical properties of composites. With the increasing degree of crystallinity. the tensile strength, the stiffness, the modulus of resilience, the hardness of the polymer increases and the impact strength decreases [5]. The supermolecular structure of the polyamide matrix was analyzed by means of wide angle X-ray scattering (WAXS) using CuK(alpha) radiation. The X-ray diffraction pattern was recorded in angle rangę of 10-50°. Deconvolution of peaks was performed by the method proposed by Hindeleh and Johnson [7], improved and programmed by Rabiej [8]. The degree of crystallinity (Xc) by comparison of areas under crystalline peaks and amorphous curve was determined. The diffraction curves for investigated samples exhibit two crystalline peaks. The reflections at 24° and at 20,2° indicate a presence of the monoclinic alpha-crystal form [9, 10]. The highest degree of crystallinity of PA6 is for the composite from twisted yarn - 49%. For PA6 in the composites from friction and textured yarns the values of degree of crystallinity are smaller, 36 and 39% rcspcctively (Table 2).
PL
W publikacji omówiono możliwości wykorzystania nowoczesnego kompatybilizatora mieszania (polipropylen modyfikowany chemicznie) w układach odpadowych polimerów termoplastycznych termodynamicznie niemieszalnych PA6 (T-27)+PP (J- 400). Z odpadów polimerowych wytworzono metodą wtrysku próbki nowych kompozytów polimerowych, które były przedmiotem szeregu badań właściwości fizykomechanicznych. Przeprowadzono badania: chłonności wody, wytrzymałościowe, udarności, twardości, stopnia krystaliczności i wymiarów krystalitów, właściwości termicznych (DSC) i SEM w układach PA6odp.+PPm (TPAR 504), PA6odp. (T-27)+PPodp. (J-400)+PPm, PA6odp. (T-27)+PPodp. (J-400). W wyniku tych badań stwierdzono generalnie korzystny wpływ tego kompatybilizatora na mieszalność odpadowych polimerów: poliamidu 6 z dodatkiem polipropylenu izotaktycznego oraz na zmiany niektórych parametrów wytrzymałościowych w stosunku do układu PA6+PP (bez kompatybilizatora), wzrost wytrzymałości termicznej i zmniejszenie chłonności wody.
EN
Possibilities of utilization of the modern mixing compatibilizer (chemically modified polypropylene) in the system of waste thermoplastic polymers thermodynamically immiscible PA6 (T-27) + PP (J-400) are discussed in the work. Out of the waste polymers, by method of injection, the samples of new polymer composites were made. Physical and mechanical properties of these samples were then tested. Tested were: water absorptivity, strength, impact strength, hardness, crystallity degree and crystallites size, thermodynamic properties (DSC) and (SEM) in the systems PA6 waste + PPm (TPAR504), PAwaste (T27) + PP waste (J-400) + PPm, PA6waste (T27) + PPwaste (J-400). As a result of these testings a generally positive influnce of this compatibilizer was stated on miscibility of waste polymers, that is of polyamide 6 with the addition of isotactic polypropylene and on changes of some strength parameters in relation to the system PA6 + PP (without compatibilizer) and on thermal strength increase as well as on decrease of water absorptivity.
EN
For a realization in an item of high strenght of fiber glasses(GF), modulus of elasticity and antifriction properties of carbon fibres (CF) we elaborated hybrid composites based on polyamide-6 (PA-6). Comparative properties PA-6, carbon plastics (CP), glass fibre plastics (GF) and hybrid plastic based on it have demonstrated, that hybrid material, not conceding CP on wear resistance, exceeds it on heat-physical characteristics, and also has higher hardness. Research of service properties of the elaborated materials have shown, that maximum PV for a hybrid plastics almost twice is higher, that at GP and is equalled 1,6 MPa x m/sec. For CP PV is equal 2 MPa x m/sec. ö7888
PL
Praca dotyczy otrzymywania materiału węglowego mogącego pracować w podwyższonych temperaturach w atmosferze utleniającej. Przedstawiono wyniki badań jego mikrostruktury i niektórych właściwości fizycznych. W podwyższonych temperaturach korzystne własności mechaniczne materiałów węglowych, a tym samym ich atrakcyjność są uzależnione od stosowania atmosfer obojętnych lub redukcyjnych, gdyż w atmosferze utleniającej materiały te ulegają utlenieniu. Dzięki wytworzeniu warstwy węgla szkłopodobnego na powierzchni kompozytu węglowego, materiał ten może pracować w atmosferze utlaniającej w wyższych temperaturach w porównaniu z typowymi tworzywami węglowymi.3ˇ3Ů3Q4‹
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.